Introduktion

Report
ETIK
ht -14
INTRODUKTION
1. Simon från Studentgruppen Flov.
PRESENTATION
Petra Andersson, [email protected]
Avhandling i miljöetik: Towards a consistent,
holistic environmental ethics (2007)
Numera både natur, djur och (djurens) människor.
”Hästkulturer i omvandling - interaktion och etik
mellan människa och häst i Sverige och Polen”
“Cultural ecosystem services in decision-making
för sustainable land use in peri-urban areas”
“Strategiska vägval – Fossilfri VGR 2030”
KURSINNEHÅLL OCH -STRUKTUR
• Tillämpad etik - Diskussion inom bestämda
områden. Vad ska vi göra?
– Abort - Organförsäljning - Djuretik
• Normativ etik - Principer: Vad gör en handling
rätt?
– Utilitarism - Pliktetik - Rättighetsetik - Feministisk etik Omsorgsetik - Dygdetik - Social Kontraktsteori
• Metaetik - Vad betyder de moraliska termerna?
Finns moraliska fakta? Finns moralisk kunskap?
– Naturalism - Realism - Emotivism - Relativism
LITTERATUR
James Rachels: The Elements of Moral
Philosophy
Andrew Fisher: Metaethics: An
Introduction (2011)
Kompendium (Finns på Repro,
Humanisten)
Skaffa böckerna! Läsanvisningar för
kursens senare delar finns inom kort på
GUL.
FÖRELÄSNINGAR OCH
DISKUSSIONER
Föreläsningar - tar upp särskilt relevanta teman ur
litteraturen
Diskussioner: Resonera kring moralfrågor
Relevanta oenigheter: Vad är vi är oense om?
TENTAMEN
Hemtenta på del 1, Tillämpad Etik (ca 1 sida): 1419/10
KURSENS MÅL
• Orientera er bland huvudsakliga normativa och
metaetiska teorier
• Kunna resonera om praktiska moraliska problem
på olika nivåer - Analysera moraliska argument
• Sätta er in i olika moraluppfattningar och
bedöma deras rimlighet
VAD ÄR ETIK?
De moralfilosofiska frågorna
• Hur bör vi handla? Hur bör vi leva? Hurdana
bör vi vara?
• Vad är rätt, vad är fel?
• Vad är ont, gott, bra, dåligt?
• Vad gör något ont, gott, bra, dåligt, rätt, fel?
• Vad innebär det att något är rätt eller fel, ont
eller gott, bra eller dåligt?
MORALFILOSOFI
• Handlar om vad vi bör göra
– Snarare än om hur vi brukar göra
• Att ge skäl för moraliska uppfattningar
• Verktyg för att förstå moraliska frågor och
konflikter
• Systematiskt resonemang kring dessa frågor
• Inte baserat på auktoritetstro
• Moralfrågor engagerar känslor, men kan inte
begränsas till känslomässiga reaktioner
VAD ÄR EN FILOSOFISK
TEORI OM MORAL?
NORMATIV ETIK
Rätt - Fel
• Finns det giltiga kriterier på riktigt handlande?
Bra - Dåligt
• Vad är värdefullt i sig självt?
God - Ond
• Vad är en moraliskt beundransvärd person?
RACHELS
MINIMALA KRAV
Morality is, at the very least, the effort to guide
one’s conduct by reason - that is, to do what there
are the best reasons for doing - while giving equal
weight to the interests of each individual affected
by one’s decision.
SKÄL OCH OPARTISKHET
• Att styras av skäl. Varför göra handling x?
• Rättfärdiga omdömen. Förbjuder godtycke,
diskriminering
• Krav på en acceptabel teori
– Opartiskhet
– Systematiskt tänkande
EXEMPEL PÅ MORALISKT
RESONEMANG
Moraliskt omdöme: Slå inte David
Principer:
A. Davids - smärta bör undvikas
B. David har - rätt att inte bli slagen
C. David har - en legitim önskan att inte bli
slagen
Tillämpning av någon av dessa principer ger vid
handen att vi inte bör slå David/David bör inte bli
slagen.
PRINCIPER OCH VÄRDERINGAR
Etiska principer uttrycker ofta grundläggande
värderingar
A. Smärta är dåligt
B. Rättvisa är eftersträvansvärt
C. Jämlikhet är eftersträvansvärt
Vi frågar ”varför” tills vi når sådant vi anser
värdefullt eller eftersträvansvärt för dess egen
skull.
NORMATIV ETIK
• Söker ett sammanhang mellan normer,
värderingar och beslut
– Försöker uppnå detta genom resonemang
• Målet: en komplett, välgrundad, motsägelsefri
teori
– Föreskrifter följer från principer och information om
det partikulära fallet
• Det råder dock oenighet om principer, värden
och fakta
ATT KRITISERA EN NORMATIV
TEORI
• Oklarhet
– Teorin ger inga klara rekommendationer
• Motsägelser
– Teorins principer är oförenliga
• Oacceptabla implikationer
– Principen leder till märkliga rekommendationer
• Tankeexperiment
– Vad skulle teorin säga i ett hypotetiskt scenario?
TILLÄMPAD ETIK
• Standardmodellen för tillämpad etik:
– Generell moralisk norm: Inte döda
– Fakta om den aktuella situationen: Att göra handling
X skulle döda person A
– Tillämpning av normen - partikulärt omdöme: Gör
inte X
• Detta är en förenkling, och kanske inte helt
rättvisande
KRITIK ENLIGT
STANDARDMODELLEN
•
•
•
•
Är de fakta man hänvisar till korrekta?
Finns/genereras interna motsägelser?
Är de etiska principerna rimliga?
Målet är att nå en koherent teori som ger
rimliga svar i partikulära fall
VARFÖR RESONERA OM
MORALISKA FALL?
1.
2.
3.
4.
När fallen är svåra (vi vet inte vad vi ska göra)
För att motivera ställningstagandet för andra
För att vara handlingsvägledande
När vi är oense
METAETIK
• Genuin oenighet om omdömen och principer
• Vilken funktion har våra moraliska omdömen?
• Tre typer av frågor
– Semantik - Vad betyder de moraliska termerna?
– Metafysik - Finns moraliska fakta/egenskaper?
– Epistemologi - Finns moralisk kunskap, och hur når
vi den?
NÄSTA GÅNG
• På fredag - Abortetik och Livets Mening
– L100 kl 13.
• Läs:
– Tännsjö - Är lycka livets mening?
– Tooley - In Defense of Abortion and Infanticide

similar documents