Vlastnosti kvapalín a plynov.

Report
Vlastnosti kvapalín a plynov
Mgr. Marta Adameová
Úloha
1
Hydraulické
zariadenia
Model hydr.
zariadenia
Vlastnosti
kvapalín 1
Vlastnosti
kvapalín 2
Vlastnosti
kvapalín 3
Vlastnosti
plynov 1
Brzdy
Úloha
3
Hydraulický
zdvihák
Úloha
4
Zdroje
Vlastnosti
plynov 2
Vlastnosti
plynov 3
Úloha
2
Skrývačky
Tajnička
Test
Vlastnosti kvapalín
Tekutosť
Kvapaliny sa dajú prelievať
z jednej nádoby do druhej
Nestlačiteľnosť
Kvapalné teleso sa
nedá stlačiť
Vlastnosti kvapalín
Tvar
Kvapaliny nemajú stály
tvar, ale nadobúdajú tvar
nádoby
Objem
Kvapalné teleso si zachováva
stály objem
Vlastnosti kvapalín
Vodorovná hladina
kvapalín
Kvapalné teleso má v pokoji
vodorovný voľný povrch
Deliteľnosť
Kvapaliny možno deliť
Vlastnosti kvapalín
Tlak v kvapaline vyvolaný vonkajšou silou
pozri video/animáciu
Vlastnosti kvapalín
Pascalov zákon:
Keď zatlačíme piest v nádobe voda začne striekať rovnako prudko
všetkými smermi , pretože sa zvýši v nádobe tlak a tlak sa prenáša
v kvapaline rovnako do všetkých smerov.
Využitie vlastností kvapalín
Vodováha – libela ( určenie vodorovného smeru)
Základ vodováhy tvorí kvapalina a v nej vzduchová
bublina, ktorá pri vodorovnej polohe je medzi
dvoma vyznačenými čiarami
Využitie vlastností kvapalín
Hydraulické zariadenia ( nestlačiteľnosť kvapalín)
Používa sa na zdvíhanie ťažkých predmetov:
zubárske kreslo
nákladné autá a bágre
hydraulický lis
hydraulický zdvihák
brzdy automobilov
Hydraulický zdvihák
Brzdy automobilov
Vysvetli
pomocou
obrázku, ako
vodič dokáže
zabrzdiť auto
Keď vodič šliapne na pedál, prenesie sa
jeho pohyb kvapalinou až ku kolesám. Tam
sa pohnú brzdové čeľuste a kolesá sa
zastavia.
Model hydraulického zariadenia
Meranie objemu kvapalín
Objem má značku ....
V
Jednotky objemu kvapalín:
1 l = 1000 ml
1 l (liter)
1 ml (mililiter)
Správne meranie objemu
odmerným valcom
Úloha 1
1 – 10 ml
Rozsah:..................
1 ml
1dielik ≈ ................
0,5 ml
Odchýlka = ............
4 ml
Zapíš objem ...........
2 – 100 ml
Rozsah: ......................
2 ml
1 dielik ≈ .....................
1 ml
Odchýlka = ...................
48 ml
Zapíš objem ................
5 – 250 ml
Rozsah: ...........
5 ml
1 dielik ≈ ...........
2,5 ml
Odchýlka = .......
135 ml
Zapíš objem ......
Úloha 2
Teleso
Kvapaliny
Plyny
Vlastnosti kvapalín
Vlastnosti plynov
Fyzikálna veličina
Jednotky fyzikálnej veličiny
Meradlo
Priraď slová z pravej
strany k slovám na ľavej
strane, aby významovo
patrili k sebe
Džús
Odmerný valec
Balón naplnený vzduchom
Mililiter
Kyslík
Stlačiteľnosť
Objem
Nestlačiteľnosť
Vlastnosti plynov
Deliteľnosť
Dajú sa deliť
Tekutosť
Sú tekuté, možno ich preliať
z jednej nádoby do druhej
Vlastnosti plynov
Tvar
Objem
Nestály tvar
Nestály objem, sú rozpínavé
Vlastnosti plynov
Stlačiteľnosť
Pružnosť
Pascalov zákon
Vlastnosti plynov
Meranie vitálnej kapacity pľúc
Pozri videoclip
Úloha 3
Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov
Doplň správne slová:
Zubárske kreslo má............................................ Takéto zariadenie má aj
.............................................a ešte aj .............................................................
Lopta je .....................teleso. Skáče, čo je dôkaz, že .................. teleso je ..................
vyklápacie auto
hydraulické zariadenie
plynné
plynné
pružné
sedadlo vodiča autobusu
V tajničke sa skrýva merací prístroj.
Vyskúšaj svoju šikovnosť:
1.
6.
h l
2. v i
3. o b
4. t e
5. d e l
v o d a
a d i n a
t a l i t a
j e m u 1. Povrch kvapaliny inak.....
2. Na hodine sme merali .....
pľúc
k u t e 3. Odmerný
valec sa používa
na meranie .......kvapaliny
i ť
4. Kvapaliny a plyny sa dajú
5.
6.
prelievať, sú ......
Kvapalina sa dá .....
(napr. rozprašovaním)
Najznámejšia kvapalina.....
Úloha 4
Oxid uhličitý a minerálka majú spoločné
vlastnosti a rozdielne vlastnosti . Vymenuj ich
spoločné vlastnosti
rozdielne vlastnosti
oxid uhličitý
minerálka
rozpínavosť
Pascalov zákon
merateľnosť objemu
deliteľnosť
stlačiteľnosť
pružnosť
tvar a objem
tekutosť
Skrývačky
Hľadaj pojmy z fyziky
SOB JE MOHUTNÉ ZVIERA
KO N EČ N E S I D O H O D L I T E R M Í N S T R E T N U T I A
U P LY N U L Ď A L Š Í M E S I A C A M A R E K A N I K D E
EVKA, JE METLA K DISPOZÍCII ?
D R E V O D O V Á H A S T O P I E K N E PAT R Í
TEST
OVER SI SVOJE VEDOMOSTI
ZDROJE
http://www.oskole.sk/?id_cat=3&clanok=427
http://home.wxs.nl/~brink494/hydr_e.htm
http://physedu.science.upjs.sk/kvapaliny/pascal.htm
http://physedu.science.upjs.sk/kvapaliny/picture/pascal.gif
http://www.google.sk/imgres?imgurl
http://www.google.sk/imgres?q=hydraulický+lis&hl=sk&biw=1280&bih=619&gbv=2&t
bm=isch&tbnid=yxZxS-NKqTfxIM:&imgrefurl
http://www.google.sk/imgres?q=hydraulický+lis&hl=sk&biw=1280&bih=619&gbv=2&t
bm=isch&tbnid=CLXHSAt7ux1-mM:&imgrefurl
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/VsG/Vs6-01.htm
http://www.interaktivnaskola.sk/jml/uebne-materialy/414-kvapaliny/4385hydraulicke-zariadenie.html
http://www.google.sk/imgres?q=hydraulick%C3%A9+zariadenia+fyzika
http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_2542_DEHE0803_Bager_kopac
http://www.scholaludus.sk/new/ofv/1/vtipy_obrazky/41275FDF.JPG
http://physedu.science.upjs.sk/kvapaliny/pascalpr.htm
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/fyzika.htm
Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.: Fyzika pre 6.ročník Základných škôl
Doc. RNDr. Jozej Janovič, PhD: Fyzika pre 6.ročník Základných škôl
Mgr. Milada Maťašovská: Pracovný zošit z Fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s
osemročným štúdiom
RNDr. Martin Macháček, CSc.:Fyzika pre 6. ročník ZŠ

similar documents