Ladda ner presentationen

Report
Diver som bibliometriskt verktyg
SUHFs seminarium om verktyg för hantering av
bibliografisk data 2014-10-20
Solbritt Andersson, Linnéuniversitet
Britt-Marie Sohlström & Lars Våge, Mittuniversitet
Vad är Diver?
• Programvara för verksamhetsplanering
• Hämtar information från verksamhetens olika
administrativa system
–
–
–
–
Ekonomi, lön och personal
Ladok
DiVA
mfl
• Webbgränssnitt med färdiga analyser
• Analysverktyget Prodiver för filtrering och djupdykning
i befintligt material.
• Möjlighet att programera helt nya analystyper och
rapporter efter eget önskemål.
Praktisk information
• Diver ägs av Dimensional INSIGHT
http://www.dimins.com/
• Diver distribueras i Sverige, Norge, Danmark
och Finland av Infotool Data
http://www.infotool.se/
• Diver kan förvaltas och utvecklas av Infotool
eller lokalt på lärosätet.
• Infotool ordnar kurser i utveckling och
användning av Diver samt nätverksträffar.
Linnéuniversitetet - bakgrund
• Personal – kärnkompetens (2013): 1300
• Vetenskapliga publikationer* (2013): 1200 i DiVA, 345 i WoS & 383 i
Scopus.
• Bibliometriskt Index, VR (2013): 539
• Minskade forskningsanslag (2014): 10 miljon
• Ett belöningssystem för att stimulera publicering i internationella
högkvalitativa publiceringskanaler infördes 2013 där 2,5% av
forskningsbudgeten delas ut direkt till forskare baserat på en
kvalitetsindikator.
• 2013 bibliometrisk analys utförd av Ulf Sandström
• 2014 bibliometrisk analys utförd i Diver som ett samarbete mellan UB
och universitetskansliet.
LNUs belöningsmodell för
publikationer
Publikationstyp*
Nivå 1
Nivå 2
Artikel
1
3
Bok
5
8
Kapitel & Konferenspaper
0,7
1
• Affiliering LNU, HiK, VXU**.
• Publiceringskanaler matchas mot ”Norska listan” och
får poäng enligt denna.
• Poängen fraktioneras på antal författare*** och
normeras med ett referensvärde****.
*Endast publicerat material räknas. Ej recensioner, abstracts, editorial & artikel i nyhetstidning. Ej populärvetenskapligt.
**Nyanställda får dock tillgodoräkna sig publikationer utan denna affiliering för tiden innan anställningen på LNU.
***Fraktionering upp till 10 författare.
**** FEH, FKH och FSV har referensvärdet 5,1; FHL och FTK har referensvärdet 4,4. Dessa baseras på normalpoängen för
forskare vid UmU, UU, SU, ORU och LiU
Utvecklingskostnad för LNUs
bibliometriska modell
• Konsultarvode Infotool
• Tidigare arbete med att föra över data från DiVA till Diver:
30 timmar & 40 tkr
• Den bibliometriska modellen: 86 timmar & 110 tkr
• Internt arbete med modellen och tvätt av data
• Ej specificerat
Fördelar och nackdelar med Diver som
bibliometriskt verktyg
• Fördelar
• Flexibelt
• Kan utgå från lärosätets publiceringsdatabas och koppla ihop
information från olika administrativa system på lärosätet.
• Underlaget finns tillgängligt i Diver för institutionens
forskningssekreterare => UB måste inte svara alla enskilda forskare
som undrar hur deras publiceringspoäng beräknats.
• Nackdelar
• Världsdata måste köpas till
• Man betala för licenser => begränsat antal => alla kan inte komma åt
materialet i Diver
Data i DIVER
• CSV-uttag ur Diva (med ID på alla miun-forskare samt WoSnr samt PID
• Fil med alla forskares ID, namn, pnummer,
ämnestillhörighet, centrumtillhörighet mm
• Fil med times cited från WoS, med WoS-nr
• Fil med publikationskanaler och nivå från Norska systemet
matchat med ISSN
• Fil med köpt fältnormerat data matchat med WoS-nr
• Möjlighet att anv filer från personalsystem matchat på
pnummer
• Fil med hemländer för externa förförfattare matchat med
PID från DiVA
Räkna och summera
• Number of publications för individuals
• Number of publications fractionalized
(vanlig författarfraktionering)
Number of publications for miun groups
(fraktionering enbart mellan författare som är knutna till miun)
För att kunna göra summeringar av värden för avdelningar, ämnen osv
Dessa tre varianter räknas fram för
Antal publikationer
Antal citeringar
Antal poäng enligt norska systemet

similar documents