Resultater af kvalitativ forskning, Tanja Miller - LP

Report
Landskonference - dagtilbud
April 2013
Projektchef
Tanja Miller ph.d.
Resultater fra den kvalitative forskning –
herunder betydningen af LP-modellen for
kultur og samarbejde?
[email protected]
Temaer i forskningen
LP- modellen – implementering
Tid og struktur
Hvordan og med hvad arbejdes der med i LP grupperne?
Kortlægning 1 og kortlægning 2, indsatsområder og
egne problemstillinger
Kulturforandringer og samarbejde
Fælles sprog og referencer
Mere positivt barnesyn
Pædagogisk nytænkning
Samarbejde
Datagrundlag
Repræsentativt udsnit af LP – dagtilbud med
hensyn til størrelse og geografi og hvor lang tid
man har været i gang
Fokusgruppeinterview
Enkeltmandsinterview
Interviewere Diana H. Nielsen og Tanja Miller, LP
DK
LP- implementeringen – tid/struktur
Store forskelle på hvordan LP – møderne afvikles.
Lige fra at LP – analyser laves som en fast del af
personalemøder – til at der afholdes planlagte LP
møder 1 – 2 gange per måned
Enkelte steder anvendes LP analyser kun efter
behov
De bedste resultater opnås der hvor der afholdes
kontinuerlige LP team møder – og nogle steder er
der reduceret i andre mødeaktiviteter
LP – implementeringen tid/struktur
Tid – det tyder på at begrundelse for ikke at have tid
kan være med henvisning til tiltag fra leder elle
forvaltning
Strukturelle udfordringer kan bestå i at der hvor LPteams er sammensat på tværs kan det være
vanskeligt at få formidlet de fælles indsatser
Strukturelt er det vanskeligt at finde tidspunkter hvor
LP teams kan arbejde – uden at det bliver alt for
ressourcekrævende ( løsning: dækker hinanden)
Hvordan arbejdes der konkret?
Alle finder deres egen måde at arbejde med
modellen – kun positivt – og så alligevel!
Modellen er skarp på opdelingen mellem analyse
og handling og denne tankegang synes at have
vundet indpas, MEN
der byttes rundt
på info og analyse 
risiko: at der kun stilles
ind på kendte kanaler
Hvordan arbejdes der konkret?
Nogle steder arbejder man gennem alle 8 trin på
samme møde – begrundelse i her og nu
problematikker
Rigtig mange laver udkast til opretholdende faktorer
FØR de laver data indsamling – OG? Gør det noget?
Observationer og informationsindhentningsmetoder
gives megen opmærksomhed – fx spørgsmålet om
bias
” I starten, hvor der var noget, der ikke lykkedes, havde
jeg en af kollegaerne inde og iagttage os til samling,
hvor hun så nogle helt andre ting --- så vi måtte lave
nogle nye strategier” ( 2013)
Hvad arbejdes der med?
Relationer mellem barn og voksen
Relationer mellem børn
Ændring af de fysiske rammer
Samarbejde mellem pædagoger
Samarbejde mellem nye kollegaer i en
fusionsproces
Ændring af indhold i aktiviteter
Forældresamarbejdet
Uro
Hvad der arbejdes med i LP teams – eks.
Førskolearbejdet er blevet ændret med nyt indhold
med vægt på deltagelse og ture ud af huset. Skiftede
navn fra førskolegruppe til eventyrgruppe
Flyttet rundt på møbler og gjort det nemmere for
børn at færdes uden alt for megen støj. Mange steder
arbejdet med at skabe udfordringer for drenge
gennem indretningen
Etablering af samarbejde i en ny fusioneret institution
 kommunikation med vægt på konstruktiv feedback
og fælles opfattelse af hvad det vil sige  bedre
samarbejde
Rigtig mange eksempler på at et enkelt barn bliver
taget op – men ikke med individfokus
Hvad arbejdes der med i LP team
Ingen eksempler på at indholdet er afstemt eller
inspireret af resultater af kortlægningen
LP – modellen skaber mulighed for analyse og
refleksion og er principielt uden indhold – det skal
brugere i praksis ”putte” i den – derfor kan alle
indsatser – interne som eksterne – bearbejdes og
implementeres gennem LP arbejde – hvilket
betyder at henvisninger til andre indsatser per se
ikke kan være begrundelse for manglende
tid/ressourcer , intet er for stort eller småt
Kulturforandringer og samarbejde
Essens –pædagog har ordet!
Jeg fandt en beskrivelse, af de møder, der er afholdt på
den samme dreng, med halvandet års mellemrum – fra
lige før vi startede på LP, og så til halvandet år inde i
forløbet, hvor man kan se, at der bliver beskrevet en dreng
som har nogle vanskeligheder, og hvor vi skal gå ind og
støtte ham og gå ind og hjælpe ham, og vi skal have fat i
forældrene, og man skal tilbyde forældrene noget
forældrebehandling… og så kan man se på beskrivelsen,
der er lavet senere, at der er man gået ind og har lavet
børnehaven om, så det passer til drengen. Der bliver plads
til, at han kan få nogle pauser, og man laver om på
strukturen med samlinger og sådan noget, så man gør det
i mindre grupper… og det er så tydeligt i de to beskrivelser,
at der er sket… ikke bare en praksisændring, men en stor
holdningsændring, som er i gang med at blive udmøntet i
praksis – så det er meget tydeligt.”
Kulturforandringer kommer snigende
Kultur opstår og udvikles gennem små og store
beslutninger om pædagogisk praksis der med
tiden bliver til selvfølgeligheder og fremstår som
mere eller mindre objektive (Rogers 2003)
Arbejdet med LP-modellen udfordrer
selvfølgeligheder og udvikler professionelles
kompetencer til refleksion og analyse som
udvider handlemuligheder og øger arbejdsglæden
LØVEN OG MUSEN – NÅR MAN SER
TINGENE FRA HVER SIT PERSPEKTIV
Fælles sprog og reference
Faglige begreber udtrykker og former tænkningen  et
fælles fagsprog har derfor betydning for medarbejderes
tænkning om udfordringer og måder at handle på i
samspil med børnene  en fælles terminologi gør det
nemmere at gribe udfordringerne i hverdagen
” Man får et fælles sprog på institutionen, en fælles
referenceramme, som gør det lettere at samarbejde, fordi
man ikke behøver så lange forklaringer”
Mange projekter der hidtil har været i gang er blevet
løftet ind i en fælles ramme baseret på LP – modellen.
Personalet får en systematik og et fælles sprog. De forstår
hinanden bedre og kender begreber som ”opretholdende
faktorer”
Nytænkning og samarbejde

I gruppearbejdet med LP-modellen er der tid til faglige
diskussioner, hvor pædagogerne kommer i dybden med cases
fra praksis, hvilket ellers er svært at finde tid til i en travl hverdag.
”Jeg synes, det er rigtig rart, at man via den her LP-model
får tiden til at snakke fagligt med sine kollegaer, at det ikke
bare lige er noget, man skal igennem over en frokost eller
ude på legepladsen eller et eller andet sted, samtidig med
at nogle børn skal have hjælp til noget fx – det er også
dejligt, at det ikke bare er sådan nogle hurtige
beslutninger, men at man har tid til at sidde og reflektere
over tingene og diskutere med sine kollegaer. På den
måde er det rigtig fedt, og jeg synes virkelig, det rykker
meget.”
Nytænkning og samarbejde
”Der er nogle børn, vi også har arbejdet med rent
egenfagligt i et stykke tid, men hvor vi ikke har følt, det
har rykket, det vi har gjort, men det har det gjort, efter
vi er begyndt at arbejde med LP-modellen. Det er
især på fire af vores børn, hvor vi har gjort noget for
det enkelte barn, som vi ikke lige har tænkt over før,
og det er jo bare helt vildt fedt at se.”
”Bare den måde, man går ind og ser på problemet,
og at vi har meget mere fokus på os selv; hvad er det
vi gør, der er med til at opretholde det her? Jeg synes,
vi har fået en meget mere positiv tilgang til børnene
og de problematikker, der er i vores dagligdag. ”
Mere positivt barnesyn
”Jeg ved ikke, om man kan sige, vi har fået et andet børnesyn, men vi
har i hvert fald fået en anden måde at arbejde med børnene på.”
”Jeg tror også, vi har fået et andet børnesyn, men det er kommet
snigende. Det er jo ikke kun noget, der er kommet indenfor et år, hvor
vi har været på kursus, det er kommet snigende… for jeg vil vædde
med, at hvis du ser vores notater fra inklusionskurset, så står der LP,
LP, LP, og det er os alle sammen… så det er jo ikke sådan, at man får
de kæmpe aha-oplevelser…selvfølgelig fik vi ny viden, men det er ikke
sådan, at det havde jeg aldrig tænkt over og hørt om før, fordi det har vi
jo, i og med at vi i så lang en periode har skiftet fokus på vores arbejde
og på børnene.”
Mere positivt barnesyn
En af de opgaver vi havde var om de tykke (styrkesiderne ressourceorienteret) og de tynde (emotionelle, personlige oplevelser)
fortællinger, og når man så sidder og giver eksempler på en tynd
fortælling om et barn, og så kommer man til at se det – gud fredsens,
er det det her miljø vi giver ham, når vi ikke er opmærksomme på det,
når vi falder ned på et eller andet personligt niveau, hvor vi er fanget i
vores egne følelser i afmagt… så kan det se sådan ud, men når man så
får det op sort på hvidt, så skal jeg godt nok love for, at det… at vi
kommer op til overfladen igen… det at være så hudløst ærlig omkring,
hvordan man kan opleve et barn, man ikke kan nå ind til, og så kan få
lavet en liste med styrkesider… det er faktisk at gå fra
individperspektiv til aktør og kontekst… og nu kom jeg til at se på det
igen i forbindelse med, jeg havde en samtale, og der kom jeg til at
tænke; gud, havde vi det sådan med ham for et år siden. Det kan jeg
slet ikke genkende, det havde jeg helt glemt, men det er så fordi, det
hele har ændret sig, fordi vi ser ham på en anden måde.”
Mere positivt barnesyn
”Det er især det her med, at man opstiller de her
opretholdende faktorer, og man får set på, at der
faktisk er rigtig mange ting udenom barnet, der kan
have indflydelse på, at barnet reagerer, som det
gør, i stedet for at man bare siger, det er en enkelt
ting, og så er det det… Hvis én opretholdende
faktor ikke fungerer, så prøver vi med den næste, og
det har vi haft kæmpe succes med… så det her
med, at man får set problemstillingen fra flere
vinkler, og man ikke kun holder fast i en… og også
det der med, at det jo ikke er barnet, der skal
ændre sig, men at det er alt det udenom”
Større bevidsthed om egen andel!
”Rigtig meget går tilbage på, hvordan vi agerer –
aktørperspektivet fra vores side, og der kan man
jo gøre en kæmpe forskel ved lige at forstå
tingene på en anden måde – at opleve barnet på
en anden måde. Bare lige gøre en lille ting
anderledes, så ændrer tingene sig, og det synes
jeg er vidunderligt – det er faktisk også lidt
uhyggeligt, hvis ikke man hele tiden har sin
opmærksomhed skærpet på det, for der kan vi så
meget være med til at fastholde nogle børn i
uhensigtsmæssige mønstre…”
Større bevidsthed om egen andel
”Det mest positive ved arbejdet med LP-modellen
er at man har en anden respekt og en anden
anerkendelse ift. det barn, som man nu har en
udfordring med. Det er det der med de positive
og de negative fortællinger, hvor vi nu ikke giver
hinanden lov til at have de der negative
fortællinger om et barn. Det synes jeg, er det
positive.”
Opsummerende
Alle vi har været i kontakt med er har fået meget
ud af arbejde med LP-modellen – især
perspektivskiftet fra individ til kontekst
fremhæves
Fælles sprog og referencer med tankegods som
”opretholdende faktorer” og Blomsten
fremhæves
At der er store udfordringer i implementeringen
med rod i struktur/tid
Opsummerende
At forståelsen af LP – modellen som en samlende
metode ikke er udbredt – dette ville reducere
kompleksiteten ift. de løbende krav fra
omgivelserne.
Anvendelse af kortlægningsresultater skal
understøttes bedre – hvordan?
Danske børn er i gode hænder – generelt flotte
resultater - kortlægningen
Fremtid – kulturforandringer
Italesat praksis
Informeret praksis
Analytisk praksis
Koordineret praksis
Udviklingen i arbejdet med modellen kan
beskrives gennem disse kategorier – følge faserne
i udvikling af teams – helt oppe –
hvedebrødsdagene er forbi – og så kommer der
lange seje træk
LP-modellen giver umiddelbart
performancetab - mikroniveau
Klarhed og
effektivitet i
arbejdet
Tid
Beslutning om
LP-modellen
Etablering af LPmodellen
Funktionel
anvendelse af LPmodellen
Molly Søholm, T. & Juhl, A. (2006)
(med udgangspunkt i Tuckmans teamudviklingsmodel)
Højtydende
anvendelse af LPmodellen
26
Fremtid – hvad vi følge med i?
Undersøge kvaliteten af LP arbejdet med
forskningsviden om udvikling i team i baghovedet
 indgår i tovholder 2 + 3 uddannelse
Sammenhæng mellem kvantitativ og kvalitativ
forskning med afsæt i fagligt indhold – fx
sammenhænge mellem sociale og sproglige
kompetencer
Undersøge vejledernes rolle og bidrag i LP
arbejdet

similar documents