Energimyndigheten ()

Report
Energimyndigheten
och FFI
Dagens presentation
• Energimyndighetens egna
program inom transportområdet
• Fordonsstrategisk Forskning och
Innovation (FFI)
Peter Kasche
Teknikavdelningen, Energimyndigheten
Stödformer för utveckling & kompetenshöjning i Sverige, 2013-04-09
Energimyndigheten
Mål för energipolitiken
• EU och den svenska riksdagen har satt upp
mål för:
– Effektivare energianvändning.
– En växande andel förnybar energi.
• Energimyndigheten ska hjälpa Sverige och
industrin att uppfylla dessa mål, med
lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som
resultat.
Energimyndighetens huvudsakliga
arbetsområden inom transportsektorn
Andra generationens drivmedel, i första hand etanol
från skogsråvara och förgasning av biomassa
Elektrifiering och effektivisering av
förbränningsmotorn, samt anpassning av denna för
alternativa drivmedel
Energirelaterad fordonsforskning i Sverige 2013
Forskning
Utveckling
Offentlig stödandel i %
0
Demonstration
Produktion
Industrins egen fordonsforskning
0%
20
40
60
80
FFI- Fordonsstrategisk Forskning
och Innovation
50 %
5 Kompetenscentrum
67 %
Demoprogram inom
elfordons samt
energieffektiviseringsområdet
25-50 %
Batterifondsprogrammet
25-100 %
Energieffektiva
vägfordon
100 %
100
Mera visionära projekt
Mera marknadsnära
Energimyndighetens program
inom transportområdet
FFI Energi o Miljö
5 Kompetenscentra
125-175 Mkr/år
4 utlysningar/år
Nästa stängningsdatum 2013-05-28
KCK, CERC, KCFP, KCGEX, SHC
7-10 Mkr/år
10 åriga satsningar
Projekt initieras av parterna
Demonstrationsprogrammet för
elfordon
Batterifondsprogrammet
40 Mkr/år (totalt 200 Mkr)
Ca 2 utlysningar/år
2010-2015(2017)
Nästa stängningsdatum 2013-05-31
Ca 40 Mkr/år (totalt 205 Mkr)
2013-2017
Nästa stängningsdatum 2013-05-06
Energieffektiva vägfordon
Ca 20 Mkr/år (totalt ca 80 Mkr)
2010-2013
Beslut om ny programperiod ej beslutad
20 Mkr/år (totalt 80 Mkr)
1-2 utlysningar i början av
programperioden
2009-2013
Beslut om ny programperiod ej beslutad
Energieffektiva transporter
Resultat från tidigare projekt
Regler för stöd till Forskning,
utveckling och demonstration
Typ av projekt
Max stöd
Forskning
Tillämpad forskning
Experimentell utveckling
100 % bidrag
50 % bidrag
25 % bidrag
Speciell bonus för SME-företag
Företag under 50 anställda
Företag mellan 50 och 250 anställda
Samarbete mellan företag
20 % extra
10 % extra
15 % extra
Hur söka stöd?
Se under aktuella utlysningar på
www.energimyndigheten.se
Ta kontakt med ansvarig handläggare
Hur söka stöd?
Se under aktuella utlysningar på Energimyndighetens webb
Se under aktuella utlysningar på
www.energimyndigheten.se
FFI - Fordonsstrategisk Forskning
och Innovation
FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera
forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på
områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet
Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk
fordonsforskning inom ramen för FFI, varav
hälften är offentliga medel.
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
2009-06-01
FFI mål
Minska
vägtransporternas
miljöpåverkan
Minska antalet
skadade och dödade i
trafiken
Stärka
fordonsindustrins
internationella
konkurrenskraft
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Hur länge pågår FFI?
2009
Beslut
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Finansiering
Inriktning
Beslut
Finansiering
Inriktning
Beslut
Finansiering
Inriktning
Beslut
Finansiering
Inriktning
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Och så vidare..
Fordonsutveckling
Programledare: Eric
Wallgren, VINNOVA
Transporteffektivitet
Programledare:
Christina
Kvarnström,
VINNOVA
Fordons- &
trafiksäkerhet
Programledare:
Ulrika Landelius,
Trafikverket
Energi &
Miljö
Programledare:
Peter Kasche,
Energimyndigheten
FFI - samverkansprogram
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Hållbar
produktionsteknik.
Programledare:
Tero Stjernstoft,
VINNOVA
Fordons- & trafiksäkerhet
Programmet bidrar till fortsatt utveckling av
fordon med både aktiva system för att
förebygga olyckor och passiva system som
lindrar konsekvenserna av de olyckor som trots
allt sker.
Insatser har en systemsyn för att få vägar,
fordon och trafikanter att samspela på ett bra
sätt.
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Transporteffektivitet
Programmet främjar samarbete mellan:
 olika transportslag inom logistik och styrning av
person- och godstransporter
 olika fordonsinriktade tjänster
 teknikutveckling och förbättrade
fordonskoncept.
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Energi & Miljö
Programmet rör bland annat:



energieffektiva fordon med låg miljöpåverkan
drivsystem för förnybara drivmedel och eldrift
nya affärs- och samhällsekonomiska modeller.
En omställning av transportsystemet är
avgörande för att minska utsläppen av
växthusgaser och motverka andra
miljöproblem.
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Hållbar produktionsteknik
Programmet omfattar insatser inom bl.a.
 komponenttillverkning
 hytt- och karosstillverkning
 ytbehandling och målning
 Montering
 robotik
 kvalitetssäkring och produktionsledning.
Global konkurrens ställer krav på
automatiserade och innovativa
tillverkningssystem av fordon, drivlinor och
komponenter i Sverige.
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Fordonsutveckling
Utveckling av basteknik och
systemkunnande är avgörande för att ta
tillvara framgångar inom miljö och säkerhet.
Programmet satsar på fordonselektronik och
programvara samt effektiv konstruktion av
nya fordonsegenskaper.
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Regler för stöd inom FFI
Typ av projekt
Max stöd
Forskning
Tillämpad forskning
Experimentell utveckling
100 % bidrag
50 % bidrag
25 % bidrag
Speciell bonus för SME-företag
Företag under 50 anställda
Företag mellan 50 och 250 anställda
Samarbete mellan företag
20 % extra
10 % extra
15 % extra

att varje enskilt projekt ska ha minst 25 % finansiering
från näringslivet (måste dock inte vara en avtalspart inom FFI)

sökande skall antingen vara avtalspart inom FFI eller ha ett Letter of Intent
från en FFI-avtalspart. Genom FKG finns även en möjlighet för nya företag
att söka stöd inom FFI.
FFI-Ansökan
Delprogrammet Energi & Miljö
Energimyndighetens E-portal
https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx
Övriga delprogram
Vinnovas E-portal
http://portal.vinnova.se
Projektprocessen från idé till
genomförande
http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Transporter/FFI/Processen%20augusti%2009.pdfBild 22
FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI
Energi och Miljö
Miljövänlig katalytisk värmare
Projektbeskrivning
Projektet är ett forskningsprojekt för att ta fram en helt ny
och miljövänlig katalytisk fordonsvärmare för-, och
tillsammans med Scania, VCC & KTH baserad på
ReformTech’s teknikplattform.
En sådan värmare genererar lägre utsläppsmängder, samt
kan ha en högre verkningsgrad och lägre bränsleförbrukning.
Resultat/Delresultat
Projektet är just nu i “Demonstration phase”, A-tester är
pågående och effektivitet och utsläppsmängder är
verifierade. B-design är slutfört och B-testning skall börja i
Q4 2011. Efter det skall C-design genomföras med mål att
göra fordonstester/provning under vintern 2012.
Projekttid: 2010 - 2012
Kontakt: Projektledare Bård Lindström, ReformTech,
[email protected]
Energi & Miljö
Energy storage system (ESS) for heavy
duty vehicles
Projektbeskrivning
Projektet omfattar utveckling och laboratorietester av ett
ESS (Energy Storage System) avsett för att i
framtiden kunna integreras i Scanias serieproducerade
tunga fordon. Parallellt kommer tillverkningsmetoderna att
utvecklas.
Resultat/Delresultat
 Förbättrad materialsammansättning i syfte att öka den
teoretiska energikapaciteten.
 Bipolär sammankoppling av flera batterimoduler för ett
lågt internt motstånd i ESS och effektiv kylning i syfte
att tillåta snabb uppladdning vid höga laddströmmar.
 Påvisade resultat att ESS har potential att reducera
bränsleförbrukningen hos tunga fordon med 20-30%
Projekttid: 2011 - 2013
Kontakt: Projektledare Niclas Uggla, Nilar International
AB, [email protected]
Tack för er uppmärksamhet

similar documents