Eichler Lukas.ppt

Report
OSOBNÍ KARIÉRA
František Bělohlávek
Bc. Eichler Lukáš
Osnova
- Různá pojetí kariéry
- Kariérový pohyb
- Kariérové typy
- Kariérové cykly
- Výběr povolání
- Zaměstnání
- Závěr
- Literatura
RŮZNÁ POJETÍ KARIÉRY
- Profesionální dráha životem (zkušenosti,
realizace osobního potenciálu)
- Dříve negativní význam (nežádoucí,
odsouzeníhodné)
- 70.léta – změna názoru´(byla publikována řada
knih o kariéře, které radily jak se orientovat,
plánovat vlastní kariéru a překonávat bariéry)
Pro sledování, srovnávání a posuzování kariéry
jsou potřeba kritéria (pozice, hodnost, reálná
moc, plat, rozhodovací pravomoc, získávání
zkušeností ….)
KARIÉROVÝ POHYB
E. Schein – modeluje systém funkcí v organizaci jako
kužel. Vrchol kužele představuje vrcholové vedení,
naopak základnu kužele tvoří řadoví pracovníci.
- Identifikoval tři základní dimenze pohybu:
Hierarchický- jde o vertikální pohyb, kdy pracovník
postupuje od nižších pozic na vyšší místa.
Funkcionální - jde o pohyb horizontální laterální, jež
je obvykle spojen s rekvalifikací.
Radiální- hovoříme o pohybu horizontálním
odstředivém.
E. E. Jennings – hodnotí kariérový pohyb manažerů
přiřazením numerické hodnoty jednotlivým pohybům.
-Mezi pohyby patří :
technické (nemanažerské funkce),
povýšení (postup na vyšší fci),
lateralita (pohyb mezi funkcemi o stejném stupni
pravomoci),
setrvání (fce bez povýšení či sestupu),
sestup (degradace)
odchod (opuštění organizace).
- Sheinův model je úspěšnější a tolerantnější,
Jenningsův není plnohodnotný
KARIÉROVÉ TYPY
Typy podle:
- potřeb:
výkon-tíhnou k samostatnosti, překonávání překážek
přátelství-hlavně o práci v kolektivu a udržování vztahů
moc-snahou řídit ostatní lidi a být zodpovědný za jejich jednání
- profesionální osobnosti :
realistický-je spojen s fyzickou aktivitou
zkoumavý-s přemýšlením a organizováním
konvenční- přednost jasně stanoveným pravidlům
podnikavý- využítí svých přesvědčovacích schopností
KARIÉROVÉ CYKLY
Psychický rozvoj od narození do stáří a
soukromý život
- Začátek kariéry –je většinou spojen s nejistotou a
zklamáním. Člověk je připraven teoreticky, avšak v praxi to
funguje jinak.
- Střední věk – kariérové plató, kdy třicátníci a
čtyřicátníci podléhají zklamání, že už nikam nestoupají a
setrvávají na stále stejném místě.
- Starší věk – jsou spojeny s odchodem dětí, úbytkem
pružnosti a energie. Pokud jedinec navíc zjistí, že smyslem
jeho života byla práce, netěší se do důchodu a propadá
beznaději.
VÝBĚR POVOLÁNÍ
Povolání rodičů:Dává dětem reálný obraz a tím
vytváří snazší adaptaci mladých lidí v zaměstnání.
Příjem a vzdělání rodičů :Úroveň vzdělání určuje
zejména příjem a vzdělání rodičů, kdy běžně dosahují
děti stejného či vyššího stupně vzdělání jako rodiče
Inteligence člověka: je spíše limitujícím faktorem,
kdy nepřiměřený odhad způsobí studijní i profesní
neúspěchy
Profesionální zájmy :ukazují na vztah k určité
lidské činnosti a často přispívají k seberealizaci v
povolání
Osobnost:má vliv na druhotný výběr profese
ZAMĚSTNÁNÍ
- Výběr zaměstnání
- Aktivní hledání (známí, inzerce, nábor headhunting)
- Ideální kandidát (30% schopnosti a
dovedností, 70% dojem)
ZÁVĚR
Kniha mě zaujala hned na první pohled, neboť mým
cílem, a věřím, že nejen mým, je v životě dosažení
úspěchu a pocitu uspokojení. Uspokojení především z
práce, která člověka naplňuje a dělá ho šťastným.
- Je napsána velmi srozumitelně, neznámé pojmy jsou
vždy vysvětleny, takže i lidé, jež se v dané
problematice příliš neorientují, ví o čem je řeč.
„Kariéru je možno udělat buď
vlastními schopnostmi anebo
hloupostí jiných.“
Jean de La Bruyere
LITERATURA
[1] BĚLOHLÁVEK, F.: Osobní kariéra.
Praha: Grada, 1994. 112s..
[2] http://citaty.kukulich.cz/temata/uspech-aneuspech/2
Děkuji za pozornost

similar documents