Palkkatuki, Vintola Mauri

Report
Yhdistys ja palkkatuki
Yhdistysfoorumi 26.11.2013, Tampere
Yleistä palkkatuesta
•
•
•
•
TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea, jos se arvioi, että
palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukaisin keino edistää
JTYPL:n 1 luvun 3 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen työttömien
työnhakijoiden työllistymistä
Palkkatuen myöntäminen lähtee aina työnhakijan palvelutarpeesta
Palkkatuetun työn tavoitteet on käytävä ilmi työllistymissuunnitelmasta
Voidaan myöntää määräaikaiseen (ei kuitenkaan hyvin lyhyeen) ja
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
2
Yleistä palkkatuesta
•
•
•
Voidaan myöntää rekrytointitukena, kun työnantaja palkkaa avoinna
olevaan tehtävään henkilön, jota työnantaja ei alentuneen tuottavuuden
vuoksi palkkaisi muuten
Voidaan myöntää pysyväisluonteisena, kun työnantaja palkkaa avoinna
olevaan tehtävään henkilön, jonka tuottavuus tehtävässä on vamman tai
sairauden vuoksi pysyväisluonteisesti alentunut
Lisäksi palkkatukea voidaan käyttää työmahdollisuuksien luomiseen
välityömarkkinoilla
3
Palkkatuki
Ns. irtisanomisehto
• Jos palkkatuki myönnetään määräaikaiseen työsuhteeseen, TE-toimiston
on neuvottava tuella palkattavaa sopimaan työnantajan kanssa siitä, että
tuella palkattu voi kesken tukijakson päättää työsuhteen ja siirtyä työhön
avoimille työmarkkinoille. Tämä ns. irtisanomisehto kirjataan
palkkatukipäätöksen lisäehdot -kohtaan.
• Sopimusehto on tarpeen sen vuoksi, että työsopimuslain mukaan
työntekijä ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta työsopimuksen
voimassaolon aikana, ellei työsopimukseen ole otettu ns. irtisanomisehtoa.
•
Mikäli tuella palkattu palaa tukijakson jälkeen työttömäksi työnhakijaksi,
työnantajan tehtävänä on tarvittaessa yhdessä TE-toimiston kanssa
arvioida, millä tavoin palkkatuettu työ on parantanut tuella palkatun
työmarkkinavalmiuksia
4
Palkkatuki
Palkkatuen myöntämisen edellytykset
• Tutkitaan tuen myöntämisen yhteydessä
• Tuottavuuden alentuma tarjolla olevaan työtehtävään on aina
edellytyksenä
Palkkatuen myöntäminen perheenjäsenen tai sukulaisen palkkaamiseen
• JTYPL:n säännöksissä ei ole asetettu estettä
• Arvioitava samoja edellytyksiä kuin muutoinkin
• Jos samassa taloudessa oleva työtön henkilö palkataan palkkatuella
perheenjäsenen yritykseen, hänestä saattaa tulla työttömyysturvalain
perusteella yrityksen osaomistaja, millä puolestaan on vaikutuksia hänen
työttömyysturvaansa
5
Palkkatuki
Ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tai de minimis –tuki
• Palkkatuki myönnetään joko ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti tai de
minimis -tukena, kun tuen hakijan katsotaan olevan
palkkatukisäännöksissä tarkoitettu elinkeinotoimintaa harjoittava
työnantaja ja tuella palkattava on tarkoitus palkata elinkeinotoimintaan
kuuluviin tehtäviin.
Ryhmäpoikkeusasetus
= komission asetus (EY) N:o 800/2008. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, kun palkkatuella palkattava on
1) henkilö, jolla vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, 2) on saanut työttömyysetuutta työttömyyden
perusteella vähintään 500 päivältä, 3) on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään kuusi kuukautta ennen
palkkatuen myöntämistä, 4) vailla ammatillista koulutusta, 5) yli 50-vuotias, 6) oikeutettu
kotouttamissuunnitelmaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla
Mikäli palkkatuella palkattava ei kuulu lueteltuun kohderyhmään, tuki myönnetään elinkeinotoimintaa
harjoittavalle työnantajalle de minimis -tukena.
De minimis -tuki
= vähämerkitykselliseen tukeen annettu komission asetus (EY) N:o 1998/2006. Tuki on vähämerkityksellinen, jos
elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja saa tukea enintään 200 000 € kolmen verovuoden aikana (kuluva ja
kaksi edellistä vuotta). Mainitussa summassa otetaan huomioon kaikkien eri viranomaisten de minimis -tukena
myöntämä rahoitus kyseisenä ajanjaksona.
Lisäksi JTYPL:ssa on lueteltu tapaukset, joissa de minimis –tukea ei voida myöntää lainkaan ja toimialat, joissa
sovelletaan matalampaa de minimis –rajaa.
6
Palkkatuki
Yhdistykset ja säätiöt
• TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella
sovelletaanko JTYPL:n 7 luvun 5 :ää. Oleellista on se, onko tuella
palkattavan tarkoitus työllistyä nimenomaan elinkeinotoiminnaksi
katsottavaan toimintaan
• Jos palveluiden ja tuotteiden myynti yrityksille, kunnille ja yksityisille on
jatkuvaa, ansiotarkoituksessa ja kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa
(kaikkien kolmen edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti), yhdistyksen
tai säätiön katsotaan olevan elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja
• Satunnaisesti palveluja ja tuotteita myyviä yhdistyksiä ja säätiöitä ei
pidetä palkkatukea myönnettäessä elinkeinotoimintaa harjoittavina
työnantajina
• Pääsääntöisesti elinkeinotoimintaa harjoittavasta työnantajasta ei ole
kysymys, jos yhdistys tai säätiö ei laskuta tuottamastaan palvelusta.
Esim. kotipalvelu vanhuksille. Se, että yhdistys laskuttaa palvelun saajalta ainoastaan
yhdistykselle aiheutuneet matkakulut, ei tee tästä elinkeinonharjoittajaa.
7
Palkkatuki
Palkkatuen määrä
• Perustuki (32,46 €/päivä v. 2013), niiltä päiviltä, joilta työnantaja on
velvollinen maksamaan palkkaa, enintään 5 päivää/viikko, työaika väh. 85
% alan säännöllisestä työajasta. Jos työaika on pienempi, myönnetään
vähennettynä (poikkeus: vähintään 500 päivää työttömyysetuutta
työttömyyden perusteella saanut, voidaan myöntää täysimääräisenä)
• Lisäosa max 60 % (50 % kunta, yli 12 kk työttömänä työnhakijana olleen
palkkaus), jos arvioidaan tapauskohtaisesti, että perustuki ei yksinään
korvaa tuottavuuden alenemaa
• Korkein korotettu palkkatuki (perusosa + max 90 %). Voidaan
myöntää, jos tuella palkattava on 1) saanut työttömyysetuutta
työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä ja 2) on
työmarkkinatukeen oikeutettu, kun palkkatukea myönnetään.
8
Palkkatuki
Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset
• Palkkatuki yhdessä muiden samoihin palkkauskustannuksiin
myönnettävien tukien kanssa ei saa ylittää tuella palkatusta aiheutuneita
palkkauskustannuksia.
• Jos tuet ylittävät palkkauskustannusten määrän määrän, palkkatuen
määrää vähennetään siltä osin kuin tuet ylittäisivät palkkauskustannukset
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle
• JTYPL:n 5 §:n 1 momentin 2-6 kohdassa tarkoitetun henkilön
palkkaamiseksi myönnettävä palkkatuki voi olla enintään 50 %
palkkauskustannuksista.
• Jos tuella palkattavan henkilön vamma tai sairaus vaikeuttaa
työllistymistä, palkkatuki voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista
9
Palkkatuki
Palkkatukea ei makseta, jos
• Tuella palkatusta aiheutuneet palkkauskustannukset kuukaudessa ovat
pienemmät kuin perustuen kuukautta kohti laskettu määrä (21,5 x 32,46 €
eli noin 700 euroa vuonna 2013). Palkkauskustannuksilla tarkoitetaan
työntekijälle maksettavaa bruttopalkkaa ja työnantajan lakisääteisiä
sivukuluja (noin 23-25 %). Käytännössä siis työntekijälle maksettavan
bruttopalkan pitäisi olla alle 530-540 €/kk, ennen kuin palkkatukea ei
myönnettäisi.
•
Korkeimman korotetun palkkatuen osalta työnantajana toimivalle
rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jota ei pidetä elinkeinotoimintaa
harjoittavana työnantajana, voidaan maksaa korkeimpana korotettuna
palkkatukena enintään tuella palkatun palkkauskustannukset
(bruttopalkka + työnantajan sivukulut). Mahdollinen vähennys tehdään
ensisijaisesti tuen lisäosasta.
10
Palkkatuki
Palkkatuen kesto
•
•
•
Henkilöasiakkaan palvelutarpeen perusteella
Jos vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, voidaan palkkatuki
myöntää koko siksi ajaksi , jonka vamman tai sairauden arvioidaan
vaikeuttavan työllistymistä. Kerrallaan kuitenkin enintään 24 kk ajaksi. Jos
vamma tai sairaus vaikuttaa pysyvästi tuottavuuteen työsuhteessa, johon
palkkatuki on myönnetty , palkkatuki myönnetään hakemuksesta
uudelleen 24 kk ajaksi välittömästi edellisen palkkatukijakson jatkeeksi.
Oppisopimuskoulutukseen voidaan myöntää palkkatuki koko keston
ajaksi. Merkitystä ei ole sillä, onko henkilö ennen oppisopimuskoulutusta
ollut palkkatuetussa työssä saman tai eri työnantajan palveluksessa.
Tällä voi olla vaikutusta ainoastaan tuen määrään. Esim. Jos henkilö on
ollut 6 kk korkeimmalla korotetulla palkkatuella, oppisopimukseen
voidaan myöntää 6 kk korkeinta korotettua palkkatukea ja loput
perustukea.
11
Palkkatuki
Palkkatuen enimmäiskeston laskeminen uudelleen alusta
Ns. jäähysääntö
• Sen jälkeen, kun henkilö on ollut palkkatuella tuetussa työssä
enimmäisajan (24 kk) yhden tai useamman työnantajan palveluksessa,
häntä ei voida osoittaa uudestaan palkkatuettuun työhön, ennen kuin hän
on ollut viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana vähintään viisi (5)
kuukautta työttömänä työnhakijana TE-toimistossa
• Pois lukien:
– Henkilö jolla on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä
– Oppisopimuskoulutus
Korkein korotettu tuki
• Enimmäisaikojen laskenta aloitetaan alusta, kun henkilö on saanut
työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä sen
jälkeen, kun hän on ollut työssä, jonka kustannuksiin on maksettu
korkeinta korotettua palkkatukea
12
Palkkatuki
Palkkatuen hakeminen
• Palkkatukea haetaan TE-toimistolta, jonka alueella työpaikat sijaitsevat
• Sähköisesti (Palkkatukiverkkopalvelun käyttö edellyttää, että työnantaja
hankkii Katso-tunnisteen, https://yritys.tunnistus.fi)
• tai lomakkeella TEM321 (kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö esim.
yhdistys ja säätiö) tai TEM322 (yritys, sosiaalinen yritys).
www.yrityssuomi.fi
• TE-toimisto tarkistaa viran puolesta kauppa-, yhdistys- tai
säätiörekisteritiedot esimerkiksi Asiakastieto Oy:stä tai ePortti-palvelusta
ja lisäksi tarvittaessa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJtietopalvelu).
• TE-toimisto tarkistaa verottajalta URA-tietojärjestelmän kautta
(Verotodistus -haku) onko tuen hakijalla erääntyneitä ja maksamattomia
veroja tai tilittämättä jätettyjä ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturvamaksuja.
TE-toimistolla ja ELY-keskuksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä maksutta julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpanossa välttämättömät tiedot
verottajalta.
13
Yhdistykset ja palkkatuki
Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää TE-toimistoja segmentoimaan alueen
yhdistykset URA-tietojärjestelmään v. 2013 loppuun mennessä
•
•
siirtymätyötä tarjoaviin
työelämävalmiuksia tukeviin
14
Yhdistykset ja palkkatuki
Milloin yhdistyksen kannattaa käyttää palkkatukea?
– kun yhdistyksellä on tarjota työtehtäviä, jotka vastaavat tehtäviä
avoimilla työmarkkinoilla
– kun yhteistyökumppanilla (yritys) on tehtävä, johon tuella palkattava
voidaan siirtää näyttämään osaamistaan ja johon asiakas voi
työllistyä jatkossa tai vastaaviin tehtäviin alan muihin yrityksiin
– kun yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota työelämävalmiuksia
tukevia tehtäviä
– Kuntoutuminen/työllistyminen
15
Kiitos
http://www.tyollisyysportti.fi/tampere/kehittamishankkeet/valkeprojekti/
16

similar documents