Erfaringer og utfordringer med Ingeniørfaglig innføringsemne

Report
Ingeniørfaglig innføringsemne
Evaluering av gjennomføring høsten 2011 ved
HiG, HiOF, HiBu, HiVe og UiA
Førstelektor Fred Johansen, HiG
§ 2. Læringsutbytte
§ 2. Læringsutbytte
§ 2. Læringsutbytte
Ingeniørfaglig innføringsemne HiG
Kunnskap:
• gjøre rede for de miljøutfordringer samfunnet står ovenfor
• beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer, med spesielt fokus
på miljø
• gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare
energikilder
• forklare de grunnleggende teorier for prosjektledelse
•redegjøre for akademisk dannelse
Ferdigheter:
• planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
• anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et
faglig budskap
• planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk
Generell kompetanse:
• presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
Pedagogisk opplegg
Obligatoriske arbeidskrav :
• 3 individuelle flervalgsoppgaver
• Deltakelse på laboratorieforsøk/ ekskursjoner
• Publisering av faglige arbeider
Vurderingsformer:
• Gruppebasert prosjektoppgave
• Individuell faglig artikkel
Undersøkelsen
•
•
•
•
•
•
Problemstillingene
Metode
Utvalget – responsen
Resultatene
Refleksjon
Veien videre
Problemstilling
• I hvilken grad opplever studentene at
læringsmålene i emnet er oppnådd?
• I hvilken grad opplever studentene at de valgte
temaene mer relevante for ingeniører?
• Kan vi identifisere «best practice»?
• Vil resultatet være avhengig av studentenes
bakgrunn/ forutsetninger?
Metode
• Elektronisk spørreskjema (Questback)
• Felles spørsmålsstamme, institusjonelle
tilleggsspørsmål
• Gjennomført primo/ medio mai 2012
Utdanningsinstitusjon
Antall mulige
Respondenter
respondenter Respondenter i prosent av
mulige
Høgskolen i
Buskerud
97
52
53,6 %
Høgskolen i
Gjøvik
Høgskolen i
Vestfold
145
34
23,5 %
207
48
23,2 %
Høgskolen i
139
Østfold
Universitetet i 408
Agder
26
18,7 %
183
45 %
Refleksjoner
• Resultatene relativt like mellom de ulike
institusjoner
• Forelesninger og prosjekt henger ikke godt
nok sammen
• Mange undervisere øker informasjonsbehovet
• Mange temaer gjør emnet for fragmentert
• For tidlig i studieløpet
Fremtiden
•
•
•
•
•
Senere oppstart prosjekt
Færre lærere inne, dvs smalere faglig
Redusere ambisjonsnivået
Kunnskapstest som dekker hele pensum
Tverrfaglige grupper

similar documents