Letöltés

Report
A stratégiai tervezés íve –
Az EU 2020-as tervezés politikája és
a hazai fejlesztéspolitikai
dokumentumok bemutatása
OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.
(36) 1 402 0827
[email protected]
Tervezéstől a megvalósulásig
EU-2020, MFF
Monitoring
OFTK
Projekt végrehajtás
Operatív
Programok
Közbeszerzés
Akciótervek
Pályázati
felhívás és
útmutató
Támogatási szerződés
Pályázati
anyagok
(RMT)
2
Multiannual Financial
Framework (MFF) 2014-2020
EU-s politikai prioritások megtestesítője;
 Közösségi kiadások tervezést segíti elő;
 2014-2020 közötti évekre lebontott kiadási
plafont határoz meg (nem az EU 7 éves
költségvetése);
 2 évente vizsgálja felül a Bizottság, első
felülvizsgálat 2016-ban lesz.

3
MFF-ben megjelölt prioritások
(kiadási fejezetek)
1/a.Versenyképesség és foglalkoztatás;
 1/b. Gazdasági, szociális, területi kohézió;
 2. Természeti erőforrások, mezőgazdaság;
 3. Állampolgárság, biztonság és a jog
érvényesülése
 4. Az EU, mint globális szereplő;
 5. Igazgatási kiadások
 ((6. Csatlakozási kompenzáció (Horváto.))

4
Köt.váll. fejezetek szerint
5
Köt.váll. éves bontásban
6
Kohéziós politika (1/b. prioritás)
Elsődleges célja a tagállamok régiói közötti
fejlettségi különbségek áthidalása;
 EU befektetési politikája is egyben –
ösztönzőleg hat a munkahelyteremtésre és a
gazdasági növekedésre;
 EU-s költségvetés kb. 33%-át teszi majd ki;

7
Kohéziós politika

Megváltozik a stratégiai programozás:
– Közös Stratégiai Keret (KSK)
» alapok jóval hatékonyabb összekapcsolását teszi
lehetővé a hatásuk maximalizálása érdekében
» A nemzeti és regionális hatóságok e keret alapján
fogják megfogalmazni a Bizottsággal kötött
„partnerségi szerződésüket v. megállapodást”.
» Hatálya alá tartozik az 5 támogatási alap:

KA, ESZA, ERFA, EVMA, létrehozandó ETHA (együtt:
KSK alapok)
8
Alapok – a támogatások forrásai I.

Kohéziós Alap
– Támogatásra azok a tagállamok jogosultak, amelyekben az egy
főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) az EU 25-ök átlagának
90 %-nál kevesebb.
» Létrehozás célja: gazdasági, társadalmi kohézió erősítése,
fenntartható fejlődés elősegítése;
» Általában országos beruházásokat finanszíroznak belőle.

Strukturális alapok
– Támogatási jogosultság: A régió GDP-je nem éri el az EU
huszonötök bruttó nemzeti össztermék (GDP) átlagának 75%-át;
– Általában regionális beruházásokat finanszíroznak belőle.
» Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
 célja, hogy segítse a Közösségen belüli főbb regionális egyenlőtlenségek
orvoslását;
 hozzájárul a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbségek
csökkentéséhez.
» Európai Szociális Alap (ESZA)
 Erősíti a gazdasági és társadalmi kohéziót a foglalkoztatási lehetőségek 9
javítása révén.
Alapok és a célok, amelyeket
finanszírozhatnak
10
Kifizetésekkel kapcsolatos
szabályozásban változások
 Az „n+3” szabály (a támogatásokat a kötelezettségvállalás évét





követő 3. év végéig lehet kifizetni) általánossá tétele;
A regionális politikához kapcsolódó jogi szabályozás, kifizetési és
monitoring rendszer átfogó egyszerűsítése az elmúlt évekhez
képest.
Túlzott államháztartási deficit megállapítása az összes támogatás
(nem csak KA) felfüggesztéséhez vezethet;
Tovább csökkent a tagállamoknak fizetett előleg mértéke;
Indikátorok szerepe tovább nő: eredményindikátorok nem
teljesülése visszafizetési kötelezettséget von maga után.
Jogharmonizáció: egy adott területen a tagállami szabályrendszer
harmonizációjának elmulasztása: kifizetések felfüggesztését vonja
maga után az adott területen (a régiókban is!);
11
Szabálytalansági eljáráskor
felmerülő kérdések

Egy projekt v. a rendszer szabálytalan:
– Egy projekt: nem teljesítik a kifizetést, de
másra átcsoportosítható;
– A rendszer szabálytalan: Bizottság a teljes OPra visszatartja a kifizetéseket amíg nincs
módosítás (Tagállam ezt vitathatja EUB előttde amíg nincs döntés, addig szünetelnek a
kifizetések v. minden kifizetés az adott %
levonásával teljesül. + bírósági döntés esetén az
elmaradó összeg folyósításra kerül (n+3!)
12
Szabálytalansági eljáráskor
felmerülő kérdések

Szabálytalanságot kifizetés előtt v. után
állapítják meg:
– Kifizetés előtt: X projekt , de
átcsoportosítható az összeg Y-ra
– Kifizetés után: teljes összeg 
13
Tagállami Fejlesztési Politika
Nemzeti stratégiai tervezés
Programok kapcsolódása
15
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
EU-s követelmény minden országnak egy
NSRK készítése minden hét éves tervezési
ciklusra ahhoz, hogy SA és KA
támogatásban részesüljön;
 Alapjai:

– EU: közösségi rendeletek, közösségi stratégiai
iránymutatások;
16
Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció
Országos stratégiai tervezési dokumentum;
 NFT, UMFT, Széchenyi-terv, OFK, OTK
az előzményei;
 OFK-t, OTK-t hatályon kívül helyezi;
 Orzsággyűlés 2014. januárjában fogadta el.
 Magyarország társadalmi, makrogazdasági,
pénzügyi, politikai öndefiniálását szolgálja;
 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
17
készítette.

OFTK

négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó
fejlesztési célt fogalmaz meg:
» a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági
fejlődés,
» b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló
társadalom,
» c) természeti erőforrásaink fenntartható
használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,
» d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható
térszerkezet.
18
OFTK célrendszere:

7 szakpolitikai célkitűzés:







a) versenyképes, innovatív gazdaság,
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom,
egészség- és sportgazdaság,
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és
ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése,
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
f ) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, környezetünk védelme,
19
OFTK célrendszere:

6 területi specifikus cél:






a) az ország makro-regionális szerepének erősítése,
b) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat,
c) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
d) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,
e) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás
és gazdaságösztönzés elősegítése,
f) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás
biztosítása.
20
OFTK célrendszere:

2014–2020-as fejlesztési programok
tématerületei:
» a) patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison,
nagyvállalati partnerségben,
» b) fordulat a teljes foglalkoztatottság és
tudástársadalom felé,
» c) útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve
az energiafüggetlenség felé,
» d) népesedési és közösségi fordulat,
» e) területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a
helyi gazdaság bázisán.
21
Partnerségi Megállapodás (PM)


a 2014–2020-as időszak tervezési
folyamatának alapdokumentuma;
A korábbi ciklusok tervezési
alapdokumentumaihoz képest nagyobb
fokú integrációt jelenít meg:


magában foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi
alapjai (SA/KA) által finanszírozott operatív
programokat, valamint az EMVA és az ETHA hazai
felhasználásáról szóló programokat;
összhangot teremt a magyar tagállami programok és az
EU Európai Területi Együttműködési programjai (határ
menti programok, Duna térség transznacionális
22
programja) között is.
PM




Nem hagyományosan felépülő tervdokumentum;
az EU Bizottsága által kiadott sablonoknak kell
megfelelnie;
azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait,
és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020
közötti időszakra;
nem Magyarország nemzeti céljait hivatott
bemutatni; ismerteti a tagállam hozzájárulását az
EU 2020-as céljaihoz.
23
PM
Ezeket az EU szintű célokat az Európa 2020
Stratégia valamint a belőle levezetett ún. 11
tematikus célkitűzés jelöli ki.
 ...ennek ellenére szerepel benne a fő
nemzeti fejlesztési prioritások bemutatása is
 A PM 2014. március 7-én benyújtásra
került az Európai Bizottság részére;
 A hivatalos egyeztetések jelenleg tartanak.

24
Operatív Programok
– Magyar halgazdálkodási OP (MAHOP)
– Környezeti és energiahatékonysági OP
(KEHOP)
– Emberi erőforrás fejlesztési OP (EFOP)
– Gazdaságfejlesztési és innovációs OP (GINOP)
– Integrált közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
– Terület- és településfejlesztési OP (TOP)
– Versenyképes Közép-Magyarország OP
(VEKOP)
25
– Vidékfejlesztési Program (VP)
Operatív Programok
Társadalmi egyeztetésük 2013.
decemberében zárult le;
 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
honlapján hivatalos verziók még nem
érhetők el.
 8 szakpolitikai; 7 regionális OP van
(készülőben).

26
Akciótervek
Ez volna az utolsó tervezési láncszem;
 Operatív programok prioritási tengelye
mentén készülnek el;
 2 évre készülnek;
 Konkretizálják a stratégiai
dokumentumokban foglaltakat;
 Nincs információnk a 2014-2016-os
akciótervek tervezésének állásáról.

27
Köszönöm a figyelmet!

similar documents