Księstwo Warszawskie

Report
 Po trzecim rozbiorze Polskim Polacy wciąż głowili się
co zrobić by odzyskać niepodległość. Nadzieje
Polaków na odbudowę państwa splotły się z
sukcesami Napoleona. Tak więc w 1796 roku generał
Jan Hendryk Dąbrowski przedstawił Derytroiatowi
projekt, który mówił, o utworzeniu Polskich Legionów
we Włoszech. Dyrektoriat zakaceptował projekt. Na
wieść o tym Polacy chcący walczyć o ojczyznę
przybyli do Lombardii.

Z tego wynikło, że już w maju 1797 roku było już 6 tysięcy
legionistów rozlokowanych w miastach północno-włoskich. Od
tego właśnie czasu Polskie legie wykrawawiły się w bitwach z
Austriakami. Bonaparte "swierdził sobie", że legie nie sa mu juz
potrzebne. Tak więc pozostała część legionistów przeszła na
żołd włoski, a część Napoleon wysłał do dzisiajszego Haiti (
część legionistów zostałó tam, wyszło za mąż - nawet dziś
można tam spotkać polskie nazwiska).
Mimo tego, po 5 latach, Napoleon jednak uzmysłowił się, żę
Polacy sa mu potrzebni. I na jego wyzwanie pośpieczył Jan
Henryk Dąbrąwski i walczył w powstaniu w Wielkopolsce. W
następstwie Wielkopolska została uwolniona od pruskich
garnizonów.
 Na pewno nie dlatego, że lubili Napoleona. Polacy
liczyli na pomoc napoleona w odbudowie państwa
Polskiego. I tak się stało. Na mocy traktaku w Tylży
(7.07.1807), powstało malutkie Księstwo Warszawkie
(104 tys. km2). Dla Polaków było ono namiastką
Polski, wierzyli, ż eto początek odbudowy ojczyzny.
Napoleon patrzył na to z innej strony. Księsto
Warszawskie było dla niego miejscem poboru
żołnieża i kolejnym państewkiem, gdzie miał i duże
wpływy.
 Księstwo otrzymało ustrój m o n a r c h i i k o n s t y -
t u c y j n e j. Władcą został FRYDERYK AUGUST,
który mianował odpowiedzialnych przed nim
ministrów wchodzącym w skład Rady Stanu. Władza
ustawodawcza należało do sejmu, który składał się z
dwóch izb: Senatu (60) i Izby Poselskiej (40).
Konstytucja znosiła poddaństwo osobiste chłopów.
Księstwo Warszawskie – zostało utworzone w 1807r. przez
Napoleona i było uzależnione od Francji. Urzędy
sprawować mogli tylko obywatele Księstwa. Jednakże
znaczny wpływ na decyzje rządu miał rezydent francuski,
który stale przebywał w Warszawie. Bonaparte
wprowadził ustrój opierający się na francuskim,
konstytucję zawierającą prawa zaczerpnięte z „Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela” i Kodeksu Cywilnego
Napoleona. Do kraju sprowadził także oddziały swoich
wojsk, nałożył na Polaków daninę na rzecz armii
francuskiej. W 1809 roku wojska polskie wzięły udział w
wojnie francusko-austriackiej. W 1812r wystawił 100 tys.
wojsk polskich do wojny francusko-rosyjskiej, podczas
której zginęło 70% żołnierzy. Ostatni raz Polacy pomogli
Napoleonowi w bitwie pod Lipskiem. Wraz z klęską
Napoleona legły w gruzach plany Polaków na odzyskanie
niepodległości z pomocą Francji.
 Władza Wykonawcza w ręku monarchy i ministra
 Władza Sądownicza w reku sejmu ,który posiadał
jednak ograniczone kompetencje
 Prawo wyborcze otrzymywała szlachta mająca majątki
ziemskie, chłopi którzy mieli bardzo wysoki dochód ,
oraz zaslozeni żołnierze rami oraz księża
Herb Księstwa Warszawskiego.
W jednym polu księstwa Warszawskiego znajdował się herb Saksonii i rządzącej w
niej dynastii Wettynów (tarcza zielona w czarno - zólte pasy na których widniał
zielony wieniec.
W drugiej części umieszczono herb Polski w polu czerwonym orzeł biały w koronie
z berłem i jabłkiem w szponach
Rok 1809
 Po zwycięskiej wojnie z Austria w 1809 Księstwo
Warszawskie zostało powiększone o część ziemi
zaboru Austriackiego (z Krakowem)
Ustrój – monarchia konstytucyjna
Król
Rada Ministrów (5 ministrów: skarb, wojsko,
policja wyznania, spraw wewnętrznych)
Rada Stanu (12 radców, przygotowanie
projektów ustaw dla sejmu i dekrety dla króla
Sejm
(30 senatorów i 166 posłów)
kompetencje: podatki, zmiany w prawie
cywilnym i karnym
Czynne prawo wyborcze - 21 lat i majątek
Bierne prawo wyborcze - 24 lata, majątek,
wykształcenie, zasługi
Sądy – równość wobec prawa,
Wolność osobista chłopów
Kodeks Napoleona – prawo cywilne
Księstwo liczące 4 miliony
mieszkańców wystawiało 30 tys.
armię (powszechny obowiązek
służby wojskowej – 6 lat)
Wojna z Austrią 1809 r.
Bitwa pod Raszynem
Pokój i przyłączenie ziem III zaboru
austryjackiego
1812 r. – 100 tys. Polaków w ramach
Wielkiej Armii Napoleona
I 1813 – Rosjanie zajmują księstwo
X 1813 – marszałek Poniatowski
ginie pod Lipskiem
Obozy polityczne po III rozbiorze:
Deputacja: Franciszek Dmochowski
oraz Józef Sułkowski
Powstanie przy pomocy Francji,
Polska republiką (konstytucja,
równość wobec prawa, reformy
agrarne – poprawa sytuacji chłopów)
Agencja: Franciszek Barss, Józef
Wybicki
Polska monarchią z konstytucją 3-go
Maja
1798 – bitwy pod Magnano i Mantuą
1799 – bitwa nad Trebbią
(zdziesiątkowane i powołanie Legii
Naddunajskiej)
1800 – Hohenlinden
1801 – pokój z Austrią w Luneville
1802-1803 – wysłanie 5500 (4000
zginęło) polskich legionistów do
tłumienia powstania antyfrancuskiego na Haiti
X 1806 – utworzenie Legii
Północnej (gen Józef Zajączek)
Uczestnicy:
Rosja – Aleksander I
Prusy – Fryderyk Wilhelm
III
Austria – Franciszek I
Anglia – Robert Stewart
hrabia Castelreagh
Francja – Karol
Talleyrand
Utworzenie Związku Niemieckiego (34 państwa i 4 wolne
miasta: Hamburg, Brema, Lubeka, Frankfurt)
Restauracja Państwa Kościelnego oraz Królestwa
Obojga Sycylii w południowych Włoszech
Utworzenie Królestwa Niderlandów (Belgia, Holandia,
Luksemburg)
Szwajcaria odzyskała niepodległość i neutralność
Księstwo Warszawskie bez Wielkopolski
oraz Krakowa
Prusy: poznańskie, bydgoskie
(Wielkopolska) oraz Gdański, połowa
Saksonii oraz Nadrenia i Westfalia
Austria: Salzburg, Tyrol, Królestwo Ilirii
oraz Królestwo Lombardzko-Weneckie
(północne Włochy)
Anglia: Malta, Cejlon, Przylądek Dobrej
Nadziei
Francja: granice z 1790 r.

similar documents