Barcelona - WordPress.com

Report
Une , Dose, Tres !

หมูบ่ ้ านจาลองขนาดใหญ่ สร้ างขึ ้น
เสมือนเมืองโบราณหรื อพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ งเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรมและ
หัตถกรรมที่โดดเด่นจากเกือบทุก
แคว้ นของประเทศสเปน สร้ างขึ ้นเมื่อ
ปี 1972 โดยจาลองบ้ านเรื อน
ศาลาว่าการ ถนน ในขนาดเท่าของ
จริงจานวนกว่า 117 หลังมาไว้ ใน
ที่แห่งเดียว

เมืองแห่งศิลปะอาร์ ตนูโวที่ดีที่สดุ ใน
โลก เริ่มจากปลาซ่า กาตาลันญ่า
(Place Catalanya)
จตุรัสที่ใหญ่ที่สดุ ประจาเมือง ซึง่ เป็ น
จุดศูนย์รวมถนนสายหลักของเมือง
แหล่งธุรกิจและย่านช้ อปปิ ง้



ถนนที่มีชีวติ ชีวามากที่สุดในบาร์เซโล
น่า แหล่งร้านค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า ดอกไม้
สัตว์เลี้ยง ไปจนถึงตลาดสด
สถานที่สาคัญคือ Mercat de Sant
Josep de la Boqueria หรื อเรี ยกสั้นๆว่า
Boqueria ตลาดขายสิ นค้าพื้นเมือง ซึ่งมี
ทั้งอาหารสด ผัก และผลไม้ Boqueria
ได้ชื่อว่าเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดของบาร์
เซโลนา และสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ
สาหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ควรเดินซื้อ
สิ นค้าในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม
และเดือนธันวาคม เพราะร้านค้าต่างๆจะ
ลดราคาสิ นค้าเป็ นพิเศษ

เปิ ดแสดงละครและดนตรี มาตั้งแต่ปี 1847
โรงโอเปร่ านอกจากตัวอาคารทั้งด้านใน
และด้านนอกจะสวยงามแล้ว โอเปร่ าแห่งนี้
ยังเป็ นของเอกชน ซึ่ งไม่เหมือนกับประเทศ
อื่นในยุโรปที่โรงโอเปร่ าจะเป็ นของกษัตริ ย ์
หรื อขุนนาง

Liceu ได้รับการปรับปรุ งและก่อสร้าง
ใหม่ เนื่องจากของเดิมถูกไฟไหม้เมื่อปี
1994 และเปิ ดใช้เมื่อปี 1999 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ น
โรงโอเปร่ าที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของยุโรป
สามารถจุคนดูได้มากกว่า 2,292 คน

เป็ นการปรับปรุงอาคารเก่าที่เคยเป็ น
อาราม สร้ างด้ วยศิลปะสมัยเรอเนส
ซองซ์เมื่อปี 1626 และถูก
ดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่ แม้ วา่ จะเป็ นของเอกชน แต่
เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชมฟรี ส่วน
ใหญ่เป็ นการแสดงศิลปะสมัยใหม่
ของศิลปิ นชาวสเปนและชาวต่างชาติ
ที่ผลัดกันมาจัดแสดงทุกปี

ศูนย์รวมความทันสมัย ท่าเรื อยอร์ทอัน
หรู หรา แหล่งรวมที่ต้ งั ร้านอาหาร
ศูนย์การค้าชั้นเยีย่ มของบาร์เซโลน่า
เดิมท่าเรื อ Port Vell นี้เคยเป็ นท่าเรื อเก่า
ที่มีแต่ตึกและโกดังเก่าๆ จนกระทัง่ มีการ
ปรับปรุ งท่าเรื อ ถนนหนทาง และ
อาคารต่างๆ เพื่อต้อนรับกับการเป็ น
เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ กในปี ค.ศ. 1992
หลังจากนั้นเป็ นต้นมา ท่าเรื อแห่งนี้ก็
กลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดัง
อีกแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่า

นอกจากนี้ยงั มี Aquarium ที่วา่ กันว่า
ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยูท่ ี่นี่อีกด้วย

อาคารศิลปะแบบอินเตอร์เนชัน่ แนล
อาร์ต นูโว ซึ่งความสวยงาม อ่อนช้อย
บรรจงตกแต่งด้วยศิลปะปูนปั้ นรู ป
สัญลักษณ์สิงโตและพุม่ ต้น Mulberry

ผลงานชิ้นเอกของเกาดี้ ออกแบบอาคาร
ด้วยแรงบันใดใจเกี่ยวกับ “ชีวติ ของโลก
ใต้น้ า” ดื่มด่ากับความคิดสร้างสรรค์สุด
ขั้ว ความงดงามไร้ที่ติของการใช้สีและ
บรรจงประดับโมเสคนับแสนให้ดูคล้าย
ปะการัง ช่องหน้าต่างเป็ นรู ปทรง
กระโหลกวงรี หลังคาเป็ นรู ปทรงหลัง
ของมังกร


ถนนแห่งนี ้เป็ นถนนสายหลักซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั้
ย่านธุรกิจ ศูนย์รวมร้ านค้ าช้ อปปิ ง้ ที่หรูหราของ
บาร์ เซโลน่า โดยจัดได้ วา่ เป็ นเขต
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีราคาสูงที่สดุ ของเมือง
กาซ่ า มิล่า (Casa Mila)
มหัศจรรย์การออกแบบอันน่าทึง่ ของเกาดี ้
อาคารเป็ นรูปแบบศิลปะอาร์ ต นูโว เน้ นความ
โค้ งเคลื่อนไหว คล้ ายคลื่น ช่องหน้ าต่างถูก
แบ่งเป็ นช่องๆ คล้ ายรวงผึ ้ง และเมื่อมองจาก
ภายนอกดูคล้ ายเป็ นงานแกะสลัก
ประติมากรรมจากหินทังก้
้ อน ปล่องไฟบน
หลังคาเป็ นหัวรูปปั น้ ประหลาด อาคารแห่งนี ้
ถือเป็ นสุดยอดสถาปั ตยกรรมที่องค์กรยูเนสโก
ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก

ผลงานการออกแบบชิ้นสุ ดท้ายและก่อสร้าง
อันยาวนานที่สุดของเกาดี้ เกาดี้ได้อุทิศเวลา
16 ปี ของบั้นปลายชีวติ ในการฟูกฟั ก
สร้างสรรค์มหาวิหารแห่งนี้ สร้างในปี 1882
ด้วยรู ปแบบศิลปะแบบนีโอ โกธิค ด้วย
แนวความคิดการคืนกลับสู่ ธรรมชาติ ตัว
อาคารนาเอารู ปทรงและพื้นผิวต่างๆ จากใน
ธรรมชาติมาใช้ วิหารใหญ่โต วิจิตร
อลังการ โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัว
อาคารบรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเน
เชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจาก
หิ นหลายพันชิ้นจากศิลปิ นสเปน ภายใน
วิหารยังเป็ นที่ต้งั ของหลุมฝังศพของเกาดี้
ปั จจุบนั มหาวิหารแห่งนี้กย็ งั ดาเนินการ
ก่อสร้างคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ในปี 2026

เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลงานศิลปิ น
เดียวที่สมบูรณ์ และใหญ่ที่สุดในโลก
อีกด้วย ด้วยจัดแสดงผลงานตั้งแต่ใน
ยุคแรกๆกว่า 700 ชิ้นของปิ กัสโซ่ ไม่
ว่าจะเป็ นภาพวาด ประติมากรรม งาน
เซรามิก พิพิธภัณท์แห่งนี้ไม่เพียงจัด
แสดงผลงานศิลปะ แต่ยงั นาเสนอ
ชีวประวัติของปิ กัสโซไปจนถึงให้
คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการชมภาพ
ศิลปะในแนวคิวปิ ซึ ม

อีกหนึ่งผลงานที่เกาดี้ เพื่ออุทิศให้แก่
ชาวเมืองบาร์เซโลน่า สวนแห่งนี้สร้าง
ตั้งแต่ปี 1900 – 1914 ตั้งอยูบ่ นยอดเขา
Pelat ด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยว ทอดยาว
สถาปั ตยกรรมอาคารทางเข้าที่ออกแบบ
เป็ นบ้านขนมปั งขิงคล้ายในนิทานเฮน
เซลและเกรทเธล อาคารพลาซ่า
ออกแบบให้ดูแปลกตาในสไตล์ของ
เกาดี้ สวนเกลแห่งนี้จดั ได้วา่ เป็ นสวน
ศิลปะที่รวมชิ้นโมเสกนับล้านชิ้นเอามา
เรี ยงร้อยเลียนแบบธรรมชาติ โดยให้
ความรู้สึกพลิ้วไหว นุ่มนวล ชวนฝัน สื่ อ
ถึงจินตนาการอันไร้ขอบเขต นอกจากนี้
สวนยังมีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับเกาดี้ เช่น
ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น โต๊ะทางาน
เครื่ องใช้ส่วนตัว

ตั้งอยูท่ ี่ยา่ น Plaça de les Glòries ย่าน
ธุระกิจใหญ่ของเมือง บนถนน Diagonal
Avenue ซึ่งบนถนนสายนี้ มีตึกทันสมัย
มากมายรวมถึงเป็ นแหล่งช้อบปิ้ ง
สิ นค้าแบรนด์เนม

ตึกนี้สร้างขึ้นในปี 2001-2004 เปิ ดใช้
เป็ นทางการในปี 2005 เป็ นตึกที่ทาการ
สานักงาน ( office building )
ไม่มีการเปิ ดให้เข้าชมเป็ นการสาธารณะ
แต่สามารถเข้าชมได้ตรงบริ เวณ lobby
(reception) ชั้นล่างของอาคาร

ศูนย์รวมสิ นค้าดีไซเนอร์แบรนด์เนม
คุณภาพดี ราคาลดพิเศษจานวนกว่า
50 ยีห่ อ้ อาทิ Burberry, Lowe, Polo,
Douce Garbana, La Coste,
Longchamp, Timberland, Kipping,
Miss Sixty, Energies, Camper ฯลฯ

สโมสรฟุตบอลบาร์ เซโลนา หรื อรู้จกั ใน
ชื่อ บาร์ ซ่า (Barça) เป็ นสโมสรกีฬาจาก
เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน สโมสร
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2442 (ค.ศ. 1899) โดย
นักฟุตบอลชาวสวิส ชาวอังกฤษ และ
ชาวคาตาลัน

ในสโมสรประกอบด้วยกีฬาอาชีพสี่ ทีม
คือ ทีมฟุตบอล ทีมบาสเกตบอล
(Winterthur FCB) ทีมแฮนด์บอล (FC
Barcelona-Cifec) และทีมฮอกกีสเกต
(FC Barcelona Sorli Discau) และทีม
กีฬาสมัครเล่นอีกหลายทีม รวมถึง
ฟุตบอล รักบี้ เบสบอล ฮอกกี้น้ าแข็ง
จักรยาน วอลเลย์บอล และกีฬาอื่นๆ

( ซื้อตัว๋ เข้าชมได้หากไม่มีการแข่งขันลา
ลีกา้ นัดสาคัญ)
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ( โดยประมาณ ) ช่วงระหว่างวันที่ 21 – 26 ก.ค. 2553
( ช่วงวันที่ 23 – 28 ก.ค. 2553 ตัว๋ เกือบเต็มแล้วและแพงมาก )
 Qatar , Oman Air , Ethihad 27,000 ++
 Turkish Airline 30,000++
 Thai Airway 38,000- 45,000++
 ราคาตัว๋ รวมภาษีน้ ามันและสนามบินแล้วแต่รอคอนเฟริ์ มวันเวลา และจานวน
นศ.อีกครั้ง
 ค่าอาหาร ค่ารถโคช ค่าตัว๋ เข้าชมสถานที่และค่าโรงแรม
ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ( อยูร่ ะหว่างการประสานงานกับเอเจนซี่ ยโุ รป)
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนละประมาณ 60,000 – 70,000 บาท ต่อทริ ป
( รอคอนเฟริ์ มเอเจนซี่ อีกทีนะ)


similar documents