Procesy zarzadzania finansowego

Report
Projekt
„Drogowskaz dla NGO”
Profesjonalizacja Trzeciego Sektora
poprzez wypracowanie
i upowszechnienie zasad zarządzania
finansowego.
www.pwc.com
Zasady zarządzania
finansowego
wrzesień 2013
Standard
Wspólnie ustalone kryterium, które określa
powszechne, zwykle najbardziej pożądane
cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu,
czy ludzkiego zachowania. Standard to
czasem także podstawowa, najprostsza
wersja produktu.
PwC
wrzesień 2013
3
Cechy standardu
Zapewniają realizację celu
Informują
Gwarantują jakość
Narzucone prawnie i dobrowolnie
Powielanie zadań, powtarzalność
Pozwalają na spełnienie określonych wymogów
PwC
wrzesień 2013
4
Zarządzanie finansowe
Jest to proces równoważenia kosztów i zysków,
zmniejszania ryzyka utraty środków, a także
długofalowe planowanie strategii finansowej
organizacji;
Zarządzanie finansowe jest przede wszystkim
racjonalnym i starannym pozyskiwaniem oraz
wykorzystaniem środków.
PwC
wrzesień 2013
5
Procesy w zarządzaniu finansowym
Planowanie i
monitoring finansowy
Zarządzanie
aktywami i
pasywami
Rachunkowość
zarządcza
Fundraising
Sprawozdawczość
finansowa
Kontrola i audyt
finansowy
PwC
wrzesień 2013
6
Planowanie i monitoring
Planowanie to proces decyzyjny polegający na
stawianiu założeń i działań do wykonania w
krótkiej lub długiej perspektywie.
Monitoring jest to bieżąca analiza wpływów i
wydatków w poszczególnych projektach, a także
innych środków, takich jak chociażby składki czy
darowizny.
PwC
wrzesień 2013
7
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza jest to system
gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
informacji finansowych i niefinansowych, którego
celem jest wspomaganie menedżerów w
podejmowaniu decyzji operacyjnych i
strategicznych.
PwC
wrzesień 2013
8
Sprawozdawczość finansowa
Jest jednym z podstawowych obowiązków
prawnych nałożonych na organizacje pozarządowe.
Służy swego rodzaju autoanalizie, która zapewnia
wiarygodność i przejrzystość.
PwC
wrzesień 2013
9
Podstawowe elementy sprawozdania
finansowego
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa z wprowadzeniem
do sprawozdania
PwC
wrzesień 2013
10
Sprawozdawczość finansowa wobec
interesariuszy
Sprawozdawczość finansowa wobec interesariuszy
( np. darczyńców indywidualnych i
instytucjonalnych np. biznes) jest poza elementem
budowania wiarygodności także narzędziem do
budowania relacji i wizerunku.
PwC
wrzesień 2013
11
Kontrola i audyt finansowy
Jest to kontrolowanie prawidłowego wykorzystania
środków, co nadaje działaniom danego zespołu
cech profesjonalizmu i spójności wewnętrznej
polityki finansowej.
PwC
wrzesień 2013
12
Fundraising
Jest to stałe monitorowanie szeroko pojętego
rynku darczyńców i sponsorów oraz aktywne
poszukiwanie źródeł finansowania.
PwC
wrzesień 2013
13
Zarządzanie aktywami i pasywami
Jest to bieżące czuwanie nad płynnością finansową
organizacji.
Działaniu temu służy m.in. stworzenie i
prowadzenie rejestru środków trwałych.
PwC
wrzesień 2013
14

similar documents