Slide 1 - Reza Samizadeh Site

Report
‫استاد راهنما ‪ :‬جناب آقای دکتر سمیع زاده‬
‫تهیه کنندگان ‪ :‬عرفانه نیکزاد‪،‬نیلوفر نوبهاری‬
‫‪1/69‬‬
‫فهرست مطالب‪:‬‬
‫‪ -1‬تاریخچه ‪P6‬‬
‫‪ -2‬شروع کار‬
‫‪ -3‬ساختار سازمانی پروژه ‪OBS‬‬
‫‪-4‬ساختار پروژه های سازمان ‪EPS‬‬
‫‪-5‬پروژه ‪Projects‬‬
‫‪-6‬ساختار پروژه ‪WBS‬‬
‫‪ -7‬تعریف کد فعالیت ‪Activity Codes‬‬
‫‪-8‬تعریف فعالیت ها ‪Activities‬‬
‫‪-9‬تعریف محدودیت های زمانی ‪Constraints‬‬
‫‪2/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪-9‬تعریف تقویم کاری ‪Calendar‬‬
‫‪-10‬تعریف منابع ‪Resources‬‬
‫‪ -11‬تخصیص منابع‬
‫‪Export – 12‬‬
‫‪Import -13‬‬
‫‪ - 14‬منابع‬
‫‪3/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫تاریخچه ‪P6‬‬
‫پریماورا از سال ‪ 1983‬وارد تجارت شد‪،‬در سال ‪ 1999‬محصولی‬
‫را با نام ‪ Primavera TeamPlay‬منتشر کرد که خاص پروژه‬
‫های ‪IT‬بود ‪ .‬آنها همچنین یک نسخه موازی از محصول با‬
‫برنامه نویسی یکسان که خاص ‪ IT‬نبود و ‪Primavera P3e‬‬
‫نامیده میشد ‪ ،‬منتشر کرد‪ .‬بعد از چند دوره تولید این محصول‬
‫ها به حوزه ‪ P6‬تبدیل شدند و نسخه های اولیه آن به نام‬
‫های زیر عرضه شد‪:‬‬
‫‪Primavera Project Manager‬‬
‫‪Primavera Project Management‬‬
‫‪Primavera Enterprise‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪4/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫امروزه حوزه ‪ Primavera P6‬دارای یک معماری سطح باال و‬
‫تکنیکی برای پیشرفت های مدیریت پروژه در شرکت های‬
‫بزرگ است ‪.‬‬
‫توانایی این نرم افزار در برنامه ریزی و زمانبندی پروژه در سطح‬
‫جهانی است ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪5/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در ابتدا شروع به کار شما پنجره زیر را مشاهده میکنید که‬
‫رمز عبور آن ‪ admin‬است‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪6/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد که آنرا‬
‫‪OK‬میکنید‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪7/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫شامل به‬
‫اطالعاتیمربوط‬
‫تعیینفراپروژه ا‬
‫اطالعات‬
‫شبکه‬
‫تعیین‬
‫برای نسخه های‬
‫‪…,Closa‬‬
‫‪All, Open‬‬
‫تغییرات‬
‫شامل‬
‫انواع ‪.‬نمایش‬
‫سازمانباز شده‬
‫محاسبات پروژه‬
‫کاربره سطح‬
‫شده و چندابزار در‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪8/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫ساختار سازمانی پروژه ‪OBS‬‬
‫‪Organizational Breakdown Structure‬‬
‫ساختار سازمانی پروژه به طور کلی شامل مدیر عامل و‬
‫زیر دستان او میشود ‪.‬‬
‫برای نمونه یک ساختار سازمانی فرضی را می بینید‪:‬‬
‫تاریخچه ‪6P‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫مدیر عامل‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫مدیر پروژه‬
‫نیروگاهی‬
‫مدیر پروژه‬
‫فنی‬
‫‪Activities‬‬
‫مدیر پروژه‬
‫ساختمانی‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫مدیر اجرا‬
‫‪9/69‬‬
‫مدیر خرید‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫مدیر‬
‫طراحی‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال برای وارد کردن این ساختار سازمانی ‪،‬‬
‫باید مسیر زیر را بپیمایید ‪:‬‬
‫‪Enterprise > OBS‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪10/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
:‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
11/69
‫‪ -1‬حاال از طریق دکمه ‪ Add‬یک عنصر به ساختار شکست‬
‫سازمانی پروژه اضافه میکنیم ‪.‬‬
‫‪ -2‬به کمک دکمه های جهت دار جایگاه آنرا در ‪ OBS‬معین‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪12/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
.‫سه برگه مشاهده میکنید‬OBS ‫در پایین قسمت‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
13/96
‫با توجه به توضیحات ‪ ،‬اگر بخواهیم ساختار ‪ OBS‬یاد شده را‬
‫وارد نرم افزار کنیم ‪ ،‬به شکل زیر می رسیم ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫مدیر عامل‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫مدیر پروژه‬
‫نیروگاهی‬
‫مدیر پروژه‬
‫فنی‬
‫‪Projects‬‬
‫مدیر پروژه‬
‫ساختمانی‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫مدیر اجرا‬
‫مدیر خرید‬
‫مدیر‬
‫طراحی‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪14/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫ساختار پروژه های سازمان ‪EPS‬‬
‫‪Enterprise Project Structure‬‬
‫در زیر میتوانید یک ‪ EPS‬فرضی را مشاهده میکنید ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫پروژه های‬
‫سازمان‬
‫طرح های‬
‫نیروگاهی‬
‫طرح های‬
‫ساختمانی‬
‫‪EPS‬‬
‫پروژه طراحی قسمتی است‬
‫‪ MSP‬انجام‬
‫های در ‪ P3‬و‬
‫طرح که‬
‫طرح های‬
‫‪ P6‬میتوان به‬
‫میشود‪.‬از مزایای‬
‫پتروشیمی‬
‫نفتی‬
‫اداره همزمان چند پروژه اشاره‬
‫کرد ‪ .‬یکی از فواید آن جابجایی‬
‫پروژه ها اس‬
‫دماوندمنابع بین‬
‫طرحنیرو و‬
‫ت‪.‬فجر‬
‫طرح‬
‫طرح مهر‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫پروژه اجرا‬
‫‪15/69‬‬
‫پروژه خرید‬
‫پروژه‬
‫طراحی‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫برای وارد کردن ساختار سازمانی نشان داده شده باید‬
:‫مسیر زیر را بپیمایید‬
‫تاریخچه‬P6
Enterprise < Enterprise Project Structure
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
16/69
‫حاال صفحه زیر را مشاهده میکنیم ‪:‬‬
‫میتوان به کمک دکمه ‪ Add‬و دکمه های جهت دار یک گره را در‬
‫موقعیت مناسب به ‪ EPS‬افزود‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪17‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در قسمت پایین این پنجره ‪:‬‬
‫‪ID‬مورد نظر را وارد‬
‫نام مورد نظر را وارد‬
‫میکنیم‪ .‬بهتر است‬
‫میکنیم که معموال‬
‫‪ID‬عدد وارد شود‪.‬‬
‫شامل حروف است‪.‬‬
‫مسئول گره ایجاد‬
‫شده را از ‪OBS‬‬
‫مشخص میکنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪18/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال با توجه به این نکات ‪ EPS‬یاد شده را وارد نرم افزار کنیم ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫پروژه های‬
‫سازمان‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫طرح های‬
‫نیروگاهی‬
‫طرح های‬
‫ساختمانی‬
‫طرح های‬
‫نفتی‬
‫طرح های‬
‫پتروشیمی‬
‫طرح دماوند‬
‫طرح مهر‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫طرح فجر‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫پروژه اجرا‬
‫‪19/69‬‬
‫پروژه خرید‬
‫پروژه‬
‫طراحی‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
:Projects ‫پروژه‬
:‫برای ایجاد پروژه مسیر زیر را بپیمایید‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
Enterprise > Project
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
20/69
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫در این مرحله با انتخاب دکمه ‪ Add‬پروژه جدید ایجاد میکنیم‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪21‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫تاریخ پایان پروژه را میتوان‬
‫‪ ID‬پروژه را در این‬
‫در این قسمت وارد کرد‪ ،‬اما‬
‫‪.‬‬
‫میکنیم‬
‫وارد‬
‫قسمت‬
‫در‬
‫را‬
‫هزینه‬
‫نرخ‬
‫نوع‬
‫پروژه‬
‫شروع‬
‫پروژه‬
‫مسئول‬
‫مدیر‬
‫‪EPS‬‬
‫تاریخ را در‬
‫پروژه‬
‫موقعیت‬
‫این‬
‫در‬
‫را‬
‫این پروژه‬
‫انتخابتعیین نام‬
‫میشود‬
‫از توصیه‬
‫‪Finish‬با‬
‫قسمت‬
‫این‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫انتخاب‬
‫وارد‬
‫مشخصرا‬
‫وارد‪OBS‬‬
‫قسمترا از‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫میکنیم‬
‫نرم افزار‬
‫بعهده‬
‫تاریخ را‬
‫شده‬
‫خارج‬
‫این پنجره‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫مشخص‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫ایجاد‪.‬‬
‫بگذاریم‬
‫و پروژه جدید‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪22/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫تمام این اطالعات را میتوان در پنجره ‪Project Details‬تغییر یا‬
‫اطالعات جدید وارد کرد‪.‬‬
‫در نمای ‪ Project‬روی پروژه مربوطه راست کلیک کرده و گزینه‬
‫‪Project Detail‬را انتخاب تا صفحه زیر مشاهده شود‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪23‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال این صفحه در پایین نمای پروژه قابل دیدن است‪ ،‬در برگه‬
‫های نشان داده شده میتوان اطالعات یاد شده را وارد کرد‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪24/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫ساختار پروژه ‪WBS‬‬
‫‪WBS‬ساده و فرضی زیر را در نظر بگیرید ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫ساختمان ‪P‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫فاز نصب و‬
‫اجرا ‪P.C‬‬
‫فاز خرید‬
‫‪P.P‬‬
‫فاز‬
‫طراحی‪p.E‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪22/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
: ‫ باید مسیر زیر را بپیمایید‬WBS ‫برای وارد کردن این‬
Project > WBS
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
26/69
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫در این مرحله با انتخاب دکمه ‪ Add‬میتوان یک سطح جدید به‬
‫‪ WBS‬افزود ‪.‬‬
‫به کمک دکمه های جهت دار میتوان جایگاه ‪ WBS‬جدید را تعیین کرد ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪27‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫تمام این اطالعات را میتوان در پنجره ‪WBS Details‬تغییر یا‬
‫اطالعـات جدید وارد کـرد‪ .‬این پنجـره در قسمت پاییـن نمای‬
‫‪ WBS‬قابل مشاهده است ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪28/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال با توجه به این نکات ‪ WBS‬را وارد نرم افزار می کنیم ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫ساختمان ‪P‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫فاز نصب و‬
‫اجرا ‪P.C‬‬
‫فاز خرید‬
‫‪P.P‬‬
‫فاز‬
‫طراحی‪p.E‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪29/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫تعریف کد فعالیت ‪Activity Codes‬‬
‫کد فعالیت ها معیاری برای دسته بندی فعالیت ها و کنترل و‬
‫گزارش دهی مناسبتر استفاده میشود‪ .‬در زیر میتوان نمونه ای‬
‫از این کد ها را مشاهده کرد‪ ( :‬تنها مقادیر رنگی قابل انتخاب‬
‫است‪) .‬‬
‫الف ) ریسک ‪:‬‬
‫ب) پیمانکار‬
‫‪:‬‬
‫‪ . 1‬باال‬
‫‪ . 2‬متوسط‬
‫‪ . 3‬پایین‬
‫‪ . 1‬خارجی‬
‫‪Odid 1.1‬‬
‫‪Habi 1.2‬‬
‫‪ . 2‬داخلی‬
‫‪ 2.1‬نگاران‬
‫‪ 2.2‬سازه‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪30/69‬‬
‫‪30‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
: ‫برای تعریف این کد ها باید مسیر زیر را بپیمایید‬
‫تاریخچه‬P6
Enterprise > Activity codes
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
31/69
‫حاال میتوان پنجره زیر را مشاهده کرد ‪:‬‬
‫با این دکمه میتوان فعالیت جدید‬
‫را افزود و برای آن کد ‪ ،‬نام و‬
‫طول مقادیر را وارد کرد ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫با فشردن این دکمه صفحه‬
‫بعدی را مشاهده میکنیم ‪.‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪29/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در پنجره قبلی از طریق دکمه ‪ Add‬در ستون های ‪Code‬‬
‫‪Value‬و ‪ Description‬مقادیر و شرح کد را وارد می کنیم ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪33/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
Activities ‫تعریف فعالیت ها‬
: ‫برای تعریف فعالیت ها باید مسیر زیر را بپیمایید‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
Project > Activities
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
34/69
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫در این مرحله با انتخاب دکمه ‪ Add‬میتوان یک فعالیت جدید‬
‫ایجاد کرد ‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪35/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در قسمت پایین نمای ‪ Activities‬پنجره زیر را مشاهده میکنیم ‪:‬‬
‫برای اعمال تنظیمات‬
‫برای نمایش نام پروژه‬
‫کلی فعالیت ها‬
‫برای اصالح یا ورود کد و‬
‫فعالیت انتخابی‬
‫نام فعالیت‬
‫فعالیت‬
‫برای تعیین تقویم‬
‫برای نمایش نوع مدت‬
‫تعیین نوع درصد‬
‫برای‬
‫فعالیت برای نمایش نوع فعالیت‬
‫پیشرفت‬
‫برای تعیین کد ‪WBS‬‬
‫اصلینمایش مسئول‬
‫برای تعیین منبع برای‬
‫فعالیت‬
‫مربوط به فعالیت‬
‫فعالیت‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪36/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در صفحه ‪ Status‬پنجره زیر را مشاهده میکنیم ‪:‬‬
‫برای نمایش اطالعات‬
‫زمانی ‪ ،‬منابع و هزینه ای‬
‫فعالیت انتخاب شده ‪.‬‬
‫اطالعات مربوط به منابع‬
‫اطالعات مربوط به اطالعات مربوط به‬
‫را وارد میکنیم‪.‬‬
‫وضعیت را وارد میکنیم‪.‬زمان را وارد میکنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪37/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در صفحه ‪ Resources‬پنجره زیر را مشاهده میکنیم ‪:‬‬
‫اطالعات مربوط به منابع‬
‫را وارد میکنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪38/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در صفحه ‪ Relationships‬پنجره زیر را مشاهده‬
‫میکنیم ‪:‬‬
‫‪Successors‬برای‬
‫تخصیص روابط پس‬
‫نیازی‬
‫برای تعیین روابط‬
‫وابستگی فعالیت مورد‬
‫نظر با سایر فعالیتها‬
‫‪Predecessors‬برای‬
‫تخصیص روابط پیش‬
‫نیازی‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪39/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫تعریف محدودیت های زمانی ‪Constraints‬‬
‫در نمای ‪ Activities‬برگه ‪ Status‬را از ‪Activity Details‬‬
‫انتخاب میکنیم ‪.‬‬
‫سپس در بخش ‪Constraints‬در قسمت ‪Primary‬و‬
‫‪ Secondary‬به ترتیب محدودیت اولیه و ثانویه زمانی را برای‬
‫فعالیت انتخابی اعمال میکنیم ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪40/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫‪:None‬بدون محدودیت‪،‬فعالیت در زودترین تاریخ ممکن زمانبندی‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪:As Late As Possible‬در دیرترین تاریخ مجاز (بدون تغییر در ‪ FF‬پروژه)‬
‫‪ :Finish on‬باید در تاریخ تعیین شده تمام شود ‪ .‬این محدودیت‬
‫موجب بحرانی شدن فعالیت میشود‪.‬‬
‫‪ :Finish On After‬باید بعد از این تاریخ تمام شود‪ .‬یعنی نباید‬
‫قبل از این تاریخ تمام شود‪.‬‬
‫‪ :Finish On Before‬فعالیت باید قبل از این تاریخ تمام شود‪.‬‬
‫یعنی نباید بعد از این تاریخ تمام شود‪.‬‬
‫‪ :Mandatory Finish‬فعالیت باید در این تاریخ تمام شود ‪،‬این‬
‫محدودیت نیز موجب بحرانی شدن فعالیت میشود ‪.‬‬
‫مشابه موارد فوق برای ‪Start‬هم تکرار میشود ‪.‬‬
‫‪41/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
Calendar ‫تعریف تقویم کاری‬
:‫برای تعریف تقویم کاری مسیر زیر را بپیمایید‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
Enterprise > Calendars …
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
39/69
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید ‪ :‬در این پنجره سه نوع تقویم‬
‫میتوان تعریف کرد‪.‬‬
‫تقویم عمومی که در‬
‫تقویم پروژه که در پروژهتقویم منابع که تنها در‬
‫افزار جای نرم افزار قابل‬
‫انتخابی قابل بکارگیری نمای منابع نرم همه‬
‫بکارگیری است ‪.‬‬
‫قابل بکارگیری است ‪.‬‬
‫است ‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪43/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫از طریق دکمه ‪ Add‬میتوان تقویم ایجاد کرد ‪.‬‬
‫به کمک دکمه ‪Modify‬میتوانیم تقویم ایجاد شده را‬
‫اصالح کنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪44/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
Resources ‫تعریف منابع‬
:‫برای تعریف منابع مسیر زیر را بپیمایید‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
Enterprise > Resources
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
45/69
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید ‪:‬‬
‫برای اضافه کردن عنصر‬
‫ساختارصر‬
‫جایگاه عن‬
‫تعیین به‬
‫برای جدید‬
‫‪RBS‬‬
‫شکستدرمنابع‬
‫اضافه شده‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪46/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫در قسمت ‪ Details‬نمای ‪ Resources‬داریم‪:‬‬
‫کلی منبع‬
‫مشخصات‬
‫قسمت‬
‫قسمتدر این‬
‫تنظیمات‬
‫هزینه‬
‫ایناین برگه‬
‫در در‬
‫منبع‪.‬‬
‫میشود‬
‫مشخصاتوارد‬
‫منبع‬
‫جزئیکد‬
‫قسمت‬
‫نقش‬
‫قسمت این‬
‫یادداشتیدر‬
‫در این‬
‫در این برگه‬
‫‪Timesheets‬‬
‫سیستممنبع و تاریخ‬
‫بکارگیری‬
‫میشود‪.‬‬
‫وارد‬
‫میشود‪.‬‬
‫وارد‬
‫برای منبع‬
‫اده‬
‫تخصیص د‬
‫به آن‬
‫منبع‬
‫میشود‪.‬‬
‫وارد‬
‫میشود‪.‬‬
‫میشود‪.‬‬
‫تعیین‬
‫وارد‬
‫منبع‬
‫اعمال آن‬
‫برای‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪47‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال منابع فرضی زیر را در نظر بگیرید‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫مصالح‬
‫ماشین آالت‬
‫نیروی‬
‫انسانی‬
‫بتن‬
‫لدر‬
‫مهندس‬
‫آجر‬
‫کامیون‬
‫کارگر‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪48/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫پس از وارد کردن این اطالعات ‪ ،‬صفحه زیر را مشاهده‬
‫میکنیم‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪49/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫حاال به کمک دکمه ‪Add‬‬
‫در نمای ‪Activities‬برگه ‪ Resources‬را از قسمت ‪Activity‬‬
‫‪ Resources‬منبعی را به فعالیت‬
‫‪ Details‬برمیگزینیم‪.‬‬
‫انتخاب شده تخصیص میدهیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪50/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید ‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫با دو بار کلیک‬
‫شروع به کار‬
‫روی منبع مورد‬
‫‪OBS‬‬
‫نیاز یا انتخاب‬
‫دکمه‬
‫منبع‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫به فعالیت‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫تخصیص داده‬
‫‪Activities‬‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪51/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫‪: Export‬‬
‫برای حمل فایل یا ارسال آن باید ابتدا فایل پروژه را باز کنیم‪.‬‬
‫سپس مسیر زیر را میپیماییم ‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪File > Export‬‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪52/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫حاال ‪ OK‬رامیزنیم‬
‫میزنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪53/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫بصورت ‪P6‬ذخیره میکند‪.‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪54/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
.‫ذخیره میکند‬MSP ‫بصورت‬
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
55/69
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
.‫ذخیره میکند‬P3 ‫بصورت‬
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
56/69
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
.‫ذخیره میکند‬Excel ‫بصورت‬
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
57/69
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
‫این دو گزینه بصورت انواع‬
.‫ذخیره میکند‬Primavera ‫دیگر‬
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
58/69
.‫را میزنیم‬next ‫ را انتخاب و‬Project ‫حاال‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
59/69
. ‫حاال پروژه مورد نظر را تعیین میکنیم‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
57/69
‫حاال محل ذخیره پروژه را تعیین کرده و ‪Finish‬را میزنیم‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪61/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
Import
: ‫سپس مسیر زیر را میپیماییم‬
‫تاریخچه‬P6
File > Import
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Import
Export
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
62/69
‫حاال پنجره زیر را مشاهده میکنید‪:‬‬
‫حاال ‪ OK‬رامیزنیم‬
‫میزنیم‪.‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪63/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫در این پنجره‬
‫برنامه مورد‬
‫نظر را انتخاب‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪64/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
.‫را میزنیم‬next ‫ را انتخاب و‬Project ‫حاال‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
65/69
‫در این پنجره با کلیک روی دکمه‬
‫انتخاب میکنیم ‪.‬‬
‫فایل مورد نظر را‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪66/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
:‫حاال اگر فایل انتخابی درست بود‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
67/69
‫در این پنجره با کلیک روی دکمه‬
‫‪ EPS‬انتخاب میکنیم ‪.‬‬
‫محل فایل را در‬
‫‪P6‬تاریخچه‬
‫شروع به کار‬
‫‪OBS‬‬
‫‪EPS‬‬
‫‪Projects‬‬
‫‪WBS‬‬
‫‪Activity Codes‬‬
‫‪Activities‬‬
‫‪Constraints‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Resources‬‬
‫تخصیص منابع‬
‫‪68/69‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫‪Export‬‬
‫‪Import‬‬
.‫را میزنیم‬next ‫حاال‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
66/69
.‫را میزنیم‬Finish ‫حاال‬
‫پایان‬
‫تاریخچه‬P6
‫شروع به کار‬
OBS
EPS
Projects
WBS
Activity Codes
Activities
Constraints
Calendar
Resources
‫تخصیص منابع‬
Export
Import
‫ دانشگاه الزهرا‬/‫ نیکزاد‬, ‫نوبهاری‬
70/70
‫منابع‬
‫‪-1‬دوره آموزشی ‪ P6‬در ‪MSI‬‬
‫‪ -2‬جزوه مهندس علی رحمتی توکل‬
‫‪www.Pinnacle management.com -3‬‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬
‫پایان‬
‫نوبهاری ‪ ,‬نیکزاد‪ /‬دانشگاه الزهرا‬

similar documents