เอกสารแนะนำวิธีบันทึกข้อมูล (19 มิถุนายน 2556)

Report
www.journallink.or.th
การสมัครเป็ นสมาชิก
กรอกแบบฟอร์ มนีแ้ ล้ วกรุ ณาส่ งอีเมล
แจ้ งที่
[email protected]
ตรวจสอบว่ าเป็ นสมาชิกหรื อยัง
โดยค้ นที่ องค์ กรหรื อสถาบัน
ผลการค้ นองค์ กรหรื อสถาบัน
คลิก Journal Lists
เพื่อดูรายชื่อวารสาร
ทัง้ หมดของแต่ ละ
หน่ วยงาน/ห้ องสมุด
ผลการค้ นหาวารสารตามหัวเรื อง
การลงรายการ
v.1-, 1995v.1-8, 1995-2002.
v. 1-5, 1995-1999
[incomplete]
การบันทึกรายการ Holding
• มีวารสารถึงปั จจุบนั
ในปี นัน้ หรื อช่วงปี นันมี
้
วารสารไม่ครบทุกฉบับ
Incomplete *
ในปี นัน้ หรื อช่วงปี นันมี
้
วารสารไม่ครบทุกฉบับ
Incomplete *
หยุดรับ // หรื อ . (full stop)
หยุดรับ // หรื อ . (full stop)
รับต่อแบบออนไลน์

similar documents