LOGO - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

Report
ชุ ดการสอนเสริมความรู้ เรื่อง คอมเพรสเซอร์ สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
สาขางานปิ โตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์
www.themegallery.com
LOGO
วัตถุประสงค์
1
นักเรียนรู้จกั หน้ าที่และการแบ่ งประเภทของเครื่องคอมเพรสเซอร์
2
นักเรียนรู้จักส่ วนประกอบของเครื่องคอมเพรสเซอร์
LOGO
Fan/Blower/Compressor
เครื่องจักรกลลม มีหน้ าที่ในการถ่ ายทอดพลังงานกลให้ กับอากาศ
โดยการเพิม่ ความดัน ความเร็ว ให้ สูงขึน้ สามารถแบ่ งออกตาม
แรงดันได้ เป็ น 3 ลักษณะ
1. พัดลม(FAN)
2. โบลเวอร์ (BLOWER)
3. เครื่องอัด(COMPRESSOR)
LOGO
การแบ่ งประเภทของเครื่องจักรกลลม
แบ่ งตามลักษณะของความดันก๊ าซที่เพิม่ ขึน้ มีดงั นี้
Fan
=>
Pressure ไม่ ถึง 0.03 Bar
Blower
=>
Pressure 0.03 - 3 Bar
Compressor =>
Pressure สู งกว่ า 3 Bar
LOGO
Fan (พัดลม)
 ขับเคลือ่ น Gas ปริมาณมากๆ
 ระบายอากาศ
FAN
แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม
1. Axial Fan
2. Radial Fan
Axial
Radial
- Propeller
- Radial
- Tube axial
- Forward curved
- Vane axial
- Backward inclinrd
- Air foil
www.themegallery.com
LOGO
Propeller
เป็ นใบพัดลมซึ่งมีใบพัดลักษณะเดียวกับใบพัดเรือติดตั้งอยู่บนกรอบหรือแกนยึดใช้ ใน
การขับเคลือ่ นอากาศจากบริเวณหนึ่ง ให้ อตั ราการไหลในช่ วงกว้ างโดยอัตราการไหล
ขึน้ อยู่กบั ขนาดใบพัด จานวนใบพัดและ ความเร็วรอบเพิม่ ความดันให้ อากาศน้ อยมาก
สามารถนาไปใช้ งานได้ โดยไม่ จาเป็ นต้ องมีท่อนา
www.themegallery.com
LOGO
Tube axial
เป็ นใบพัดลมซึ่งมีใบพัดลักษณะเดียวกับพัดลมชนิด Propeller ติดตั้งอยู่ภายในปล่ อง
ทรงกระบอก การไหลของก๊ าซอยู่ในแนวเดียวกันกับแกนหมุน ลักษณะการไหลของก๊ าซ
เป็ นแบบสกรู (Screw – like motion) เพิม่ ความดันของก๊ าซได้ ปานกลาง ให้ อตั ราการไหล
ในช่ วงกว้ า ง ความเร็ ว เชิ ง เส้ นของก๊ า ซในท่ อ อยู่ ใ นช่ วง 10 ถึ ง 20 เมตรต่ อ วิ น าที
ประสิ ทธิภาพ ค่ อนข้ างตา่ (30-50%)
LOGO
Vane axial
เป็ นพัดลมซี่งมีใบพัดลักษณะเดียวกันกับพัดลมชนิด Propeller ชุ ดของใบพัด ติดตั้ง
อยู่ภายในปล่ องทรงกระบอก มีแพนหรื อครี บเป็ นกระจังอยู่ทางด้ านหน้ าการไหลของก๊ าซ
อยู่ในแนวเดียวกันกับแกนหมุน ลักษณะการไหลของก๊ าซเป็ นแบบเส้ นตรง เพิ่มความดัน
ของก๊ าซได้ ปานกลาง ให้ อัตราการไหลในช่ วงกว้ าง ความเร็ วเชิ งเส้ นของก๊ าซในท่ ออยู่
ในช่ วง 10 ถึง 20 เมตรต่ อวินาที ประสิ ทธิภาพเชิงกลปานกลาง (40-65%)
แบบลมพัดเป็ นเส้ นตรงเพราะมีแผ่ นเวน
(Vane-Axial Fan)
LOGO
Radial
เป็ นพัดลมซึ่ งมีใบพัดติดตั้งอยู่ในวงล้ อ ลักษณะการยึดใบพัด เป็ นไปตามแนวรั ศมี
อยู่ในตัวถังรู ปหอยโข่ ง การไหลของก๊ าซเป็ นไปในแนวตั้งฉากกับแกนหมุน เพิ่มความดัน
ของก๊ าซค่ อนข้ างมาก ให้ อตั ราการไหลในช่ วงกว้ าง สามารถใช้ กับก๊ าซซึ่งมีอนุภาคของแข็ง
แขวนลอย หรื อมีคุณสมบัติกัดกร่ อนได้ ดี นิยมใช้ ในการระบายอากาศ การควบคุ มอัตรา
การไหลทาได้ ง่ายและสะดวก เครื่องเดินค่ อนข้ างเงียบ ประสิ ทธิภาพสู ง (65 – 80 %)
รู ปพัดลมใบพัดรัศมีตรง (Radial-Blade Type)
LOGO
Forward curve
เป็ นพัดลมซึ่ งมีใบพัดติดตั้งอยู่ในวงล้ อ ลักษณะการยึดใบพัด เป็ นไปตามแนวโค้ งสวน
กับทิศทางการหมุนของวงล้ อ ให้ อัตราการไหลในช่ วงค่ อนข้ างแคบ ใช้ กับก๊ าซซึ่ งมีอนุ ภาค
ของแข็งแขวนลอย หรื อก๊ าซซึ่ งมีคุณสมบัติกัดกร่ อนไม่ ได้ เนื่องจากลักษณะใบพัดจะกัก
อนุภาคไว้ ตามซอก ทาให้ ความจุเครื่ องลดลง และเสี ยสมดุลในการหมุน การเคลือบหรื อบุผิว
ใบพัดทาได้ ยากและไม่ เป็ นที่นิยมการควบคุมอัตราการไหลทาได้ ยาก ประสิ ทธิภาพค่ อนข้ าง
สู ง (55 – 75 %)
LOGO
Backward Inclined
เป็ นพัดลมซึ่งมีใบพัดติดตั้งอยู่ในวงล้ อ ลักษณะการยึดใบพัด เป็ นไปตามแนวโค้ งตามทิศ
ทางการหมุนของ ลักษณะการใช้ งานเหมือนกับ Radial เครื่องเดินค่ อนข้ างเงียบและเป็ นแบบ
ไม่ มีโอเวอร์ โหลด (Non-overloading) ประสิ ทธิภาพสู ง (65-80%)
ใบพัดทีซ่ ี่โค้ งเข้ าข้ างหน้ า (Sirocco)
ส่ งลมได้ ปริมาณมาก ณ ความเร็วรอบตา่ และหมุนเงียบ
LOGO
Air foil
เป็ นพัดลมซึ่ งมีใบพัดติดตั้งอยู่ในวงล้ อ ลักษณะการยึดใบพัด เป็ นไปในแนวโค้ ง
ตามทิศทางการหมุนของวงล้ อ ใบพัดของพัดลมชนิดนี้ จะมีลักษณะปลายโค้งเรี ยว
แบบปี กเครื่ องบิน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน การติดตั้งใบพัดและลักษณะ
การใช้ งานเหมือนกับ Radial ใบพัดแบบแอร์ ฟอยล์
ใบพัดทีซ่ ี่โค้ งลงหลัง
เปลีย่ นพลังงานเป็ นความกดดันได้ โดยตรง
www.themegallery.com
LOGO
COMPRESSOR
COMPRESSOR หรื อ เครื่ องอัด เป็ นเครื่ องที่เพิ่มความดันของอากาศหรื อ ก๊ าซ ซึ่ ง
ความดันขาเข้ าของเครื่องอัดส่ วนมากจะเป็ นความดันบรรยากาศ เครื่องอัดที่ได้ รับความดัน
ขาเข้ าสู งกว่ าความดันบรรยากาศ เรี ยกว่ า เครื่ องเพิ่มความดัน (BOOSTER) และเครื่ องที่ดูด
ก๊ า ซที่ ค วามดั น ต่ า กว่ า บรรยากาศ ไปปล่ อ ยที่ ค วามดั น บรรยากาศ เรี ย กว่ า เครื่ อ งดู ด
Compressor & Blower
(VACUUM)
Dynamics
Positive Displacement
Centrifugal
Reciprocating
Rotary
- Root
- Vane
- Screw
LOGO
Dynamics
Centrifugal
การหมุนของใบพัดทาให้ เกิดพลังงานจลน์
เกิดแรงเหวีย่ ง ( Centrifugal Force ) ของ gas ทาให้ เกิดมีความเร็วและความดันสู ง
LOGO
Centrifugal
LOGO
Centrifugal
ข้อเสี ย
ข้อดี
1.
2.
3.
4.
อายุการใช้งานยาว
Smooth flowTEXT
Gas ไม่ปนเปื้ อนกับ Oil
ให้อตั ราการไหลกว้าง
1.
2.
3.
4.
ใช้ไม่ดีกบั gas ที่ของแข็งปนหรื อมี
TEXT
น้ าหนัก
ต้องใช้ความเร็ วรอบสู ง
Pressure drop ในระบบมีผลกระทบต่อ
การทางาน
ดูแลยุง่ ยากเกี่ยวกับระบบหล่อลื่น
LOGO
Positive Displacement
1.Reciprocating มีลกั ษณะดังนี้
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสู บ
พลังงานขับด้ วย เครื่องยนต์ , Motor
ขับเพลาข้ อเหวีย่ ง พาก้ านลูกสู บดึงลูกสู บเคลือ่ นทีเ่ ป็ นจังหวะ ดูด - อัด
อัดความดันได้ สูงๆ ด้ วยการเพิม่ Stage
LOGO
ลักษณะการทางาน
Horizontal Type
www.themegallery.com
LOGO
2. Rotary
แบ่ งเป็ น 3 แบบ
ทางเข้ า
2.1 Root โดยมีพู 2 อัน
หมุนขบกันด้ วยความเร็วเท่ ากัน
ด้ านปลายของพูจะหมุนเกือบ
สั
ม
ผั
ส
กั
บ
ผนั
ง
เครื
่
อ
งอั
ด
ทางจ่ าย
คอมเพรสเซอร์ แบบใบพัดหมุน
www.themegallery.com
LOGO
2. Rotary
ส่ วนประกอบหลักของ Roots blower
1. Housing and end plate
3. Shaft
2.Impeller
4.Bearing
5. Timing gear
ทางเข้ า
ทางจ่ าย
www.themegallery.com
LOGO
2. Rotary
2.2 Rotary vane มีลกั ษณะดังนี้
 มีใบพัดทีม่ ปี ลายเลือ่ นได้ ติดอยู่กบั Rotor
 แกนเพลา Rotor ติดตั้งเยือ้ งศูนย์
 ช่ องเวนหมุนดูด gas เข้ าเต็มช่ องแล้ วหมุนต่ อไปช่ องเวนจะถูกอัดให้ เล็กลง
จนกระทัง่ หมุนไปถึงท่ อปล่ อย gas ทีม่ คี วามดัน และ อุณหภูมสิ ู งออกไป
www.themegallery.com
LOGO
2. Rotary
2.3 Screw มีลกั ษณะดังนี้
มีเพลาอยู่ 2 แกน
Screw วางขบกันหมุนเข้ าหากัน
ช่ อง Screw ประกบกันหมุนแล้ วเกิดการ ดูด - อัด gas ส่ งไปสู่ ทางออก
คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู
www.themegallery.com
LOGO
2. Rotary
2.3 Screw Compressor มีการทางาน
ข้ อดี
1.
2.
3.
4.
ไม่ มี Valve ภายในตัว
ใช้ ได้ กบั Gas ทีค่ วบแน่ นได้
ให้ ปริมาตรคงที่
Gas ไม่ ปนเปื อน Oil
ข้ อเสี ย
1.
2.
3.
4.
ให้ ปริมาตรและความดันในช่ วงแคบ
Low pressure Low capacity
ไม่ เหมาะกับ corrosive gas
ให้ อตั ราส่ วนการอัดต่า
www.themegallery.com
LOGO
TK-218
TK-217
E-210
E-250
B
2
B
1
P
3
E-214
E-211
P
1
P
2
E-213
B
3
E-212
LOGO
Loop Control Booster
X
X
PI
C
PI
C
P
T
Po
TO
P
T
1rd
STG
2rd
STG
Cooler
Cooler
3rd
STG
Cooler
P
T
PI
C
LOGO
Secondary
Compressor
LOGO
Ga
s
Ga
s
Ga
Ga
ss
E-216 D/C
Ga
s
Ga
s
Ga
s
Ga
s
2
D
2
A
Ga
s
Ga
s
2
C
2
B
Ga
s
Ga
s
1
A
Ga
Ga
ss
E-215 C/D
1
B
Ga
s
Ga
s
Ga
s
Ga
Ga
s
s
E-215 B/A
E-216 A/B
Ga
s
Ga
s
LOGO
Loop Control Primary
X
X
Po
TO
1rd
STG
PI
C
PI
C
P
T
P
T
2rd
STG
Cooler
Cooler
3rd
STG
Cooler
P
T
PI
C
Heater
LOGO
สรุปเรื่องคอมเพรสเซอร์
1.1 พัดลมเป่ าอากาศ (Fan) ขนาดแรงดันไม่ ถึง 0.03 Bar
1.2 เครื่องเป่ าลม (Blower) ขนาดแรงดันระหว่ าง 0.03 - 3 Bar
1.3 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ขนาดแรงดันสู งกว่ า 3 Bar
แบบแรงเหวีย่ ง (Centrifugal)
แบบไดนามิกส์ (Dynamics)
www.themegallery.com
LOGO

similar documents