Direktiivin soveltamisala

Report
UUDISTETTU MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTIIVI
JA SEN VAIKUTUKSET SUOMESSA
Tuomo Antila
Lainsäädäntöneuvos
Oikeusministeriö
Tausta
• Alkuperäinen maksuviivästysdirektiivi (2000/35/EY)
annettiin vuonna 2000
• Direktiivin vaikutukset Suomen lainsäädäntöön olivat
suhteellisen vähäisiä: joitakin muutoksia korkolakiin ja
vähäisiä tarkistuksia eräisiin muihin lakeihin
• Muutokset voimaan Suomessa 1.7.2002
Syyt direktiivin uudistamiseen
• Pitkät maksuviivästykset iso ongelma useissa EUmaissa
• Erityisesti viranomaiset monissa EU-maissa hitaita
maksajia
• Tavoitteena torjua maksuviivästyksiä entistä
tehokkaammin ja siten edistää sisämarkkinoiden
toimintaa ja yritysten kilpailukykyä
Valmisteluvaiheet
• Komission ehdotus 8.4.2009
• Euroopan parlamentin IMCO-valiokunnan mietintö
28.4.2010
• Ns. ensimmäisen lukemisen sopu neuvoston ja
Euroopan parlamentin välillä alkusyksystä 2010
• EP:n kanta vahvistettiin 20.10.2010
• Neuvosto hyväksyi direktiivin 24.1.2011
• Direktiivi julkaistiin virallisessa lehdessä 23.2.2011
(2011/7/EU)
Direktiivin soveltamisala
• Koskee ”kaupallisia toimia” eli yritysten välisiä tai
yritysten ja viranomaisten välisiä toimia, jotka johtavat
tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen
suorittamiseen korvausta vastaan
• Kattaa sekä kotimaiset että rajat ylittävät toimet
• Ei koske mm. kuluttajasopimuksia eikä vakuutus- tai
vahingonkorvauksia
Direktiivin soveltamisala
• Palvelun käsitettä ei ole direktiivissä määritelty
• EU-oikeudessa ”palvelu” ymmärretään yleensä
laajaksi yleiskäsitteeksi
• Kattanee myös esim. finanssialan palvelut ja
vuokrasopimukset
Direktiivin luonne
• Direktiivi on luonteeltaan minimiharmonisoiva eli
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai saattaa voimaan
säännöksiä, jotka ovat velkojalle edullisempia kuin
direktiivi edellyttää
Täytäntöönpano
• Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön
viimeistään 16.3.2013
• Komissio on vedonnut jäsenvaltioihin, että ne
panisivat direktiivin täytäntöön nopeammin
Täytäntöönpano
• OM:n työryhmä valmistelee säännöksiä, joilla
direktiivi pantaisiin täytäntöön
• Työryhmän mietintö luovutetaan joulukuussa 2011
• Lausuntokierros -> HE vuonna 2012
• Lait voimaan vuoden 2012 lopulla – maaliskuussa
2013
Maksuaika B2B-sopimuksissa
• Oikeus viivästyskorkoon alkaa:
– sovittua maksupäivää seuraavasta päivästä tai
– jos maksupäivää ei ole määrätty sopimuksessa,
pääsääntöisesti 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona
velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä vastaavan
maksuvaatimuksen
• Ei aiheuttane muutostarpeita korkolain vastaaviin
säännöksiin
Maksuaika B2B-sopimuksissa
• Jos tavaran tai palvelun sopimuksenmukaisuus on
varmistettava hyväksymis- tai tarkistusmenettelyssä, menettely
saa kestää enintään 30 päivää, jollei nimenomaisesti toisin
sovita ja edellyttäen, ettei se ole velkojan kannalta selvästi
kohtuutonta.
• Sopimuksessa määrätty maksuaika ei saa ylittää 60 päivää,
jollei sopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita ja edellyttäen,
ettei se ole velkojan kannalta selvästi kohtuutonta.
• Alustava näkemys Suomen kannalta se, että säännökset ovat
käytännössä aika merkityksettömiä (pitemmät määräajat aina
mahdollisia, jos siitä nimenomaisesti sovitaan, kunhan ehto ei
ole selvästi kohtuuton).
Maksuaika B2PAsopimuksissa
• Kun velallinen on viranomainen, maksuaika ei saa ylittää direktiivissä
säädettyä määräaikaa, joka on pääsääntöisesti 30 päivää laskun tai
sitä vastaavan maksuvaatimuksen vastaanottamispäivästä.
• Maksuajaksi voidaan kuitenkin sopia enintään 60 päivää, jos siitä
sopimuksessa nimenomaisesti sovitaan ja edellyttäen, että se on
objektiivisesti perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai -piirteiden
vuoksi.
• Hyväksymis- tai tarkistusmenettelyn enimmäiskesto kuten B2Bsopimuksissa.
• Vaatii Suomessa uutta sääntelyä viranomaisten maksuajoista.
Maksuaikataulut
• Direktiivi ei rajoita osapuolten mahdollisuutta sopia
kansallisen lain mukaisesti maksuaikatauluista, joiden
mukaan maksut suoritetaan maksuerissä
• Laajentaa huomattavasti sopimusvapautta verrattuna
edellä esitettyihin tiukkoihin pääsääntöihin
Viivästyskorko
• Lakisääteisen viivästyskoron on oltava viitekorko korotettuna
vähintään 8 prosenttiyksiköllä (+ 1 %-yksikkö nykyiseen
verrattuna)
• Sopimusehto tai -käytäntö, jonka mukaan viivästyskorkoa ei
voida lainkaan periä, on katsottava selvästi kohtuuttomaksi.
• Vaatii Suomessa muutoksia viivästyskorkoa koskeviin
säännöksiin.
– Huom. Velvoitteet rajoittuvat vain direktiivin soveltamisalaan.
Kansallisesti harkittava, rajataanko muutokset vain direktiivin
soveltamisalaan.
Perintäkulut
• Jos maksu viivästyy siten, että velkojalle syntyy
oikeus viivästyskorkoon, hänellä on samalla
automaattisesti oikeus myös 40 euron
vakiokorvaukseen perintäkuluista.
• Vakiokorvauksen saaminen ei edellytä mitään
perintätoimia.
Perintäkulut
• Jos saatava erääntyy useissa erissä, kullekin
viivästyneelle erälle saa periä 40 euroa.
• Jos perinnästä on tosiasiassa aiheutunut kuluja yli 40
euroa, korvataan todelliset kohtuulliset perintäkulut.
– Jos vaaditaan korvausta perintäkuluista esim. 100
euroa, kulujen määrä täytyy selvittää ”nollasta lähtien”,
ei pelkästään 40 euron ylittävältä osalta.
Perintäkulut
• Sopimusehdon tai -käytännön, jonka mukaan
perintäkuluista ei voi saada korvausta direktiivin
mukaisesti, presumoidaan olevan selvästi kohtuuton
– Todistustaakka sopimusehdon kohtuullisuudesta siis
ehtoon vetoavalla
• Direktiivin perintäkulusäännökset edellyttävät
muutoksia perintälakiin.
Perintäkulut
• Oikeus 40 euron korvaukseen maksun vähänkin myöhästyessä
saattaa periaatteessa johtaa siihen, että nykyistä useammin on
olennaista tietää, onko maksu tullut velkojalle ajoissa vai ei
• Korostaa oikea-aikaisuuden merkitystä paitsi maksajalle myös
maksunvälittäjänä toimivalle pankille
– jos pankki laiminlyö noudattaa maksupalvelulain mukaisia
toteuttamisaikoja ja maksu tämän vuoksi viivästyy, pankki voi
joutua vastuuseen viivästysseuraamuksista
• Mutta kuinka moni velkoja on kiinnostunut päivän tai parin
viiveestä?
Direktiivin käytännön
vaikutuksista
• Tosiasiallisia vaikutuksia vaikea ennakoida
• Suomessa maksukulttuuri on jo ennestään niin
täsmällistä, että lainsäädännön muutoksilla tuskin on
siihen suurta vaikutusta
• Nähtäväksi jää, riittääkö direktiivi muuttamaan
eteläeurooppalaista maksukulttuuria
täsmällisemmäksi

similar documents