Försörjningsstödstagare Sverige

Report
Försörjningsstödstagare:
Bara 1 av 7 får försörjningsstöd av rätt skäl
Akademikerförbundet SSR har gjort en genomgång av hur många
försörjningsstödstagare som borde klara ekonomin på annat sätt:
• är arbetslösa och borde befinna sig i arbetslöshetsförsäkringen
(otillräcklig, ingen eller väntar på ersättning)
• arbetar men inte klarar sig på sin lön (deltid/heltid, otillräcklig
eller väntar på inkomst)
• är sjukskrivna med läkarintyg, men inte får sjukförsäkring,
sjuk- eller aktivitetsersättning
• har föräldraförsäkring men den är för låg eller kommer för sent
• väntar på barnomsorgsplats.
Akademikerförbundet SSR anser att det är avgörande för ett
välfungerande välfärdssystem att arbetslösa befinner sig i
arbetslöshetsförsäkringen, att sjuka befinner sig i sjukförsäkringen
samt att de som arbetar har möjlighet att klara sig på sin lön.
Lagens intention med försörjningsstöd var att det skulle vara
”det sista skyddsnätet” samt att det skulle vara en ”tillfällig hjälp”.
Så är inte fallet idag.
Sex av sju har försörjningsstöd av fel skäl nu.
Hela landet
252 249 personer fick försörjningsstöd i Sverige 2012.
Siffrorna visar att allt fler har försörjningsstöd av fel skäl.
Nu är det bara 15 procent som har ”legitima skäl för
försörjningsstöd”.
Orsaker till försörjningsstöd
• För svag generell välfärd
Arbetslösa, men får inte ersättning de kan leva på.
Sjukskrivna (har sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning
eller föräldrapenning) får ersättning som inte heller går att
leva på, ingår också i den här gruppen.
• För trög välfärd
Klarar sig om ersättningarna bara kom tidigare.
Väntar på barnomsorgsplats eller äldreförsörjningsstöd.
Inkomsterna släpar hela tiden efter kostnaderna.
• Svag integrationspolitik
Det tar för lång tid för nyanlända att komma in på svensk
arbetsmarknad och det syns även i försörjningsstödet.
Integrationspolitikens brister borde inte få flöda över i
försörjningsstödet, men gör det.
• Svaga arbetsgivare
Inkomsten är otillräcklig eller kommer för sent. Ett exempel är
timanställda som kan ha så mycket som två månaders eftersläpning
när de får lön i förhållande till när de har jobbat. Här ingår också
deltidsanställda och den växande gruppen ”Working Poor”.
• Exkluderande välfärd
Inom arbetslöshetsförsäkringen är såväl medlems- som arbetsvillkoret
exkluderande. Det gäller framförallt arbetsvillkoret som även exkluderar
från grundförsäkringen.
Arbetslösa utan arbetslöshetsförsäkring samt som är sjukskrivna utan
sjukpenning ingår här. Den senare gruppen är den som anses ha
arbetsförmåga trots sjukskrivning samt de som har fallit ut ur
systemen på grund av de bortre parenteserna och inte deltar i
Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion och istället
får ersättning därifrån.
• Legitimt skäl för försörjningsstöd
Enligt lagens intention ska försörjningsstödet enbart handla om att ge ett
sista skyddsnät för de oväntade tillfälliga händelser då alla andra
heltäckande system inte gäller. Två orsakskategorier kvarstår då som
legitima skäl för att få försörjningsstöd. Det är de som har arbetshinder
och av sociala skäl inte kan arbeta samt de som inte har några
försörjningshinder, men som plötsligt fick en utgiftsbild de temporärt
inte kunde hantera. Till det kommer gruppen där uppgift saknas.
Akademikerförbundet SSRs
förslag till förbättringar
• Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen och inför en grundnivå
för dem som inte uppfyller medlems- eller arbetsvillkoren.
• Se till att den som är sjuk med läkarintyg har ekonomisk
trygghet via sjukförsäkringen och inte tvingas till
socialkontoret.
• Se till att kollektivavtal finns och följs, och heltid blir en
norm – vi ska inte ha arbetande fattiga i Sverige!
• Höj grundnivån i föräldraförsäkringen till åtminstone
motsvarande riksnormen för försörjningsstödet.
Bygg ut barnomsorgen så att ingen behöver få
försörjningsstöd i väntan på plats.
• Förstärk etableringsersättningen och Arbetsförmedlingen
så att inte integrationspolitikens brister flödar över i
försörjningsstödet.

similar documents