2.นสค.หมอชัยวัฒน์ 28 มิ.ย.56

Report
้ ทีร่ ับผิดชอบของ นสค.
พืน
DM
HT
ผู ้สูงอายุ
เด็ก 0-5 ปี
หญิงตัง้ ครรภ์
พิการ
กรอบความคิด “การหนุนเสริมจาก รพช./รพท./รพศ.”
บริการทุต/ิ ตติ คุณภาพประเทศ
เติมความรูใ้ ห้ Fam.D. ทุกอาเภอ
หนุนเสริม รพสต. ทงจ
ั้ ังหว ัด
ภารกิจ รพช.
รพท.รพศ.
ปฐมภูมเิ ขตเมือง
นสค
่ ต่อเอือ
้ อาทร
สง
ปชช. เข้าถึง
บริการ 100%
ดูแล ปชช. ทีบ
่ า้ น
ประสาน อปท.
หนุนเสริม
รพสต. ทงอ
ั้ าเภอ
กองทุน
ผลิต นศ.แพทย์
คุณภาพ
อารมณ์ปฐมภูม ิ
มาตรฐานทุต/ิ ตติ
เติมคนเต็ม 1: 1,250
สร้าง นสค.เขตตาบล
มีแพทย์เป็นทีป
่ รึกษา
1:12:15,000
หุ้นส่ วน อปท.
กองทุนสุขภาพ
พัฒนา พท.ครบวงจร
กล้ าตัดสินใจ
กล้ ารั บผิดชอบ
กล้ าเปลี่ยนแปลง
เจ้ าภาพร่ วมปั ญหาสุขภาพ
ภาวะผู้นา
มิตร อสม.
สร้ างสุขภาพ
ที่พัก
ตาแหน่ ง
กาลังใจ
ค่ าตอบแทน
แนะนา
ดูแล
นสค
ญาติ
ประชาชน
1:1,250
ประสานงาน
รักษาเบือ้ งต้ น (NP)
Counsellor
เปลี่ยนพฤติกรรม
ระบาดวิทยา (SRRT)
3 ตัวช่ วย
รั กษา
ส่ งต่ อ
5 ทักษะ
แพทย์
เป็ นที่ปรึกษา
12:1
มอ.ไซด์
N.Book
โทรศัพท์
9
คำนิ ยำม/ควำมหมำย
นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) หมายถึง บุคลากร
สาธารณสุขทุกคน ที่ดแู ลประชาชนเสมือนญาติคน
หนึ่งในครอบครัว
นักสุขภำพครอบครัวคือใคร?
พยำบำลเวชปฏิบตั แิ ละพยำบำลวิชำชีพ
ทันตำภิบำล
พยำบำลเทคนิ ค
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
แพทย์แผนไทย
คุณลักษณะสำคัญของ นสค.
นับญำติกบั ประชำชน
อดทนประสำนงำน
กล้ำหำญเป็ นเจ้ำภำพ
ขจัดภัยอุปสรรค
พิทกั ษ์แนวทำงธรรม
ลึกลำ้ ต่อเนื่ องยำวนำน
บทบำท ๕ เสือปฐมภูมิ
เสือเวชปฏิบตั คิ รอบครัว
เสือยุทธศำสตร์
เสือระบำดวิทยำ และ IT
เสือปรึกษำปัญหำสุขภำพ
เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักสุขภำพครอบครัว
รับผิดชอบประชำชนชัดเจน
1:1250
เป็ นสมำชิกคงที่ถำวร
ดูแลทุกมิติดำ้ นสุขภำพ

similar documents