Slayt 1 - Vaaz Sitesi

Report
T.C.
AZİZİYE MÜFTÜLÜĞÜ
DADAŞKENT MERKEZ CAMİİ
Kurban’ın Önemi
Ve Fıkhî Yönü
İdris YAVUZYİĞİT
Dadaşkent Merkez Camii Imam Hatibi
Kurban Kavramı
KURBAN
Sözlükte: yaklaşmak, Allâh’a (rahmetine)
yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir.
Dinî bir terim olarak: Kurban, kurban bayramı
günlerinde ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan
hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla
kesilen hayvanı ifade eder.
Arapça'da "Udhiyye" denir.
Bütün Dinlerde Kurban İbadeti
َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ُ َ
َ‫الله َِع َلى ما‬
ِ ‫وِلك ِل أم ٍة جعلن َا منسكا ِِليذكر ْو َا اسم‬
ْ
َ‫َ ز‬
َ
َ
َ
ُ
‫ر قهم ِمن ب ِهيم ِة اْلنع ِام‬
“ Her ümmet için, Allah’ın kendilerine
rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların
üzerine O’nun adını ansınlar diye kurban
kesmeyi meşru kıldık…” (Hac, 34)
Bütün Dinlerde Kurban İbadeti
Kurban, Allah Teâlâ'nın ihsan
buyurduğu varlığa bir teşekkürdür.
Kurban ibadeti İslâmiyet'ten önce de vardı.
Adem (as)ın iki oğlunun kurbanları (maide 27)
İbrahim (as)ın oğlu İsmail’i kurban etmesi
ilahi vahyin tecellisi (saffat 100-111)
Bütün dinlerde Yahudilik ve Hıristiyanlıkta
da kurbanın bulunması (hac 34) bu ibadetin her
zaman var olduğunu ve önemini ifade eder.
Hz. İbrahim’in Oğlu İsmail’i Kurban Etmesi
َ ُ ُ َ ْ َّ َ َ
َ َ َ َّ َ َ
َ
َّ ‫َرب َه ْب لي م َن‬
‫} فلما بلغ‬101{ ‫} فبشرنَاه ِب َغَل ٍم ح ِلي ٍم‬100{ َ ‫الص ِال ِح َين‬
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َ ََ َ َ ْ
َ َ ْ َّ ُ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ‫ال‬
َ
َّ
ِ ‫الن ِام أ ِني أَبَف فانْ ِر ماَا ترى ق‬
ِ ‫السعي قال يا بني ِإ ِني أرى ِفي‬
‫ه‬
‫ع‬
‫م‬
َّ
َ
ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
}102{ ‫يا أب ِت افعل ما تؤمر ست ِجد ِني ِإن شاء الله ِِمن الص ِاب ِرنن‬
“(İbrahim) “Ey Rabbim, bana iyilerden (bir oğul) ihsan et'' dedi. Biz de
kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa
gelince, “Ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne
dersin?” dedi. (İsmail) “Babacığım, sana ne emrolunuyorsa yap, inşaallah
beni sabredenlerden bulacaksın.” dedi. Her ikisi de Allah'a teslim oldular
(Allah'ın emrine boyun eğdiler). (Saffat 100-102)
ُ‫} َو َن َاد ْي َن ُاه َأ ْن َيا إ ْب َِراهيم‬103{ ‫َف َل َّما َأ ْس َل َما َو َت َّل ُه ل ْل َجبين‬
ِ
ِ ِ ُْ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ‫الرؤ َنا إ َّنا كذل َف ِن ْجزي ال َْسنين‬
َ‫ص َّد ْقت‬
َ ‫} َق ْد‬104{
ُّ
ِ ِ
ِ
ِ َ ْ َ َ َ َّ
ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
‫} َوفد ْين ُاه ِب ِذ ْب ٍ ِح‬106{ ‫} ِإن هذا ل ُه َو ال َبَلء ال ِبين‬105{
}107{ ‫َع ِْ ٍيم‬
İbrahim, oğlunu şakağı üzerine yatırdı. Biz de ona
şöyle seslendik: “Ey İbrahim, rüyana gerçekten
sadakat gösterdin, şüphesiz ki bu apaçık bir
imtihandı.” dedik ve ona (İsmail'e karşılık) büyük bir
kurbanlık fidye verdik. (Saffat 103-107)
Kurban Allah’a Bağlılık Ve Teslimiyettir
KURBAN MALÎ VE SİMGESEL BİR İBADETTİR
Kurban, insanın Allah'a yaklaşmasına ve O'nun rızasını
kazanmasına vesile olan mali bir ibadettir.
İnsan, kurban kesmekle, İbrahim aleyhi's-selâm gibi
Allah'a ve O'nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O'nun rızasını
kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.
Kurban canı yani İsmail’ini Allah’a sunabilmektir.
Kurban İsmail’ce sadakat ve teslimiyetin ifadesidir.
İbrahim aleyhi's-selâm oğlu yerine
Cenâb-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği
koç'u kurban etmiş ve böylece kurban
Hz. İbrahim'den sünnet olarak bize
intikal etmiştir.
Kurban Allah’a Bağlılık Ve Teslimiyettir
İnsan, Kurban keserken;
Şirk, cimrilik ve tüm kötü
alışkanlıkları kurbanla birlikte
kurban keser gibi kesip atmalı,
En çok sevdiğini Allah yolunda
verebilme gücüne ulaşmalıdır.
Kurban Da İhlas Ve Samimiyet
ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ‫نك ْم َك َذل َف َس َّخ َِرها‬
َ
‫لن ينال الله لحومها وَل ِدماؤها ول ِكن ين ِاله التقوى ِم‬
ِ
َُ ْ َُ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ
ُْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
}37{ ‫لكم ِلتك ِبروا الله على ما هداكم وب ِش ِر الَ ِس ِنين‬
“Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah'a
ulaşır. Fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır.”
Allah'ın hoşnutluğunu
kazanmak için yapılan her
şeyde ve kurban ibadetinde
esas olan iyi niyet ve ihlâs’tır.
(Hac 37)
Hz. Adem’in İki Oğlunun Sunduğu Kurbanlar
ً َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ‫انا َف ُت ُقب َل ِمن َأ َح ِده َما َو َلم‬
‫واتل علي ِهم نبأ ابني آدم ِبالح ِق ِإ َِ قربا قرب‬
ِ ُْ ِ ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
}27{ ‫الت ِقين‬
ِ ‫ال ِإنما يتقبل الله ِمن‬
ِ ‫يتقبل ِمن اآلخ ِر قال ْلقتلنف ق‬
“(Ey Muhammed) onlara Adem'in iki oğlu ile ilgili haberi hakkıyla
oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş,
diğerinden kabul edilmemişti.
(Kurbanı kabul edilmeyen (Kabil) ötekine): – Seni öldüreceğim,
demişti. Diğeri (Habil) ise: – Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul
eder dedi ve devam etti: "Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için
bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben,
alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.” dedi. (Maide 27-28)
Allah Teâlâ ancak takva
sahiplerinin yapmış oldukları
ibadetleri kabul eder.
Kurban Kesmenin Faydaları
Kurban Kesmekle;
 Allah’ın emrine itaat edilmektedir.
 Allah için fedakarlık yapma alışkanlığı kazanılmaktadır.
 Toplumda yardımlaşma ve dayanışma yoluyla kardeşlik ve dostluk
bağları güçlenmektedir.
 Sosyal adaletin önü açılmış olur ve bir yıl boyu et yeme imkanı
bulamayanlar bu vesileyle et yemiş olurlar.
 Zengin, malını feda ederek şükretme imkanını elde ederken, fakir de
bayram vesilesi ile bulduğu bir yiyecek için şükretme imkanına
kavuşur.
 Zenginde cimrilik veya dünya malına düşkünlük varsa bu
duyguları zaafa uğramış olur.
 Hayvan piyasasında ticari bir canlanma meydana gelir.
 Hayvancılık teşvik edilmiş olur.
 Deri sanayinin gelişimine katkıda bulunulur.
Kurban Bayramında Yapılacak En Güzel İş
َّ َ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ ْ ٌّ َ َ َ َ
ْ
ْ
َ
‫ما ع ِمل آد ِمي ِمن عم ٍل يوم النَ ِِر أحب ِإلى الل ِه ِمن ِِإهر ِاق‬
َّ
‫الدم‬
“Ademoğlu kurban bayramı gününde
Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir
iş yapmış olmaz. ” (Tirmizi, Edahi,1)
Kurban’ın Allah Katındaki Değeri
َ
ً َ َ ٌّ َ َ َ َ
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
‫ما ع ِمل آد ِمى عمَل يوم النَ ِر أحب إلى اللِ ِه تعالى ِمن إهرا ِق ِه‬
ْ
ْ َ َ ‫َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ و‬
َّ‫ َوإن‬،‫وأظ َاف َها‬
َ‫أش َعارها‬
ِ
َِ
ِ َ ‫ إنها َ لتأ ِتى َيوم ال ِقي َام ِة َبقر ِِنهْا و‬،َ‫الد َماء‬
َّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ‫أن َيق َع في اَل ْرض ف ِط ُيبوا ب ِها‬
َ
ِ ‫الدم ليقع ِمن الل ِه تعالى ِبمك ٍان قبل‬
ِ
ِ
ً َْ
.‫سا‬
ِ ‫نف‬
Hz. Aişe (r. anhâ) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki:
"Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan
daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet
günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir.
Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce
bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ
edin." [Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce, Edâhî 3, (3126).]
Kurban Kesmenin Önemi
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ‫َ َّ َ ُ ُل‬
ْ
‫سو الل ِه صلى الله ِعلي ِه وسلم ِبك ِبشي ِن أقرني ِن‬
‫ى‬
‫ح‬
‫ض‬
‫ر‬
َ َ َْ ْ َ ْ َ َ ُ َْ َ ُ ُ َ َ َْ ََْ
ْ‫اآلخ ُر َع ِْن ُه َو َعن‬
‫ و‬،‫ أحدهما عنه وعن أ ِه ِل بي ِت ِه‬،‫أملحي ِن‬
ُ ْ
َ ْ َ
َ
ُ
ْ
َّ
‫حي ِمن أم ِته‬
ِ ‫من لم يض‬
Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor :
“Peygamberimiz (sav) (kurban bayramı günü
mü’minlere bayram namazını kıldırdıktan ve hutbesini
okuduktan sonra - Bismillahi Allahu Ekber – diyerek)
kendi eliyle biri kendisi için diğeri de ümmetinden
kurban kesemeyenler için boynuzlu ve semiz iki
tane koç kesti.” (Taberani, Mucem-i Kebir)
ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َّ َ َ ُّ
َ
َ
ُ
َ
َ
‫ل‬
:‫ ِسنة أ ِبيكم ِإبر ِاهيم قالوا‬:‫ال‬
ِ ‫اَلضاحي؟ ق‬
‘ ‫هذ ِه‬
‫يا رسو لل ِ ِه! ما‬
ِ
ِ
َ ََ
ُ َ ٌَ َ َ ََ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
:‫شعر ٍة حسنة قالوا‬
ِ ‫ ِبك ِل‬:‫ال‬
ِ ‫فما لنا ِفيها؟ يا رسول لل ِ ِه! ق‬
َ
ُ
ٌَ َ َ
َ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
ُّ
َ
َ
‫وف حسن ِة‬
ِ ‫فالصوف؟ يا رسول لل ِ ِه! ق‬
ِ ‫ ِبك ِل شع ِر ٍة ِمن الص‬:‫ال‬
Kurban Kesmenin Sevabı
Zeyd İbnu Erkam radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabı:
"Ey Allah'ın Resûlü dediler, bayram günü kesilen şu kurban nedir?"
"Bu babanız İbrahim aleyhisselâm'ın sünnetidir" buyurdular. Ashab:
"Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah'ın Resûlü!" dediler.
"Kurbanın her bir kılı için bir sevap" buyurdular. Ashab tekrar:
"(Kesilen kurban, koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah'ın Resûlü (sevap nasıl
olacak)?" diye sordular. Aleyhissalâtu vesselâm: "Yünün her bir kılı için de bir
sevap var!" buyurdular.
(Taberani, Mucem-i Kebir)
Kurban Kesmenin Sevabı
َ ‫َم ْن َو َج َد َس َع ًة َف َل ْم ُي‬
َّ‫ض ِح َف ََل َي ْق َرَبن‬
ِ َ َّ َ ُ
‫مصَلنا‬
"Kim imkanı olduğu halde kurban
kesmezse
bizim
mescidimize
yaklaşmasın"
(İbn Mace, Edahi, 2; Müsned, 2, 321),
Kurban Kesmenin Sevabı
ُ:‫ َسم ْع ُت رسو َل الله َي ُقو ِل‬:‫عن م ْخ َنف بن سليم َرض َى الل ُه ََع ْن ُه قال‬
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
َّ‫َيا ُّأي َها الن‬
ْ ‫اس َّإن على ُكل ْأهل َب ْيت في ُكل َعام أ‬
َ‫ضحية‬
ُ
ٍ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
"Ey insanlar, her sene,
her ev halkına
kurban kesmek vaciptir."
(Tirmizi, Edahi, 18; İbn Mace, Edahi, 2)
Kurban’ın Meşruiyeti
Kurban bir gelenek değil, İBADET’tir.
İslâm'da, kurban bayramında kurban
kesmenin dinî bir hüküm oluşu
Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabit olup,
zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû
kılınmıştır.
Kurban Kesmenin Dini Hükmü
KURBAN KESMENİN DİNİ HÜKMÜ
Kurban kesmek İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye
göre vacip, (İmam Malik’in kurban kesmeyi vacip
kabul ettiğine dair rivayetler de mevcuttur)
İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, Şafiî,
Malik ve Ahmed b. Hanbel'e göre sünnet-i
müekkededir.
Hükmümün vacip veya sünnet-i müekkede
olması, uygulamaya bir etki yapmamaktadır.
Her iki görüş sahipleri de gücü yeten kimsenin
kurban kesmelerini öngörmektedir. İmkanı
olanların kurban kesmeyi terk etmelerine ruhsat
vermemişlerdir.
Kurban Kesmeyi Vacip Kabul Edenler
Kurban Kesmeyi Vacip Görenlerin Delilleri
1.
ِّ‫ك َوا ْن َح ْر‬
َِّ ‫صلِّ لِ َرب‬
َ ‫“ َف‬Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes”.
(Kevser 2) (İmam Azam: Ayetin hükmünün bütün Müslümanları kapsayıp kapsamadığı açık olmadığı için
kurban kesme emri ümmet için farz değil vaciptir.)
ََ
ٌَ َ َُ َ َ ْ َ
َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
ُ
ْ
2. ‫ ف َِل يقربنِ مصَلنا‬،‫ ولمِ يض ِح‬،‫منِ كانِ لهِ سعة‬
“Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim
mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2 )(Hadisin Ebu Hanife'ye delil oluşu
şu yoruma dayanmaktadır: “Hadiste yer alan böylesine güçlü bir uyarı, ancak vacip olan bir ibadetin terki
konusunda yapılmış olabilir. Kurban vacip olmasaydı terk eden kimse için Hz. Peygamber böyle bir
ifadeyi kullanmazdı.” Bu hadisin Mevkuf olduğunu muhaddisler ifade etmişlerdir))
ُ َ ُ
ُ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
3. ‫ام أض ِحية‬
ِ ٍ ‫ت في ِك ِ ِل ع‬
ِ ٍ ‫إن على ك ِ ِل أه ِلِ بي‬
ِ ‫اس‬
ِ ‫يا أيها الن‬
“Ey
insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir”
(Tirmizî, “Edâhî”, 18)
4. “Kurban kesiniz, çünkü kurban atanız İbrahim’in sünnetidir”
5. Hz. Peygamber kurban kesmeyi hiç terk etmemiştir.
Kurban Kesmeyi Müekked Sünnet Kabul Edenler
Kurban Kesmeyi Sünnet-i Müekkede Görenlerin Delilleri
ُ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ْ ْ َ ٌ ُّ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ ُ ٌ َ َ
ُّ
َ
1. ‫ن لك ِم تطو ِع ٍِ ال ِوت ِر والنَ ِر وصَل ِة الضحى‬
ِ ‫ض وه‬
ِ ‫ن عل ِي فر ِاإ‬
ِ ‫ثه‬
ِ ‫“ ثَل‬Şu
üç şey bana farzdır size ise nafiledir: Vitir namazı, Kuşluk
namazı, kurban kesmek”. (Ahmet b. Hanbel, müsned, 1946) (Muhaddisler bu
َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َّ َّ َ
َّ
َ
2. ‫ضحى الن ِب ِي ِبكبشي ِ ِن أملحي ِ ِن أ ِقرني ِ ِن َبَهما ِبي ِد ِِه وس ِمى وكب ِر‬
َ ‫“ َو َو‬Peygamber (sav) boynuzlu ve
َ‫ض َ ِع ر ْج َل ُِه َع َلى ص َف ِاحهما‬
ِ
ِ
ِ
hadisin zayıf olduğunu ifade etmişlerdir.)
beyaz iki koç kurban etti. Onları eliyle kesti. Besmele
çekti, tekbir getirdi ve ayağını da yanlarına koydu.” (Müslim,
edahi, 9)
3. “Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer insanların farz olarak
algılamalarından korktukları için her yıl kurban
kesmezlermiş” (Nevevi , el mecmu’, VIII, 356)
Kurban Kesmekle Mükellef Olanlar
KURBAN KESMEKLE MÜKELLEF OLANLAR
1.
2.
3.
4.
Müslüman Olmak
Akıllı Ve Buluğa Ermiş Olmak
Yolcu Olmayıp Mukim Olmak
Belirli Bir Mali Güce (Nisap) Sahip Olmak.
Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâliki ve
Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için
akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan
küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri
tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî
bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının
gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.
Kurban Nisabı
KURBAN KESME NİSABI
Kurban nisabı, kişinin temel ihtiyaçları olan
 Oturacak evi,
 Evinin yeter derecede eşyası,
 Binek için olan hayvanı veya arabası,
 Üç kat elbisesi,
 Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu
kimselerin bir yıllık nafakalarından ve
borcundan fazla 80,18 gr. Altın veya bunun
kıymeti para ve eşyaya malik olan kimse
Kurban kesecek kadar zengin demektir.
Bu kimseye yılda bir defa kurban günlerinde
kurban kesmek vacip olur.
Kurbanlık Hayvanlar ve Yaşları
Kurban: Koyun, Keçi, Sığır, Manda Ve Deve
olmak üzere 5 cins hayvandan kesilir.
Bu hayvanlardan devenin 5, sığır ile manda'nın 2
ve koyun ile keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları
gerekir.
Ancak koyunlar altı ayı tamamladıkları halde bir
yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da
kurban edilebilir.
ve Yaşları
ve Yaşları
Hayvanlar
Hayvanlar
Kurbanlık
Kurbanlık
Kurbanın geçerliliği açısından kurban
edilecek hayvanların erkek veya dişi olmaları
arasında fark yoktur. Bazı alimlerimiz ise
peygamber
efendimizin:
ْ
َ
َ
ُْ َُْ
ْ
ْ
َ
ُ‫ش‬
ِ ‫“ خي ِر اَلض ِحي ِ ِة الكب‬Kurbanlığın en hayırlısı
koçtur”
hadisinden hareketle koyunun
erkeğinin kesilmesini daha faziletli görmüşlerdir.
(Tirmizi,
Edahi,18)
Kurbanlık Hayvanlarda Ortaklık
Kurbanlık hayvanlardan koyun veya keçi ancak bir kişi tarafından
Kurban edilir. Bunun yanında sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar ortaklaşa
kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında da bir sakınca yoktur.
Kurbanlık Hayvan Nasıl Olmalı
Kurbanlık hayvanlarda esas olan;
kurbanın sağlıklı, düzgün, azaları tastamam ve
besili olmasıdır.
Kesilecek kurbanın böyle olması hem
ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık
kurallarına daha uygundur.
Kurbanlık Satın Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar
Kurbanlık Hayvan Alırken
1.
2.
Veteriner Hekim Sağlık Raporu veya Menşe Şahadetnamesi olmayan,
Kulak Küpesi ve Pasaportu bulunmayan Büyükbaş Hayvanların,
3. Çok zayıf olan,
4. Gebe veya yeni doğum yapmış olan,
5. Yüksek ateşi olan,
6. Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan,
7. Kılları karışık ve mat halde olan,
8. Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan,
9. Salya akıntısı bulunan,
10. Pis kokulu ishali olan,
11. Pis kokulu burun akıntısı olan,
12. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız, hayvanların satın
alınmaması gerekmektedir.
Kurban Alırken Dikkat Edilmesi Gerekir
Kurban Edilemeyecek Hayvanlar
َ ٌ
ٌ
َّ
ُ
ُ
ُ
‫ر‬
‫ر‬
‫اء ِبين عو ها‬
ِِ ‫بالعرجاء ِبين ظلعها وَل بالعو‬
‫َل يضحى‬
ِ
ُ
ٌ
ُ
‫بالعجفاء التي َِل تنقى‬
‫بالرنضة ِبين مرضها وَل‬
‫وَل‬
ِ
ِ
“Topallığı açıkça belli olan, körlüğü
açıkça belli olan, hastalığı açıkça belli olan
hasta ve iliği kurumuş derecede zayıf olan
hayvanlar kurban edilmez”
(Tirmizi, Edahi, 5. IV,86)
Kurban Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
HANGİ AYIPLAR HAYVANIN KURBAN OLMASINA MANİ OLUR
1. İki veya bir gözü kör olan,
2. Aşırı derecede zayıf olan,
3.
4.
Kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak/topal olan,
Doğuştan kulağı ve tenasül organı olmayan,
5. Kulağının, kuyruğunun veya tenasül organının üçte
birinden fazlası kopmuş olan,
6. Dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş olan,
7. Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan,
8. Burnu kesilmiş olan,
9. Memesinin ucu kesilmiş olan,
10. Boynuzlarından bir’i veya ikisi kökünden kopmuş/kesilmiş olan,
11. Dilinin çoğu kesilmiş olan,
12. İlaçla sütü kesilmiş olan,
13. Ölüm derecesinde hasta olan,
14. Pislik yiyip bir süre hapsedilmemiş olan hayvanlar
Böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek caiz değildir. Bunun için
kurbanlık satın alınırken kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir.
Kurban Kesme Zamanı
KURBANIN KESİM ZAMANI
Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde, kurban
bayramının ilk üç günü bayram namazının kılınmasından
sonra, üçüncü günü akşamına kadar olan süre zarfında
kesilebilir. Arefe günü veya bayramın ilk üç gününden sonra
kurban kesmek caiz olmaz.
Ancak şafii Mezhebine göre bayramın dördüncü günü
güneş batana kadar kesilebilir.
“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey bayram namazını
kılmak, sonra (evlerimize) dönüp kurban kesmek olacaktır.
Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur.
Kim (namazdan) önce kurban keserse, o ancak ailesine bir et
sunmuş olur. Bu kestiği kurban olmaz”. (Buhari, Edahî,1. VI,234.)
Kurban Kesme Zamanı
ُ ْ َ َّ َ
ُ ْ ََ ْ َُ َ ََ ُ َ ْ َ
ْ
َ‫ات َع ٰلى ما‬
َ
َ
ُ
ٍْ ‫ِليشهدوا منا ِفع لهم ْونذكروا اسم اللِ ِه ٖف ْى اي ٍام م ْعلوم‬
َ َ َ ْ ْ َُ ََ
َ ‫اَل ْن َعام َف ُك ُلوا ِم ْن َِها َو َاط ِع ُموا ال َبا ِئ‬
َ‫س ال َف ٖقير‬
‫رزقهم ِمن ب ٖهيم ِة‬
ِ
“Kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri,
Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık
hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları
((kurban kesmeleri için) sana (Kâbe'ye) gelsinler.) Artık
ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire
yedirin.” (Hacc 22/28)
Kurban Kesme Zamanı
Hz. Peygamber:
‫ ثم نرجع‬،‫إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي‬
َّ
‫ ومن َبح قبل‬،‫ من فعله فقد أصاب سنتنا‬،‫فننَر‬
ُّ
َّ
ُ
‫ ليس من النسف في ش يء‬،‫فإنما هو لحم قدمه ْلهله‬
“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey bayram
namazını kılmak, sonra (evlerimize) dönüp kurban
kesmek olacaktır. Her kim böyle yaparsa sünnetimize
uygun iş yapmış olur. Kim (namazdan) önce kurban
keserse, o ancak ailesine bir et sunmuş olur. Bu kestiği
kurban olmaz” (Buhari, Edahî,1. VI,234)
Kurban Kesme Zamanı
َ ْ ُ ْ َ ََ
ْ‫ َف ْل ُيعد‬،‫الصَلة‬
ْ
َ
ْ
َ
ِِ
‫من ﮐﺎﻥ َبح ِمنكم قبل‬
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ْ ُ
ْ
.‫ فليذبح ِعلى اس ِم هللا‬،‫ ومن َل‬.‫أض ِحيت ِه‬
“Kim (bayram) namazını kılmadan
önce kurbanını kesmişse, yerine bir
diğerini kessin. Kurbanını henüz kesmemiş
olan da Bismillah diyerek kessin”
(Buhari, Iydeyn, 23. II,11; İbn Mace, Edahi,12. II,1053.)
KURBANIN KESİM İŞLEMİ
Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek
zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.
Kurban Keserken
Kurbanları mü’min erkek ve kadınlar keser.
Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye özen
göstermeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak
kullanmalıdır.
Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını
kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına
vekalet verip kestirir. Kurban sahibinin kesim esnasında orada
hazır bulunması müstehaptır.
Kurban Keserken Kurbanın Başında Bulunmak
‫ « يا فاطمة قومي إلى أضحيتف‬: ‫ قال‬، ‫أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
‫فاشهديها فإنه يغفر لف عند أول قطرة تقطر من دمها كل َنب‬
‫عملتيه‬
İmran (ra) rivayet ediyor :
(Peygamberimiz (sav) kızı Fatıma’ya (ra) :
“ Kızım Fatıma ! Kurbanın kesilirken orada bulun.
Zira işlemiş olduğun her günah, kurban kanının ilk
damlası yere düştüğünde, bağışlanır.” dedi.
(Hakim, Mustedrek)
Hayvan yere yatırılınca şu ayetleri okur:
َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ‫ين‬
ِ ‫الش ِر ِك‬
ِ ‫ات واْلرض ح ِنيفا وما أنا ِمن‬
ِ ِ ‫ِإ ِني وجهت وج ِهي ِلل ِذي فطر السماو‬
"Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek
cevirdim, ben puta tapanlardan değilim." (Enam, 6/79)
Kurban Keserken
ُ ْ ‫َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُل‬
َ‫ين‬
َ ‫ُق ْل إ َّن‬
ْ
َ ‫ص ََل ِتي َو ُن ُس ِكي َو َم َْ َي‬
ِ ‫اي َو َم َما ِتي ِلل ِه ر ِب الع ِالين َل ش ِرنف له و ِبذ ِلف أ ِمرت وأنا ِأ ِو الس ِل ِم‬
ِ
"De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm
hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur; böyle
emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim." (Enam, 6/162-163)
Daha sonra, tekbir ve tahlil getirir:
"‫"هللا اكبر هللا اكبر َلاله اَلهللا و هللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد بسم هللا هللا اكبر‬
Diyerek ara vermeden kurbanını keser.
Bu ayet-i kerime ile duayı okumadan sadece, "Bismillahi Allahü
Ekber," yahut "Bismillah" deyip keserse yine caiz olur. Usulüne göre bir kesim
yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının
kesilmesi gerekir.
Besmele kasden terk edilirse kurban olmaz. Eti
yenmez. Besmele unutulursa kurban olmaya zararı yoktur.
Kurban olur ve eti de yenir.
Kurban Keserken Hayvana Güzel Davran
Kurban Keserken Hayvana Eziyet Etme
KURBAN ETİNİN TAKSİMİ
Kurban Etinin Taksimi
Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde, etleri
ortaklar arasında tahmini olarak değil, tartılarak
taksim edilir. Ancak, bir ailenin fertlerinin ortaklaşa kestiği
kurbanın etinin bu şekilde taksimi gerekmez. Böyle bir kurban
tamamen bir hayır kurumuna verilecekse etinin taksim edilmesi
gerekmez.
En uygun olanı, kurban etini üçe taksim
edip, birini kurban kesmeyen yoksullara
sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de
akraba, tanıdık ve komşulara ikram
etmek, birini de kendi çoluk çocuğu ile
yemektir.
Kurban’la
Jlgili Sorular
İdris YAVUZYİĞİT
Dadaşkent Merkez Camii Imam Hatibi
Kurban kesilirken besmele çekmenin hükmü nedir? Hangi
dua okunmalıdır?
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun
hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi
esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti
yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu
hayvanın eti yenilir.
Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir
ُ َ َ َ َّ ْ ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
‫اي ومما ۪تي ِلل ِه ر ِب‬
ِ ‫قل ِان صَل ۪تي ونس ۪كي ومَي‬
ََۙ َ َ ْ ُ َّ َ ۬ َ َ َ ُ ْ ُ َ ٰ َ ُُۚ َ َ َ َ
ِ ‫َل ش ۪رنف له و ِبذ ِلف ا ِمر‬
‫ت وانا اول الع ۪الين‬
َ‫ْالُ ْسلمين‬
ِ
۪
َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َ
َ ْ َ َ ٰ َّ َ َ َ
َ‫اَل ْرض‬
‫ات و‬
ِ ُۚ ‫ِا ۪ني وجهت وج ِهي ِلل ٓ ۪ذ َي۬ فط ِر ْالسمو‬
ُْ َ َ ََ ً َ
َ‫ين‬
ِ ‫ح ۪نيفا وما انا ِمن الش ِر ۪ك‬
Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş
hayvana ortak olunabilir mi?
Ortak kesilen kurbanlarda, hissedarlardan her birinin
kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmez.
Ortakların her birinin ibadet niyetiyle katılmış olması
kaydıyla bir kısmı udhiyye, diğer bir kısmı ise adak, akîka,
nafile kurbanı olarak niyet edebilirler.
Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?
Kurban kesen kişinin abdestli olması şart
olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu
için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.
Zengin olan karı-kocadan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?
İbadetlerde sorumluluk bireyseldir. Bu nedenle, dinen
zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi
gerekir.
Kadın kurban kesebilir mi?
Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik
ve şartları taşıyan kişi; kadın olsun, erkek
olsun kurban kesebilir.
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir
bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir
bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir
bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd,
“Dahâyâ”, 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde
bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde
kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
Satın alındığında sağlam olup sonradan kusurlu hale
gelen bir hayvan kurban edilebilir mi?
Bir kimse sağlam bir hayvan satın alsa
fakat daha kesilmeden hayvanda kurban
edilmeye engel bir kusur meydana gelse, eğer
satın alan kişi zenginse yenisini alıp
kesmelidir. Yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur,
almış olduğu hayvanı kurban eder.
Kurban etinin bir kısmı kesim ücreti olarak verilebilir mi?
Kurban etinden kesim işini yapan kişinin ücreti verilemez. Hz. Ali'nin
şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Rasulullah (a.s), develer kesilirken başında
durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan
herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini
biz kendimiz veririz" buyurdu. (Müslim, “Edahî”, 28; Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 9; Nesâî, “Dahâyâ”, 37)
Doğumdan sonra boynuzların elektrikle kurutulması
hayvanın kurban olmasına engel olur mu?
Doğumun peşinden hayvanların boynuzlarının
elektrik ve benzeri yöntemlerle kurutulması suretiyle
boynuzsuz olarak büyüyen hayvanların kurban
edilmeğe engel başka özürleri yoksa kurban
edilmesinde bir sakınca yoktur.
Kurbanlık hayvanın elektrik veya narkoz şoku ile bayıltılarak kesilmesi caiz midir?
İster kurbanlık olsun ister etlik, hayvanın kesimi esnasında; hayvana fazla
eziyet vermemek esastır. Bunun için (ölüm acısını azaltmak maksadıyla) kesim sırasında
hayvanın elektrik veya narkoz vererek şok ile bayıltılması, bu hayvanın kurban olarak
kabul edilmesine engel kusurlardan sayılmaz. Bu itibarla (şok etkisiyle ölmeden önce
hemen) canlı olarak kesilmek kaydıyla, kurbanlık hayvanın elektrik veya benzeri bir
şeyle şoklanmasında dinen bir sakınca yoktur. Şayet hayvan, henüz kesilmeden, şokun
etkisiyle ölürse; o, kurban olamayacağı gibi eti de yenmez.
Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?
Çeşitli
amaçlarla
kısırlaştırılmış
veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban
olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir
eksiklik oluşturmamaktadır.
Alınan kurbanlığın ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?
Almış olduğu kurbanlık hayvanı ölen kişi, yükümlülük şartlarını
taşıması halinde, bayramın ilk üç gününde ise yeni bir kurbanlık alıp kesmesi,
bayram günlerinden sonra ise kurban bedelini yoksullara vermesi gerekir.
Zengin bir kimsenin aldığı kurbanlık hayvan, kurban günlerinden önce ölürse,
bu kimsenin yeniden bir kurbanlık hayvan alması gerekir. Ancak kurbanlık
hayvanı ölen kişi fakirse yeniden hayvan alıp kesmesi gerekmez.
Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?
Doğacak yavruların telef edilmesi söz
konusu olduğu için gebe hayvanın
kurban edilmesi doğru değildir. Mekruh
Kurbanlık olarak niyetlenilen bir hayvanın sütünden ve yününden
yararlanmak caiz midir?
Kurban etmek üzere satın alınan veya kurban etmek niyeti ile
belirlenin hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak
mekruhtur. Çünkü bu durumda hayvan satın alınmasından veya kurban
edilmek üzere niyet edilmesinden itibaren kurbanlık olarak belirlenmiş
olmaktadır.
Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa bedeli sadaka olarak verilmelidir.
Taksitle kurban alınabilir mi?
Taksitle satın alınan
kurban olarak kesilebilir.
hayvan
Ölmüş kimseler için kurban kesilir mi?
Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren; ölü kurbanı
veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur.
Ancak, ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban
kesilebilir. Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras
yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir.
Fakat vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri
gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer
yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta
bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.
Vasiyet yoksa kurban etinden kesen yiyebilir.
Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak
edilebilir mi?
Kişi, mülkiyetinde olan veya kurban etmek
amacıyla satın aldığı büyükbaş hayvana yedi kişiyi
geçmemek şartıyla başkalarını ortak edebilir. Bu itibarla
kurban edilmek üzere satın alınan bir büyük baş
bir hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla daha
sonradan da ortak olunabilir.
Kurban yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
Fıkhi hükmü ister vacip, ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli
şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir.
Kurban bedelini veya kurbanlık hayvanı yoksullara ya da yardım
kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. Şüphesiz
Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, fakir ve muhtaçlara yardım etmek,
iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir.
Ancak, bu iki ibadetten birini diğerinin alternatifi olarak algılamak dini açıdan
doğru değildir.
İhmal sebebiyle kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?
Şartlarını taşıdığı halde ihmal v.b sebeplerle
kurban kesmeyen bir kimsenin, bir kurban bedelini
fakirlere vermesi, ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi
gerekir.
Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?
Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da
kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan
ibadetler ise vekâlet caizdir.
Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine
vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet
verebilir.
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve
benzeri iletişim araçları ile verilebilir.
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI
Tarih: 02.11.2010
Bayramı
Geregi Gibi
Degerledirmek
İdris YAVUZYİĞİT
Dadaşkent Merkez Camii Imam Hatibi
BAYRAMDA NELER YAPMALIYIZ ?
BİRBİRİMİZLE BAYRAMLAŞALIM. DARGINLIKLARI BİTİRELİM
‫ لم تتفرق أيديهما‬، ‫ما من مسلم يصافح أخاه ليس في صدر واحد منهما على أخيه حنة‬
‫حتى يغفر هللا لهما ما مضى من ذنوبهما‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Bir mü’min bir mü’min kardeşiyle kalplerinde bir kin
bulunmaksızın musafaha ederlerse elleri birbirinden ayrılmadan önce
her ikisinin de geçmiş küçük günahları bağışlanır. “ (Beyhaki , Şuabul-İman)
KABİRLERİ ZİYARET EDELİM.
‫وروا الْ ُقبُ َور فَِإنَّ َها تُ َذ ِّك ُرُك ْم ْاْل ِخَرَة‬
ُ ‫ُز‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret
size ahireti hatırlatır. “ (İbn Mace)
ANNE-BABA,BÜYÜKLERİMİZİ VE KÜÇÜKLERİMİZİ ZİYARET EDELİM.
ِ
ِ
ِّ
‫صغِ َرينَا‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ي‬
‫و‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ري‬
‫ب‬
‫ك‬
‫ر‬
‫ق‬
‫و‬
‫ي‬
‫َل‬
‫ن‬
‫م‬
‫َّا‬
‫ن‬
‫م‬
‫ي‬
‫ل‬
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ ‫س‬
َ
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen
bizden değildir.“ (Tirmizi)
HASTALARIMIZI ZİYARET EDELİM.
ِ ‫َعائِ ُد الْ َم ِر‬
‫اْلَن َِّة َح ََّّت يَ ْرِج َع‬
ْ ‫يض ِِف َمََْرفَِة‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Hasta ziyaret eden kimse, ziyaretten dönünceye kadar
cennet bahçesindedir. “ (Müslim)
ŞEHİT KABİRLERİNİ VE AİLELERİNİ ZİYARET EDELİM.
ِ‫والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِد ِه و‬
ِ َّ‫َِّن أُقَاتِل ِِف سبِ ِيل الل‬
‫ُحيَا‬
‫أ‬
‫ُث‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ُق‬
‫أ‬
‫ف‬
‫ه‬
‫أ‬
‫ت‬
‫د‬
‫د‬
َّ
ِّ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ َ َ
ْ ُ
َ ُ
َ
‫ُحيَا ُُثَّ أُقْ تَ ُل‬
ْ ‫ُُثَّ أُقْ تَ ُل ُُثَّ أ‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp şehit olmayı,
yine diriltilip şehit olmayı, tekrar diriltilip şehit olmayı çok
isterim. “ (Buhari)
YOKSULLARA , FAKİRLERE,YETİMLERE YARDIM EDELİM.
ِ ‫الزَكاةُ قَ ْنطَرةُ ا ِإل ْس‬
َّ
‫الم‬
َ
Akrabalarımız arasında ve çevremizde bulunan yoksullara,
yetimlere , yardım edelim. Fakir öğrencilere burs verelim.
Bayramda kestiğimiz kurban etlerinden verelim.
Bayramda onları sevindirelim
KUR’AN VE MEALİNİ OKUYALIM.
ُ‫َخْي ُرُك ْم َم ْن تَ َعلَّ َم الْ ُق ْرآ َن َو َعلَّ َمه‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir. “
(Buhari)
CAMİLERİMİZİ İMAR EDELİM.
‫اْلَن َِّة‬
ْ ‫َم ْن بَ ََن لِلَّ ِه َم ْس ِج ًدا بَ ََن اللَّهُ لَهُ ِمثْ لَهُ ِِف‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Kim bir mescid yaparsa Allah’ da ona cennette benzeri saray
yapar. “ (Tirmizi)
BAYRAM GECELERİ VE GÜNLERİNİ İHYA EDELİM.
Peygamberimiz ‫من أحياليلة الفطر وليلة األضحي َل ميت قلبه يوم متوت القلوب‬
(sav) buyuruyor ki :
“ kim kurban bayramı gecelerini ihya ederse kalplerin öldüğü
günde kalbi ölmez. “
DUA EDELİM
‫ُّعاءُ ُم ُّخ الْعِبَ َاد ِة‬
َ ‫الد‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ Dua ibadetin özüdür. “ (Tirmizi)
BAYRAM GECELERİ VE GÜNLERİNİ İHYA EDELİM.
‫ ان الدعاء يستجاب ِف مخس ليال ِف ليلة اْلمعة وليلة‬- ‫أفضل األيام عند اهلل يوم النحر‬:
‫االضحى وليلة الفطر واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان‬
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki :
“ 5 gecede yapılan dualar kabul edilir. Bunlardan birisi de kurban
bayramı geceleridir. “ (Sünen-i Beyhaki)
HAZIRLAYAN
İdris YAVUZYİĞİT
Dadaşkent Merkez Camii Imam Hatibi

similar documents