Programmide tegevuste lõpetamise toimingud

Report
Programmi lõpetamise toimingud
Rakendusüksuse info
07.10.2013
Kuidas meil läinud on?
•
•
•
•
•
2013. aasta 30. juuni seisuga lõpetanud 2
programmi, enne käesolevat aastat Andras ja
MISA
2013. aasta lõpus lõppeb abikõlblikkus 6
programmil
2014. aasta 31. märtsil lõpetab veel 2 programmi
Avatud taotlusvoorude projektidest on tegevused
kestmas veel 7 projektil 107-st
Abikõlblikke kulusid tehtud 78,4% prioriteetse
suuna ESF eelarvest (55 182 373 eur)
Programmide nimekiri
Projekti
number
Projekti nimetus
Kutsete süsteemi arendamine
1.1.1.1 (programm)
Noorsootöö kvaliteedi arendamine
1.1.2.1 (programm)
Õppenõustamissüsteemi
1.1.3.1 arendamine (programm)
Karjääriteenuste süsteemi
1.1.3.2 arendamine (programm)
1.1.4.2
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
Toetuse saaja
Abikõlblikud
kulud
04.10.13
(ESF) %
Sihtasutus Kutsekoda
1.12.2007
31.12.2014
77,10%
Eesti Noorsootöö Keskus
1.01.2008
31.03.2014
80,54%
Sihtasutus Innove
1.01.2008
30.06.2013
93,20%
1.01.2008
31.03.2014
78,07%
1.01.2011
31.12.2013
78,61%
1.01.2008
31.12.2014
62,99%
1.01.2008
1.01.2008
31.12.2013
31.12.2013
84,61%
88,96%
Haridus- ja Teadusministeerium
1.01.2009
30.06.2014
67,92%
Eesti Vabaharidusliit- EVHL
1.01.2008
30.06.2013
99,79%
1.01.2010
1.12.2009
31.12.2013
31.08.2015
27,94%
78,43%
1.01.2008
31.12.2014
66,67%
1.01.2008
31.12.2013
95,11%
1.01.2008
31.12.2013
91,13%
Sihtasutus Innove
Integratsiooni ja Migratsiooni
Keeleõppe arendamine 2011 – 2013 Sihtasutus Meie Inimesed
Kutsehariduse sisuline arendamine
2008-2013 (programm)
Sihtasutus Innove
E-õppe arendamine kutsehariduses Hariduse Infotehnoloogia
(programm)
Sihtasutus
Kutsehariduse populariseerimine
Sihtasutus Innove
Täiskasvanute tööalane koolitus ja
1.1.6.1 arendustegevused (programm)
Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes
1.1.6.3 (programm)
Projekti
Projekti
abikõlblikkuse abikõlblikkuse
alguskuupäev lõppkuupäev
1.1.6.4 "KUTSE" (programm)
Haridus- ja Teadusministeerium
1.1.6.5 "PIAAC-Eesti"(programm)
Haridus- ja Teadusministeerium
Hariduslike erivajadustega õpilaste
1.1.7.1 õppevara arendamine (programm) Sihtasutus Innove
Hariduse Infotehnoloogia
1.1.7.2 Õppiv Tiiger 2008-2013
Sihtasutus
Õppe kvaliteedi parandamine
õppeasutuse sise- ja õpitulemuste
välishindamissüsteemi arendamise
1.1.7.3 kaudu (programm)
Sihtasutus Innove
Üldhariduse pedagoogide
kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014
Programmi abikõlblikkuse periood
•
•
•
Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjas
Tegevusi on võimalik ellu viia vastavalt programmi
tegevuskavale kuni programmi abikõlblikkuse
perioodi lõpuni, jälgides kinnitatud tegevuskava
tähtaegu.
Kulud võivad reeglina olla tekkinud abikõlblikkuse
perioodi jooksul või 45 kalendripäeva jooksul peale
abikõlblikkuse lõpptähtaega, kui kulude aluseks
olevad tegevused on toimunud abikõlblikkuse
perioodi jooksul.
Programmi eelarve
•
•
•
•
•
Eelarvest erinevaid kulutusi teha pole võimalik
Jälgimise vahend lisaks oma süsteemile nt VMT/EMTA
lisa 1
Juhul, kui selgub mõne kulurea võimalik ületamine,
tuleb sellest RÜ-d koheselt teavitada
Kuni 6391 euro suurused muudatused kogueelarves
tuleb eelnevalt rakendusüksusega kirjalikult
kooskõlastada
Üle 6391 euro suurused muudatused tuleb kinnitada
haridus- ja teadusministri käskkirjaga, aastaeelarve
puhul rakendusasutuse juhi kooskõlastusega
Programmi seire lõpparuanne
•
•
•
Tuleb koostada programmi abikõlblikkuse perioodi
kohta
Esitada rakendusüksusele hiljemalt 50
kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse lõpptähtajast
Paljudel programmidel kohustus kooskõlastada
seirearuanne enne RÜle esitamist HTMi vastava
osakonnaga – soovitame esitada 10 päeva enne
seirearuande esitamise tähtpäeva
Seirearuande juures oluline
•
•
•
Lisa 1 III osas peab kajastama programmi tegevusi
alates abikõlblikkuse algusest kuni programmi
lõpuni
Veerus „Tulemused ning vajadusel selgitused
erinevuste kohta planeeritud ja saavutatud
tulemuste vahel“ ei peaks enam tehtud tegevusi
kirjeldama
Aruande lisa 1 osas V anda seirearuandes esitatud
andmetel põhinev analüütiline lõplik hinnang
programmi tegevuste tulemuslikkusele, programmi
eesmärkide saavutamisele, indikaatorite
saavutamisele ning eelarve kasutusele
Programmi indikaatorid ja eelarve täitmine
•
•
•
•
Kui indikaatori saavutusmäär planeeritust erineb
või eelarve on jäänud osaliselt kasutamata, tuleb
analüüsida põhjuseid, hea oleks selle kohta saada
hinnang ka kooskõlastavalt HTM osakonnalt
Kui eelarve kasutus jääb planeeritust väiksemaks,
tuleb seda selgitada
Lisas 2 tuleb näidata kogu eelarve kasutamine
kulukohtade lõikes, võttes aluseks programmi
viimase kehtiva kogueelarve
Lisas 3 tuleb näidata aastaeelarve kasutamine,
võttes aluseks programmi käskkirja lisana
kehtestatud viimase kalendriaasta eelarve.
Osalejate statistika
•
•
Lisas 5 „Toetus sihtrühmade kaupa“ tuleb
kajastada vaid viimase aasta andmeid, mida pole
varasemates aruannetes kajastatud
Osalejate koguarv peab võrduma töötajate, töötute
ja mitteaktiivsete isikute summaga ning
haridustasemete lõikes esitatud jaotusega.
Viimane VMT/EMTA
•
•
•
Tuleb esitada hiljemalt koos lõpparuandega,
soovitame koostamist alustada aegsasti
Koos kontrollimisele kuuluvate kuludokumentidega
palub koordinaator toetuse saajal esitada ka
väljavõtte programmi kulude ja vajadusel tulude
kohta toetuse saaja ja partnerite
raamatupidamisregistritest.
Kui menetlusel tehakse korrigeerimisi abikõlblikes
kuludes või finantsallikates, tuleb parandada ka
seirearuande lisasid 2 ja 3. Samad muudatused
tuleb sisse viia ka toetuse saaja ja partneri
raamatupidamisse ning esitada sellekohane
tõendus.
Olulist viimase VMT/EMTA juures
•
•
•
•
Programmi kulud ei tohi ühelgi kulureal ületada
kehtiva eelarve summat
Viimase VMT/EMTA menetluse käigus palutakse
esitada andmed programmi töölepinguga töötajate
väljateenitud ja kasutatud puhkusepäevade kohta
(sh partnerid)
Vaadatakse üle ka varasemalt kontrollitud, ent
kontrolli hetkeks lõpetamata hangete
dokumentatsiooni
Andmed seirearuandes, raamatupidamisregistrites
ja abikõlblikes kuludes VMTdes/EMTAdes peavad
kattuma, kontrollitakse kogu programmi perioodi
Puhkusetasud
Saab lugeda abikõlblikuks vastavalt abikõlblikkuse
määruse § 3 lg 2 p 2. Arvesse tuleb siinjuures
võtta programmiga seotud töölepingu algus- ja
lõpptähtaega (kui töösuhe jätkub ka peale
programmi abikõlblikkuse perioodi lõppu, siis on
lõpptähtajaks abikõlblikkuse perioodi lõpp).
Puhkusetasud on abikõlblikud proportsionaalselt
projekti heaks töötatud ajaga, kui need on
arvestatud abikõlblikkuse perioodil või 45
kalendripäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi
lõppu. NB! Puhkusereserv ei ole programmi
mõistes kulu ning ei ole abikõlblik.
Puhkusetasu näide
Töötaja asus programmis täistööajaga tööle
01.03.2011 ning on programmiga seotud samas
mahus kuni programmi abikõlblikkuse perioodi
lõpuni 30.06.2013. Tema puhkusepäevade arv
aastas vastavalt töölepingule on 28. Nimetatud
perioodi eest on toetuse saajal õigus programmi
abikõlblike kuludena kajastada 23 (2011) + 28
(2012) + 14 (2013) = 65 puhkusepäeva tasu.
Töötajal on seisuga 30.06.2013 puhatud kokku 50
päeva ning ta jääb 20-päevasele puhkusele
01.08.2013, seega on alustatud puhkusest 15
puhkusepäeva tasu programmist abikõlblik.
Dokumentide säilitamine
Toetuse saajal on vastavalt perioodi 2007-2013
struktuuritoetuse seaduse §-ile 5 kohustus
säilitada kõiki toetuse kasutamisega seotud
dokumente paberkandjal või elektrooniliselt
vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini. Selline
dokumentide säilitustähtaeg peaks olema
sätestatud ka toetuse saaja sisekorras.
Oluline on säilitada ka tõendusväärtust omav ekirjavahetus või muud mitteformaalsed
dokumendid, mille alusel on võimalik selgitada
kulude abikõlblikkust või tehtud otsuseid.
Kokkuvõtteks
•
•
•
•
•
•
Kulud vastavalt kinnitatud eelarvele
Lõppseirearuanne koos viimase VMT/EMTAga hiljemalt 50
kalendripäeva peale abikõlblikkuse perioodi lõppu
Kooskõlastamist vajav seirearuanne esitada HTMi vähemalt
10 kalendripäeva enne esitamise tähtpäeva
Viimase VMT/EMTA kuludokumentidega raamatupidamise
väljavõte abikõlblikest kuludest, mis peab kattuma VMTdes
esitatud kuludega ning seirearuande andmetega
Originaaldokumendid tuleb säilitada süsteemselt kuni
31.12.2025
RÜ lühijuhend lõpetamise teemadel kättesaadav kodulehel
http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/Juhendi
d,%20abiaterjalid/Programmi_l%C3%B5petamine.pdf
Rakendusüksuse info
Muudatus ettemakse kinnikandmise korralduses
Kuna meil on võimalus siduda ettemakse tõendamise
aruannet üheaegselt mitme ettemaksega, on alates
01. oktoobrist võimalik ettemakse aruandeid esitada,
jälgides ettemakse kumulatiivset jääki.
Soovitame edaspidi esitada perioodilisi EMTAsid.
Rakendusüksus vormi esialgu ei muuda.
EMTA ettemakse jäägi tabelis tuleb sel juhul kajastada
kõigi seni kuludega tõendamata ettemaksete summat,
tõendatud summat ning kumulatiivset jääki.
Näide: programmil on ettemakse 20 jääk 10 000 eurot
(kogusumma 50 000 eurot) ning 21 summas 50 000
eurot täies mahus tõendamata. Esitades septembrikuu
aruande mahus 20 000 eurot, on seega ettemakse
summa 100 000 eurot, sellest koos esitatava
aruandega tõendatud 60 000 eurot ning jääk 40 000
eurot.
Olulist VMTde/EMTAde menetluses
•
•
•
Palume alati näidata hankega seotud kulude puhul
vastavas veerus hanke viitenumbrit riigihangete
registris
Tööajatabelid peavad kajastama tegelikku tööaega
ning vastavalt sellele proportsioonile töötaja kogu
tööajast peab olema arvestatud programmi
abikõlblik töötasu
Tööde kirjeldus tööajatabelis peab andma edasi
tegelikult tehtud töö sisu piisava detailsusega
Uut töökorralduses
•
Rakendusasutuses koostamisel programmi
„Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused“ muutmise eelnõu
standardiseeritud ühikuhindade kehtestamiseks
programmis
Tänan kuulamast!
Küsimused?

similar documents