Maaseudunkehittämisohjelma 2014 – 2020 - Etelä-Savo

Report
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Rakennerahasto-ohjelmaa koskeva
infotilaisuus hankehakijoille 5.3.2014
Maaseudun kehittämisohjelma
2014–2020
Maija Puurunen
Etelä-Savon ELY- keskus
Sivu 1
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
on vastattava uusiin haasteisiin
ruoan, luonnonvarojen ja
alueiden käytön osalta
ÄLYKÄS kasvu:
Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja
tutkimuksen käyttöönotto
Sosiaaliset innovaatiot
OSALLISTAVA kasvu:
Paikallinen kehittäminen sekä
maaseututalouden monipuolistaminen
Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen
seurauksena
KESTÄVÄ kasvu:
MAASEUDUN
KEHITTÄMINEN
Sivu 2
Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja
julkishyödykkeet
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen,
hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian
kehittäminen
Kestävä maankäyttö ja luonnon
monimuotoisuus
Kolme strategista painopistettä
Maaseutuohjelmalla
• Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta
harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti
kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.
• Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan
työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä,
uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.
• Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua
vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.
Sivu 3
Maaseutuohjelman tavoitteet
1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö
maaseudulla lisääntyvät.
2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
ilmastonmuutokseen tehostuvat.
3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat.
4. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys,
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.
5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.
6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään
tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten
hyvinvointia.
Tavoitteita toteutetaan ohjelman toimenpiteillä.
Sivu 4
Ohjelmavalmistelun aikataulua
Parlamentin ja
neuvoston
asetusten julkaisu
20.12.2013
Maaseudun
kehittämisohjelman
2014-2020
hyväksyntä
Komission
toimeenpanosääntöjen
hyväksyminen
Kumppanuussopimuksen valmistelu
2013
2014
Elokuu
Joulukuu
Lausuntojen
käsittely
Talouspoliittinen
ministerivaliokunta
Lait maaseudun
kehittämisestä ja
ohjelman
hallinnoinnista
eduskuntaan (muut
myöhemmin)
Sivu 5
Toukokuu
Kumppanuussopimus
komissioon
Ohjelmaluonnoksen
toinen versio
12.12.2013
Alueelliset
suunnitelmat ja
paikalliset
strategiaesitykset
Ohjelman käsittely
valtioneuvostossa
13.3.2014
Syyskuu
Koulutukset käynnistyvät
Ohjelma komissioon.
Neuvottelut komission
kanssa jatkuvat
kunnes ohjelma on
hyväksytty
Ohjelman sisältö
• Nykytilan analyysi + SWOT
• Tarpeet
- ohjelman läpäisevinä tavoitteina ympäristö, ilmasto, innovatiivisuus
• Strategia
- tavoitteet, valitut toimenpiteet, rahoituksen kohdentaminen ja
painotukset
•
•
•
•
•
•
•
Toimenpiteet
Seuranta ja arviointi
Rahoitussuunnitelma
Indikaattorisuunnitelma
Toimeenpanon järjestelyn kuvaukset
Kansallinen maaseutuverkosto
Todennettavuus ja valvottavuus
Sivu 6
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020
TOIMENPITEET (1):
8.2.1 KOULUTUS JA TIEDONVÄLITYS
- Kehittämishankkeet / julkis- ja yksityisoikeudelliset koulutusyhteisöt
- Koulutushankkeissa tuki enintään [90] %, tiedotushankkeet 100 % hyv. kustannuksista
8.2.2 NEUVONTA
- Neuvonta tilan tarpeiden perusteella: täydentävät ehdot, viherryttäminen, ympäristöasiat,
kasvinsuojelu, ilmastonmuutos, energiasuunnittelu, eläinten hyvinvointi ja innovaatiot
- Liiketoiminnan suunnittelun neuvonta rahoitetaan kansallisesti osana investointitoimenpidettä
- Kilpailutetut, koulutetut, rekisteröidyt neuvojat/ tuki neuvojille neuvontatapahtumaa kohti;
varaus 1500 €/viljelijätapahtuma (yksittäinen viljelijä tai ryhmä)
8.2.3 INVESTOINNIT FYYSISEEN OMAISUUTEEN
Maatilojen kokonaistehokkuuden parantaminen (investoinnit)
- Maataloutta harjoittava luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö/
avustus (EU-osarahoittoitteiset), korkotuki, valtiontakaus
- Tuen enimmäismäärä nuorilla 60 %, muilla viljelijöillä 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
Maataloustuotteiden jalostus, markkinointi ja kehittäminen
- Aineelliset ja aineettomat investoinnit avustus [x-y %] / mikro, pien- tai keskisuuri yritys tai
maatila, toteutettavuustutkimukseen ja neuvontaan enintään [40 %] hyväks.kustannuksista
- Leader-tmintaryhmän hankkeissa max 180 000 €
- ”Annex I” –maataloustuotteet, tukea myös elintarvikkeiden jalostukseen (”Non-Annex I”) kun
sovelletaan valtiontukisääntöjä. Myös maataloustuotteiden myyntikunnostukseen(suoramyynti)
tai paikalliseen vähittäismyyntiin (lyhyet jakeluketjut).
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET
jatk. (2)
Ympäristöinvestoinnit
- Kosteikot, perinnebiotoopit, luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen/
perustamisavustus x €/ha sopimusalalle
8.2.4 TILA- JA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Nuorten viljelijöiden aloitustuki
- Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö/avustus max 30 000 €
(EU-osarahoitteiset), korkotuki 25 000 €, varainsiirtoverovapaus; tuki yht. max 70 000€
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
- Maatalouden ulkopuolien yritystoiminta maailoilla ja maaseudun mikro- ja pienyrityksissä
- Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö/avustus
- Uuden yrityksen perustaminen max [30 000/35 000€ (?)],vain kerran hakijaa ja yritystä kohti
- Olemassa olevan kehittäminen max 35 000 € (liiketoim.suunnitelma/kertakorvauksena)
- Innovatiiviset kokeilut 10 000 € / kertakorvauksena
- Yritysten investointituki / avustus [x-y] % hyväksyttävistä kustannuksista
mikro- ja pienyrityksille, lisäksi toteutettavuus tutkimuksen ja neuvonnan tuki
- Leader-toimintaryhmän hankkeissa max 180 000 €
ESAELY, Maija Puurunen 15.11.2013
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET
jatk. (3)
8.2.5 MAASEUDUN PALVELUJEN JA KYLIEN KEHITTÄMINEN
- Kehittämishankkeet (tuki max 100 %) ja yleishyödylliset investointihankkeet (75 %)
- Avustus/ julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt
- Paikalliset, alueelliset, alueiden väliset, valtakunnalliset, kansainväliset hankkeet
- Palvelumallien kehittäminen, kokeilut, pilotoinnit , kylien kehittäminen,
pieninfra mm. tietoliikenneyhteyksien parantaminen, ei laajakaistojen runkoverkkoja
8.2.6 YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOKORVAUKSET
- Tilakohtaiset tp. sitoumus (ravinteiden tasapainoinen käyttö, pakollinen, sitoumus),
- Lohkokohtaiset tp.sitoumus (9 tp. esim. lietelannan sijoitus, vähennetty lannoitus, kasvipeitteisyys )
- Ympäristösopimukset (kosteikkojen hoito, luonnon monimuotoisuus ja maisemat, alkuperäisrodut
ja kurki-, hanhi-, joutsenpellot)
- Geenipankki (alkuperäiskasvien viljely, varmuuskokoelmat, alkuperäisrotujen perimän säilytys)
8.2.7 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO
- Aktiiviviljelijät/ Luomusitoumus /luomutuotannon eriyttävät säädökset/ myyntikasvien viljely
min 30 % sitoumusalasta/ min 5 ha luomulla, puutarhakasveilla 1 ha, 3 ey eläinlajia / tuki x €/ha
8.2.8 LUONNONHAITTAKORVAUKSET
- Aktiiviviljelijöille
- Tukialueet AB ja C:kasvinviljely/ kotieläintalous; tuki xx €/ha
- Tuen porrastus alle 150 ha tuki 100 %; 150-250 ha 80 %; 250-350 ha 70 %; yli 350 ha 60 %
Sivu 9
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET
jatk. (4)
8.2.9 ELÄINTEN HYVINVOINTI
- 1-vuotiset sopimukset; nautakarjatilat, sikatilat, lammas- ja vuohitilat, siipikarjatilat
- Esim. nautatiloilla: eläinlääkäri min 1x/v. hyvinvointisuunnitelma; ruokintasuunnitelma;
eläinten pitosäännöt (sairaskarsinat, ulkoilumahdollisuudet yms.); suunnitelma toimintahäiriön varalta
- Korvaus x €/ey
8.2.10 YHTEISTYÖ
-Tuki avustuksena kehittämishankkeille; valtiontukimenettelyn kautta tuen kohteet ja tasot
-Tuen saajat: Pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, maaseudun innovaatioryhmän
hallinnosta vastaava organisaatio, jolla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
-Tukitaso enintään 100 % yhteistyön aloittamiseen, maaseudun innovaatioryhmän
perustamiseen, innovaatioryhmän toimintakustannus enintään 20 %
-Innovaatioryhmät valitaan hakumenettelyllä, valintakriteerit 1. seurantakomiteassa,
suunnitelmat mmm:n hyväksyttäväksi
- Ryhmän tulee koostua tutkimuksen, neuvonnan, asiantuntijoiden, viljelijöiden, metsänomistajien
sekä ao. innovaation kehittämiseksi loogisten markkinatoimijoiden edustajista.
- Ryhmä toteuttaa innovaatioon tähtäävää hanketta enintään [3 v.] ajan; hanke voi kestää [5] vuotta.
Sivu 10
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET
jatk. (5)
Uutta yhteistyössä edelliseen kauteen verrattuna:
• Yhteistyö-toimenpide kattaa laajemmin kaikki ohjelman tavoitteet
• Pilotti- ja demonstraatiohankkeet ja uusien klustereiden tuki
• Kansainvälinen yhteistyö EU:n alueella
• Tuottajayhteistyön, markkinoinnin jne. kehitys mahdollista
• Tutkimusyhteistyö mahdollista, kun kytkeytyy tiiviisti hankkeeseen
• Hankkeita voi kytkeä yhteen muiden rahastojen hankkeiden kanssa
(mm. EAKR, ESR, Horizon 2020 tutkimusohjelma, Life+ hankkeet,
kansallinen rahoitus Tekes)
8.2.11 LEADER
-
Vahvistetaan ja kehitetään paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa.
-
Paikalliset maaseudun kehittämisstrategiat (luonnokset mmm:öön kesällä 2013=> ulkopuolisen
arvioijan arviot 31.10 2013=> hakemukset toimintaryhmäksi huhtikuun 2014 lopulla =>
virallinen haku toimintaryhmäksi käynnistyy vasta, kun maaseutuohjelma on hyväksytty)
-
Toimintaryhmän oltava esim. rekisteröity yhdistys, jonka jäsenyys avoin kaikille alueen toimijoille
-
Tavoitteena myös nyt, että koko Suomen maaseutu Leader-toimintaryhmien aluetta
-
Etelä-Savossa Veej’jakaja, Rajupusu Leader ja Piällysmies (Pertunmaa Päijänne-Leaderissa);
maaseutualuetta koko maakunta Mikkelin ja Slin kaupunkikeskustoja lukuun ottamatta.
. Sivu 11
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET
jatk. (6)
LEADER -tuki on avustusta kehittämishankkeeseen, yleishyödylliseen investointihankkeeseen,
yrityshankkeeseen tai teemahankkeisiin.
- Teemahankkeissa Leader-ryhmä on tuenhakijana.
- Toimintarahaa lukuunottamatta Leader-hankkeiden julkisen tuen enimmäismäärä 180 000 €.
Leader rahoitus
- Kuntien osuus 20 % toimintaryhmien ohjelman julkisesta rahoituksesta (’könttäsumma’)
- Yksityisen rahoituksen tavoite 35 % kokonaisrahoituksesta
- EU:n osarahoitus on 42 % julkisesta rahoituksesta (valtio+kunnat+muu julkisraha).
- Leader-ryhmän toimintaraha 100 % julkista tukea toiminnan kustannuksiin ja aktivointiin;
toimintaraha voi olla enintään 25 % kehittämisstrategian kustannuksista
Ohjelman tekninen tuki
- Ohjelman hallinto, viestintä, koulutus, seuranta, arviointi, tukimyöntöjen ja maksamispäätösten
valmistelu (pl. maksupäätösten hyväksyntä).
- Myös teknisestä tuesta 42 % EU:n osuutta ja loput kansallista vastinetta
- Teknisen tuen käyttö palkkakustannuksiin ja muihin ohjelman hallinnoinnin kustannuksiin
Mavissa ml. Verkostoyksikkö, maa- ja metsätalous-ministeriössä ja ELY-keskuksissa.
Sivu 12
Kooste: Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa
Koulutus ja tiedonvälitys (art. 14)
- hankkeet ympäristöosaamisen
kehittämiseen
Neuvonta (art. 15)
- ympäristöneuvonta
- ympäristösitoumukseen valittujen
toimien mukauttaminen neuvonnan
perusteella
Tila- ja yritystoiminnan
kehittäminen (art. 19)
- tuote- ja palvelukehitys, innovaatiot,
työmahdollisuudet: esim. lannan
tuotteistamisen kehittäminen,
ympäristöyrittäjyys
Sivu 13
Ympäristökorvaukset (art. 28)
Ravinteiden
kierrätys
Valumavesien hallinta
Monimuotoisuuden ja
maiseman edistäminen
Kosteikkojen hoito
Maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja
maiseman hoito
Kurki-, hanhi- ja
joutsenpellot
Alkuperäisrotujen
kasvattaminen
Vähennetty lannoitus
yksivuotisilla
puutarhakasveilla
Valumavesien hallinta
Lietelannan sijoittaminen
peltoon
Peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys
Ympäristönhoitonurmet
Ravinteiden ja orgaanisten Orgaanisen katteen käyttö
aineiden kierrättäminen
puutarhakasveilla ja
siemenperunalla
Ravinteiden tasapainoinen käyttö
Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset
Peltoluonnon
monimuotoisuus
Puutarhakasvien
vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu
Geenipankkisäilytys:
(art. 29.9)
Sitoumus
Maaseudun palvelujen ja kylien
kehittäminen (art. 20)
- esim. ympäristön tilaa parantavat
yhteisölliset toimet, uusiutuva energia,
virkistyspalvelut, luontoreitistöt,
asuinympäristön parantaminen,
maisemanhoitosuunnitelmat
- paikallisten Leader-ryhmien kautta
toteutettavat ympäristöhankkeet
Sopimus
Investoinnit (art. 17)
- lannan prosessointi, varastointi
- säätösalaojitus
- kosteikkojen perustaminen
- luonnonlaitumien peruskunnostus
Luonnonmukainen tuotanto (art. 29) Yhteistyö (art. 35)
- eri tahoja yhdistävät yhteishankkeet: esim.
Luonnonhaittakorvaukset
verkostojen luominen, kehittämishankkeet
(art. 31-32)
- käytäntöön kytkeytyvä tutkimus,
- tukikelpoisuus pysyville laitumille
innovaatioiden ja uusien käytäntöjen tai
tekniikoiden käyttöönotto, pilottihankkeet
Leader (art. 41-44, 64)
Maaseutuohjelman rahoitus
Varojen jako linjattu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 11.12.2013
Toimenpide
• Maatalouden ympäristö‐ ja ilmastotoimenpiteet sekä neuvonta
• Luonnonmukainen maatalous
• Eläinten hyvinvointi
• Luonnonhaittakorvaukset yht., josta
- osarahoitettu (EU ja kansallinen)
- kokonaan kansallinen rahoitus*
• Maatalouden aloittamis‐ ja investointiavustukset
• Leader
• Yritys‐ ja hanketuet sekä tekninen apu
Yhteensä
milj. euroa
1 626
326
458
3 284
1 810
1 474
407
300
691
7 092
* Sisältää siirtoa maa‐ ja puutarhatalouden kansallisesta tuesta. Lopullinen siirrettävä määrä
täsmentyy myöhemmin.
Sivu 14
Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus
(milj. €) 2014-2020
Leader (5,3 % osarahoitteisista)
300
Yritys‐ ja hanketuet, tekninen apu
691
Makera
723
Maatal. aloitus‐ ja invest.avustukset
407
Eläinten hyvinvointi
458
Luonnonmukainen maatalous
326
Maatal. ympäristö‐ ja ilmastotp., neuvonta
1626
LFA, kansall. Lisärahoitus (budj.)
1924
LFA, osarahoit. (EU ja kansallinen)
1810
0
500
1000
1500
2000
Milj. €
Rahoitus yhteensä vv. 2014-2020 kansallisesta rahoituksesta riippuen
7,092 Mrd € - 8,265 Mrd € (ml. Makera ja LFA lisärahoitus 1,5-1,9 Mrd €)
Sivu 15
Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus
(milj. €) 2014-2020
Leader (5,3 %
osarahoitteisista)
Yritys‐ ja hanketuet,
tekninen apu
Makera
Maatal. aloitus‐ ja
invest.avustukset
EU:n osuus 42 %
Eläinten hyvinvointi
Kansall.
vastinrahoitus
Luonnonmukainen
maatalous
Maatal. ympäristö‐ ja
ilmastotp., neuvonta
LFA, kansall.
Lisärahoitus (budj.)
LFA, osarahoit. (EU ja
kansallinen)
0
500
1000
1500
2000
Milj. €
EU:n rahoitusosuus yhteensä 2,359 Mrd €, kansallinen rahoitus 4,733-5,906 Mrd €,
kansallisten lisärahoitusten määrästä riippuen 28,5-33,3 % ohjelman rahoituksesta
Sivu 16
KOHTI UUTTA MAATALOUTTA JA MAASEUTUA 2020
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ennakkoarviointi
- Arvioinnin on toteuttanut 6/2012-2/2014 MDI Public Oy yhteistyössä Nordregion,
Itä-Suomen yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa sekä
ProAgrian ja Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) asiantuntijoiden kanssa.
- Arviointi perustuu Neuvoston asetuksen N:o 1305/2013 77 artiklaan
- Ennakkoarviointiraportti sisältää ohjelman laadintaan ja sisältöön kohdistuvan ympäristöarvioinnin
ohjelman toteuttamisen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista (Laki 200/2005),
ympäristöselostus on julkaistu 5/2013 (www.mmm.fi ja www.maaseutu.fi )
Suositusten yhteenveto
- Arviointikonsortio on esittänyt suosituksia ohjelman strategiasta ja tavoitteista, toimenpiteistä ja
toimeenpanosta, intervention logiikasta sekä rahoituksesta.
 Maaseudun kehittämisohjelmassa tulee käsitellä sekä maatalouden että maaseudun kehittämisen
näkökohtia ottaen huomioon alueelliset erot
 Rahoituksen pääpaino on säilyttävissä toimenpiteissä, mutta ohjelmakauden aikana tulee
panostaa myös maaseudun uudistumiseen
 Byrokratian keventämisen tavoite on olennainen osa ohjelman toimeenpanoa ja hallinnointia
- Arviointia arvostetaan: ennakkoarvioinnin suositukset huomioitu hyvin.
Sivu 17
Uutta alueellisissa ja paikallisissa
toimissa kaudelle 2014–2020
• Sähköinen asiointi ja hakuprosessin etenemisen tarkastelu
kauden alusta alkaen
• Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt
- Kertakorvaus, kiinteämääräinen korvaus (lump sum/flat rate)
• Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia
• Innovaatio-, kansainväliset ja muut yhteistyöhankkeet sekä
tutkimusyhteistyö oleellisena osana ohjelmaa
• Maatalouden investoinnit nykyistä laajemmin ohjelmaan
• Täydentävyys muiden rahastojen kanssa alueilla ja
valtakunnallisesti maaseudun kehittämiseksi
• Tekninen apu jatkuu kuluvan kauden reaalisella tasolla
• Maaseutuverkosto ja -yksikkö jatkavat. Yksikkö osana
Maaseutuvirastoa Seinäjoella.
Sivu 18
Maaseutu.fi/maaseutu2020
Muista myös uutiskirje Liiteri
Sivu 19

similar documents