*PowerPoint* pateiktis

Report
SSGG (SWOT) analizės ypatumai
Parengė: LKNUC mokytoja R. Kumštytė
SSGG analizė nurodo organizacijos
strateginio plano vystymo kryptis

Atliekant bet kurios bendrovės, organizacijos ar institucijos strateginį
planavimą, vertinga atlikti išsamią tiek vidinių, tiek išorinių veiksnių analizę.

SSGG analizė yra modelis, nurodantis bendrovės, organizacijos ar institucijos
strateginių planų vystymo kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą.

SSGG atspindi stiprybes (ką organizacija yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko
organizacija negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingos sąlygos
organizacijai) ir grėsmes (potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijai).
SSGG analizė (Stiprybės, Silpnybės,
Galimybės, Grėsmės)
Esamos situacijos įvertinimą galima baigti atliekant:

vidinių stiprybių ir silpnybių analizę;

išorinės aplinkos galimybių bei grėsmių analizę.
SSGG analizė:

įvertina organizacijos būklę;

nustato sritis, kurias reikėtų tobulinti;

atskleidžia išorinės aplinkos galimybes, kuriomis galima pasinaudoti;

nustato pavojus, kurių būtina išvengti.
Literatūroje anglų kalba SSGG analizės
lentelė vadinama SWOT analysis (matrix)
SSGG analizės lentelėje nurodomos Stiprybės,
Silpnybės, Galimybės bei Grėsmės
Vidiniai veiksniai
Vidiniai veiksniai
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
Išoriniai veiksniai
Išoriniai veiksniai
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Pildant SSGG analizės lentelę veikla
apibūdinama atsakant į klausimus

Veiklos stiprybės nustatomos atsakant į klausimus: ką mes darome gerai, už ką mus
vertina?

Veiklos silpnybės nustatomos atsakant į klausimus: ką darome netobulai, kas galėtų
būti pagerinta, ko turėtume vengti, kas dažniausiai nepatinka mūsų
produktų/paslaugų naudotojams?

Išorinių galimybių ir pavojų analizė atliekama atsakant į klausimus: kokių pokyčių
aplinkoje tikimasi artimiausiu metu, kaip tie pokyčiai paveiks jūsų organizaciją
(galimybės/grėsmės), kokios galimybės atsiveria, ar technologiniai pokyčiai kelia
pavojų organizacijos veiklai ir t.t.
Tikslingi klausimai padeda atlikti
kokybišką SSGG analizę
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
Ką mes darome gerai?
Už ką mus vertina?
Ką darome netobulai?
Kas galėtų būti pagerinta?
Kas dažniausiai nepatinka
mūsų produktų/paslaugų
naudotojams?
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Kokias galimybes atveria
pokyčiai aplinkoje?
Kokias galimybes suteikia
technologiniai pokyčiai?
Kokių pokyčių aplinkoje
tikimasi artimiausiu metu?
Kaip tie pokyčiai paveiks
jūsų organizaciją?
Galimų mokyklos stiprybių sąrašas

Geras mikroklimatas, demokratiška atmosfera

Kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai

Patogi geografinė padėtis mieste

Mokykla po renovacijos

Mokykla bendradarbiauja su kitomis mokyklomis

Projektinio darbo praktika

Puikūs specialistai, teikiantys pagalbą mokiniams su SUP.

Skatinamas mokinių kūrybiškumas

...
Galimų mokyklos silpnybių sąrašas

Pasenusi IKT įranga

Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių, įrankių trūkumas

Trūksta vietų savarankiškam, individualiam darbui

Didelis mokinių mokymosi krūvis

Prastas mokyklos ūkio skyriaus darbas

Dažna buhalterijos darbuotojų kaita

Nėra poilsio zonos mokiniams

Mokyklos teritorija neaptverta

...
Galimų mokyklos galimybių sąrašas

Įkurti bibliotekoje informacinį centrą

Stiprinti tarpdalykinę integraciją

Gerinti ugdymo(si) sąlygas ir kokybę

Įvairinti popamokinę ir projektinę veiklą

Optimaliau naudoti patalpas

Sukurti mokytojams patogesnes darbo sąlygas

Plačiau įtraukti mokyklos bendruomenę į mokyklos
valdymą

...
Galimų grėsmių sąrašas

Kabinetų trūkumas

Per mokyklos teritoriją vaikšto daug pašalinių žmonių, teritorija nesaugi,
neaptverta

Mokykloje nėra itin jaunų mokytojų

Mokyklos teritorijoje daug senų medžių

Neįrengtas mokyklos stadionas

Mokinių skaičiaus mieste mažėjimas

Stiprėjanti mokyklų konkurencija

Mokyklų tinklo optimizavimas

....
Kokybiškai atlikta mokyklos SSGG analizė
įgalina mokyklos bendruomenę veikti
SSGG analizės rezultatai nukreipia tolimesniems veiksmams:

trūkumų šalinimui;

privalumų ir galimybių išnaudojimui;

pavojų išvengimui.
Šaltiniai:

http://www.verslas.in/ssgg-swot-analize/

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa0001:E.02~2008~D_20080828_092236-98556/DS.005.0.01.ETD

http://www.savoverslas.lt/straipsniai/verslo-planavimas/kas-esame-imonesswot-analize/

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

http://jovaras.com/old/lt/images/File/pdf/Dokumentai/Strateginis%202007%
20-%202009%20m..pdf

http://liderpress.hr/blogovi/ekonomalije/swot-analize-prijedloga-efikasnijeod-lakiranja-i-pljuvanja/

http://www.siauliai.lt/informacija/metodika_cpva.pdf
Sėkmingų sprendimų 

similar documents