network2-1 - گروه کامپیوتر

Report
‫به نام خدا‬
‫شبكه هاي كامپيوتري ‪2‬‬
‫زهره زرین قلمی‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Email:‬‬
‫منبع درس‬
‫‪ -1‬كتاب شبكه هاي كامپيوتري‬
‫مؤلف ‪ :‬اندرو اس‪ .‬تنن بام‬
‫مترجمین ‪ :‬دکتر حسین پدرام ‪ ،‬مهندس علیرضا زارع پور ‪ ،‬مهندس احسان ملکیان‬
‫‪ -2‬كتاب شبكه هاي كامپيوتري (فصل هاي ‪ 5 ،4‬و ‪)6‬‬
‫مؤلف ‪ :‬دكتر امير مسعود رحماني – انتشارات پوران پژوهش‬
‫‪2‬‬
‫تقسیم بندی نمره‬
‫‪-1‬امتحان میان ترم (‪3‬نمره)‬
‫‪ -2‬امتحان پایان ترم (‪14‬نمره)‬
‫‪ -3‬پروژه (‪3‬نمره)‪ :‬پیاده سازی و انجام کار عملی در شبکه و ارائه در کالس (زمان ارائه از هفته آخ ر‬
‫فروردین تا هفته آخر اردیبهشت)‬
‫(پروژه مانند مجازی سازی‪ ،‬ایجاد ‪ ،active directory‬پیاده سازی یک سناریو شبکه (انواع شبکه‬
‫ها‪ :‬محلی‪ ،‬شهری‪ ،‬بی س یم‪ ،‬حس هرهاو‪)....‬در ش بیه س ازهای ش بکه مانن د ‪، opnet ،omnet‬‬
‫‪GNS ، packet tracer‬و ‪...‬‬
‫پروژه اجباری و به صورت گروه های ‪ 4‬نفره می باشد‪.‬‬
‫زمان ارائه داکیومنت پروژه هفته سوم اردیبهشت می باشد‪.‬‬
‫داکیومنت باید حداقل ‪ 80‬صفحه باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فصل چهارم‪:‬‬
‫مدیریت‬
‫کانال پخش همگانی‬
‫مدیریت کانال پخش همهانی (کانال مشترک)‬
‫مدیریت کانال مشترک پیچیده تر از مدیریت کانال نقطه به نقطه است زیرا کانال نقطه فقط‬
‫مختص دو ایستگاه است اما کانال پخش همگانی بایستی بین چندین ایستگاه که می خواهند‬
‫اطالعات خود را ارسال نمایند به اشتراک گذاشته شود‪.‬‬
‫روش های اختصاص کانال مشترک ما بین چندین فرستنده‪:‬‬
‫‪-1‬روش ایستا(‪)Static‬‬
‫‪-2‬روش پویا (‪)Dynamic‬‬
‫‪5‬‬
‫روش ایستا(‪)Static‬‬
‫این روش از تکنیک تقسیم کانال (‪)Channel partitioning‬استفاده می کند به طوری که‬
‫به هر فرستنده یک پهنای باند یا زمان ثابت برای استفاده از کانال داده می شود‪.‬‬
‫به طور مثال با استفاده از تکنیک ‪ FDM‬پهنای باند کانال بین تعدادی فرستنده به طور ایستا‬
‫تقسیم می شود و هرفرستنده حق استفاده از یک محدوده فرکانس خاصی را دارد و یا‬
‫درتکنیک ‪ TDM‬زمان در اختیار گرفتن کانال بین چندین فرستنده تقسیم می شود‪.‬‬
‫در روش های ایستا از ظرفیت کانال به صورت بهینه استفاده نمی شود‪.‬‬
‫زیرا اگر فرستنده اطالعاتی برای ارسال نداشته باشد در ‪ FDM‬پهنای باند کانال و در‬
‫‪ TDM‬زمان استفاده از کانال تلف می شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫روش پویا (‪)Dynamic‬‬
‫•در این روش زمان در اختیار گرفتن کانال برای فرستنده به صورت پویا و متغیر است‪.‬‬
‫•در روش های پویا فرستنده ممکن است‪:‬‬
‫‪ -1‬برای در اختیار گرفتن کانال با یکدیگر مجادله با رقابت (‪ )Contention‬نمایند‪ .‬اگر‬
‫دو فرستنده همزمان فریم اطالعاتی خود را روی کانال ارسال نمایند‪ .‬اطالعات با یکدیگر‬
‫تداخل نموده و از بین می رود و اصطالحا برخورد (‪ )Collision‬رخ داده است و بایستی‬
‫توسط مکانیزمی یکبار دیگر همان فریم اطالعاتی را دوباره ارسال نمایند (نظیر پروتکل‬
‫های ‪ Aloha‬و‪ ) CSMA‬و یا این که‬
‫‪ -2‬زمان استفاده از کانال بدون برخورد اطالعات بین آن ها تقسیم شود (نظیر پروتکل‬
‫های مبتنی بر ‪ polling‬و یا مبتنی بر توکن)‪.‬‬
‫•در تمامی روش های فوق در یک زمان فقط یک فرستنده اجازه ارسال دارد ولی تعداد‬
‫گیرنده ها مهم نیست‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫انواع روش های تصمیم گیری برای دسترسی به کانال مشترک‬
‫از طرف دیگر روش های تصمیم گیری برای دسترسی به کانال مشترک می تواند به‬
‫سه صورت‪:‬‬
‫‪ -1‬متمرکز (روش های مبتنی بر ‪) polling‬‬
‫‪ -2‬تصادفی ( پروتکل های ‪ Aloha‬و ‪) CSMA‬و‬
‫‪ -3‬توزیع شده ( پروتکل های مبتنی بر توکن) باشد‪.‬‬
‫•تصمیم گیری برای استفاده از کانال مشترک در روش متمرکز بر عهده یک کامپیوتر‬
‫و به صورت متمرکز است‪.‬‬
‫• تصمیم گیری در روش تصادفی بر عهده هر کامپیوتر به صورت جداگانه و بدون‬
‫اطالع از وضعیت دیگر کامپیوترها است و‬
‫•تصمیم گیری در روش توزیع شده به صورت مشارکتی و توزیع شده بین چندین‬
‫کامپیوتر است‪.‬‬
‫در ادامه پروتکل های پیاده سازی شده به صورت پویا بررسی می شوند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫انواع روش های متمرکز‬
Roll Call polling -1
Hub polling -2
9
‫‪Roll Call polling -1‬‬
‫•در این روش دو کانال مشترک‪ ،‬یکی برای انتقال داده و دیگری برای کنترل و به صورت حلقه‬
‫وجود دارد‪ .‬یک کامپیوتر به عنوان ارباب (‪ )Master‬انتخاب می شود و این کامپیوتر به دیگر‬
‫کامپیوترها به نام برده (‪ )slave‬اجازه ارسال فریم های اطالعاتی را می دهد‪.‬‬
‫•ارباب یک پیغام کنترلی به نام مجوز سرکشی (‪ )polling‬تولید می کند و ‪ polling‬در اختیار هر‬
‫کامپیوتری باشد حق استفاده از کانال و ارسال اطالعات را دارد‪.‬‬
‫•ارباب در ابتدا ‪ polling‬را برای اولین کامپیوتر و از طریق کانال کنترل ارسال می نماید( آدرس‬
‫مبدا فریم کنترلی برابر آدرس ارباب و آدرس مقصد برابر آدرس کامپیوتر اول است‪.‬‬
‫•تمامی کامپیوترها فریم ‪ polling‬را می بینید ولی فقط اولین کامپیوتر که آدرس آن با آدرس مقصد‬
‫فریم یکسان است ‪ polling‬را تملک می نماید) با دریافت ‪ polling‬اگر کامپیوتر اول اطالعاتی‬
‫برای ارسال نداشته باشد سریعا ‪ polling‬را به ارباب باز می گرداند وگرنه بایستی در یک حداکثر‬
‫زمان تعریف شده‪ ،‬فریم یا فریم های اطالعاتی خود را روی کانال داده و برای هرکامپیوتری که می‬
‫خواهد ارسال نماید و دوباره ‪ polling‬را به ارباب برگرداند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Roll Call polling -1‬‬
‫•اگر کامپیوتر اطالعات زیادی با زمانی بیش تر از حداکثر زمان تعریف شده داشته باشد‬
‫بایستی باقیمانده اطالعات را در فریم های دیگر و در زمان های بعدی که ‪ polling‬را‬
‫دراختیار می گیرد ارسال نماید‪.‬‬
‫•ارباب پس از دریافت ‪ polling‬از کامپیوتر اول آن را برای کامپیوتر دوم ارسال می کند‬
‫و کامپیوتر دوم نیز پس از دریافت ‪ polling‬همان مراحل فوق را تکرار می کند و همین‬
‫روال ادامه می یابد تا ‪ polling‬در اختیار تمامی کامپیوترها قرار می گیرد و دوباره‬
‫ارباب ‪ polling‬را در اختیار کامپیوتر اول قرار می دهد و‪.....‬‬
‫•در این روش به علت این که فقط یک ‪ polling‬در شبکه وجود دارد برخورد رخ نمی‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪Hub polling -2‬‬
‫•کانال ها و پروتکل در این روش شبیه ‪ Roll call polling‬است با تفاوت زیر‪:‬‬
‫•ارباب ابتدا ‪ polling‬را در اختیار کامپیوتر اول قرار می دهد و آن کامپیوتر در‬
‫صورتی که اطالعاتی برای ارسال نداشته باشد ‪ polling‬را در اختیار کامپیوتر دوم‬
‫قرار می دهد وگرنه فریم اطالعاتش را ارسال نموده و سپس ‪ polling‬را به کامپیوتر‬
‫دوم می دهد ‪.‬‬
‫•کامپیوتر دوم نیز با طی مراحل فوق ‪ polling‬را به کامپیوتر سوم می دهد و به همین‬
‫طریق ‪ polling‬از حلقه کنترل گذر می نماید تا دوباره به ارباب برسد و ارباب نیز‬
‫یکبار دیگر آن را در اختیار کامپیوتر اول قرار می دهد تا از این چرخه ادامه یابد‪.‬‬
‫•در این روش نیز برخورد رخ نمی دهد‪.‬‬
‫معایب دو روش عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ -1‬هزینه نسبتا زیاد به علت استفاده از دو کانال‬
‫‪ -2‬وجود یک نقطه خرابی (ارباب) که در صورت خرابی آن کل شبکه از کار می افتد‪.‬‬
‫‪ -3‬تاخیر نسبتا ً زیاد‪.‬‬
‫امروزه از پروتکل های فوق در شبکه های کامپیوتری استفاده نمی شود‪.‬‬
‫انواع روش های تصادفی‬
)P- Aloha( Pure Aloha -1
)S-Aloha( Slotted Aloha -2
)Carrier Sense Multiple Access( CSMA-3
Carrier Sense Multiple Access/Collision ( CSMA/CD-4
)Detection
Carrier Sense Multiple Access/Collision A (CSMA/CA -5
)voidance
14
‫‪)P- Aloha( Pure Aloha -1‬‬
‫پروتکل ‪ Aloha‬در سال ‪ 1976‬توسط شخصی به نام ‪ Abramson‬ایجاد شد و به دو صورت الوهای‬
‫محض (‪ )Pure Aloha‬و الوهای قطعه زمانی ( ‪ )Slotted Aloha‬پیاده سازی شده است‪.‬‬
‫مراحل ارسال فریم اطالعاتی توسط هر ایستگاه فرستنده در روش الوهای محض (‪ )Pure Aloha‬به‬
‫صورت زیر است‪:‬‬
‫الف‪ -‬هر ایستگاه هر وقت نیاز به ارسال اطالعات داشت همان لحظه و بدون بررسی کانال فریم داده را‬
‫ارسال می کند‪ .‬در صورتی که بیش از یک ایستگاه ارسال نماید برخورد رخ می دهد و فریم ها از بین‬
‫می روند وگرنه فریم صحیح ارسال می شود‪.‬‬
‫ب‪ -‬پس از اتمام ارسال فرستنده به کانال گوش می دهد ( یک کانال مجزای دیگر به غیر از کانال ارسال‬
‫داده به عنوان کانال باز خوردی (‪ )Feedback‬که برای کشف برخورد به کار می رود) و در صورت‬
‫کشف برخورد یک مدت زمان تصادفی برای ارسال مجدد آن فریم صبر می کند‪.‬‬
‫ج‪ -‬ایستگاه فرستنده مراحل الف و ب را یکبار دیگر انجام می دهد تا فریم با موفقیت و بدون برخورد‬
‫ارسال شود‪ .‬زمان تصادفی برای هر کامپیوتر به صورت جداگانه محاسبه می شود زیرا انتخاب زمان‬
‫قطعی و یکسان مطمئنا ٌ باعث برخورد دوباره همان فریم ها توسط همان فرستنده ها می شود‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪)P- Aloha( Pure Aloha -1‬‬
‫در صورت برخورد اطالعات‪ ،‬فریم های برخوردی از بین رفته و ظرفیت کانال نیز‬
‫تلف می شود به عبارت دیگر کارآیی کانال کاهش می یابد‪.‬‬
‫شکل ‪ 1-4‬روش ‪P-Aloha‬‬
‫‪16‬‬
‫‪)S-Aloha( Slotted Aloha -2‬‬
‫در این روش زمان به بخش های مساوی به نام اسالت تقسیم می شود وشروع این‬
‫اسالت های زمانی به صورت سراسری برای تمامی ایستگاه ها ارسال می شود‪.‬‬
‫زمان حداکثر برای ارسال یک فریم یک اسالت است‪.‬‬
‫مراحل ارسال فریم اطالعاتی توسط هر ایستگاه فرستنده به صورت زیر است‪:‬‬
‫الف‪ -‬هر ایستگاه هر وقت نیاز به ارسال اطالعات داشت صبر می کند و در ابتدای‬
‫شروع اسالت و بدون بررسی کانال فریم داده را ارسال می کند‪.‬‬
‫ب‪ -‬پس از اتمام ارسال فرستنده به کانال باز خوردی گوش می دهد و در صورت‬
‫کشف برخورد یک مدت زمان تصادفی صبر می نماید‪.‬‬
‫ج‪ -‬برای ارسال همان فریم مراحل الف و ب را انجام می دهد تا فریم بدون برخورد‬
‫ارسال شود‪.‬‬
‫‪17‬‬
)S-Aloha( Slotted Aloha -2
SIotted Aloha ‫روش‬
18
‫مقایسه دو روش ‪ S- Aloha ، P-Aloha‬به صورت زیر است‪:‬‬
‫•‪ S-Aloha‬نیاز به همزمان سازی سراسری برای تمام ایستگاه ها دارد‪ .‬در حالی‬
‫که ‪ P-Aloha‬نیازی به اسالت سراسری ندارد‪.‬‬
‫•از طرف دیگر احتمال برخورد در ‪ P-Aloha‬نسبت به ‪ S-Aloha‬بیش تر است‬
‫زیرا در‪ S-Aloha‬احتمال برخورد فقط در ابتدای ارسال فریم وجود دارد ولی در‬
‫‪ P-Aloha‬در هر زمانی از ارسال فریم امکان برخورد وجود دارد‪.‬‬
‫•پس کارآیی و بهره وری از کانال در ‪ S-Aloha‬بیش تر است ( حدود دو برابر)‪.‬‬
‫•در ادامه پروتکل هایی با روش تصمیم گیری تصادفی و با قابلیت کشف وضعیت‬
‫کانال ( خالی یا پر بودن کانال) معرفی می شوند‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪)Carrier Sense Multiple Access( CSMA-3‬‬
‫مراحل ارسال فریم اطالعاتی توسط هر ایستگاه فرستنده به صورت زیر است‪:‬‬
‫الف‪ -‬هر ایستگاه قبل از ارسال فریم ایتدا کانال را بررسی می کند و در صورت خالی بودن‬
‫کانال فریم را ارسال می کند‪.‬‬
‫ب‪ -‬پس از اتمام ارسال فرستنده به کانال بازخوردی گوش می دهد و در صورت کشف‬
‫برخورد یک مدت زمان تصادفی صبر می کند‪.‬‬
‫ج‪ -‬برای ارسال همان فریم مراحل الف و ب تکرار می شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬در پروتکل ‪ CSMA‬هم ممکن است برخورد رخ دهد‪ .‬زیرا در یک زمان (بعدا ٌ گفته‬
‫می شود در یک فاصله زمانی تأخیر برگشتی) ممکن است دو ایستگاه کانال را بررسی‬
‫نموده و با توجه به خالی بودن آن هر دو به ارسال فریم داده بپردازند و برخورد رخ دهد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪)Carrier Sense Multiple Access( CSMA-3‬‬
‫در صورت مشغول بودن کانال ( فرستنده ای دیگر در حال ارسال فریم است)‬
‫‪ CSMA‬به صورت های زیر قابل پیاده سازی است‪:‬‬
‫‪CSMA‬مصر(‪:)I –persistent‬در این روش فرستنده یا فرستنده ها مصرا و‬
‫پیوسته گانال را بررسی می کنند تا کانال خالی شود وفریم را ارسال نمایند و مرحله‬
‫ب را انجام دهد‪ .‬در این روش برخورد بسیار زیاد می شود زیرا چندین فرستنده کانال‬
‫را مشغول می بینند و پس از خالی شدن کانال همزمان ارسال می نمایند و برخورد‬
‫رخ می دهد‪.‬‬
‫‪CSMA‬غیرمصر(‪ :)Non – persistent‬در صورت مشغول بودن کانال فرستنده‬
‫یک مدت زمان تصادفی صبرمی کند و دوباره مراحل الف و ب را تکرار می نماید‪.‬‬
‫‪CSMA‬با اصرار( ‪p : )P-persistent‬یک احتمال عددی بین صفر و یک‬
‫است‪ .‬در این روش فرستنده با بررسی کانال و در صورت خالی بودن آن با احتمال ‪p‬‬
‫فریم داده را ارسال می کند و با احتمال ‪ 1-p‬یک مدت زمان تصادفی صبر می نماید و‬
‫‪21‬‬
‫دوباره همان مراحل را طی می نماید‪.‬‬
)Carrier Sense Multiple Access( CSMA-3
22
.‫ است‬CSMA‫ و‬Aloha ‫مقایسه ای ما بین بهره وری از کانال در پروتکل‬
‫‪)Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection( CSMA/CD-4‬‬
‫مراحل ارسال فریم اطالعاتی توسط هرفرستنده به صورت زیر است (فرستنده ها فقط از یک کانال مشترک‬
‫بدون کانال بازخوردی استفاده می کنند)‪:‬‬
‫الف‪ -‬هر ایستگاه قبل از ارسال فریم ابتدا کانال را بررسی نموده و در صورت خالی بودن کانال فریم را‬
‫ارسال می کند‪.‬‬
‫ب‪ -‬در هنگام ارسال با بررسی کانال و در صورت کشف برخورد (‪ )Collision Detection‬فرستنده‬
‫ارسال را قطع و یک مدت زمان تصادفی صبر می کند‪.‬‬
‫ج‪ -‬برای ارسال همان فریم مجددا مراحل الف و ب تکرار می شود‪.‬‬
‫در صورت مشغول بودن کانال ‪ CSMA/CD‬به صورت مصر عمل می نماید‪.‬‬
‫کارآیی کانال در پروتکل ‪ CSMA/CD‬همواره از پروتکل های ‪ CSMA‬و ‪ Aloha‬بیشتر است‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪)Carrier Sense Multiple Access/Collision A voidance(CSMA/CA -5‬‬
‫در ‪ 802.11‬کامپیوتر ها برای استفاده از کانال مشترک بی سیم بر اساس پروتکل ‪ CSMA‬با یکدیگر مجادله‬
‫(رقابت) می نمایند‪ .‬برای کاهش احتمال برخورد در ‪ 802.11‬از مکانیزم اجتناب از برخورد به صورت زیر‬
‫استفاده می شود‪:‬‬
‫الف‪-‬هر ایستگاهی که نیاز به ارسال اطالعات دارد‪ ،‬ابتدا کانال مشترک (هوا) را بررسی می کند و اگرکانال‬
‫مشغول باشد یک مدت زمان تصادفی صبر می کند‪.‬‬
‫ب‪-‬در صورتیکه کانال خالی باشد یک فریم کنترلی ‪ (Ready To Send) RTS‬به معنای آمادگی ارسال‬
‫(شامل آدرسهای مقصد‪ ،‬مبداء و طول زمان ارسال داده و دریافت ‪ ACK‬از گیرنده و همچنین مکانیزم کشف‬
‫خطا ‪ )CRC‬ارسال می کند‪.‬‬
‫ج‪ -‬ایستگاه گیرنده (مقصد) در صورتیکه کانال خالی باشد یا برخوردی صورت نگرفته باشد ( فریم ‪RTS‬را‬
‫بدون خطا دریافت کرده باشد ) توسط ارسال فریم کنترل ‪ ) Clear To Send ( CTS‬آمادگی دریافت خود‬
‫را به فرستنده اعالم می کند‪ .‬فریم ‪ CTS‬نیز شامل آدرس مقصد و طول زمان ارسال و دریافت ‪ ACK‬و‬
‫‪ CRC‬است‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪)Carrier Sense Multiple Access/Collision A voidance(CSMA/CA -5‬‬
‫د‪ -‬باقیمانده ایستگاهها با دریافت ‪ RTS‬و ‪ CTS‬مقدارنشانگر احساس موج حامل مجازی‬
‫‪ (virtual) sense carrier‬خود را به نام )‪NAV (Network Allocation Table‬‬
‫برای مدت زمان داده شده (طول زمان ) مقداردهی نموده و در آن مدت منتظر می مانند و‬
‫می دانند که کانال مشغول است که و نمی توانند ارسال نمایند‪.‬‬
‫ه‪ -‬ایستگاه فرستنده در صورت عدم دریافت ‪ CTS‬یا دریافت ‪ CTS‬به صورت تداخلی در‬
‫یک مدت زمان تصادفی صبر می کند‪.‬‬
‫و‪-‬ایستگاه گیرنده با دریافت فریم داده به صورت صحیح یا خطادار ‪ ACK‬یا ‪NACK‬‬
‫ارسال می کند‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫نمایش عملکرد پروتکل ‪CSMA/CA‬‬
‫‪26‬‬
‫شکل فریمهای کنترلی ‪ RTS‬و ‪ CTS‬و ‪ ASK‬در شبکه بی سیم‬
‫‪27‬‬
‫نکات زیر در مورد پروتکل ‪ CSM/CA‬قابل ذکر است ‪:‬‬
‫‪-1‬همانطور که مشخص است در این پروتکل احتمال برخورد وجود دارد زیرا دو ایستگاه همزمان به کانال‬
‫گوش می دهند و اگر کانال را خالی ببینند‪ ،‬فریم ‪ RTS‬را هر دو ارسال می کنند و برخورد رخ می دهد البته‬
‫گیرنده فریمها با توجه به دریافت خطادار فریمهای ‪( RTS‬کشف خطای ‪ )CRC‬دیگر ‪ CTS‬را ارسال نمی‬
‫کند و فرستنده با توجه به عدم دریافت ‪ CTS‬متوجه برخورد می شود یک مدت زمان تصادفی صبر می کند‪.‬‬
‫‪ -2‬الگوریتم بدست آوردن زمان تصادفی ‪ 802.3‬می باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬در این روش از برخورد اجتناب می شود‪ .‬البته اجتناب از برخورد در هنگام انتقال فریم داده است زیرا هم‬
‫در فریم کنترلی ‪ RTS‬و هم در ‪CTS‬مدت زمان ارسال داده و دریافت ‪ ASK‬مشخص است و دیگر‬
‫کامپیوترها با دریافت این فریمها ( کانال مشترک و پخش همگانی است) منتظر مانده و دیگر فریمی ارسال‬
‫نمی کنند‪.‬‬
‫در هنگام ارسال ‪ RTS‬و ‪ CTS‬ممکن است برخورد رخ دهد بنابراین برخورد برای فریمهای کنترلی وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫نکات زیر در مورد پروتکل ‪ CSM/CA‬قابل ذکر است ‪:‬‬
‫‪ CSMA/CA -4‬دارای قابلیت کشف برخورد همانند پروتکل ‪ CSM/CD‬نیست زیرا پیاده سازی مکانیزیم‬
‫کشف برخورد در شبکه های برخورد در شبکه های بی سیم نیاز به استفاده از کانال دو طرفه همزمان ‪Full‬‬
‫‪ duplex‬دارد تا ارسال و دریافت همزمان را امکان پذیر سازد که البته این امر باعث افزایش هزینه می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ -5‬پروتکل ‪ CSMA/CA‬را ‪MACAW (Multiple Access Collision Avoidance for‬‬
‫)‪ Wireless‬نیز می نامند‪ .‬نوع ساده تر آن که قبالَ طراحی و اجرا شده بود بنام ‪ MACA‬نامیده می شود که‬
‫در آن دیگر از طرف گیرنده برای فرستنده‪ ASK‬ارسال نمی شد‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫وظایف اضافه تر زیر الیه ‪ MAC‬الیه پیوند داده در پروتکل ‪CSMA/CA‬‬
‫‪-1‬تکه تکه نمودن فریم داده در سمت فرستنده و سمبلی نمودن آن در سمت گیرنده (این‬
‫وظیفه را الیه انتقال مدل ‪ OSI‬بر عهده دارد)‪ .‬به علت وجود نویز زیاد در محیطهای بی‬
‫سیم بهتر است فریمهای اطالعاتی اندازه و طول کوچکتری داشته باشند تا در صورت رخداد‬
‫خطا و ارسال درباره آن اندازه داده کمتری ارسال شود‪.‬‬
‫‪ -2‬ارسال ‪ ASK‬از طرف گیرنده به منظور تحویل داده به صورت مطمئن‪ .‬علت این امر‬
‫نیز وجود نویز زیاد در محیطهای بی سیم و وقوع خطا در فریمهای داده است‪.‬‬
‫‪ -3‬برای برقراری امنیت بیشتر‪ ،‬از رمزگذاری و رمزگشایی در زیر الیه ‪ MAC‬و در‬
‫هنگام ارسال فریم داده استفاده می شود (این وظیفه را الیه ارائه مدل ‪ OSI‬بر عهده دارد)‪.‬‬
‫‪30‬‬

similar documents