ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Report
Uusi nitraattiasetus -luonnos 
Valtioneuvoston asetus
eräiden maa- ja puutarhataloudesta
peräisin olevien päästöjen
rajoittamisesta
Anne Polso / Elina Venetjoki
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
7.5.2014 Kokkola
Päivitetty 17.6.2014 Seinäjoki/Harri Väisänen
Muutostarpeet
• Nitraattidirektiivi on niin sanottu minimidirektiivi, joka
asettaa kansalliselle lainsäädännölle vähimmäisvaatimukset
• Direktiivin tavoitteena on vähentää maatalouslähteistä
peräisin olevien nitraattien suoraan tai välillisesti
aiheuttamaa vesien pilaantumista ja estää vastaisuudessa
tällainen pilaantuminen
• YM asetti nitraattiasetuksen laajan uudistamistyöryhmän
28.10.2011 – 31.5.2014. Työssä tuli ottaa huomioon EU:n
komissiolta saatu palaute
• Asetusluonnos ollut lausunnolla ja II lausuntokierros päättyi
19.5.2014
• Asetus voimaan aikaisintaan vuonna 2015
Soveltaminen
• sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamisessa
koko maassa.
• Asetusta sovelletaan lannan sekä lannoitevalmistelain
(539/2006) ja sen nojalla annetun
lannoitevalmisteasetuksen (MMMa 24/11) mukaisten
lannoitevalmisteiden, ei kuitenkaan kalkitusaineiden,
käyttöön, varastointiin ja levittämiseen sen lisäksi, mitä
lannoitevalmistesäädöksin ja sivutuoteasetuksella (EY No
1069/2009)ja sen nojalla annetuin kansallisin säädöksin on
säädetty.
• Lisäksi asetusta sovelletaan muihin maatilalla syntyviin
[lannoitteena] sellaisenaan tai käsiteltyinä käytettäviin
orgaanisiin sivujakeisiin (säilörehun puristenesteet).
Varastointia koskevat vaatimukset
• Lannan varastointia koskeva kohta pääosin, kuten
nykyinen (12 kk), varastointitilavaatimukset uusiksi
(koskevat vain laajennuksia/uusia)
• Kuivalantaa voidaan edelleen varastoida pellolla
(patterointi) perustellusta syystä
• Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi orgaanisia
lannoitevalmisteita, tulee olla vastaanotettavan
määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varastointitila
• Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuivaainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan kuitenkin
varastoida pellolla aumassa (patterointi) tietyin
edellytyksin, mm. peitettävä
• Ilmoitusvelvollisuus kuntaan  ELYlle
Lantaloiden kattaminen
• Uudet lietelantalat ja nestemäisten orgaanisten
lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee kattaa
kiinteällä tai kelluvalla katteella
ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen
vähentämiseksi.
• Kuivalannan ja kuiva-ainepitoisuudelta sitä
vastaavan orgaanisen sivujakeen ja orgaanisen
lannoitevalmisteen varastointitila tulee kattaa tai
varastoitava aine peittää siten, että sadevesien
pääsy varastointitilaan estetään.
Lannoittaminen 1/2
• Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden
levittäminen pellolle on kielletty 1.11. - 31.3.
• Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita,
joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %,
voidaan levitysaikana välivarastoida pellolla
neljä viikkoa levitystä odottamassa
• Lanta mullattava vuorokauden kuluessa
(lukuun ottamatta levitystä kasvustoon)
Lannoittaminen 2/2
• Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä.
– Seuraavalle viiden metrin vyöhykkeelle voidaan levittää
lantaa kun muokataan 12 sisällä levityksestä.
– Sellaisilla peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään
15 % lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on
aina kielletty.
• Tarkentuneet typpilannoitteen kasvilajikohtaiset
enimmäismäärät
• Lannassa ja orgaanisessa lannoitevalmisteessa
kokonaistyppimäärää 170 kg/ha/vuosi ei saa ylittää
Lausuntokierros II
• Lausuntoja voi antaa 19.5.2014 saakka
ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen,
[email protected]
• Asiakirjat löytyvät osoitteesta:
http://www.ym.fi/fiFI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhtee
nvedot/Lausuntopyynto_luonnoksesta_valtioneuvos(
29175)

similar documents