SA Vaata Maailma projektid - Euroopa Sotsiaalfond Eestis 2007-2013

Report
Vaata Maailma Sihtasutus
Triin Kütt
projektijuht
30.10.2013
Vaata Maailma Sihtasutus
Vaata Maailma SA asutati 2001.a.
Meie eesmärgiks on heategevuslik hariduse, teaduse ja
kultuuri toetamine avalikes huvides läbi interneti
kasutamise soodustamise ja populariseerimise.
Selleks Vaata Maailma SA :
• toetab ja propageerib internetti kui info hankimise ja
teenuste kasutamise kanalit;
• toetab interneti kaudu pakutavate teenuste ja vajaliku
infrastruktuuri arendamist;
• korraldab interneti-alast koolitust ja täiendõpet.
Suuremad projektid
• 100 000 inimesele arvuti ja interneti algkoolituse
korraldamine üle Eesti aastatel 2002-2004.
• e-Kooli keskkonna loomine ja väljaarendamine.
• Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidult
Arvutikaitse 2009 (400 000 ID-kaardi kasutajat)
algatuse eest tunnustus “Aasta tegu 2006”.
• Ole Kaasas! märgi all EL Euroopa Regionaalarengu
Fondi kaasrahastamisel 100 000 inimese
nõustamine ja koolitamine (algkoolitus, ID-kaardi,
Mobiil-ID ja e-teenuste koolitus) 2009 kuni 2011.
• Eesti Õpetajate Galal, 2013 valiti NutiLaborite
projekt “Üldhariduse sõbra” auhinna laureaadiks.
Hetkel käimas olevad projektid
• NutiLaborid – ITK huviringid lastele üle Eesti.
Algatajad EMT, Elion ja Microsoft; nutilabor.ee
• Päriselt ka või? – noorte teadlikuse tõstmine
nutiseadmete turvalisest kasutamisest,
EL Regionaalfondi kaasrahastusel viib ellu IT-Koolitus;
päriseltkavõi.ee
• Netis Sündinud – EL Regionaalfondi kaasrahastusel
teatrietendused netigeneratsioonist; netissündinud.ee
• NutiKaitse 2017 – eesmärk on muuta Eesti turvalisema
infoühiskonnaga riigiks.
Eestkõnelejad: RIA, Sertifitseerimiskeskus, EMT, Elion,
SEB, Swedbank, Elisa, Tele2.
Miks IKT-valdkonna projektid?
• Tööjõuvajaduse prognoos - kasvavad sektorid on IT,
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne.
• Hirm nagu võiks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
valdkonnas töö otsa saada, on vähetõenäoline, sest üha
enam liigutakse reaalmaailmast virtuaalsesse maailma,
kasutades nutitelefone ja muid tehnikavidinaid.
Virtuaalmaailm vajab tooteid ja teenuseid, uusi kunstnikke
ja disainereid, samuti pakub IKT-sektor kõrgemat palka.*
• 2020. aastal peab Eesti IKT-sektoris praeguse 25 000
asemel töötama 50 000 inimest.*
* Taavi Kotka tsistaadid.
Töötute koolitamine IT-kasutajatoe
spetsialistideks
• Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev:
01/11/2009 – 31/08/2011, kestus kalendrikuudes 22 kuud.
• Projekti abikõlblikud kulud kokku: 8 329 880 kr.
• Sihtgrupp: töötud noored, lapsehoolduspuhkusel viibinud
vanemad, puuetega inimesed, täiendavalt ka lühiajalised töötud
ja mittetöötavad Eestisse naasnud töötud.
• Projekti üldine eesmärk oli kasvatada tööhõivet Eesti IKT
sektoris läbi selleks vajalike valdkondlike spetsialistide
koolitamise.
• Koolitusel osales 100 sihtgrupi liiget, kes omandasid kvaliteetsed
ja tööjõuturul hinnatud teadmised ja oskused ITK valdkonnas.
• 80 sihtgrupi liiget läbis kuni 2 kuuse tööpraktika IKT ettevõtetes.
• 70 sihtgrupi liiget rakendus tööle peale projekti lõppu.
Pikaajaliste töötute ettevalmistamine ITspetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika
• Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev:
15/01/2011 – 15/06/2012, kestus kalendrikuudes 17 kuud.
• Projekti abikõlblikud kulud kokku: 334 880 EUR.
• Sihtgrupp: pikaajalised töötud.
• Projekti üldine eesmärk oli kasvatada tööhõivet Eesti IKT
sektoris läbi selleks vajalike valdkondlike spetsialistide
koolitamise.
• Koolitusel osales 65 sihtgrupi liiget, kes omandasid kvaliteetsed
ja tööjõuturul hinnatud teadmised ja oskused ITK valdkonnas
ning läbisid ka seonduva karjääriõppe ja –nõustamise.
• 60 sihtgrupi liiget läbis 40-päevase tööpraktika IKT ettevõtetes.
• 55 sihtgrupi liiget rakendus tööle peale projekti lõppu.
Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine
JAVA programmeerijateks
• Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev:
02/01/2012 – 30/06/2013, kestus kalendrikuudes 18 kuud.
• Projekti abikõlblikud kulud kokku: 370 125 EUR.
• Sihtgrupp: noored töötud (16-24-aastased), kes on põhi-, keskvõi kutsehariduse omandanud või katkestanud.
• Projekti üldine eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja
sertifitseeritud programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva
ettevalmistuse ja eeldustega.
• Koolitusel osales 73 sihtgrupi liiget, kes läbisid karjäärinõustamise, tutvumispraktika ettevõttes, psühholoogilise
nõustamise, tööklubi ja erialakoolituse-Java programmeerimine.
• 20 sihtgrupi liiget läbis 10-päevase tööpraktika IKT ettevõtetes.
• 51 sihtgrupi liiget on projekti lõpu seisuga rakendunud tööle või
asunud uuesti õppima.
Kokkuvõtteks projektidest
• Lühiajalised töötud kõige “lihtsam”, pikaajalised töötud
suhtlemisraskustega aga tänulikud, noored ebastabiilsed.
• Osalejate erinev algtase – osad oleks vajanud
järelaitamistunde.
• Turvanõuded praktikale asumisel piiravad praktikandi tegevusi.
• Kasutasime elektroonilist dokumendihaldust, mis toimis väga
hästi. Innove projektide puhul on ainukesed paberkandjal
säilitatavad dokumendid osalejate allkirjadega lehed.
• Projektid täitsid eesmärgi – saavutasime soovitud arvu
rakendunuid.
• IKT- valdkonna projektid praegusel ajal alati jätkusuutlikud,
annavad osalejatele hea lähtekoha.
Head ...
• Sihtgrupi leidmine toimus koostöös Töötukassa ja CV-Online’ga.
• Saime valida koolitusel osalejaid, kuna huvi oli suur.
• Koolituskeskkond - mugavad ja kaasaegsed koolitusruumid
motiveerisid koolitusel osalema.
• Tihe ajakava – osalejad ei kadunud ära.
• Tekkisid grupid ja koostöö – meeskonnatöö.
• Koolituste lõpus eksamite sooritamisel väljastati osalejatele
rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadid, mis on väga oluline
töö leidmisel.
• Tuntud ja tunnustatud partnerid pakkusid praktikat – EMT, Elion,
Icefire, Uptime, Tallink, Sertifitseerimiskeskus, Registrite ja
Infosüsteemide Keskus, Tieto, Playtech.
… ja meelespead
• Leia valdkond või teema, mis sobib sinu tegevusega ja on ka
oluline sihtgrupile.
• Projekti taotlus koosta ise või ole aktiivselt koostamise juures.
• Taotluse koostamisel järgi väga täpselt määruse nõudeid.
• Kui on määruse mõistmisel probleeme, siis küsi alati Innovelt
abi. Innove töötajad on olnud väga koostöövalmid, abivalmid,
sõbralikud ja kompetentsed.
• Projekti rakendamisel räägi alati ENNE oma koordinaatoriga.
• Jälgi alati algusest peale dokumentide kogumist.
• Bürokraatia on siinkohal hea - pane kõik kirja 
• Kontrolli projektis osalejate tausta!
• Suhtle seal, kus sihtrühm on – nt Facebookis.
• Hoia kõikide osalejatega isiklikku kontakti!
Tulevik
• Infomaterjalides taotlejale - miks selline taotlusvoor, miks sellele
sihtrühmale, miks sellised tegevused, kust leida sihtrühma
liikmeid jne? Vanusepiirang, võla- ja psühholoogiline
nõustamine, praktikad, suhtlemiskoolitus.
• IT-valdkonna tutvumispraktika peaks olema teistsuguses
formaadis (näiteks 3-5 IKT-ettevõtte 1-2 päevane külastus).
• Kaugpraktika sobib IKT-valdkonda.
• Määruses arvestada IKT-valdkonna spetsiifikaga – kaasata
IKT- spetsialiste määruse väljatöötamisse.
• Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi väljaarendamine
rakendusüksuse poolt.
Tänan tähelepanu eest!
Vaata Maailma SA
[email protected]

similar documents