02.11.2013

Report
Kur’ân Buluşmaları: 26
ÜMİT ŞİMŞEK
ْ
ُ
ِ
‫ا‬
‫س ي۪اي ال اذك ُروا ن ْع ام ِ اِت ال ي ِ۪ت انْ اع ْم ُت‬
ْ‫اَي ب ا ي ۪ٓن ِا ا‬
‫عالا ْي ُ ُْك او اا ي ّ۪ن فاضلْ ُُ ُ ُْك عا اَ الْ اعلال ا يم ان‬
Ey İsrailoğulları! Size
bağışladığım nimetimi ve
vaktiyle sizi âlemlere üstün
kıldığımı hatırlayın.

Nimet:

Hani, Musa kavmine, “Ey kavmim,” demişti.
“Aranızdan peygamberler göndermekle, sizi
hükümran kılmakla ve âlemlerde kimseye
vermediğini size vermekle Allah’ın size lütfettiği
nimeti hatırlayın.”

Mâide, 5:20

Âlem: kendi zamanlarının âlemi, milletleri

Biz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve
peygamberlik verdik, onları güzel ve temiz
nimetlerle rızıklandırdık ve âlemlere (o
zamanın milletlerine) üstün kıldık.

Câsiye, 45:16

Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim’in ailesini ve
İmrân ailesini âlemlere üstün kıldı.

Âl-i İmrân, 3:33

... İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’a da hidayet
verdik. Onların hepsini âlemlere üstün kıldık.

En’âm, 6:86

Biz onları bilerek âlemlere (o zamanın milletlerine) üstün kıldık.
Kendilerine, herbirinde aşikâr bir imtihan (belâ) bulunan âyetler
verdik.
Duhân, 44:32-33

Belâ: iyilikle ve kötülükle sınama


Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olsun diye Biz sizi hem
kötülükle, hem iyilikle deneyeceğiz. Sonunda ise huzurumuza
döneceksiniz.
Enbiyâ, 21:35
Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için
ölümü de, hayatı da yaratan Odur.
Mülk, 67:2

Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah da
onlara verdiğini değiştirmez. Allah bir
topluluk için kötülük murad ettiğinde ise,
artık onun geri çevrilişi yoktur; onlar için
Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da olmaz.

Ra’d, 13:11

De ki: Ey Kitap Ehli! Bizden hoşlanmayışınızın
şundan başka bir sebebi mi var: Biz Allah’a, bize
indirilene ve bizden önce indirilene inanıyoruz;
siz ise çoğunlukla yoldan çıkmış kimselersiniz.
“Allah’tan bir ceza olarak bundan daha kötüsünü
size haber vereyim mi?” de. “Allah’ın lânet ettiği,
gazabına uğrattığı, kimini de maymuna ve
hınzıra çevirdiği, tâğuta kulluk edenler en kötü
bir mevkidedirler; onlar dosdoğru yoldan
sapmışlardır.”

Mâide, 5:59-60


Eğer onlar Tevrat’ın, İncil’in ve Rablerinden
onlara indirilmiş olan şeylerin hakkını
verselerdi, başlarının üzerinden ve ayaklarının
altından nimetlerle besleneceklerdi. Gerçi
onlardan orta yolda olanlar da vardır;
birçoğunun yapmakta olduğu ise pek kötü
birşeydir.

Mâide, 5:66

Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet
oldunuz. İyiliği teşvik eder, kötülükten
sakındırır, Allah’a hakkıyla iman edersiniz.
Eğer Kitap Ehli de iman etseydi, onlar için
hayırlı olurdu. Gerçi onlardan mü’minler de
vardır; fakat çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

Âl-i İmrân, 3:110

Allah uğrunda, Ona lâyık bir cihadla cihad edin.
Sizi O seçti ve dinde size bir güçlük de
yüklemedi. Atanız İbrahim’in dini üzere olun.
Bundan önce de, bu kitapta da sizi Müslümanlar
olarak adlandıran Odur — tâ ki Peygamber size
şahit olsun, siz de insanlara şahit olun. Öyleyse
namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a
sarılın. Sizin dostunuz Odur. Ve O ne güzel dost,
ne güzel yardım edicidir.

Hac, 22:78
‫اوات ُقوا ي ا ْوم ًلا اَل ا َْت يزي ن ا ْفس اع ْن ن ا ْف ٍس اش ْيـ ًلا او اَل يُ ْق اب ُل ِم ْْنالا‬
‫ون‬
ُ ‫اش افلاعاة او اَل يُ ْؤ اخ ُذ ِم ْْنالا عا ْدل او اَل ُ ُْه يُ ْن ا‬
‫َص ا‬
Bir de öyle bir günden korkun ki, onda
hiç kimse bir başkası için birşey
ödeyemez, kimseden bir şefaat kabul
edilmez, kimseden fidye alınmaz;
onlara yardım da edilmez.

Hüküm günü, hepsi için belirlenmiş bir
vakittir.

O gün dostun dosta bir faydası olmaz;
kimseden de yardım görmezler.

Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz
ki O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet
sahibidir.

Duhân, 44:40-42

ŞEFAAT

Birisinin affedilmesi veya işinin görülmesi için
aracılık etmek / bir işe öncülük etmek

Kıyamet gününde peygamberlerin ve şefaat
izni verilen kimselerin, şefaat edilebilecek
kimseler hakkında günahlarının bağışlanması
veya derecelerinin yükselmesi için Allah
katında niyazda bulunması

‫من يشفع شفلاعة حس نة يكن هل نصيب مْنلا ومن يشفع شفلاعة‬
‫سيئة يكن هل كفل مْنلا واكن هللا عَ لك يشء مقيُلا‬

Kim bir iyiliğe aracılık ederse, ondan bir payı
olur. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, onun da
bundan bir vebali olur. Allah ise herşeyi görüp
gözetmektedir.

Nisâ, 4:85

Göklerde nice melekler var ki, Allah dilediği ve
razı olduğu kimseler hakkında izin
vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda
vermez.

Necm, 53:26

Öyle bir günden korkun ki, ne kimse bir
başkasının cezasını öder, ne kimseden şefaat
kabul edilir, ne kimseden fidye alınır, ne de onlar
bir yardım görürler.

Bakara, 2:48, 123

Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdığımız
şeylerden bağışta bulunun — öyle bir günden
önce ki, o günde ne bir alışveriş olur, ne bir
dosttan yardım beklenir, ne de kimseden bir
şefaat umulur. O günü inkâr edenler ise,
zalimlerin tâ kendileridir.

Bakara, 2:254

Şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez.

Müddessir, 74:48

Onun katında, Onun izni olmadan şefaat
edecek kim var?

Bakara, 2:255

O izin vermeden şefaat edebilecek hiç kimse
yoktur.

Yunus, 10:3

De ki: Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Göklerin
ve yerin egemenliği Onundur. Sonunda Onun
huzuruna döneceksiniz.

Zümer, 39:44

Rahmân’dan bir söz almış olanlar dışında hiç
kimsenin o gün şefaat yetkisi olmaz.

Meryem, 19:87

O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden
hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati
bir fayda vermez.

Tâhâ, 20:109

Onun katında, Onun izin verdiklerinden
başkası şefaat edemez.

Sebe’, 34:23

Onların Allah’tan başka yakardıkları şeyler ise
şefaat yetkisine sahip değillerdir — ancak
bilerek hakka şahitlik edenler müstesna.

Zuhruf, 43:86
Birgün Peygamberimiz ellerini kaldırmış, “Allahım,
ümmetimi koru, ümmetime acı!” diye ağlayarak dua
ederken, Yüce Allah, Cebrail’e buyurdu ki:
 “Ey Cebrail! Gerçi Rabbin herşeyi bilir; ama sen git,
Muhammed’e niçin ağladığını sor.”
 Cebrail geldiğinde, Peygamberimiz ona ümmeti için
ağladığını söyledi. Cebrail Allah huzuruna dönüp
durumu anlattı. Yüce Allah buyurdu ki:
 “Ey Cebrail, Muhammed’e git ve şunu söyle: Biz seni
ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla
üzmeyeceğiz.”


MÜSLİM, İman: 346

Gecenin bir vaktinde, sana has bir fazlalık
olmak üzere, teheccüd namazı kıl. Umulur ki,
böylece Rabbin seni bir Makam-ı Mahmud’a
eriştirir.

İsrâ, 17:79

Makam-ı Mahmud: Şefaat yetkisi

BUHARÎ, Tefsir 17:11; TİRMİZÎ, Tefsir 17:7

Her peygamberin makbul bir duası vardır. Ben
duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat
etmek için sakladım. İnşaallah ona
ümmetimden Allah’a ortak koşmadan ölenler
nail olacak.

MÜSLİM, İman: 334-341

Peygamberimizin (s.a.v.) şefaati:

mahşerdeki insanları beklemekten kurtarmak
için

ümmetinden sorguya çekilmeyecek olanların
bir an önce Cennete girmesi için

ümmetinin günahkârları için

Kelime-i Tevhidden başka sevabı olmayanları
kurtarmak için

(Hesapsız Cennete gireceklerden sonra)

“Git, kalbinde buğday tanesi kadar imandan eser
olanları Cehennemden çıkar.”

“Git, kalbinde hardal tanesi kadar imandan eser
olanları Cehennemden çıkar.”

“Kalbinde hardal tanesinden az, daha az, azdan
da az iman eseri olanları Cehennemden çıkar.
 . / ..

“Yâ Rabbi, Lâ ilâhe illâllah diyenler için bana
izin ver.”
“İzzetime, kibriyâma, azametime,
ceberutuma yemin olsun ki, Lâ ilâhe illâllah
diyenleri Ben çıkaracağım.”

BUHARÎ, Tevhid: 36; MÜSLİM, İman: 326


Peygamberimizden (s.a.v.) başka kimler
şefaat edecek?

Diğer peygamberler, âlimler, şehidler,
melekler, ilh.

EBÛ DÂVUD, Cihad: 26; TİRMİZÎ, Kıyamet: 12; İBNİ MÂCE,
Zühd: 37

Şefaat hakkındaki hadislerin derecesi:
Manevî tevatür


İnceden inceye hesaba çekilen kimse helâk
olmuş demektir.

TİRMİZÎ, Kıyamet: 5

Çalış ki şefaate muhtaç olmayasın. Yoksa, işin
şefaate kaldığı takdirde, gerçekten zordasın
demektir.

İMAM GAZALÎ

İnternet adresleri

[email protected]

utesav.org.tr

facebook.com/yazarumitsimsek

similar documents