Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen

Report
Hvordan redusere frafall i fag- og
yrkesopplæringen gjennom samarbeid?
Erfaringer med Lærings- og utviklingsteam
i Oppland
Trondheim 18.oktober 2012
Mulighetenes Oppland
Disposisjon





Bakgrunn - to læringsarenaer som omfattes av samme lov og
forskrift
Forankring – nasjonale styringsdokumenter og partene i
arbeidslivet
Arbeidet – erfaringene
Forskning
Veien videre
Mulighetenes Oppland
Bakgrunn – innsikten

St.meld. nr 30 Kultur for læring,2003-2004 …det er behov for å løse opp i
tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter på skolene…

Kvalitet i fag og yrkesopplæringen, Fafo –notat 2005: 31
NOU Fagopplæring for framtid 2008:18… det må derfor etableres
forpliktende møtearenaer mellom skoler og bedrifter… for å utforme et
helhetlig opplæringsløp for den enkelte…



St. meld nr. 11 Læreren - rollen og utdanning 2008- 2009… styrke lærerens
kompetanse, noe som er den viktigste faktoren for elevens læring…
St. meld .nr 44 Utdanningslinja 2008- 2009…legge bedre til rette for en
mer praktisk og virkelighetsnær opplæring…
Mulighetenes Oppland
Utviklingsarbeid - hva ble gjort




Prosjekt Delt rådgivingstjeneste 2000- 2003
Nasjonalt utvikingsprosjekt: Alternative vurderings- og
prøveformer i fagopplæring 2000- 2003
Vandreboka – Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig
løp 2005- 2009
Samarbeid med partene i Yrkesopplæringsnemnda
- medlemmer i prøvenemnder
- lærerorganisasjonene
- faglige råd
Mulighetenes Oppland
Forankring 
Fylkestinget i Oppland. Vedtak 19. juni 2007
Etablering av Lærings- og utviklingsteam i alle yrkesfaglige
utdanningsprogram ved videregående skoler i Oppland

Tiltak vedtatt i Yrkesopplæringsnemnda
- fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
- økt samarbeid med partene i arbeidslivet, involvering av elever/lærlinger
- økt samarbeid med lokalt næringsliv / regionråd, Sykehuset Innlandet,
Fylkesmann i Oppland og Karriere Oppland
Mulighetenes Oppland
Forankring Fylkesrådmannens regionalt handlingsprogram
(RHP), Høy kvalitet på videregående opplæring
Fylkesopplæringssjefens fem fokusområder:






Høy grad av gjennomføring av vgo
Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse
Økt læringsutbytte for alle elever og lærlinger (inkl. vurdering for læring,
spesialundervisning)
Målrettet samarbeid mellom skole og arbeidsliv (yrkesfag og
studieforberedende)
Verdibasert ledelse og medarbeiderskap (kap 4.3 RHP 2012)
Etterutdanning for skoleledere evt. andre tiltak
Mulighetenes Oppland
Deltakere i LUT
Sammensetning og antall personer skal være hensiktsmessig og
tilpasset skolens og bedriftens behov:
 Lærings- og utviklingsteam skal minimum bestå av
representanter fra skole og bedrift
 Det skal legges til rette for at elever/ lærlinger/
lærekandidater skal delta i teamene
 Ett medlem av prøvenemnda i aktuelt lærefag kan/bør delta
 Rådgiver fra fylkesopplæringssjefens kontor deltar som
veileder i teamet og alt etter behov
Mulighetenes Oppland
Bygg- og
anleggsteknikk
Skole
NordGudbrandsdal
Tømrer
Vinstra
Tømrer
Design og
håndverk
Elektrofag
Elektriker
Helse- og
sosialfag
Naturbruk
Restaurant
og matfag
Helsefag
Barne- og
ungdomsarbeider
Helsefag
Barne- og
ungdomsarbeider
Kokkfag
Gjøvik
Teknikk- og industriell
produksjon
Bilfaget lette kjøretøy
Industriteknologi
Mesna
Vargstad
Service og
samferdsel
Reiseliv
Elektriker
Tømrer
Frisør
Helsefag
Barne- og
ungdomsarbeider
Valle
Landbruk
Skog bruk
Hestefag
Anleggsgartner
og idrettsanlegg
Lena
Barne- og
ungdomsarbeider
Raufoss
Ambulanse
Barne- og
ungdomsarbeider
Helsefag
Barne- og
ungdomsarbeider
Helsefag
Barne- og
ungdomsarbeider
Helsefag
Barne- og
ungdomsarbeider
Hadeland
Dokka
Tømrer
Valdres
Tømrer
Mulighetenes Oppland
Elektriker
Institusjonskokk
Kokkfag
Matfag
Industrimekaniker
Sveis
CNC- maskinering
Industriteknologi
Samarbeid fører fram




Gjennom etablering av LUT er samarbeidet skole og lærebedrift satt
i system
Faglig ledere, lærere, elever/ lærlinger og prøvenemnd diskuterer
felles struktur for opplæringen
Overgangen fra andre til tredje året er vanskelig
Avklaringer mellom skole og lærebedrift om hva og hvordan det er
viktig å forberede elevene til praksisperioder og til læretid
Mulighetenes Oppland
Samarbeid fører fram




I alle fag- og yrker må du kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og
dokumentere eget arbeid jfr. kompetansemål i læreplanene og jfr. forskrift
til Opp.lova § 3.57
Systematiske trening og refleksjon gir gode effekter på læreprosessen
(eleven/lærlingen/lærer og faglig ledere)
Økt refleksjon og læreplanbevissthet hos både elever og lærer (og
lærlinger og faglig ledere)
Faglige og relevante gjennomgående framover –og tilbakemeldinger gir
god effekt på læreprosessen og bidrar til økt læringsutbytte
Mulighetenes Oppland
Samarbeidet fører fram





Elevmedvirkning og bevissthet på egen rolle og mestring
Samarbeidet og arbeidsmetoden bidrar til å redusere
avstanden mellom den godkjente læreplan og den opplevde
læreplan
Realistisk kartlegging av sluttkompetanse
Eksamen Vg2 -sensor fra bedrift
Formidling til bedrift
Mulighetenes Oppland
Forskning viser vei

Hvorfor er det forskjell på åndens og håndens og arbeid?

Evaluering av Kunnskapsløftet, Struktur og konjunkturer, NIFU,
RAPPORT 26/2012
…Mens Kunnskapsløftet ser ut til å øke sannsynligheten for å oppnå studiekompetanse, svekker den sannsynligheten for å oppnå yrkeskompetanse.
Dermed bidrar reformen til akademiseringstrend. Hvis man er bekymret
for rekrutteringen av faglært arbeidskraft, så fremstår dette som en direkte
årelating av fag- og yrkesopplæringen…
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Hva gjør vi nå
Arbeid som omfatter begge opplæringsarenaene har oppstart i LUT
 Samfunnskontrakten og samhandlingsreformen
 Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen –
videreføring - videreutvikling
 Vurdering – for læring - videreføring
 Vekslingsmodellen – under oppstart og utprøving
 Hospitering
 Yrkesretting – Fellesfag, yrkesretting og relevans(FYR)
Samarbeid bidrar til økt gjennomføring. Fokus på likeverdighet og den
enkeltes kompetanse skal være en resurs i fag- og yrkesopplæringen
Mulighetenes Oppland

similar documents