PPT. นำเสนอหลักสูตร MEP - คุณครูดารุณี เฉลิมประพันธ์...ส่งเสริม

Report
หลักสูตร MEP (Mini English
Programs)
คือ การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึ กษาธิการโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ
เพือ
่ พัฒนาศักยภาพ
ดานความรู
้
้ ความสามารถ
และทักษะทางภาษาของ
ผู้เรียน
ซึง่ จะใช้เวลาเรียน 8
– 14 ชัว
่ โมงตอสั
่ ปดาห ์ (ไม่
น้อยกวา่ 2 กลุมสาระการ
่
เรียนรู)้ หรือไมเกิ
่ น 50%
ของชัว
่ โมงทัง้ หมดตอสั
่ ปดาห ์
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงำน
ระยะเวลำ เงื่อนไข
กำรเสนอ
กำรรับ
เสนอ
กำรดำเนิน
โครงกำร
นักเรียน
วั
ส
ดุ
โครงกำร โครงกำร
หนังสือ
อำคำร
อุปกรณ์ /
ครูผสู้ อน
เรียน
สื่อกำร
สถำนที่
เงิน
กำรเปิด สอน
ระดับชัน้ ที่ วิชำที่เปิด
บำรุ
งรักดษำ ปิดภำค
กำรวั
เปิดสอน
สอน
กำรศึมกฤทธ
ษำ์ ิ
เรียน
กำรวัดและ กำรรับรอง ผลสั
ข้อเสนอแ
ประเมินผ คุณภำพ
กำรใช้
นะ
ล
กำรศึกษำ ภำษำอังก
ฤษ
Exit
1.
กำรเสนอโครงกำร
โรงเรียนทาการเสนอโครงการซึง่ มี
รายละเอียดตามหัวขอเรื
่ งทีส
่ านักงาน
้ อ
คณะกรรมการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐานกาหนด
เมือ
่ โครงการผานส
านักงานเขตพืน
้ ที่
่
การศึ กษา สานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขัน
้ พืน
้ ฐาน จะดาเนินการพิจารณาโครงการ
ตามแผนภูมก
ิ ารทางาน(Flow chart) ตาม
หลักเกณฑ ์ และจะแจ้ง
2.
ระยะเวลำเสนอโครงกำร
•
ให้โรงเรียนเสนอ
โครงกำรผ่ำน
ตำมลำดับถึง
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ภำยในวันที่ 1
3.
เงื่อนไขกำรดำเนินโครงกำร
โรงเรียนจะตองได
รั
้
้ บ
อนุ มต
ั โิ ครงการกอน
จึงจะ
่
จัดการเรียนการสอนตาม
โครงการได้
ถาเสนอโครงการให
้
้พิจารณา
หลังจากระยะเวลาทีก
่ าหนดใน
ขอ
้ 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน จะ
พิจารณาให้ดาเนินการในปี
การศึ กษาถัดไป
โรงเรียนที่
ไดรั
ั ใิ ห้ดาเนินโครงการ
้ บอนุ มต
แลว
้ ภายใน 2 ปี ถาไม
้
่
4.
กำรรับนักเรียน
รับทัง้ นักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติ
่
จานวนนักเรียนในห้องเรียน กาหนด
ห้องละไมเกิ
่ น 30 คน และมีครูประจา
ชัน
้ 1 คน ครูผสอนที
เ่ ป็ นชาวตางชาติ
ู้
่
ประจาวิชาตางๆ
ในสั ดส่วนทีเ่ หมาะสม
่
5.
ครูผสู้ อนวิชำที่ใช้ภำษำอังกฤษ
• คุณวุฒแ
ิ ละประสบการณ์
ครูผ้สอนต
ู
องมี
คุณวุฒไิ มต
้
่ า่ กวา่
ปริญญาตรี หรือเทียบเทาในวิ
ชาทีส
่ อน หรือมีประกาศนียบัตร
่
การสอน หรือประกาศนียบัตรครู หรือตองได
รั
้
้ บการอบรมใน
หลักสูตรทีเ่ กีย
่ วของกั
บการเรียนการสอนไมน
้
่ ้ อยกวา่ 1 ปี และ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไดอย
องแคล
วทุ
้ างคล
่
่
่ ก
ทักษะ ทัง้ ดานการฟั
ง พูด อาน
และเขียน
้
่
• ความสามารถทางดานภาษาอั
งกฤษ ครูชาวตางชาติ
ตองเป็
นผู้
้
่
้
ทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ (Native Speaker) และมีวุฒไิ ม่
ตา่ กวาปริ
ญญาตรี หรือเทียบเทา่ และมีความรูด
ELT ครูท ี่
่
้ าน
้
ไมได
ความรูภาษาอั
งกฤษเป็ น
่ ใช
้ ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแตต
่ องมี
้
้
อยางดี
โดยผานการทดสอบ
TOEFL หรือ TOEIC หรือ
่
่
IELTS หรือสถาบันอืน
่ ทีไ่ ดรั
้ บรองมาตรฐานและมีวุฒไิ มต
่ า่ กวา่
6. หนังสื อเรียน
• ให้โรงเรียนจัดหาหนังสื อทีเ่ ป็ น
ภาษาไทยครบถวน
้
ตามทีก
่ ระทรวงศึ กษาธิการกาหนด
หากโรงเรียนจัดทาหนังสื อแบบเรียน
ทีบ
่ ุคลากรของโรงเรียนเรียบเรียงขึน
้
เอง ตองได
รั
้
้ บการอนุ ญาตจาก
กระทรวงศึ กษาธิการกอนน
าไปใช้
่
• ให้โรงเรียนจัดหาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน หนังสื อ
แบบฝึ กหัด หรือหนังสื ออาน
่
เพิม
่ เติมทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ สาหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
• ให้โรงเรียนระบุรายการจานวน
หนังสื อภาษาไทย
7.
วัสดุอปุ กรณ์ และสื่อกำรสอน
โรงเรียนตองจั
ดให้มีวส
ั ดุอุปกรณ ์ และสื่ อ
้
การเรียนการสอนให้เหมาะสมครบถวน
ให้
้
เพียงพอตอการเรี
ยนการสอนตามหลักสูตร
่
8.
•
อำคำรสถำนที่
โรงเรียนตองจั
ดให้มีห้องเรียน
ห้อง
้
ประกอบ ห้องปฏิบต
ั ิ และโรงฝึ กงาน
สาหรับนักเรียน ตามเกณฑมาตรฐานของ
์
สานักงานคณะกรรมการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
เป็ นอยางน
่
้ อย
9. ระดับชัน
้ ทีเ่ ปิ ดสอน
ให้เปิ ดการจัดการเรียนการสอนตัง้ แตชั
้
่ น
ประถมศึ กษา มัธยมศึ กษาตอนตน
้ ถึง
มัธยมศึ กษาตอนปลายสายสามัญ ในปี การศึ กษา
แรกทีจ
่ ะเริม
่ ดาเนินการ ให้เปิ ดสอนชัน
้ ตนของแต
้
่
ละระดับ(ป.1/ม.1 และ/หรือ ม.4)
และเปิ ดสอนเพิม
่ ปี ละชัน
้ ตามลาดับ
10.
วิชำที่เปิดสอน
โรงเรียนทีจ
่ ด
ั การเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึ กษาธิการเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตองจั
ดการ
้
เรียนการสอนไดทุ
้ กวิชาเป็ น
ภาษาอังกฤษ ยกเวนวิ
้ ชา
ภาษาไทย วิชาในหมวดสั งคม
ศึ กษาทีว่ าด
อ
่ งของ
่ วยเรื
้
ประเทศไทย วัฒนธรรมไทย
และกฎหมายไทย ให้สอนเป็ น
ภาษาไทย ส่วนกิจกรรม
เชน ลูกเสื อ/เนตรนารี/ยุว
11.
เงินบำรุงรักษำกำรศึกษำและเงิน
สนับสนุนกำรศึกษำ
การเรียกเก็บเงินบารุงการศึ กษาตามโครงการนี้ จะต้อง
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการวาด
บ
่ วยการเก็
้
เงินบารุงรักษาสถานศึ กษา สั งกัดกระทรวงศึ กษาธิการ
และตามทีก
่ าหนดไวในโครงการนี
้ หากจะเรียกเก็บเงิน
้
เกินกวาที
่ าหนดก็ให้เสนอเหตุผล ความจาเป็ น
่ ก
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐานพิจารณา
เสนอขอความเห็ นชอบจากกระทรวงศึ กษาธิการตอไป
่
12.
กำหนดกำรเปิด - ปิดภำคเรียน
• ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็ น 2 ภาค
เรียน ตามทีก
่ ระทรวงศึ กษาธิการกาหนด ถา้
จะเปิ ด – ปิ ดภาคเรียน นอกเหนือจากนี้ให้ขอ
อนุ ญาตเป็ นรายๆไป
13. การวัดและประเมินผล
• ให้โรงเรียนดาเนินการ
วัดและประเมินผลตาม
ระเบียบ
กระทรวงศึ กษาธิการวา่
ดวยการวั
ดและ
้
ประเมินผลตามหลักสูตร
แลวจั
้ ดทาหลักฐาน
แสดงผลการเรียนของ
นักเรียนตามแบบทีก
่ รม
14.
กำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนตองจั
ดทาการประกันคุณภาพ
้
การศึ กษาของโรงเรียนทีส
่ ามารถตรวจสอบ
และประเมินได้
15.
•
กำรวัดผลสัมฤทธ์ ิ กำรใช้
ภำษำอังกฤษ
โรงเรียนควรทาวิจย
ั ศึ กษา
เปรียบเทียบผลสั มฤทธิท
์ างการเรียนของ
นักเรียนในทุกระดับชัน
้ ปี และควรทีจ
่ ะไดรั
้ บ
การประเมินความสามารถดานภาษาอั
งกฤษ
้
โดยการสอบ TOEFL หรือ IELTS จาก
สถาบันอืน
่ ทีไ่ ดรั
้ บรองมาตรฐาน
16. ขอเสนอแนะ
้
โรงเรียนควรมีฝ่ายประสานงานให้ครู
ชาวตางชาติ
ในดานต
างๆ
เช่น การทา
่
้
่
สั ญญาวาจ
่ ้างการขอใบอนุ ญาตทางาน การ
ติดตอกรมแรงงาน
และกระทรวงตางประเทศ
่
่
เป็ นตน
้
วิพากษหลั
์ กสูตร MEP
ขอดี
้
• นักเรียนมีความรู้ และไดพั
้ ฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอยางหลากหลาย
ไดเรี
่
้ ยนรู้
วัฒนธรรมของตางชาติ
่
• ส่วนใหญพบว
านั
่
่ กเรียนทีเ่ รียนหลักสูตร MEP
มีความเชือ
่ มัน
่ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ในชีวต
ิ ประจาวันได้
วิพากษหลั
์ กสูตร MEP
ขอจ
้ ากัด
1. ดานผู
้
้เรียน
นักเรียนส่วนใหญยั
่ งขาดความพรอมในการ
้
เรียน การปรับตัวของนักเรียน และความรูพื
้ ฐาน
้ น
ทางดานภาษาอั
งกฤษ
้
2. ดานผู
้
้สอน
ครูตางชาติ
แมจะมี
วุฒค
ิ วามรูด
ชาการดาน
่
้
้ านวิ
้
้
ทีเ่ ราตองการ
แตส
านการสอนมา
้
่ ่ วนใหญไม
่ ได
่ จบด
้
้
จึงทาให้ถายทอดไม
ดี
ั ษะใน
่
่ ขาดคุณภาพ ไมมี
่ ทก
การถายทอดและสื
่ อความหมายเทาที
่ วร ไมเข
่
่ ค
่ าใจ
้
จิตวิทยาเด็ก ตลอดจนคุมห้องเรียนไมได
่ ้ ครู
ตางชาติ
บางคนอยูสอนไม
นาน
เพราะอาจเป็ น
่
่
่
นักทองเที
ย
่ วหรือนักศึ กษาทีเ่ พิง่ จบมาหาประสบการณ์
่
วิพากษหลั
์ กสูตร MEP
ขอจ
้ ากัด
3. ดานงบประมาณ
้
โรงเรียนรัฐบาลมีงบประมาณน้อย ไมเพี
่ ยงพอ
ตอเงิ
ทาให้สามารถจายเงิ
นเดือน
่ นเดือนครูตางชาติ
่
่
ให้ครูตางชาติ
ไดน
ครูตางชาติ
ทม
ี่ ี
่
้ ้ อยตามไปดวย
้
่
คุณภาพจึงถูกโรงเรียนนานาชาติดงึ ตัวไปเป็ นจานวน
มาก
4. ดานหลั
กสูตร
้
ส่วนใหญโรงเรี
ยนเอกชนจะใช้หลักสูตรของ
่
ตางประเทศในการสอน
เช่น จากอังกฤษ และ
่
สิ งคโปร ์ ซึง่ เนื้อหาบางส่วนอาจจะไมสอดคล
องกั
บ
่
้
สั งคมไทย
เอกสำรอ้ำงอิง
“ข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนสองภำษำ จำกกระทรวง
ศึกษำ”.[ออนไลน์ ] .
เข้ำถึงได้จำก
http://englishprogramblog.blogspot.com/2011/01/blog“รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนสองภำษำ”.[ออนไลน์ ] .
post.html. สืบค้นเมื่อ 26 มกรำคม 2558.
เข้ำถึงได้จำก
www.riclib.nrct.go.th/bookdetail.php?book_id=261386.
สืบค้นเมือ่ 26 มกรำคม 2558.
จัดทา
โดย
1. นางดารุณี
ประพันธ ์
2. นางสาวเมทินี
แป้น
เงิน
3. นางสาวแพรวนภา
อินทรนุ
์ ช
นักศึ กษาปริญญาโท
สาขาวิชา

similar documents