Slide 1

Report
‫توليد آهن ‪1‬‬
‫کوره بلند‬
‫کوره بلند‬
‫‪‬اساس روش‪ :‬موادآهن دارمانند كانه آهن همراه با كك وموادگدازآور(بصورت كلوخه يا گندله) ازباالي كوره‬
‫شارژ شده وهواي پيشگرم شده از پايين كوره دميده مي شود ‪ .‬دراثرسوختن كك درپايين كوره حرارت كافي و‬
‫اتمسفرمناسب(‪ )CO‬براي احياء كانه هاي آهن و ذوب شدن آهن وسرباره ايجادمي شود‪.‬‬
‫‪‬اساس تکنولوژی‪ :‬يك تنوره با ارتفاع زياد و بوته اي در پايين براي نگهداري مذاب و سرباره‪ ،‬سرباره و فلز مذاب‬
‫هركدام ازمجراي خود در پايين كوره هرچند مدت يك بار تخليه ميشود ‪.‬‬
‫‪‬واکنش ها‪:‬‬
‫‪ ‬احيای اكسيدهاي آهن با پتانسيل اكسيژن باال (مانند هماتيت) درباال ( در دمای كمتر)‬
‫‪ ‬احياء اكسيدهايي مانند وستيت وسايرمواد (ماننداحياءسيليس) در پايين ( در دمای باال و بيشترين خاصيت‬
‫احياكنندگي گازها)‬
‫کوره بلند‬
‫‪‬قسمتهای مختلف‪:‬‬
‫‪ -1‬پي ها ‪ ،‬ستونها و‬
‫تجهيزات نگهدارنده‬
‫‪ -2‬بوته‪ ،‬شكم‪ ،‬تنوره و دهانه‬
‫‪ -3‬پوسته‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف‬
‫‪ ‬پی ها‪ ،‬ستونها و تجهيزات نگهدارنده ‪ :‬بايد توان تحمل ‪ 15‬هزار تن وزن (کوره ‪ +‬بار) را‬
‫داشته باشد (تعدادی تيرآهن نگهدارنده با بستري از بتن مسلح به ضخامت تا ‪4‬متر)‪.‬‬
‫‪‬بوته‪ :‬قسمت استوانهاي كوره كه در آن چدن مذاب و سرباره نگهداري مي شود( سرباره‬
‫درباال وچدن مذاب در پايين بوته)‬
‫‪ ‬مجراهای بوته‪ :‬خروج چدن و سرباره و ورود هوا ( باالي بوته )‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف ‪ -‬بوته‬
‫مقطعي از ساختمان کف بوته كوره‬
‫بلند‬
‫(ارتفاع ‪ :‬معموال حدود ‪ 3‬متر)‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف ‪ -‬بوته‬
‫(ارتفاع ‪ :‬معموال حدود ‪ 3‬متر)‬
‫مقطعي از مجراي خروج سرباره (ارتفاع حدود‬
‫‪ 2‬متر از کف)‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف – منطقه احتراق‬
‫تجهيزات دم و لوله دمش هوا (اصلی و کمکی)‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف – ناحيه احتراق‬
‫‪ ‬ناحيه ‪ :A‬حدود ‪ 75‬سانتيمتر به داخل كوره‪ -‬واكنش سوختن كامل كربن ‪ :‬گازدي اكسيدكربن ‪ 32804 +‬كيلوژول‬
‫گرما به ازاي يك كيلوگرم كربن‬
‫‪ ‬ناحيه ‪ 100( :B‬تا ‪ 120‬سانتيمتر در داخل کوره با احتساب ناحيه ‪ -A‬واكنش گرماگيرگازي شدن كربن‬
‫‪ ‬در مجموع واکنش زير رخ می دهد‪:‬‬
‫‪ ‬ترکيب گاز کوره بلند در ناحيه شکم‪:‬‬
‫حدود ‪ 35‬درصد مونوکسيد کربن و حدود ‪ 65‬درصد نيتروژن‬
‫‪ ‬در صورت حضور رطوبت واکنش گرماگير زير رخ می دهد‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف – ناحيه احتراق – غنی سازی هوای ورودی با رطوبت و‬
‫اکسيژن‬
‫‪‬يک مول آب بايک مول کربن = يک مول مونوکسيد کربن ويک مول هيدروژن‬
‫‪‬بيش از دو مول هوا با دو مول کربن = دو مول مونوکسيد کربن و مقادير زيادی نيتروژن‬
‫بی اثر‬
‫‪ ‬در صورت وجود رطوبت و تامين انرژی الزم برای واکنش گرماگير توليد ‪ CO‬با بخار آب‪،‬‬
‫گاز احيا کننده غنی تری از هوای مرطوب توليد می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬با غنی کردن هوای ورودی به کوره با اکسيژن‪ ،‬واکنش های توليد ‪ CO‬توسط احتراق ناقص‬
‫بيشتر شده و از سوی ديگر حرارت ناش ی از آن امکان مصرف بيشتر رطوبت در هوای ورودی را‬
‫می دهد = افزايش چشمگير بازده توليد حرارت و گاز احيا کننده در ناحيه شکم کوره بلند‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف ‪-‬شکم‬
‫‪ ‬شكم كوره‪ ( :‬مخروط ناقص‪ ،‬قاعده بزرگ آن به تنوره و قاعده كوچك به بوته)‪ ،‬علت‪:‬‬
‫‪ -1‬هنگاميكه بار ازباالي شكم بطرف پايين ميآيد ‪ ،‬به تدريج خميري شده و حجم آن كاهش مييابد(چرا؟)‪ ،‬سطح‬
‫مقطع شكم از باال به پايين به تدريج كم ميشود تا تماس گاز با مواد به خوبي صورت گيرد‪.‬‬
‫‪ -2‬حجم گازها از سطح لوله هاي دم بطرف باالي شكم زياد ميشود بنابراين براي داشتن سرعت ثابت ‪ ،‬قطر‬
‫شكم به طرف باال زياد ميشود‪.‬‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف ‪ -‬تنوره‬
‫‪ ‬تنوره‪ :‬تمام قسمت هاي كوره بلند كه باالي شكم قرارگرفته اند(به شكل مخروط ناقص بوده و قاعده بزرگ آن‬
‫بطرف پايين)‪ ،‬علت‪:‬‬
‫‪ -1‬تنظيم پايين آمدن بار و كاهش اصطكاك جانبي‬
‫‪ -2‬كاهش گرد و غبار (گيرافتادن گردو غبار قسمتهای پايينی در قسمتهای بااليي)‬
‫‪ -3‬توزيع منظم گاز در تمام مقطع كوره‬
‫دربيشتركوره ها ‪ ،‬در باالي منطقه مخروطي شكم ‪ ،‬ناحيه اي به شکل استوانه قرار دارد كه كمربند ناميده شده است‪.‬‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف ‪ -‬تنوره‬
‫‪ ‬ارتفاع تنوره تابع عوامل زير است‪:‬‬
‫‪ -1‬مقاومت مكانيكي كك‬
‫‪ -2‬سرعت احياء اكسيد هاي آهن يا احيا‬
‫پذيري بار كوره بلند‬
‫کوره بلند‪ -‬قسمتهای مختلف –‬
‫دهانه (استوانه ای)‬
‫‪ ‬قطر دهانه دركاهش گرد وغبار خروجي از کوره بلند تاثير بسزايي دارد و بصورتي انتخاب ميشود كه سرعت‬
‫خروج گاز زياد نباشد و گرد وغبار كمتري را با خود حمل كند‪.‬‬
‫محاسبات کوره بلند‬
‫‪ ‬حجم مفيد كوره بلند‬
‫الف‪ -‬حجمي از كوره كه بين مجراي تخليه چدن و باالترين سطح بار قرار گرفته است‪.‬‬
‫ب‪ -‬حجمي كه بين سطح لوله هاي دم و باالترين سطح بار قرار گرفته است‪.‬‬
‫‪ ‬حجم مفيد کوره بلند را مي توان ازرابطه زير بدست آورد ‪:‬‬
‫‪ : P‬توليد چدن در ‪ 24‬ساعت بر حسب تن‬
‫‪ : V‬حجم بار الزم براي توليد يك تن چدن‬
‫‪ : T‬زماني كه بار از باالي كوره تا حدود لوله هاي دم ميرسد‬
‫‪ ‬حجم مخصوص کوره بلند‪ :‬حجميكه براي تهيه يك تن چدن در نظر گرفته ميشود‪:‬‬
‫‪ ‬هر چه كانه (ماده اوليه حاوی کانه) مصرفي غني تر و قابليت احياء آن بيشترباشد (مصرف كك كمتر) ‪ ،‬دمش هوا بيشتر و‬
‫دماي آن باالتر (تا حد بهينه) باشد‪ ،‬حجم مخصوص كمتر خواهد بود ‪(.‬حجم مخصوص كوره بلند از‪ 2.5‬مترمكعب به كمتر‬
‫از‪ 0.7‬متر مكعب كاهش يافته است)‪.‬‬
‫محاسبات کوره بلند‪ -‬روابط تجربي براي تعيين ابعاد كوره بلند‬
‫‪ ‬اگرفرض شود حجم مفيد كوره بلند (حجم ازسطح بار تاسطح لوله هاي دم) فقط از دومخروط ناقص با‬
‫ابعاد نشان داده شده درشکل تشكيل شده باشد‪:‬‬
‫‪ ‬زوايا به ترتيب بين ‪ 75‬تا ‪ 82‬و‪ 84‬تا ‪ 87‬درجه تغيير می کند‪.‬‬
‫‪ ‬رابطه تجربي بين قطر دهانه كوره قطر شكم ‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫براي باردانه ريز و پر عيار‬
‫‪o‬‬
‫براي بار دانه درشت و كم عيار‬
‫محاسبات کوره بلند‪ -‬روابط تجربي براي تعيين ابعاد كوره بلند‬
‫‪ ‬قطر بوته تابعي است از‪ :‬مقدار ككی كه در واحد زمان و واحد سطح مي سوزد و شدت احتراق‬
‫‪ ‬رابطه مقابل ميزان مصرف كك در ‪ 24‬ساعت (‪ )C‬را نشان می دهد‪:‬‬
‫‪ P ‬توليد روزانه چدن‬
‫‪ m ‬ميزان مصرف كك به ازاء هر تن چدن‬
‫‪ ‬شدت احتراق از رابطه مقابل محاسبه می گردد‪:‬‬
‫(مقدارتجربی ‪ 0.7 :‬تا ‪ 1‬تن بر متر مربع در ساعت)‬
‫‪‬‬
‫قطر بوته طبق رابطه مقابل محاسبه می شود‪:‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واکنشها‬
‫‪‬مناطق واکنش ی کوره بلند‪:‬‬
‫‪ -1‬منطقه بااليي کوره بلند يا ناحيه پيشگرم يا منطقه آماده سازي‬
‫‪ -2‬منطقه مياني يا احياء غير مستقيم‬
‫‪ -3‬منطقه پايين يا فرآوري يا ذوب يا منطقه احياء مستقيم‬
‫‪‬تعريف‪ :‬در کوره بلند احيا با گاز ‪ CO‬را احياگازی يا احيای غير مستقيم و احيا با کربن‬
‫را که واکنش ی گرماگير است و معموال در دماهای باال انجام می گيرد را احيای مستقيم‬
‫می گويند‪.‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه بااليي کوره بلند(پيشگرم)‬
‫‪‬شرايط‪:‬‬
‫‪ ‬محدوده‪ 4-6 :‬متراز سطح‬
‫‪ ‬محدوده دمايي ‪ 400 :‬تا ‪ 900‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ ‬بار ورودي ‪:‬از دماي محيط به دماي ‪ 800‬درجه سانتيگراد‬
‫‪‬گازهايي رسيده از ناحيه مياني از دماي ‪ 900‬درجه سانتيگراد به دماي‪100-200‬‬
‫‪‬واکنشها‪:‬‬
‫‪ -1‬تجزيه كربناتهاي فلزي و اكسيداسيون بخار فلزات‬
‫‪ -2‬تبخير رطوبت و آب مولكولي‬
‫‪ -3‬واكنش رسوب كربن‬
‫‪ -4‬احياء اكسيدهاي آهن‬
‫واكنشهاي منطقه بااليي کوره بلند(پيشگرم) ‪ -‬واكنش رسوب كربن‬
‫‪‬شرايط‪:‬‬
‫‪ ‬گرمازا (در دماهاي كم بهترانجام مي شود )‬
‫‪ ‬افزايش توليد با افزايش فشار‬
‫‪ ‬محدوده دمايي‪ 450 -600‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ ‬کربن راسب شده به صورت گرافيت (دوده) و سمنتيت‬
‫‪‬مزايا‪:‬‬
‫واكنش رسوب كربن گرمازا است و به گرم شدن سريع بار ورودي كمك ميكند ‪.‬‬
‫‪‬معايب‪:‬‬
‫‪ -1‬ريز بودن ذرات كربن راسب شده (دوده) خطرخارج شدن آنها همراه با گاز خروجي از كوره بلند وجوددارد‬
‫‪ -2‬ذرات ريز كربن (دوده) بسيار فعال است و دردماهايي بسيار كمتر از کربن كك ‪ ،‬با دي اكسيد كربن تركيب و‬
‫واكنش گازي شدن انجام مي شود ‪ :‬واكنش بودوارد درناحيه باالي كوره آغاز ميشود و طول منطقه احياء‬
‫غيرمستقيم را كوتاه ميكند ‪ :‬طول منطقه احياء مستقيم زياد ميشود ‪ :‬افزايش مصرف كك‬
‫‪ -3‬كربن حاصل از واكنش رسوب ‪ ،‬بدليل ريزبودن ذراتش در حفره هاي آجرهاي نسوز ديواره كوره بلند رسوب‬
‫كرده و باعث تخريب آنها مي شود ‪.‬‬
‫واكنشهاي منطقه بااليي کوره بلند(پيشگرم) ‪ -‬احياء اكسيدهاي آهن‬
‫‪ ‬پتانسيل احيايي گاز در باالي كوره بلند به اندازه ای است که هماتيت از همان زماني كه بار وارد كوره بلند‬
‫شده مي تواند احياء شود‪.‬‬
‫‪ ‬درصد احياء هماتيت‪ :‬تابع اندازه ذرات ‪ ،‬طبيعت كانه و شدت فلوي گاز احياکننده است ‪.‬‬
‫‪ o‬اگردانه بندي كانه درشت باشد و يا كانه داراي تخلخل زيادي نباشد‪ ،‬اليه بيروني آن به اكسيدهاي پايين تر‬
‫احياء شده اما اليه دروني آن احياء نمي شود ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ o‬مگنتيت عمدتا در محدوده دمايي ‪ 700-900‬درجه سانتيگراد به وستيت احياء مي شود ‪.‬‬
‫‪ o‬واكنشهاي احياء دراين ناحيه بصورت غيرمستقيم (احياء با گاز منواكسيدكربن) انجام مي شود ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ o‬عمال احياء كامل هماتيت به مگنتيت و مگنتيت به وستيت در ناحيه بااليي رخ نميدهد ‪.‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه مياني(منطقه احياء غير مستقيم)‬
‫‪‬شرايط‪:‬‬
‫‪ ‬محدوده‪ :‬از ‪ 4-6‬متراز سطح بار تا ‪ 5-3‬متر باالی لوله های دمنده‬
‫‪ ‬محدوده دمايي ‪ 800 :‬تا ‪ 1000‬درجه سانتيگراد‬
‫‪ ‬مدت زمان عبور بار‪ :‬دو و نيم تا سه ساعت‬
‫‪‬واکنشهای مهم‪:‬‬
‫‪ -1‬احياء مگنتيت به وستيت كامل شده و احياء غيرمستقيم وستيت كه حاصل احياء‬
‫هماتيت و مگنتيت درناحيه بااليي است انجام مي شود ‪.‬‬
‫‪ -2‬كربوره شدن آهن (در ناحيه مياني كوره بلند‪ ،‬بعلت دماي باال‪ ،‬امكان رسوب كربن‬
‫بصورت كربن خالص (اکتيويته واحد) وجود ندارد اما امكان كربوره شدن آهن تازه‬
‫احياء شده بصورت جامد وجود دارد – واکنش متاثر از فشار مونوکسيد و دی اکسيد‬
‫کربن (ص‪)85‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه پايين كوره بلند‬
‫‪ ‬شرايط‪:‬‬
‫‪ ‬محدوده‪ :‬از ‪ 5-3‬متر باالی لوله های دمنده تا مجرای تخليه مذاب‬
‫‪ ‬محدوده دمايي ‪ :‬حدود ‪ 1800‬درجه سانتی گراد ( ممکن است به ‪ 2000‬درجه سانتيگراد برسد)‬
‫‪ ‬كلسينه شدن سنگ آهك‬
‫‪‬احياء مستقيم ‪FeO‬‬
‫‪‬احياء مستقيم ‪SiO2‬‬
‫‪‬احياء مستقيم دی اکسيد منگنز‬
‫‪‬احياء مستقيم اکسيد فسفر‬
‫‪‬واكنشهاي گوگردزدايي‬
‫‪‬سوختن گرمازاي كربن كك‬
‫‪‬احياء گرماگير ‪CO 2‬‬
‫‪‬واكنش گرماگير آب (رطوبت) با كربن‬
‫سرباره – مفاهيم اوليه‬
‫‪ ‬تعريف‪:‬‬
‫‪ ‬مخلوط مذابی از اکسيدها و سيليکاتهای فلزات است که ممکن است ساير ترکيبات مانند فسفاتها‪ ،‬بوراتها‬
‫و کربناتها و کاربيدها‪ ،‬سولفيدها و هاليدها نيز در آن وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬وظايف سرباره ‪:‬‬
‫‪ ‬محافظت مذاب از آلودگی توسط اتمسفر کوره‬
‫‪ ‬عايق کردن مذاب‬
‫‪ ‬منبعی برای جذب مواد ناخواسته (کنترل ترکيب شيميايي مذاب)‬
‫‪ ‬خواص تامين کننده وظايف‪:‬‬
‫‪ o‬نقطه ذوب کمتر از مذاب‪ ،‬سياليت باال و تماس موثر با مذاب و پوشاندن سطح مذاب‬
‫‪ o‬چگالی کمترمذاب ‪ :‬قرار گرفتن باالی مذاب و قابل جداکردن به روش ثقلی‬
‫‪ o‬ترکيب شيميايي مناسب‪ :‬جذب ناخالص ی ها و خواص فيزيکی مناسب‬
‫‪ o‬دمای باالتر از مذاب (انتقال حرارت از سرباره به مذاب است)‬
‫سرباره – مفاهيم اوليه‪ -‬ضريب بازيسيته‬
‫‪‬تعريف‪:‬‬
‫‪ ‬نمادی است برای بيان اجزای مهم ترکيب شيميايي و پيش بينی رفتار سرباره که‬
‫عبارتست از نسبت مجموع درصد اکسيدهای بازی به مجموع درصد اکسيدهای اسيدی‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬اکسيدهايي که در رابطه ضريب بازيسيته در نظر گرفته می شود وابسته به روش و مرحله‬
‫توليد آهن و فوالد است‪.‬‬
‫سرباره – سرباره کوره بلند‬
‫‪ ‬مشخصات‪:‬‬
‫‪ ‬ترکيب پايه‪ :‬سيليکا‪ -‬آلومينا‪ -‬آهک‬
‫‪ ‬درصدها‪40 :‬تا‪ 70‬درصد سيليکا‪ 10 ،‬تا ‪ 20‬درصد آلومينا‪ ،‬مابقی آهک‬
‫‪ ‬نقطه ذوب‪ :‬کمتر از ‪ 1400‬درجه سانتيگراد (دياگرامهای سه تايي)‬
‫‪ ‬مواد افزودنی‪:‬‬
‫‪ ‬اکسيدهای منيزيم و منگنز با رفتار بازی و توليد کننده سيليکاتهاي با دمای ذوب پايين‪ ،‬اين سيليکاتها در‬
‫درصد های کم سيلسيم مفيد تر بوده و در مقدار بهينه منجر به کاهش موثر نقطه ذوب (چند صد درجه)‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬بيش از ‪ 10‬درصد اکسيد منگنز منجر به افزايش مجدد نقطه ذوب می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬اکسيدهای بازی معموال باعث افزايش سياليت می شوند (البته به مقدار بهينه) (متن جزوه ص ‪ 92-85 :‬و‬
‫‪)95‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه پايين کوره بلند‪ -‬گوگرد زدايي‬
‫‪‬منبع‪:‬‬
‫‪ ‬مواد اوليه آهن دار و کک (‪ 80‬درصد) و ساير سوختهای مصرفی‬
‫‪ ‬به صورت‪ :‬سولفيد آهن‪ ،‬سولفيد کلسيم و مواد آلی گوگرد دار‬
‫‪‬رفتار گوگرد در کوره بلند ‪:‬‬
‫جدب توسط سرباره ‪ :‬حدود ‪ 85‬درصد‬
‫خروج به صورت گاز‪ :‬حدود ‪ 13‬درصد‬
‫باقی مانده در محصول‪ :‬حدود ‪ 2‬درصد‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه پايين کوره بلند‪ -‬گوگرد زدايي‬
‫‪‬روشهای حذف‪:‬‬
‫‪ ‬اکسيداسيون به صورت گاز – در اتمسفر اکسيدی کلوخه سازی و تشويه‬
‫‪ ‬تبديل گوگرد به سولفيد های غير محلول در مذاب ‪ -‬ورود به سرباره در اتمسفر احيايي‬
‫کوره بلند‬
‫بيشترين مقدار گوگرد زدايي هنگام عبور قطرات مذاب از اليه سرباره انجام می گيرد‪.‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه پايين کوره بلند‪ -‬گوگرد زدايي‬
‫‪ ‬روشهای ورود گوگرد به مذاب‬
‫‪ -1‬انحالل گاز گوگرد در مذاب‬
‫‪ -2‬واکنشهای زير وابسته به ترکيب شيميايي گوگرد در ماده اوليه – سولفيد يا سولفات‪:‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه پايين کوره بلند‪ -‬گوگرد زدايي‬
‫‪‬بر اساس نمودارهای الينگهام در شرايط منطقه پايينی کوره بلند پايداری سولفيدهای‬
‫فلزی رايج به ترتيب زير است ‪:‬‬
‫‪ ‬سولفيد کلسيم‪ ،‬سولفيد سديم‪ ،‬سولفيد منيزيم‪ ،‬سولفيد منگنز و سولفيد آهن‬
‫‪ ‬عناصري مانند كلسيم ‪ ،‬سديم ‪ ،‬منيزيم و منگنز (با اكتيويته مناسب در سرباره ) مي‬
‫توانند گوگرد را از آهن مذاب جذب كنند ‪.‬‬
‫کوره بلند‪ -‬واكنشهاي منطقه پايين کوره بلند‪ -‬گوگرد زدايي‬
‫‪ ‬جذب گوگرد محلول در مذاب‪ ،‬به وسيله اکسيد کلسيم‪:‬‬
‫بهبود گوگرد زدايي در کوره بلند توسط ‪:CaO‬‬
‫ا‪ -‬باالبودن پتانسيل احيايي سرباره ‪ :‬کاهش ‪ = FeO‬پيشرفت گوگرد زدايي‬
‫‪ -2‬افزايش بازيسيته سرباره‪ :‬افزايش ‪ = CaO‬پيشرفت گوگرد زدايي‬
‫‪ -3‬افزايش ضريب اکتيويته گوگرد در مذاب‬
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

similar documents