Reformmesse på Sofiendalskolen

Report
Reformmesse på Sofiendalskolen
1.
VELKOMST
2. REFORMENS OVERORDNEDE MÅL OG INDHOLD
3. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER FOR JERES BØRN
4. SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG HJEM
5. RAMMER FOR UDSKOLINGEN
6. KAFFE
7.
BESØG STANDENE FRA PROFILERNE OG LEDELSEN
De overordnede mål
1.
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige som muligt
Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
2.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og
matematik skal reduceres år for år.
3.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Elevernes trivsel skal øges.
Indhold i reformen
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og
læring
•0.-3. klasse: 30 timer
•4.-6. klasse: 33 timer
•7.-9. klasse: 35 timer
•Engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse fremmedsprog
• Flere timer i dansk og matematik
• Styrkelse af idræt, musik, natur og teknik
• Håndværk og design
• Lektiehjælp og faglig fordybelse (2 – 3 – 2)
• Eleverne skal bevæge sig mere i løbet af skoledagen
• Samarbejde i den åbne skole
• Præcisering og forenkling af Fælles Mål
• Øget brug af it
•Understøttende undervisning *
Fokusområder på
Sofiendalskolen
•E N N Y O G V A R I E R E T S K O L E D A G
•L Æ R I N G S M Å L
•U N D E R S T Ø T T EN D E U N D E R V I S N I N G
•F O R Æ L D R E S A M A R B E J D E
En ny og varieret skoledag
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=28Q
MAKESQN4
AGNETE VIENBERG HANSEN
FORMAND FOR DANSKE SKOLEELEVER
Rammer for en ny og varieret
skoledag
Samling
Fx læringsmål, instruktioner, understøttende undervisning
Fag/tværfag
Læring, understøttende undervisning, bevægelse, selvvalgt pause
Middagspause
Fag/tværfag
Læring, understøttende undervisning, bevægelse, selvvalgt pause
Samling
Evaluering af målene, dagen, Beskeder vedr. dagen i morgen, afslutning
Webben* på udvalgte dage
*Webben indeholder lektiehjælp og faglig fordybelse
Tydelige læringsmål
 Prioriterede mål
Fokus flyttes fra:
”Hvad skal vi lave - til
hvad skal vi lære”
Fagligt samarbejde
- eksemplariske forløb med
udgangspunkt i mål
Det som nogen
desuden kan bygge
ud med
Mere i dybden, flere
nuancer, som så
mange som muligt
også helst skal lære
Det grundlæggende
- som alle helst skal
lære
Undervisningsministeriet - Nye
Fælles Mål 2014/2015
KOMPETENCEMÅL
VIDENSMÅL
FÆRDIGHEDSMÅL
ALLE FAG - ALLE KLASSETRIN
HTTP://WWW.UVM.DK/DEN-NYE-FOLKESKOLE/UDVIKLINGAF-UNDERVISNING-OG-LAERING/MAALSTYRETUNDERVISNING-OG-LAERING/FAELLES-MAAL
Understøttende undervisning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faglig fordybelse
Træning og automatiserings af færdigheder
Opgaver med direkte fagrelateret indhold
Klassens tid
Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbene feedback og
opfølgning
Motion og bevægelse i det omfang eleverne ikke får bevægelse i forbindelse
med fagene
Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv
Praktiske og projektorienterede forløb
Lektiehjælp
Den understøttende undervisning skal understøtte den
fagopdelte undervisning, derfor skal den medtænkes hele
skoledagen.
Forældresamarbejde
•N y e a r b e j d s t i d s r e g l e r f o r l æ r e r e o g
pædagoger
•S a m a r b e j d e m e l l e m s k o l e o g h j e m

similar documents