letöltés

Report
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének
bemutatása kitekintéssel a hulladéklerakási járulék
felhasználásának szabályaira
László Tibor Zoltán
főosztályvezető-helyettes
Budapest, 2013. december 4.
Miért van szükség az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervre?
1. Jogszabályi kötelezettség
• Hulladék keretirányelv (2008/98/EK ) (HKI):
„a tagállamok illetékes hatóságainak egy vagy több hulladékgazdálkodási
tervet kell készíteniük”
• A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.):
- az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és annak részeként az Országos
Megelőzési Programot (OMP) el kell készíteni!
2. Szakmapolitikai, környezetvédelmi szempontok
- EU-s célok teljesítése;
- szakmapolitikai célkitűzések meghatározása;
- környezetvédelmi szempontok érvényesítése.
2
A tervezés alapköve
A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési
programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet meghatározza:
 a részletes szakmai követelményeket;
 az egyes szerkezeti egységeket és azok tartalmi elemeit;
 az előkészítésbe bevonandó területileg illetékes
hatóságokat.
EGYSÉGES FELÉPÍTÉS A TERVEZÉS MINDEN SZINTJÉN!
3
Az OHT-val kapcsolatos lényeges
változások a tervezés terén
 tervezési időszak meghosszabbodása (7 év),
 önálló stratégiai tervdokumentum,
 kormányhatározatként kerül elfogadásra,
 az OHT, mint ex ante kondicionalitás.
4
Hulladékáram
Hulladékáram
III. Általános cselekvési
irányok
IV. Specifikus cselekvési
irányok
II. Előrejelzés
I. Jelenlegi helyzet, elért
eredmények, hiányosságok
IV. Specifikus cselekvési
irányok
III. Általános cselekvési
irányok
II. Előrejelzés
I. Jelenlegi helyzet, elért
eredmények, hiányosságok
IV. Specifikus cselekvési
irányok
III. Általános cselekvési
irányok
II. Előrejelzés
I. Jelenlegi helyzet, elért
eredmények, hiányosságok
Hogyan épül fel az OHT?
Cselekvési Program
Hulladékáram
Magyarország hulladékgazdálkodásának bemutatása
5
I. Jelenlegi helyzet, elért eredmények, hiányosságok
– Települési hulladék –
Települési hulladék
mennyisége (ezer
tonna)
Települési
hulladék
kezelése (t)
összes
képződött
hulladék
anyagában
hasznosított
energetikai
hasznosítás
lerakás
egyéb
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4.592
4.646
4.711
4.594
4.553
4.312
4.033 3.809
2007
2008
2009
2010
2011
2011
4 593 500 4 552 514 4 311 870 4 033 106 3 808 878
554 000
691 000
665 000
641 000
837 312
382 000
393 000
406 000
406 400
408 104
3 428 525 3 341.209 3 211 547 2 837 894 2 563 642
228 495 A települési
126 158 hulladék
28 537összetétele
6
II. Előrejelzés
– Települési hulladék –
- jövőbeli trendek
- intézkedések jövőbeli hatása
Települési
hulladékképződés és
kezelés (millió t)
2012
%
2020
%
Képződött
3 987
4 005
Lerakás
2 608
65%
1 785
45%
Hasznosítás
832
21%
1 230
31%
Termikus kezelés
364
9%
630
16%
Komposztálás
183
5%
360
9%
7
III. Általános
cselekvési irányok
• A házi és közösségi komposztálás
elterjesztése;
• Az újrahasználat növelése;
• A
háztartásokból
származó
használt cikkek tovább használata
érdekében a szervízhálózat és az
újrahasználati
központok
létrehozásának ösztönzése;
•
A régi, felhagyott, bezárt lerakók
folyamatos
rekultiválása
és
monitorozása.
IV. Specifikus
cselekvési irányok
• Köztisztasági
fejlesztése;
szabályrendszer
• Az
újrahasználati
központok
hálózatának
fejlesztése
céljából
módszertani útmutatót kell kidolgozni;
• Fejleszteni
szükséges
hulladékudvarok rendszerét;
•
a
Fejleszteni kell a gyűjtő- és
kezelőrendszerek kialakításának és
működtetésének részletes műszaki
szabályozását;
• Tovább
kell
népszerűsíteni
és
arányában növelni a házi és közösségi
komposztálást a lakosság körében
(támogatási
források,
tájékoztató
füzetek, útmutatók).
8
Az OHT „lelke”
– Cselekvési Program –
A Cselekvési Programban megjelennek a
hulladékgazdálkodásban elérni kívánt általános és specifikus…
Célok
Cselekvési Program
Feladatok
Intézkedések
Források
9
A tervezéssel elérni kívánt átfogó
célkitűzések
HKI által meghatározott célkitűzés
%
Határidő
papír-, fém-, műanyag-, és üveghulladék
Hasznosításának növelése
50
2020
nem
veszélyes
építési-bontási
hulladék
újrahasználatra
történő
előkészítését,
újrafeldolgozását és az egyéb, anyagában történő
hasznosításának növelése
70
2020
Elkülönített gyűjtési rendszer (üveg-, fém-, műanyagés papírhulladék )
-
2015
Hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK
célkitűzés
%
Lerakóra kerülő
csökkentése
szerves-anyag
mennyiségének
35
Határidő
2016
10
A Cselekvési Program specifikus célkitűzései a
települési hulladék példáján
Célkitűzések
a)
b)
elkülönített
a)
hulladékgyűjt
ési rendszerek
fejlesztése.
b)
az
újrahasználat
növelése,
c)
Feladatok
hulladékgazdá
lkodási
életciklus
elemzések
alkalmazása,
és a
környezeti
szennyezések,
nyersanyag
felhasználás
csökkentése
c)
Intézkedések
elkülönített
a)
hulladékgyűjtési
rendszer
kiépítése 2015-ig b)
újrahasználati
központok
kialakítása
életciklus
c)
elemzések
módszertanának
beépítése
a
hulladékgazdálko
dási
jogi
szabályozásba
d)
e)
f)
elkülönített
hulladékgyűjtés
infrastruktúrájának biztosítása a
lakosság számára
az elkülönítetten gyűjtött vagy
válogatott,
hasznosítható
összetevők
lerakásának
megszüntetése.
A települési hulladék érintő
informatikai
rendszerek
összehangolása,
működésük
fejlesztése,
adatellenőrzések
fejlesztése,
különböző
informatikai
rendszerek
összekapcsolása,
egységes
lekérdező
rendszerek,
hozzáférések rendezése.
az
újrahasználati
központok
hálózatának megtervezése, a
befogadható hulladék és a
működés
rendjének
meghatározása.
hulladékkezelő
létesítmények
fejlesztése.
jogszabály (LCA)
Támogatási lehetőségek (EU-s és hazai forrásokból)
-
A települési hulladék hasznosító és ártalmatlanító
hálózatának kiépítése (KEHOP, KA)
-
Állami/önkormányzati tulajdonban lévő szelektív
gyűjtés fejlesztése, házhoz menő szelektív gyűjtés
kiépítése (KEHOP, KA)
-
Települési hulladéklerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése (KEHOP, KA)
-
Fenntartható és hatékony városüzemeltetési
fejlesztések és a települési gazdasági környezet
fejlesztése (TOP, ERFA)
11
Megvalósítás, nyomon követés, indikátorok
Célkitűzés
Hasznosítási
arányok növelése
Hulladékképződés
csökkentése
Elkülönített gyűjtés
kialakítása és
fejlesztése
A hulladékká vált
termékek
újrahasználható
összetevőinek
elkülönítése,
javítása és ismételt
felhasználása
Indikátor
(Hulladék)hasznosítási
arány
Hulladékmennyiség
Elkülönített
hulladékgyűjtésbe bevont
lakások aránya a teljes
lakásállományból
Elkülönített hulladékgyűjtésbe bevont lakások
aránya a teljes
lakásállományból
A házhoz menő elkülönített
hulladékgyűjtésbe bevont
ingatlanok száma
Kialakított hulladékújrahasználati központok,
gyűjtőpontok,
gyűjtőudvarok száma
Mértékegység Bázisév
%
2011
Célérték
(2022)
Megjegyzés
Adatforrás
OKIR vagy
HIR
55
ezer tonna
HIR
%
-
50
kevésbé fejlett
régiók
KSH
%
-
50
Középmagyarországi régió
KSH
15000
összes régió
EMIR
3
összes régió
EMIR
db
db
-
12
Az Országos Megelőzési
Program
„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy
kielégítsék mindenki szükségleteit,
de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék
mindenki mohóságát.”
(Mahatma Gandhi)
Az előadás tárgyát képző dokumentum a VM tárcán belüli egyeztetésének (2013. október 8.) MUNKAVÁLTOZATA, a Kormány nem13
tárgyalta, így nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
Országos Megelőzési Program
4. Országos Megelőzési Program
– alapelvek, fogalmak –
Hulladékképződés megelőzése
Hulladékgazdálkodás
Kitermelés,
gyártás
Újrahasználati
központok
Szállítás
Elosztás
Vásárlás,
használat
forrásnál történő csökkentés
Termékek
újrahasználata
fenntartható fogyasztás
Gyűjtés, átvétel (helyi hatóságok,
kezelők)
Újrahasználatra való
előkészítés
eltérített hulladékáramok
Anyagában történő hasznosítás
elkerült hulladékáramok
hulladékképződés csökkentés
termék
Egyéb előkezelési, kezelési és
hasznosítási műveletek
hulladék
14
Országos Megelőzési Program
– átfogó célkitűzések –
• elősegíteni az erőforrás-használat és a gazdasági
növekedés szétválasztását;
• csökkenteni az anyagfelhasználást és a hulladék
képződését;
• hozzájárulni egy hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás
megvalósításához;
• hozzájárulni a termékek életciklusának növeléséhez;
• elősegíteni az életciklusuk során a környezetre a lehető
legkisebb hatást gyakorló megoldások alkalmazását;
• elősegíteni a munkahelyteremtést.
15
Országos Megelőzési Program
– Cselekvési Program –
16
Kitekintés: a hulladéklerakási járulék
felhasználása
• Kapcsolódó jogszabályi háttér:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht);
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr);
a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és
felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.
28.) Korm. rendelet;
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI.
7.) VM rendelet.
17
Milyen célokra fordítható?
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és
felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.)
Korm. Rendelet alapján 2014. június 30-ig
elsődlegesen 3 célra fordítható:
Szükségellátás;
Ideiglenes
ellátás
Kompenzáció
Hatósági
tevékenységek
18
Milyen előírásoknak megfelelve
használható fel?
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM
rendelet meghatározza:
a támogatás módját;
a kedvezményezetteket;
egyéb részletszabályokat.
19
Hogyan és kik használhatják fel a
hulladéklerakási járulékot?
Pályázat
kompenzációs
célra
Önkormányzatok
Társulások
• A pályázathoz a közszolgáltatókra vonatkozó
adatokra is szükség lesz.
Szükséges előzetesen minden számszerűsíthető adatot
összegyűjteni!
20
Köszönöm a figyelmet!
21

similar documents