Aký je prínos inovatívneho farmaceutického priemyslu pre

Report
Aký je prínos inovatívneho
farmaceutického priemyslu pre
Slovensko?
Peter Musil
Predseda predstavenstva SAFS
Marián Cápay
Riaditeľ oddelenia poradenstva EY
O štúdií a jej cieľoch
•
•
•
•
Cieľ štúdie: Zhodnotiť pridanú hodnotu
inovatívneho farmaceutického odvetvia na
Slovensku.
Pracovná skupina:
– Na
strane
konzultanta
bolo
angažovaných 7 ľudí z Čiech a
Slovenska.
– Na strane klienta – primárne finančne
oddelenia za podpory obchodu a
ľudských zdrojov.
Trvanie projektu od apríla 2013 do
septembra 2013
Štúdia prináša zistenia a kvantifikácie o
inovatívnom farmaceutickom odvetví na
Slovensku, ktoré doteraz neboli skúmané
ani analyzované
Metodika
•
Spoločnosť EY uskutočnila
podobnú štúdiu v Čechách,
Maďarsku,
Poľsku a iných kraji.
ssfdfdfgdgf
•
Na výpočet ekonomického
vplyvu daného odvetvia sa
použila metodika sektorových
multiplikátorov, t.j. koeficientov,
ktoré odrážajú silu zmeny
pôsobenia jedného odvetvia na
ekonomiku ako celok.
•
Metodiku ako prvý aplikoval
rusko-americký
ekonóm
a
nositeľ Nobelovej ceny za
ekonómiu Wassily Leontief v
tridsiatych rokov 20. storočia
pre národné hospodárstvo USA.
Čistý prispievateľ do ekonomiky
• Hodnoty, ktoré predstavujú vstupy do ekonomiky, prekračujú tržby
vygenerované členmi SAFS o 100 miliónov eur ročne
• Z pohľadu priameho a nepriameho vplyvu predstihol farmaceutický
priemysel aj automobilový a IT priemysel na Slovensku
SAFS
Slovenská ekonomika
Každé 1 euro priamych výdavkov vynaložených členmi SAFS na Slovensku v roku 2012, prinesie
ďalšiu spotrebu vo výške 2,24 eur (nepriamu a indukovanú).
Významný zamestnávateľ
• Členské spoločnosti SAFS priamo zamestnávajú 1 150 ľudí a prispievajú ku
tvorbe viac ako 5 000 ďalších pracovných miest na strane dodávateľov a
odberateľov
• Multiplikátor zamestnanosti predstavoval v roku 2012 číslo 3,11
SAFS
Slovenská ekonomika
Priamy dopad zamestnanosti členov SAFS zvyšuje zamestnanosť o koeficient 3.11
prostredníctvom pracovných miest v nadväzujúcich odvetviach a vyvolaných dopytom po
pracovnej sile.
Celkový vplyv na zamestnanosť
•
•
Celkovo okrem takmer 1 200 priamych zamestnancov členovia SAFS svojou
činnosťou vytvorí takmer toľko pracovných miest na strane dodávateľov a rovnaký
počet pracovných miest je v hospodárstve vytvorených vďaka útratám týchto
zamestnancov.
Sumárne možno povedať, že efekt priamych zamestnancov členov SAFS sa násobí
koeficientom 3,11 v dôsledku zamestnanosti na strane dodávateľov a užívateľov a
vyvolaného dopytu po pracovnej sile.
Štruktúra generovaných pracovných
miest
Členovia SAFS okrem priamej zamestnanosti svojou činnosťou prispievajú k
tvorbe miest aj v iných sektoroch
Prečo táto otázka?
• Inovatívny farmaceutický priemysel je tradične vnímaný iba ako
„dovozca“ originálnych liekov
• Farmaceutické odvetvie je však zároveň významným článkom
slovenského hospodárstva
• Chceli sme zistiť parametre postavenia farmaceutického odvetvia v
slovenskom hospodárstve a predstaviť ich verejnosti
Výsledky tejto analýzy, prekvapili aj členov SAFS
Investície do výskumu a vývoja
• Investície členov SAFS do výskumu a vývoja, zreteľne prevyšujú priemer na
Slovensku v porovnaní s iným odvetviami
Podpora systému zdravotníctva
• Inovatívny farmaceutický priemysel je celosvetovo vnímaný
ako jeden z hlavných prispievateľov k zlepšeniu zdravotnej
starostlivosti a kvality života.
• Na Slovensku jeho prínos spočíva v kombinácii:
investícií najmä v oblasti výskumu a vývoja
podpore nemocníc prostredníctvom grantov a
darov
príspevkami do inštitúcií pôsobiacich v oblasti
zdravotnej starostlivosti na Slovensku (ŠUKL,
MZ SR, EMA)
Podpora systému zdravotníctva
•
V roku 2012 bolo na klinické (intervenčné) štúdie vynaložených 11,5 mil. EUR, čo predstavuje
91 % celkových nákladov na štúdie. Za predpokladu, že klinické štúdie vykonávali len lekári s
priemerným platom lekára podľa štatistiky zverejnenej Štatistickým úradom SR, z financií
určených na klinické štúdie v roku 2012 by bolo možné „zamestnať” na plný úväzok 500
lekárov ročne.
•
Za posledné tri roky nebol poskytnutý žiadny sponzoring, ktorý by nesúvisel so zdravotnou
starostlivosťou.
Výskum a vývoj (intervenčné a neintervenčné klinické štúdie) 2010 2012
47 miliónov €
Sponzoring a dary na zdravotnú starostlivosť 2012
2,95 milióna € (z toho 2,3
milióna € sú dary súvisiace so
zdravotnou starostlivosťou)
Platby pre orgány dohľadu
Platby pre orgány dohľadu
• Podľa výročnej správy ŠUKL jeho celkový príjem v roku 2012 predstavoval
6 592 259 EUR, pričom farmaceutické spoločnosti ŠUKL zaplatili sumu
6 110 560 EUR. Platby farmaceutických spoločností v roku 2012 teda tvorili
viac než 92 % celkových prevádzkových nákladov. Len samotní členovia
SAFS pritom prispeli takmer 18%.
Medicínske vzdelávanie
(Podujatia SACME 2012)
• Počet udelených kreditov 6 228
• 5 500 kreditov a až 90% týchto podujatí prebehlo s podporou
inovatívneho priemyslu
Počet podujatí
Počet kreditov
Priemerný počet kreditov na
podujatie
Sympózium
84
428
5
Kongres
55
716
13
Konferencie
107
897
8
Seminár
1 171
4 187
4
SPOLU
1 417
6 228
Národné versus medzinárodné
podujatia
Vyššia efektivita, nižšie náklady
• Napriek šetreniu pozorujeme nie pokles, ale nárast počtu
vzdelávacích aktivít. Dôležitý ukazovateľ je však zmena trendu v
pomere národné/medzinárodné vzdelávacie aktivity
• Počet národných kongresov stúpol z 364 (v roku 2010) na 913 v roku
2012.
• Priemerný počet medzinárodných podujatí v období rokov 20102012 bol 320.
Na základe dostupných informácií neexistuje v slovenskej ekonomike
žiadne iné odvetvie, ktoré by organizovalo odborné podujatia v
takom rozsahu ako inovatívny farmaceutický priemysel.
Predaj liekov
•
•
•
•
•
V roku 2012 sa na Slovensku predalo takmer 10 miliónov kusov liekov
28% tvorili lieky vyrobené členmi SAFS
Za sledované obdobie troch rokov poklesol celkový objem predajov o 9%
V tom istom období poklesol predaj inovatívnych liekov o 28%
Predaj generík naopak príslušne rástol
Porovnanie kľúčových ukazovateľov
• Analytici EY porovnali kľúčové indikátory výkonnosti Slovenska
a štyroch vybraných krajín:
1.
2.
3.
4.
Česká republika
Maďarsko
Švajčiarsko
Švédsko
• Krajiny boli zvolené tak, aby priniesli porovnanie
porovnateľného a porovnanie s najvyspelejšími trhmi
Očakávaná dĺžka zdravého života pri
narodení
Eurostat 2011
Počet rokov zdravého života, ako
percento očakávanej dĺžky života
•
Počet rokov zdravého života pri narodení ako percento celkovej očakávanej dĺžky života
ukazuje, že priemerná Slovenka prežije 65,6 % svojho života v dobrom zdraví, kým priemerný
Slovák až 72,1 %.
•
Európsky priemer v roku 2011 predstavoval približne 80 % (u mužov) a 75 % (u žien) celkovej
očakávanej dĺžky života.
•
Slovensko je ďaleko pod priemerom EÚ a tiež pod priemerom uvedených vybraných krajín.
Údaje sú podobné v Maďarsku, Českej republike a vo Švajčiarsku a ukazujú percento rokov
zdravého života v priemere okolo 80 %. Výsledky Švédska sú výnimočné – 86 %.
Slovensko
Maďarsko
Česká
republika
Švajčiarsko
Švédsko
Ženy
65,6
75,1
78,5
76,1
83,8
Muži
72,1
80,9
83,1
82,4
88,9
Priemer
68,85
78
80,8
79,25
86,35
Predaj patentovaných liekov
Výsledky a možné dôsledky
• Na Slovensku predstavuje pomer medzi predanými liekmi
približne 1:1, kým v Maďarsku a Českej republike je to
približne 3:2 a vo Švajčiarsku a Švédsku 9:1 v prospech predaja
patentovaných(originálnych) liekov
• Existuje oprávnené riziko, že inovatívne farmaceutické
spoločnosti už nebudú ochotné predávať lieky na trhu, na
ktorom je domáci dopyt veľmi malý.
Závery v skratke
• Zistené hodnoty prínosov inovatívneho
farmaceutického priemyslu pre Slovensko,
posúvajú toto odvetvie na popredné miesta v
oblasti pozitívneho vplyvu na slovenskú
ekonomiku, zamestnanosť a vzdelávanie
Ďakujeme za pozornosť

similar documents