S9B. Den nya förvaltningsorga

Report
Den nya förvaltningsorganisationen för
Ladok
2014-09-23
Agenda
»
»
»
»
»
Roller och rekrytering
Kontaktytor mot lärosätena
Tjänstekatalog
Årscykel
Befintlig o ny förvaltning
Konsortiet – beslutsorganisationen idag i princip
Beslutar
Styr, leder
Leder
Stämman
Styrelse
KCh
Förvaltningsstyrgrupp
Förvaltar
Systemförvaltningsroller enligt pm3
Beställare
Leverantör
Objektägare verksamhet
Objektägare IT
Förvaltningsledare verksamhet
Förvaltningsledare IT
1 specialist per förvaltningsprodukt
IT-specialister
Modellen bygger på affärsmässighet. Verksamhet och IT ska tillsammans säkra att
verksamheten får det stöd den behöver.
Nyckelrollerna
Beställare
Leverantör
Objektägare verksamhet
Karin Åström, GU
Objektägare IT
Ulrika Ringeborn, Lnu
Förvaltningsledare
verksamhet
Tor Fridell, Liu
Förvaltningsledare IT
Erik Wallenberg, SU
• Fattar beslut om förvaltningsplan
(tillsammans med styrgruppen)
• Pekar ut strategisk riktning
• Bemannar organisationen
•
•
•
•
•
Leder det operativa arbetet
Tar fram förslag
Fattar beslut inom givna ramar
Fångar in verksamhetens behov
Styr och följer upp underleverantörer
Tidsplan rekrytering
Tillsatta roller
»
»
»
»
Objektägare Verksamhet – Karin Åström
Objektägare IT – Ulrika Ringeborn
Förvaltningsledare Verksamhet – Tor Fridell
Förvaltningsledare IT – Erik Wallenberg Bondesson
På gång
» Acceptanstestledare
» Testresurser ÅR
Tidsplan rekrytering
Under 2014
»
»
»
»
»
»
»
»
Produktansvarig Planering och uppföljning
Informatör/kommunikatör
Utbildningsansvarig
Resursansvarig
Produktionssättningsansvarig
Controller
HR-ansvarig
Administrativt stöd
Tidsplan rekrytering
En person kan inneha flera roller, det är t o m
önskvärt. Ex
» Informatör/utbildningsansvarig
» Resursansvarig/HR-ansvarig
» Controller/Administrativt stöd
Tidsplan rekrytering
VT2015
»
»
»
»
Produktansvarig Resultathantering
Produktansvarig Etablering och studentinformation
Produktansvarig Utbildningsadministration
Testresurser dessa produkter
Tidsplan rekrytering
HT2015
»
»
»
»
»
»
Produktansvarig Studiedeltagande
Produktansvarig Examen
Testresurser dessa produkter
Lösningsarkitekt
Kravställare
Metodansvarig
Förvaltningsorganisationens underleverantörer
Förvaltningsledare IT
Drift och support
ITS vid Umeå
universitet
Felrättning och
vidareutveckling
UHR
Lokal objektägare
ansvarar för att:
• det finns en (lokal) budget för administration av systemet och att
denna följs
• lagar och förordningar följs
• säkerhetsrutiner följs
• ägare av lärosätets information i Ladok
• konsortialavtalet med Ladokkonsortiet följs
• det finns lokal support för Ladok
• utse de personer som har rättighet att beställa förändringar till
informationen i Ladok vid fel som inte kan åtgärdas lokalt
• utse kontaktperson för Konsortiet vad gäller verksamhetsfrågor
Kontaktperson Ladok
» mottagare av information från och besvarar vissa frågor
från Konsortiet
» ansvarar för att lärosätet rapporterar fel och behov av
förändringar till Konsortiets centrala supportfunktion
Kontaktytor mot lärosätena - forts
» Nuvarande kravställning sker inom Ladok3-projektet
» Framtida kravställning sker via olika referensgrupper
Den nya förvaltningsorganisationen ansvarar för
2nd line support till lärosäten
Konsortiets ansvar
Lärosätets ansvar
Alt 2
Andra linjens
support
Ladoksupport/
Kontaktperson
Ladok
Alt 1
Tredje linjens
support
Alt 1
Service desk
Nya kontaktvägar för nya Ladok
För befintligt Ladok förändras inte kontaktvägarna
Användare
Registervård
» Behovet av registervård kommer att vara mindre i nya
Ladok
» Funktioner för de vanligaste ändringarna kommer att
finnas i systemet
» Den registervård som lärosätet inte kan utföra beställs
centralt – hur detta ska ske tydliggörs, förslag skickas ut
för synpunkter
Tjänstekatalogen – ingår i konsortieavgiften
Support & information
Drift-, test- och utbildningsmiljöer
Utbildningsmaterial
Drift
Underhåll gemensam katalogdata
Förändringshantering
Registervård
Användar- o behörighetshantering
Rapporteringsstöd till myndigheter
Stöd vid införandet integrationer
Tjänstekatalogen – ingår inte i konsortieavgiften
Utbildning
Utsökning av information
Utökad support
Stöd registervård
Exklusiv tillgång utbildningsmiljön
Årscykel förvaltningsarbetet
Beslut om förvaltningsplan
i styrgrupp
dec
jan
Innevarande år
Kommande år
Detaljerad aktivitetsplan
Beslut om budgetram
på stämma
feb
Verksamhetsberättelse (föregående år)
nov
Uppföljning Q3
mars
Insamling av behov och
krav från referensgrupper
Styrning av
förvaltningsarbetet för
Ladok
okt
Styrgrupp begär budgetmedel av styrelsen
apr
Uppföljning Q1
Styrgrupp beslutar
preliminär förvaltningsplan
Beräkna resurser och ta fram
förslag på prioritering
sept
maj
Halvårsrapport och prognos
aug
juni
Information på stämman om pågående
förv arbete och inkomna behov
Avstämning med förvaltningsråd
juli Sammanställning preliminär
förvaltningsplan
Befintligt och nytt Ladok förvaltas tillsammans
Nytt Ladok
Befintligt Ladok
2017
• Gemensam styrning
• Befintligt Ladok stängs under 2017

similar documents