Jesper Öberg - Momsinstitutet

Report
Moms och omstruktureringar
Verksamhetsöverlåtelse
Konferens i Nynäshamn den 30 mars – 1 april 2011
Mikaela Sonnerby och Jesper Öberg
Verksamhetsöverlåtelse - Bakgrund
Artikel 19 i Direktivet (Artikel 29)
Vid en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav, vare sig det sker
mot ersättning eller gratis eller som tillskott till ett företag, får
medlemsstaterna anse att någon leverans av varor inte ägt rum och att
mottagaren träder i överlåtarens ställe.
Medlemsstaterna får, i fall där mottagaren inte till fullo är beskattningsbar, vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att hindra snedvridning av konkurrensen.
De får också anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra
skatteundandragande eller skatteflykt genom utnyttjande av denna artikel.
2
Verksamhetsöverlåtelse
►Syftet
►
med bestämmelsen
Underlätta vissa överlåtelser
►Bestämmelsens
►
►
3
utformning
Out of scope eller undantag
GA:s uttalande i C-408/98, Abbey National
Verksamhetsöverlåtelse
►Bestämmelsens
►
tillämpningsområde
C-497/01, Zita Modes
Krav på överlåtelsen
[…] de överföringar som avses i denna bestämmelse är sådana då
mottagaren har för avsikt att driva affärsrörelsen eller den del av företaget
som har överförts och inte endast omedelbart avveckla den ifrågavarande
verksamheten och , förekommande fall, sälja lagret. (p.44)
►
Däremot uppställs inget krav […] på att mottagaren före överföringen skall ha
bedrivit samma slags ekonomiska verksamhet som överlåtaren. (p.45)
4
Verksamhetsöverlåtelse
►Bestämmelsens
►
tillämpningsområde
C-497/01, Zita Modes
Hel eller del av verksamheten
[…] tillämplig på alla överföringar av en hel affärsrörelse eller en självständig
del av ett företaget, inklusive materiella tillgångar och, i förekommande
fall, immateriella tillgångar som tillsammans utgör ett företag eller en del
av ett företag som kan bedriva en självständig ekonomisk verksamhet.
(p.46)
►
►
5
Överlåtelse av blandad verksamhet?
Verksamhetsöverlåtelse
►Överlåtelse
av andelar – SKF-målet C-29/08
Första frågan – ekonomisk verksamhet?
p. 35 ”När det gäller den aktuella transaktionens art har Europeiska
gemenskapernas kommission hävdat att den ska likställas med en
överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav i ett bolag i den
mening som avses i artikel 5.8 i sjätte direktivet, vilken, i egenskap av
varuleverans, ska anses utgöra ekonomisk verksamhet. Enligt
kommissionen är en försäljning av ett bolags samtliga tillgångar och
en försäljning av samtliga aktier i detsamma likvärdiga i funktionellt
hänseende.”
6
Verksamhetsöverlåtelse
►Argument
för kommissionens uppfattning:
- Aktieförsäljningen utgör i realiteten en försäljning av dotterbolaget, i
vars förvaltning moderbolaget har deltagit, och dotterbolagets
samtliga tillgångar. En försäljning av ett aktiebolag kan inte gå till på
annat sätt.
- M.a.o. en avyttring av samtliga aktier i ett dotterbolag av en
beskattningsbar person som har deltagit i förvaltningen av
dotterbolaget, och som är skattskyldig p.g.a. omsättning av tjänster till
dotterbolaget, utgör en ekonomisk verksamhet som ska vara föremål
för mervärdesskatt.
7
Verksamhetsöverlåtelse
►Överlåtelse
av andelar – SKF-målet C-29/08
Andra frågan – undantaget för finansiella tjänster?
p 44. ”Kommissionen anser /…/ att det undantag från skatteplikt som
föreskrivs i artikel 13 B d punkt 5 i sjätte direktivet och artikel 135.1 f i
direktiv 2006/112 uteslutande avser transaktioner i en
affärsverksamhet avseende handel med värdepapper. Den
transaktion som är i fråga i målet vid Regeringsrätten ska dock anses
utgöra en strategisk omdisponering av moderbolagets tillgångar med
syfte att frigöra kapital för koncernens övriga verksamhet. Enligt
kommissionen utgör inte denna transaktion ett led i företagets
normala affärsverksamhet, och den omfattas inte av det undantag
från skatteplikt som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.”
8
Verksamhetsöverlåtelse
►Argument
för kommissionens uppfattning:
- Undantaget för finansiella tjänster avser affärsverksamhet
bestående i handel med värdepapper.
- En avyttring av samtliga aktier i ett dotterbolag är att bedöma som
en strategisk omdisponering av moderbolagets tillgångar i syfte att
frigöra kapital för koncernens övriga verksamhet. Således inte ett led i
företagets normala affärsverksamhet.
- En sådan avyttring av aktierna av ett dotterbolag som var fråga om i
målet är således inte en undantagen finansiell tjänst i den mån som
transaktionen är att jämställa med en överlåtelse av samtliga andelar,
eller en del av dessa, i ett företag.
9
Verksamhetsöverlåtelse
►Skatteverkets
uppfattning i ställningstagande 2011-01-19
”Skatteverket anser att ett moderbolags försäljning av aktier i ett
dotterbolag till vilket s.k. koncerngemensamma tjänster tillhandahållits
inte kan likställas med verksamhetsöverlåtelse. Försäljningen utgör i
stället en ekonomisk verksamhet som omfattas av
tillämpningsområdet för mervärdesskatt och som är undantagen från
skatteplikt.”
10
Verksamhetsöverlåtelse
►Argument
för Skatteverkets uppfattning:
”Av domen framgår inte närmare under vilka omständigheter en
aktieförsäljning kan likställas med överföring av ett bolags samtliga
tillgångar eller någon del därav (en verksamhetsöverlåtelse).”
” Syftet med att inte påföra mervärdesskatt vid en
verksamhetsöverlåtelse är enligt EU-domstolens dom i målet Zita
Modes att underlätta överlåtelser av företag eller delar av företag
genom att förenkla överlåtelserna och undvika att belasta
mottagarens likviditet med mervärdesskatt som denne ändå har
avdragsrätt för”
11
Verksamhetsöverlåtelse
►Argument
för Skatteverkets uppfattning:
” En verksamhetsöverlåtelse förenklas t.ex. genom att säljaren inte
behöver fastställa värdet på varje enskild tillgång som ingår i
överlåtelsen. Det är inte heller nödvändigt att avgöra om en viss
enskild tillgång som ingår i överlåtelsen är skattepliktig eller inte.
Likviditetsbelastning undviks genom att mervärdesskatt inte tas ut på
verksamhetsöverlåtelsen. Köparen slipper därför den belastning det
kan innebära att först betala mervärdesskatt till säljaren och sedan
begära återbetalning av skatten från staten. Säljaren slipper
dessutom den belastning det kan innebära att betala in
mervärdesskatt till staten innan betalning erhållits från köparen. Den
omständigheten att mervärdesskatt inte ska tas ut vid överlåtelse av
verksamhet innebär således att överlåtelsen underlättas.”
12
Verksamhetsöverlåtelse
►Argument
för Skatteverkets uppfattning:
”De negativa konsekvenser som skulle uppkomma för det fall
mervärdesskatt skulle tas ut vid överlåtelse av verksamhet och som
bestämmelsen syftar till att undanröja, kan inte uppkomma vid
överlåtelse av dotterbolagsaktier. Att så är fallet beror på att det är en
enda typ av tillgång som överlåts och att mervärdesskatt inte ska tas
ut vid en sådan överlåtelse. Enligt Skatteverkets mening ger syftet
med bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelse ingen anledning att
utvidga tillämpningen till att omfatta överlåtelse av aktier i dotterbolag.
Det EU-domstolen har uttalat i målet AB SKF motsäger inte detta.”
13
Verksamhetsöverlåtelse
►Diskussionspunkter:
vs Skatteverket – vilket är det rätta synsättet i ett
EU-rättsligt perspektiv?
►Rundfrågning – hur har verksamhetsöverlåtelser överhuvudtaget
behandlats i de olika nordiska länderna
►Har synsätten förändrats efter SKF-målet?
►Kommissionen
14
Tack
Legal disclaimer
www.ey.com
© 2008 EYGM Limited.
All Rights Reserved.
EYG no. DL0031
This publication contains information in summary form and is therefore intended for general guidance
only. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgment.
Neither EYGM Limited nor any other member of the global Ernst & Young organization can accept any
responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any
material in this publication. On any specific matter, reference should be made to the appropriate advisor.
16

similar documents