Videregående opplæring i Follo

Report
Videregående opplæring i Follo
NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE17.09.14
Karrieretjenesten ved
Veiledningssenteret Follo
ØYVIND HANSSEN
MIRJAM HARR GUNNUFSEN
ARNE OLAV SYVERTSEN
LAJLA SUKKEBRÅTEN
Skolenes geografiske plassering i Follo
Nesodden VGS
Roald Amundsen VGS
Ski VGS
Drømtorp VGS
Frogn VGS
Ås VGS
Vestby VGS
Videregående opplæring
FYLKENES INFORMASJONSTJENESTE FOR
SØKERE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
vilbli.no
 Vg1 = første klasse
Noen begreper
om videregående
opplæring som er
nyttige å kunne.
Kunnskapsløftet 2006
Vg2 = andre klasse
Vg3 = tredje klasse
 Utdanningsprogram = linje
Man velger utdanningsprogram
når man søker vg1.
 Programområde = studieretning
Man velger programområde når
man søker vg2.
 Programfag = linjefag eller
studieretningsfag
 Fellesfag = allmenne fag
3 studieforberedende
utdanningsprogram
Studieforberedende
opplæring legger mest vekt
på teoretisk kunnskap og
fører frem til generell
studiekompetanse, som
kreves for å søke opptak til
universiteter og høgskoler.
Noen studier krever
spesiell studiekompetanse,
dvs. spesielle fag eller
fagkombinasjoner,
vanligvis realfag.
 Idrettsfag
 Musikk, dans og drama
 Studiespesialisering, med to
alternativ på Vg1:
Studiespesialisering og
Studiespesialisering med
formgivingsfag
9 yrkesfaglige
utdanningsprogram
Yrkesfaglig opplæring
fører fram til et yrke og
gir yrkeskompetanse
med eller uten fagbrev
eller svennebrev.
 Bygg- og anleggsteknikk
 Design og håndverk
 Elektrofag
 Helse- og oppvekstfag
 Medier og kommunikasjon
Med yrkeskompetanse
kan man gå videre på
fagskole.
Fag- eller svennebrev gir
grunnlag for mesterbrev.

Yrkeskompetanse gir rett
til påbygging til studiekompetanse (2014).



(med ett studieforberedende Vg3)
Naturbruk
(med ett studieforberedende Vg3)
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Strukturen i videregående opplæring
Fremmedspråk
Studieforberedende
utdanningsprogram:
 Obligatorisk engelsk på vg1.
 Obligatorisk fremmedspråk




på vg1 og på vg2.
I Follo tilbys tysk, fransk,
spansk og russisk. Tilbudet
varierer fra skole til skole.
Fortsette med samme språk
= nivå II.
Velge nytt språk
= nivå I.
Ikke hatt fremmedspråk på
ungdomskolen
= nivå I + nivå II
Yrkesfaglige
utdanningsprogram:
 Obligatorisk engelsk på vg1 og
på vg2.
 Ikke fremmedspråk
 Engelsk på vg1 + vg2 tilsvarer
det de har på vg1 på SSP
Matematikk
Yrkesfaglige
utdanningsprogram:
Studieforberedende
utdanningsprogram:
 Obligatorisk matematikk på vg1




og på vg2.
Valg på vg1:
P-matte eller T-matte.
Valg på vg2:
P-matte eller programfagene
S-matte eller R-matte
Valgfritt på vg3: programfagene S-matte eller R-matte
P-matte = praktisk
T-matte = teoretisk
S-matte = samfunnsfaglig
R-matte = realfaglig
 Obligatorisk matematikk på




vg1.
Hvis du tar fagbrev er det kun
matematikk på vg1.
Obligatorisk matematikk på
vg3 påbygging til
studiekompetanse
Vanligvis kun P-matte
P-matte på vg1 + vg3 tilsvarer
P-matte på vg1 + vg2 på SSP
 Hovedsakelig 2 år opplæring i skole
Hva betyr
det å være
lærling?
I videregående
opplæring er det ca. 180
programområder som
fører fram til
yrkeskompetanse med
fag- eller svennebrev.
Disse kalles lærefag.
Opplæringen med
læretid i bedrift kalles
også for fagopplæring.





og 2 eller 2,5 år opplæring i bedrift.
Obligatoriske fellesfag på vg1/vg2;
matematikk, naturfag, norsk, engelsk,
samfunnsfag og kroppsøving.
Hovedvekt av praktiske og teoretiske
programfag på vg1/vg2.
Det krever egeninnsats å få læreplass.
På vg1 og vg2 er det et eget fag (PTF)
hvor dette er i fokus.
Opplæring og noe lønn i læretiden.
Lærekandidatordningen: Gir
kompetanse innen deler av et fagfelt.
 Noen universiteter og høyskoler
Y-veien
Ingeniørutdanninger

Studier i akvakultur –
havbruk og fiskerifag
Studier i nautikk

Studier i serviceledelse
og markedsføring


tilbyr spesielle studier for søkere
som ikke har studiekompetanse,
men som har relevant fagbrev.
Dette gjelder i hovedsak
ingeniørutdanninger og noen få
andre studier.
Man søker direkte til skolen.
Informasjon finnes på
www.samordnaopptak.no.
Førsteåret på disse studiene har
gjerne mer teoretiske fag, og mindre
praksis.
Y - veien
YRKESKOMPETANSE
Tredje og fjerde
skoleår: vg3
Opplæring i bedrift
Femte skoleår
Påbygging
STUDIEKOMPETANSE
Tredje skoleår: vg3
Påbygging
Tredje skoleår: vg3
Andre skoleår: vg2
Andre skoleår: vg2
Første skoleår: vg1
Første skoleår: vg1
9 yrkesfaglige
utdanningsprogram
3 studieforberedende
utdanningsprogram
2 yrkesfaglige
utdanningsprogram
Rett til 3 års
videregående
opplæring
i løpet av en
sammenhengende
periode på 5 år
 Inntak på vg1 i ett av tre valgte
utdanningsprogram

men man har ikke rett til å velge skole
 Inntak på et vg2 som bygger på det
vg1 man har fullført

men man har ikke krav på å få det
programområdet man prioriterer
eller rett til 4 års
opplæring i løpet av 6
år hvis hele eller deler
av opplæringen foregår
i bedrift
 Ett års utvidet rett ved ett omvalg
men i løpet av det året
man fyller 24 år.
 To pauseår underveis


Tilbudet er frivillig
men man må velge om igjen på samme nivå
for å kunne fullføre innenfor retten
men man må rekke å fullføre opplæringen i
løpet av det året man fyller 24 år
Hvor kan man
søke om
skoleplass?
Inntaket til
utdanningsprogram
eller programområde er
karakterbasert, etter
bestemmelsene i
opplæringsloven.
Inntaket på skole er
karakterbasert, etter
reglene i Akershus
fylkeskommune.
 Primært skoler i eget fylke


men ingen fylker tilbyr alle
programområdene
Akershus er i tillegg delt i tre regioner, man
har fortrinn i egen region.
 Skoler i nabofylker

for spesielle tilbud som fylkene
samarbeider om
 Skoler med landslinjer og
landsdekkende tilbud


kan søkes uansett hvor man bor
karakterene avgjør om man får plass
 Skoler i andre fylker enn eget

hvis hjemfylket kjøper plass
 Private skoler kommer i tillegg
Hva med
ungdommer
som ikke er i
skole eller i
lære?
Dette gjelder
ungdommer som ikke
har brukt opp retten til
videregående
opplæring.
Alle tilbud er frivillige.
 De som hverken er i skole eller i lære
har rett på hjelp fra
Oppfølgingstjenesten (OT).
 OT gir veiledning og praktisk hjelp til
planlegging av opplæring og arbeid.
 Sammen med ungdommen
samarbeider OT med skole,
fagopplæring og NAV, og eventuelt
med PPT og helsevesen.
 Ungdommer som ikke har fått
læreplass ved skolestart får tilbud om
kurs, veiledning og oppfølging.
 De som ikke får læreplass har rett på
et tilbud om opplæring i skole.
 24 967 søkere, med og uten ungdomsrett,
Årets inntak i
Akershus
Disse tallene er fra
første inntak tidlig i juli.
1346 av disse har lære som sitt førsteønske.
 Fylkets tilbud justeres noe basert på
søkertall, søkemønster og prøveinntak.
 Søkningen til utdanningsprogrammene på




vg1 endrer seg lite fra år til år, men antallet
søkere til de studieforberedende utdanningsprogrammene (SSP/IF/MDD) har økt.
Totalt har ca. 64 % søkt dette i år.
Bygg- og anleggsteknikk har hatt størst
nedgang i år.
21 106 elever fikk tilbud ved førsteinntaket,
1 444 elever (6,1%) måtte vente på tilbud.
92% av alle søkerne har fått førsteønsket sitt.
Av søkere til vg1 er det 84,2%.
664 av 1 346 søkere til læreplass har en avtale
med bedrift ved førsteinntaket.
Noen viktige datoer
Praksiskurs på VGS:
fra 13. til 24. oktober
søknadsfrist i perioden 22. - 30. september
De videregående skolene har Åpen dag i januar
Søknadsfrist for å søke VGS:
1. mars (1. februar) 2015
www.vigo.no
utdanning.no

similar documents