2 - UNWE Blogs

Report
доц. д-р Любомир Тодоров, УНСС
Оптимална капиталова структура
Според съвременната финансова теория, оптимална е
онази капиталова структура при която се минимизира
WACC и се максимизира стойността на компанията. Това
определение обаче, игнорира степента на финансов риск
за предприятието, която се променя при различно
съотношение между дълговете и собствения капитал.
Налага се мениджърите да използват ограничителни
условия по отношение степента на финансов риск при
оптимизирането на капиталовата структура.
Оптимално е онова съотношение DER при което се
максимизират показателите ROE и EPS, но
същевременно са изпълнени следните условия:
1. ROA > RD
2. ICR > 3
2
Фактори, детерминиращи
оптималното съотношение DER
1. Доходност на бизнеса – ROA, ROIC;
2. Цена на собствения капитал - RE
3. Цена на дълга – RD
4. Степен на бизнес риск - YSR , Y EBIT , σSR , σEBIT ,
DOL, MS
5. Степен на финансов риск – риск от изпадане в
неплатежоспособност и фалит
Въздействащите
фактори
непрекъснато
се
променят, което означава, че и оптималното
съотношение във всеки момент може да е различно.
Това налага капиталовата структура да бъде обект на
постоянно наблюдение и поведението на посочените
фактори да се прогнозира.
3
Определяне на оптималното
съотношение DER
DERоптимум се определя посредством изследване
поведението
на
основните
показатели
за
ефективност на бизнеса (ROA, ROE, EPS, ROIC),
цена на капитала (RE, RD, WACC), спредовете (ROARD), (ROE-RE), (ROIC-WACC) и показателят “Лихвено
покритие” (ICR), при различно съотношение между
дълговете и собствения капитал (DER), т.е. различен
относителен дял на дълга в целия капитал (DR).
,
4
Изходни данни за “Софарма” АД
Показатели (хил. лв.)
Сума на активите (TA)
Собствен капитал (E)
Общо дългове (TL)
в т.ч. - дългосрочни + краткоср. лихвени дългове
IBD)
- краткосрочни безлихвени дългове (NIBD)
Инвестиран капитал към края на предх. година
IC2011)
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)
Разходи за лихви (i)
Нетна печалба (NI)
Брой обикновени акции с номинал 1 лев (NCSI)
Печалба на акция (EPS)
2012г.
583023
350940
232083
216313
15770
497585
51164
7342
40885
1289248
68
0,32
5
Поведение на показателите за ефективност и
цена на капитала при промяна на DER
Табл. 1
DR
1
0.38
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
RD1
2
3,39
3,39
3,39
3,39
4,39
5,39
6,39
7,39
8,39
RD2
3
2.85
2.86
2.88
2.89
3.76
4.64
5.52
6.40
7.28
ROA
RD2
4
5.30
5.29
5.27
5.25
4.38
3.51
2.63
1.74
0.86
ROE
5
11.65
11.92
12.72
13.69
13.77
13.65
13.23
12.38
10.82
βL
6
1.46
1.50
1.63
1.79
1.97
2.21
2.51
2.91
3.48
RЕ
7
12,178
12,425
13,169
14,061
15,151
16,514
18,267
20,603
23,874
6
28,781
Поведение на показателите за ефективност и
цена на капитала при промяна на DER
Табл. 2
DR
1
ROE
RE
2
WACC
3
0.38
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
-0,528
-0,508
-0,445
-0,371
-1,379
-2,865
-5,033
-8,223
-13,049
-20,738
8,700
8,677
8,617
8,558
8,993
9,518
10,134
10,839
11,634
12,520
ROIC
4
ROIC
WACC
5
EPS
6
ICR
7
9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
9.54
0,845
0,868
0,927
0,987
0,551
0,026
-0,589
-1,295
-2,090
-2,975
0.317
0.324
0.346
0.372
0.375
0.371
0.360
0.337
0.295
0.219
7.187
6.852
6.091
5.481
3.849
2.874
2.238
1.797
1.477
1.237
7
Определяне на βL и RЕ
L  U  1 DER  1 T 
RE  Rf  L  RMRP    RCRP
 βU – бета без ливъридж;
 βL – бета с ливъридж;
 Rf – безрискова норма на дохода;
 RMRP – пазарна рискова премия;
 RCRP – премия за странови риск
 λ – коефициент на експозиция на предприятието
спрямо страновия риск;
 L  0,94  1  0, 61638  1  0,1   1.4615
RE  2.65  1,4615  5.8  0.4  2.63  12.18%
8
Резултати от анализа
1) Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) се
максимизира при относителен дял на дълга в капитала
DR = 0,55. При увеличаване на дълга от 0,38 до 0,55,
стойността на ROE се повишава от 11,65% до 13,77%.
2) Печалбата на акция (EPS) се максимизира при
относителен дял на дълга в капитала DR = 0,55. При
увеличаване на дълга от 0,38 до 0,55, стойността на
EPS се повишава от 0,32лв. до 0,38лв. По-нататъшното
увеличаване на дълга (от 0,55 до 0,8) води до
намаляване на EPS.
9
Резултати от анализа
3) Среднопретеглената цена на капитала (WACC) се
минимизира при DR = 0,50. При увеличаване на дълга
от 0,38 до 0,50, WACC намалява от 8,7% до 8,56%. Понататъшното увеличаване на дълга (от 0,50 до 0,80)
води до увеличаване на WACC.
4) Разликата между ROIC и WACC е положителна и се
максимизира при DER=0,5. Това означава, че
компанията създава стойност от гл.т. на инвеститорите.
5) Лихвеното покритие (ICR) става по-ниско от 3 при
равнище на дълга приблизително 0,58.
10
Изводи от анализа за “Софарма” АД
При сегашното равнище на дълга от 0,38 (DR = 0,38),
нетна оперативна рентабилност от 8,15% (ROA = 8,15%)
и нетна цена на общия дълг от 2,85% (RD2=2,85%),
„Софарма“ АД има възможност да поеме по-голям дълг.
Оптималната капиталова структура на дружеството в края
на 2012г. е при съотношение дълг към собствен капитал –
50/50. При това съотношение се постига най-ниска
среднопретеглена цена на капитала и респ. се
максимизира стойността на компанията. Поддържането
на такова равнище на дълга би осигурило възможност
предприятието да се възползва от ефекта на финансовия
ливъридж и да повиши печалбата на акция и респ.
дивидента на акция.
11
Благодаря за вниманието
12

similar documents