Concepte de la biotecnologia i les àrees de desenvolupament. 1

Report
En termes generals biotecnologia és l'ús
d'organismes vius o de compostos obtinguts
d'organismes vius per obtenir productes de valor
per l'home.
 La biotecnologia ha estat utilitzada per l'home des dels
inicis de la història, en activitats com la preparació del pa i
begudes alcohòliques. Processos com la producció de
cervesa, vi, formatge i iogurt impliquen l'ús de bacteris o
llevats per tal de convertir un producte natural com la llet,
en un producte de fermentació com el iogurt.
 La biotecnologia moderna està composta per una
varietat de tècniques derivades de la recerca en
biologia cel-lular i molecular, les quals poden ser
utilitzades en qualsevol indústria que utilitzi
microorganismes o celul-les vegetals o animals.
Les àrees de desenvolupament de la
biotecnologia són:
-
La biotecnologia i els aliments
La biotecnologia i la indústria tèxtil
La biotecnologia i la salut
La biotecnologia i la indústria del paper
La biotecnologia i el medi ambient
La biotecnologia i l'energia
La biotecnologia i la química
La biotecnologia i l'agro
La biotecnologia i els animals
 La biotecnologia
relacionada amb el
sector d'aliments és
la més
tradicional, els més
coneguts són els
processos de
fermentació en
productes
panificables, begudes
alcohòliques (vi,
cervesa) i lactis
(formatges, iogurts).
 -Nutrició i salut.
 - Diagnóstic.
 - Biofarmacs.
 - Vacunes.
 - Nous antibiotics.
 - Nous tractaments.
 L'ús d'enzims en la indústria tèxtil ha tingut un fort impacte en els
processos productius, en la producció de fil, el filat, teixit; acabat
i fabricació del producte.
En la indústria tèxtil els enzims es poden aplicar tant al tractament de
fibres proteiques naturals (llana i seda), com en fibres cel.lulòsiques
(cotó, lli i cànem) i en fibres sintètiques.
Pantalons com si
estiguessin rentats a la
pedra. Intervenen uns
enzims que degraden el
teixit fins desgastar-lo.
 La utilització de
tecnologies enzimàtiques
en la indústria de polpa i
paper té àmplies
perspectives a futur, en la
mesura que s'avanci en les
investigacions, la seva
incorporació pot portar
aparellat importants
beneficis pel que fa a
millores en productes i
processos; reducció de
costos i disminució de
l'impacte ambiental
Les biotecnologies poden complir un
paper important en la cura del
ambient des de les seves
possibilitats de prevenir i
solucionar els problemes
ambientals derivats de les
activitats productives.
-Bioremediació. Consisteix en la
utilització de microorganismes,
enzims,fongs o plantes
especialitzats capaços de degradar
deixalles perillosos per remoure els
contaminants orgànics, inorgànics
i gasosos del medi ambient. És
possible a partir de la modificació
genètica.
 Una àrea de gran rellevància i
ràpid desenvolupament de la
biotecnologia és la producció
d'energia a partir de recursos
renovables (biomassa) per generar
fonts d'energies netes, base d'un
desenvolupament sostenible.
Entre els combustibles d'origen
biològic es troben:
 ▫ Bioetanol. ▫ Biodièsel▫
Biogàs.
 La biotecnologia es pot utilitzar
per a reemplaçar la síntesi química
per
microorganismes capaços de
realitzar la seqüència de reaccions
necessàries
entre el substrat i el producte
final.
 Les tècniques d'enginyeria
molecular aplicades a la millora
de cultius i
les biotecnologies incorporades al
maneig agrícola permeten un
important
increment en la productivitat i
l'extensió de les fronteres
agrícoles de
manera ambientalment
sostenible.
Les aportacions de la
biotecnologia a l'agro inclouen
tècniques de cultiu i
propagació; noves varietats
(organismes genèticament
modificats);
biocides i biofertilitzants,
mètodes de detecció de malalties i
plagues, etc.
En aquesta àrea, la biotecnologia s’aplica tant a la producció
animal com a la alimentació i salut dels animals.
Producció animal. L'enginyeria genètica permet
modificar genèticament animals transferint gens
d'una espècie a una altra diferent, integrar-se a seu
genoma, ser funcional i transmetre a la
descendència.
Alimentació i salut animal. Tècniques biològiques
aplicades a assajos de diagnòstics i vacunes per a
patologies animals; suplementació amb enzims
(amilases, beta-glucanases, xylanasas) per millorar
la digestibilitat de les mescles nutricionals per a
animals.
http://www.inti.gov.ar/biotecnologia/pdf/AplicacionesBiotecnologia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manantiales/
BIOGEO/trabajos/AplicBiotec.htm#biotec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biotecnologia
http://www.portaley.com/biotecnologia/
Fet per:
Álvaro García Figás
Azddine Oukhyi

similar documents