PowerPoint - Suomen Pankki

Report
KOTI-raportoijatapaaminen
7.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Sisältö
 BIS:n pankkitilastot: yleistä
 Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2
 Sektoriluokitus 2012
 Muut asiat
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
2
BIS international banking statistics (1/2)
BIS International
Banking Statistics
RATI
KOTI
Locational (44 maata)
Consolidated (31 maata)
RATI
By residency
RMTI
By nationality
Immediate
borrower basis
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Ultimate
borrower basis
3
BIS international banking statistics (2/2)
 44 raportoijamaata
– 15 EU-maata
– tavoitteena laajentaa raportoivien maiden joukkoa ja tietojen
kattavuutta
 Tietojen julkaisu BIS:n verkkosivuilla neljännesvuosittain
– pdf- ja csv-tiedostot
– BIS WebStats
– BIS Quarterly Review ym. julkaisut
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
4
Esimerkki: BIS Quarterly Review
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
5
KOTI-raportoijat
 Kotimaiset luottolaitokset (6 kpl)
– Ulkomaiset saamiset yli 200 milj. euroa, tai
– Vähintään yksi ulkomainen sivukonttori tai ulkomailla sijaitseva,
pankkitoimintaan kuuluva tytäryritys
– Ei sisällä ulkomaisten rahoituslaitosten Suomessa sijaitsevia
tytäryhtiöitä
 Ulkomaisten yksiköiden Suomessa sijaitsevat tytäryhtiöt
ja sivukonttorit (n. 30 kpl)
– Tiedot RATI-tiedonkeruusta
– Suppeampi tietosisältö
 Suomen Pankki ilmoittaa raportointivelvollisuudesta
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
6
KOTI-raportointi: nykytila
 Koko konsernin konsolidoidut ulkomaiset saamiset
– Konsernin sisäiset erät eliminoitu
– Myös sivukonttorit ja tytäryhtiöt mukana
Konserni = Raportoija itse + sen omistamat pankkitoimintaan
kuuluvat kotimaassa ja ulkomailla sijaitsevat tytäryritykset ja
ulkomaiset sivukonttorit
 Ulkomaisten tytäryhtiöiden ja sivukonttoreiden paikalliset
saamiset ja velat
 Maariski
– Saamiset raportoidaan maakohtaisesti
– Riskinsiirrot: immediate risk → ultimate risk
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
7
BIS:n pankkitilastoinnin laajennukset
 Finanssikriisin myötä tarve parantaa tilastojen
käytettävyyttä rahoitusmarkkinoiden vakauden
valvonnassa
 CGFS (Committee on the Global Financial System)
hyväksynyt BIS:n pankkitilastoinnin laajennukset
huhtikuussa 2011 ja tammikuussa 2012
 Laajennukset käyttöön kahdessa vaiheessa:
– Stage 1 (Locational banking statistics): ei muutoksia RATIraportointiin, implementoitu 2012M6
– Stage 2: (Locational + consolidated statistics): ei vaadi
muutoksia RATI-raportointiin, KOTI-tiedonkeruuseen muutoksia
2014Q1 tilanteesta alkaen!
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
8
Stage 2 –muutokset KOTI-raportoinnissa
 Saamisiin mukaan kotimaiset saamiset
–
–
Paikalliset saamiset myös kotimaisilta yksiköiltä
Tase (saamiset) yhteensä
 Konsolidoidun taseen velkapuoli tulee myös raportoida
–
–
Jaottelu instrumentin mukaan
Paikalliset velat myös kotimaisilta yksiköiltä
 Tier 1 –pääoma + riskipainotetut saamiset
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
9
KOTI-raportoinnin muutokset: BIS-yksikkö
 2014Q1 tilanteesta alkaen raportoidaan myös kotimaisten
yksiköiden (emoyhtiö, tytäryritys tai sivukonttori) paikalliset
saamiset ja velat
→ CS-tietueen kenttään 06 (BIS-yksikkö) uusi koodi:
”G” = Konserni
”F” = ulkomainen tytäryhtiö/sivukonttori
”D” = kotimainen tytäryhtiö/sivukonttori tai emoyhtiö
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
10
Konsernin saamiset
 CS-tietueen kenttä 07 (Vaade):
”111” = Ulkomainen saaminen → Rahoitussaamiset (pl. johdannaiset)
”112” = Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
”113” = Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
”114” = Johdannaiset → Johdannaissaamiset
”115” = Ulkomaisen tytäryrityksen/sivukonttorin paikallinen saaminen
tai velka → Paikalliset saamiset tai velat
”121” = Muut kuin rahoitussaamiset
 Vastapuolen sektori ja kohdemaa sekä konversiovaluutta ja
jäljellä oleva maturiteetti raportoidaan kuten ennenkin
– Johdannaiset perimmäisen riskin mukaan
– Sektori vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan!
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
11
Konsernin velat
 CS-tietueen kenttä 07 (Vaade):
”115” = Ulkomaisen tytäryrityksen/sivukonttorin paikallinen saaminen tai
velka → Paikalliset saamiset tai velat
”211” = Talletukset
”221” = Velkapaperit
”231” = Osakepääoma
”241” = Johdannaisvelat
”251” = Muut velat
 Vastapuolen sektori (SL2012) ja kohdemaa sekä
konversiovaluutta pakollinen vain paikallisille veloille; jäljellä
oleva maturiteetti velkapapereille ja paikallisille veloille
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
12
Sektoriluokitus 2012: minimivaatimus
11101 Julkiset yritykset
11102 Yksityiset kotimaiset yritykset
11103 Ulkomaalaisomisteiset yritykset
112 Asuntoyhteisöt
121 Keskuspankki
1221 Talletuspankit
1222 Muut luottolaitokset
1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset
123 Rahamarkkinarahastot
1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
1242 Muut yhteissijoitusyritykset
125 Muut rahoituksen välittäjät
126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä
avustavat laitokset
127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja
rahanlainaajat
128 Vakuutuslaitokset
129 Eläkerahastot
RMTI
1311 Valtionhallinto
1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)
1313 Paikallishallinto
1314 Sosiaaliturvarahastot (muut kuin Suomi)
13141 Työeläkelaitokset (vain Suomi)
13149 Muut sosiaaliturvarahastot (vain Suomi)
141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien
kotitaloudet
143 Palkansaajat
144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat
15 Kotitalouksia palvelevat voittoa
tavoittelemattomat yhteisöt
Raportoida saa myös tätä
tarkemmalla tasolla!
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
13
SL2012: kotimaiset yksiköt
 Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu Tilastokeskuksen
verkkosivuilla: http://www.stat.fi/tup/yrluok/
– csv-tiedosto, jonka voi tallentaa omaan käyttöön
– Sisältää y-tunnuksen ja yrityksen nimen sekä TOL2008-,
SL2012- ja SL2000-luokitukset 2-numerotasolla
– Päivitetään kuukausittain
 Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi pyytää
Tilastokeskuksesta: [email protected]
 Palvelun suppea kuvaussivu suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
14
Ulkomaisten yksiköiden sektorointi
 EKP:n listat rahalaitoksista, sijoitusrahastoista ja
arvopaperistamiseen erikoistuneista yhtiöistä (FVC):
http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html
 EIOPA:n vakuutusyhtiölista:
https://eiopa.europa.eu/publications/register-of-insuranceundertakings/index.html
 Päättelyketju ulkomaiselle toimijalle:
1. Vastapuolen kotimaa
2. Vastapuolen sektori – vastapuolen kotimaasta käsin
Esim. laina Ruotsiin rekisteröidylle yksityiselle yritykselle:
1. Vastapuolen kotimaa – Ruotsi (SE)
2. Vastapuolen sektori – yksityinen yritys (11102)
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
15
Muut rahoituslaitokset (nykyinen S.123)
S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
– UCITS sijoitusrahastodirektiivin alaiset yksiköt (2009/65/EY)
S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset
– Erikoissijoitusrahastot ja pääomarahastot - sijoitusrajat väljemmät tai ei
rajoitettu lainkaan
S.125 Muut rahoituksen välittäjät
– Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt (FVC)
– Omaan lukuun arvopaperikauppaa käyvät itsenäiset rahoitusalan yksiköt
– Lainanantajina toimivat rahoitusalan yksiköt (esim. osamaksukauppa,
myyntisaamisten osto, leasing)
S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat
– Panttilainakonttorit, pikavippivirmat
– Yksiköt, jotka lainaavat omia tai yhden toimeksiantajan varoja
– Ulkomaalaisomisteiset puhtaat holding-yhtiöt
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
16
Sektoriluokitus: erityistapauksia
 Kansainväliset järjestöt
– Sektoriksi valitaan organisaatiota vastaava sektorikoodi
– Yksilöidään kansainväliset organisaatiot –koodilistan avulla,
raportoidaan maakoodi-kentässä, esim.:
Virati-koodi
KOTI-koodi
Selite
36214
1C
IMF (International Monetary Fund)
36212
4C
EIB (European Investment Bank)
36211
5H
NIB (Nordic Investment Bank)
– Toivottavaa olisi, ettei Virati-koodeja enää käytetä!
 Vakioitujen johdannaisten vastapuoli
– Sektori S.126 (johdannaispörssi = rahoituksen ja vakuutuksen
välitystä avustavat laitokset)
– Maakoodiksi pörssin sijaintimaa
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
17
Tase yhteensä, riskipainotetut saamiset ja
Tier 1 -pääoma
 Lisätään BS-tietueeseen
– Kenttä 12: Konsernin riskipainotetut saamiset
– Kenttä 13: Tier 1 –pääoma
– Kenttä 14: Konsernin saamiset yhteensä → Konsernin tase
 Riskipainotetut saamiset ja Tier 1 –pääoma
– Määritelmät valvojalta
– EU:n vakavaraisuusasetus tulossa voimaan 1.1.2014, mutta voi
myöhästyä → aloitetaanko raportointi vasta kun CRD IV –paketti
on hyväksytty?
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
18
Muut asiat (1/2)
 Muutoksiin liittyvä materiaali julkaistaan SP:n
verkkosivuilla
 Tietuekuvaus ja koodilistat julkaistaan suomeksi
viimeistään 31.7.2013; kieliversiot myöhemmin
 Ensimmäinen versio päivitetystä suomenkielisestä
sisältöohjeesta julkaistaan viimeistään 30.8.2013
 Mahdollisuus kahdenvälisiin tapaamisiin pyydettäessä
Kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita!
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
19
Muut asiat (2/2)
 Yhteyshenkilöiden muutos
– Pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla, jotta raportointiin liittyvä
tieto ja kysymykset kulkevat oikeille ihmisille
– Yhteystietojen ylläpito Itellan DCS-palvelussa, kohdassa
Käyttäjän tiedot
– Alikäyttäjätunnusten hallinnointi Itellan DCS -palvelussa,
kohdassa Käyttäjätunnukset
 Yhteyshenkilöt SP:ssä
– Elisabeth Hintikka, Hanna Häkkinen, Jyrki Lehtinen, Annamari
Pajunen
– [email protected]
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
20

similar documents