dosyayı indir

Report
B K
ERAT
ANDİLİ
ASIM YAZAR
Et ve Balık Kurumu Camii Imam Hatibi
21/06/2013
َ َ‫ين إِ َّنا أ‬
ِ ‫حم َوا ْل ِك َتا‬
ٍََ ‫نز ْل َناهُ فِي َل ْي‬
ِ ‫ب ا ْل ُم ِب‬
‫ار َكٍ إِ َّنا ُك َّنا ُمنذ ِِرينَ فِي َها ُي ْف َر ُق ُكل ُّ أَ ْمر َحكِيم‬
َ ‫ُّم َب‬
َ‫أَ ْمراً ِّمنْ عِن ِد َنا إِ َّنا ُك َّنا ُم ْرسِ َِين‬
Hâ Mîm.Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu
mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları
uyarmaktayız . Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o
gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız,
Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin
Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler
göndermekteyiz”
“
Duhan 1-5
َ‫ َو َبل ْغ ِنا‬،‫ان‬
َ ‫ َِو َش ْع َب‬،‫الله َّم َبا ْك َل َنا في َ َجب‬
ُ
‫ِر‬
ِ
ٍ ‫ِ ر‬
َ‫ان‬
َ
َ
ِ ‫َرمض‬
Enes b. Mâlik (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir: "Receb
ayı girdiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle derdi:
"Ey Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek
kıl, bizi Ramazan'a kavuştur.“
َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ
ُ ‫ض‬
َ ‫هري َو َر َم‬
ُ‫ان َشهر‬
ِِ ‫رجب شهر الل ِه وشعبان ش‬
ُ
َّ
‫ام ِتي‬
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım,
Ramazan da ümmetimin ayıdır."
Berat Gecesi…
Berat, Arapça berae/beraet kelimesinin
Türkçeleşmiş şeklidir. Beraet kelimesi sözlükte,
"kişinin borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan,
yükümlülükten
kurtulması
veya
yükümlü olmaması" anlamına gelir.
Istılah olarak berat:
“Günahlardan
kurtulmak,
manen
temize çıkmak, ilahi af ve rahmete ulaşma”
demektir.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve
Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma
amacı vardır.
Kurtuluş Gecesi.
İşledikleri hata, kusur ve günahlarını itiraf
edip Cenâb-ı Hakka tevbe ve istiğfarda bulunan
Müslümanların ilahi rahmete nail olup
affedilecekleri umulduğu için bu geceye “BERAT
KANDİLİ” (Kurtuluş Gecesi) denilmiştir.
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ
ُْ
َ ْ َ
‫﴾ ِانا انزلناه ٖفى ليل ٍة‬٢﴿ ‫اب اْل ٖب ِين‬
‫﴾ وال ِكت‬١﴿ ‫حم‬
ِ
َ ُّ ُ ُ َ ْ ُ َ
ُ َّ َ َ َ ُ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
‫﴾ ٖفيها يفرق كل ٖام ٍر‬٣﴿ ‫مبارك ٍة ِانا كنا من ِذ ٖرين‬
َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ْ ْ ً ْ َ
َ
﴾٥﴿ ‫﴾ امرا ِمن ِعن ِدنا ِانا كنا ٖمر ِس ٖلين‬٤﴿ ‫ح ٖك ٍيم‬
“Ha mim. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz
onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz
biz uyarıcıyızdır.
Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede
hükmedilir.
Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak
peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.”
(Duhan 1-5)
Her Önemli İşin, Bu Gecede Hikmetli Bir Şekilde Ayrımı
Ve Seçimi Yapılır.
َ
ُ َُُْ َ
َ
ْ
ُّ
‫ميم‬
ِ ٍ ‫ِفيها يفرق كل أم ٍر ح ِِك‬
İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli
işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan
etmektedir:
Bu seneden gelecek seneye kadar
meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı
melekler tarafından defterlere yazılır.
Rızıklar, eceller, zenginlik,
fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu
esnada kaydedilir.
O yılki hacıların sayısı bile bu devrede
takdir olunur.
Herkesin ve her-şeyin o sene
içindeki mukadderatı kaydedilir
ََْ ُ ُ َ َ َْ َ ْ
ُ ََْ ْ َ َ َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
‫النص ِف ِمن شعبان ف ِقوموا لميلها وصوموا‬
‫ِإذا كانت لميلة‬
ِ
َّ َّ َ َ َ ْ َ
ْ
ُ
َّ
َ
ُّ ‫الش ْمس إ َلى َس َماء‬
ُ
َ
َ‫الد ْن ِميا‬
َ
ُ
‫ ف ِإن الله ين ِزل ِفيها ِلغرو‬. ‫يومها‬
ِ
‫ب‬
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ ََُْ ٌ َْ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ََُ
‫فميقول أال ِمن مست َغ ِف ٍر فأغ َ ِفر ل ِه أال مستر ِزق فأرزقه ِأال‬
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ‫ُم ْب َت ًلى َفأعا ِفميه أال كذا أال كذا ح ِت ى يْلَ الفْر‬
“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince;
gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki
Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli
eder ve şöyle der:
- Benden Yok mu af dileyen, onu affedeyim.
- Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim.
- Yok mu bir derde mübtela olan ona afiyet vereyim.
- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek
sabaha kadar devam eder.” (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38).
َّ َّ
َ‫صف م ْن َش ِْع َبان‬
ْ ‫الل َه َل َمي َّْلَ في َل ِْمي َلة الن‬
‫" ِإن‬
ِ
ِ َِ ِ ُ ِ
ِ
َْ
َ ُ ْ
ْ َّ
ْ ََ
َ
ُ
" ‫ش ِاح ٍن‬
ِ ‫فميغ ِفر ِلج ِم ِميَ خل ِق ِه ِإ ِال ُِش ِر ٍك أو م‬
“Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi
(Beraat gecesi) tecelli eder ve
ana-babaya asî olanlarla
Allah'a ortak koşanlar dışında
bütün kullarını bağışlar.”
(İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).
BERAT GECESİNDE KİMLER GENEL AF DIŞINDADIR?
Sevgili Peygamberimizin hadislerinde zikrettiği günahları bu gecede
bağışlanmayacak olan insanlar şunlardır:
1. Allah'a şirk koşanlar
2. Ana-babalarına isyan eden, hizmetlerini görmeyip,
haklarını eda etmeyen evlatlar
3. Alkollü içecekleri içmeye ve faiz yemeye devam
edenler, vazgeçmeyi düşünmeyen, bu konuda tevbe, istiğfarı
aklına getirmeyenler
4. Büyücülük yapıp gaipten haber verme işiyle meşgul
olanlar
5. Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler
6. Adam öldürüp, yaptığı bu büyük günahtan pişmanlık
duymayanlar
7. Gururlu ve kibirli olanlar
8. Akrabalarla ilişkileri kesenler
َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
ُ
َ
َ
ْ
‫حت ى ِإذا جاء أحدهم اُوت قال ِر ِب ار ِجعو ِ ِن‬
ُِ ‫صال ًحا ف َميما َت َر ْك‬
َ ‫َل َعلي َأ ْع َم ُل‬
َ‫ت َك ََّّل إ َّن َها َكل َم ٌة ُه ِو‬
ِ ِ َ
ِ ِ
ِ
ُ َ
َ‫َ ْ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ ن‬
َ
َ
َ
َ
ِ ‫قا ِئلها و ِمن ور ِائ ِهم برزخ ِإلى ِيو ِم يبعثو‬
“Nihayet onlardan birine ölüm gelince,
“Rabbim! Beni dünyaya geri gönder ki, terk
ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der.
Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden
ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri
güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel)
bir perde (berzah) vardır” Müminun 99-100
َ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ‫س ما‬
َ
ُّ
ٌِ ‫الله ولتنظ ْر نف‬
ِ ‫يا أيها ال ِذين آمنوا اتقوا‬
َّ َّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َّ َ
َ‫الل َه َخب ٌير بما‬
‫قدمت ِلغ ٍد واتقوا الله ِإ ِن‬
ِ ِ
َ‫َ ْ َ ُ ن‬
ِ ‫تعملو‬
“Ey iman edenler! Allah'tan korkun,
herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın;
Allah'tan sakının,
çünkü Allah, işlediklerinizden haberdardır.”
(Haşr, 59/18)
Hazret-i Ömer (R.A.) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur:
“Hesaba çekilmeden önce, kendinizi
hesaba çekiniz.
Amelleriniz tartılmadan önce, kendi
amellerinizi tartınız.
Öyle ki size ait hiçbir sır gizli
kalmayacak, bütün sırlar meydana
çıkacak.”
Şaban ayı ve Berat Kandili Hayatı Yeniden İnşa etme Zamanı
olmalı









Tıpkı vücudun zaman zaman muayeneden geçirilmesi
gibi manevî dünyamızı adeta bir check-up yapmalıyız.
Allah ile aram nasıl? Onun istediği bir kul olabildim mi?
Allah’a karşı kulluk vazifemi yapabiliyor muyum?
Beni ondan uzaklaştıran kötü alışkanlıklarım var mı?
Peygamberin sünnetini, ahlakını yaşayabiliyor muyum?
Her an ölüm gelecek olsa buna ne kadar hazırlıklıyım?
Ruhumuzu İslâm’ın güzellikleriyle ne derece süsleyebildik?
Bir Müslüman olarak İslâm’ı ne derece özümseyebildik?
İslâm ahlâkını ne kadar hayata geçirebildik?
Ailemiz ve çocuklarımız için üzerimize düşen görevleri yapabildik mi?
Bugüne kadar İslam’ın yaşanmasına
katkıda bulunacak hizmetim var mı?
 Kaç yetimin başını okşadım, karnını doyurdum, üstünü giydirdim?
 İnsanlığa hizmet edecek, malımdan, ilmimden, neslimden örnek bir
evlat kazanabildim?
َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
‫قل ُيا ِعب ِادي ال ِذين أسرفوا ِعلى أنف ِس ِهم ال‬
َ
ُ ُّ ُ ْ َ َ َّ َّ َّ َ ْ َّ
َ
ْ
َ‫وب‬
ِ ‫تقنْوا ِمن رحم ِة الل ِه ْ ِإن الله يغ ِفر الذن‬
ً ‫َجم‬
ُ‫الر ِحمي ِم‬
َّ ‫ميعا إ َّن ُه ُه َو ال َغ ُفو ُر‬
ِ ِ
“De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi
kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları
affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok
merhamet edendir.”
(Zümer Suresi, 39/53)
1. TEVBE VE İSTİĞFAR YAPMAK:
Yapmış olduğumuz hatalarımızı gözden geçirmenin en
güzel anlarından biride bu kandil geceleridir.
َّ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ً‫صوحا‬
ُ ‫الل ِه َت ْو َب ًة َّن‬
ِ ‫يا أيها ال ِذين آمنوا توبوا ِإلى‬
iman edenler! Allah’a samimiyetle
tövbe edin!”
“Ey
Bu gecede Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve
isyanlarımız için tevbe edelim, istiğfarda bulunalım.
‫يا أيها الناس توبوا الى هللا فإني أتوب في الميوم الميه‬
‫مائة مرة‬
“Ey insanlar, Allah’a tevbe edin. Zira ben günde yüz kere O’na
tevbe
ediyorum.”
(Müslim,
Zikr,
42)
buyurmuştur.
Günahlar insanların sırtında yüktür.
Bu gece ise
bu yükü hafifletme vaktidir. Onun yolu ise tövbedir. Tevbe için iyi
bir hazırlık yapmalı, güzelce abdest almalı, helal lokma yemeye
gayret etmeli, pişmanlık duyup, bir daha günaha düşmemeye
karar vermeliyiz.
2. KUR’AN-I KERİM VE MEALİNİ OKUMAK:
Hayat rehberimiz kuranın indirildiği ayı ve
özellikle kadir gecesini en güzel geçirmenin yolu
kuran okumaktan geçer. Peygamberimiz şöyle
buyurmaktadır.
ْ َ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ
ً َ
َ
ْ
‫القميامة ش ِفميعا‬
‫اقرؤا القرآن ِفإنه يأتي يوم‬
ِ
ْ
‫حاب ِ ِه‬
ِ ‫ألص‬
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet
gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak
gelecektir” (Riyazü’s-Salihin, Hadis No: 993)
Gönlümüzü, gecemizi, geleceğimizi ve
geçmişlerimizi Kuran’ın nuruyla nurlandıralım.
Ölmüşlerimizin ruhlarını Yasinlerle, Tabarekeler ile,
Amme suresiyle, en azından fatiha ve ihlas sürelerini
okumak suretiyle ruhlarını şad edelim.
3. SALÂTÜ-SELÂM GETİRMEK:
Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgililer
Sevgilisi Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)
salat ve selam olsun. Her daim kendisine yapılan
selama karşılık veren Sevgili Peygamberimize bu
gecede olan bağlılığımızı ve O’na olan sevgimizi
çokça salat ve selam getirmekle ifade edeceğiz. Çünkü
bu ay peygamber ayıdır.
َّ َّ
َّ ‫ص ُّلو َن َع َلى‬
َ‫النبي َِيا َأ ُّي َها َّالذين‬
َِ ‫الل َه َو َم ََّلئ َك َت ُه ُي‬
‫ِإن‬
ِ ً ِ ِ
ِ
َ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ
ْ
ِ ‫آمنوا صلوا علمي ِه وس ِلم ِوا تس ِل‬
‫ميما‬
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e
salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât
edin, selam edin.”
4. KAZA VEYA NAFİLE NAMAZ KILMAK :
Bu Kandil Gecesinde en az beş vakit (bir
günlük) geçmiş namazlardan kaza edelim. Üzerimizde
kaza borcu yok ise nafile namaz kılalım kandil gecesini
ibadetle ihya etmiş, değerlendirmiş oluruz. Efendimiz
(s.a.v.) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurur:
َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َْ َ َ
َ ‫َم ْن‬
ْ
،‫كأنما قام ِنصف اللمي ِل‬
ِ ‫صالة العش ِاء في جماع ٍة ف‬
ِ ‫صلى‬
َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ُ‫الل ْمي َل ُك َّل ِه‬
ْ
َ
َ
ْ
ُّ
‫َو َمن صلى الصبح في جماع ٍة فكأنما قام‬
yatsı namazını cemaatle
kılarsa sanki gecenin yarısını ihya
etmiş gibidir. Kim de sabahı da
cemaatle kılmışsa gecenin tamamını
ihya etmiş gibidir." [Müslim, Mesacid 260, (5656)
"Kim
5. ALLAHI BOL BOL ZİKRETMELİ
Zikir kışa dönmüş kalplerimizi bahara çevirir. Zikir ölmüş
ruhlara hayat verir. Bu gecede zikir bizlere güzellikler
katacaktır. Tatmin olmayan kalbimizi tatmin edecektir.
َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ٰ َ َ ً ُ ُ َ ً َ َ ّٰ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ
َ
ُ
‫ال ٖذين يذكرون الله ِقمياما وق ِعودا وعلى جن ِوب ِهم وِيتفكرون ٖفى‬
َْ
َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َّ
َ‫خ َل ْق َت ٰه َذا َباط ًَّل ُس ِْب َح َانك‬
ِ ‫ض ربنا ما‬
‫ات واالر‬
ِ ‫خل ِق السمو‬
ِ
ِ
ََ َ َ
َّ
َ
ِِ ‫ف ِقنا عذاب الن‬
‫ار‬
“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine
yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı
hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen
bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem
azabından koru!” (NİSA suresi 142. ayet)
ّٰ ْ َ َ ّٰ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ٰ َ َّ َ
‫ال ٖذين امنوا وتْم ِئن قل ِوبهم ِب ِذك ِر الل ِه ا ِال ِب ِذك ِر الل ِه‬
ُ ُ ْ ُّ َ ْ َ
ُ‫وب‬
ِ ‫تْم ِئن القل‬
“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete
erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur
bulur.” (HİCR suresi 6. ayet)
ٰ َّ
َ َ ّٰ ْ ْ َ ٌ ْ َ َ َ ٌ َ َ ْ ْ ُ َ ٌ َ
ِِ ‫ن ِذك ِر الل ِه وِاق ِام الصل‬
‫وة‬
ِ ‫ِرجال ال تل ٖه ِيهم ِتْارة وال بميَ ع‬
َّ َ َ َ ً ْ َ َ ُ َ َ ٰ َّ
َْ َ ُ ُُْ
َ
َ
َ
ْ
ُ‫ار‬
ُ
‫ن‬
ِ ‫وة يخافو يوما تتق ِلب ٖف ِميه القلوب واالبص‬
‫ك‬
‫الز‬
‫اء‬
‫يت‬
‫ا‬
‫و‬
ٖ
ِ
ِ
“Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı
anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı
insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir
günden
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ (FURKÂN
ََ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ُ ُْ
ّٰ ُ ْ korkarlar.”
َ َ 18.ٰ َّ ayet)َّ َ ٰ َّ
َ ْ َ suresi
ْ
َ‫الله َا ْكب ُر‬
ٰ
‫ر‬
ِ
‫ك‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫و‬
‫ر‬
ِ
‫ك‬
‫ن‬
ُ‫ا‬
‫و‬
‫اء‬
‫ش‬
‫ح‬
‫ف‬
‫ال‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ ى‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ت‬
‫وة‬
‫ل‬
ِ
‫الص‬
‫ن‬
‫ا‬
‫وة‬
‫ل‬
‫الص‬
‫م‬
‫ق‬
‫ا‬
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ‫اتل ما ا‬
ِ ِ ‫اب و‬
ِ ‫وحى ِالميك ِمن ال ِكت‬
ِ َ َ َ
َ
ّٰ
ْ ‫َوالل ُه َي ْعل ُم َما ت‬
‫صن ُعو ِن‬
“(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl.
Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.
Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah
yaptıklarınızı
bilir
ُُ
ْ .” (AHZÂB
َ suresi 21. ayet)ٰ َ َ ْ
ََ
ّٰ
َ
ُ
َ ‫اف َم ْن َش َر َح الل ُه‬
‫اس َمي ِة قل ُوب ُه ْم ِم ْن‬
ِ ِ ‫ص ْد َر ُه ِل َِّل ْسَّل ِم ف ُه َو َع ِلى نو ٍر ِم ْن َرِب ٖه ف َو ْي ٌل ِللق‬
ََ
ٰ ُ ّٰ ْ
ِ ٍ ‫ضَّل ٍل ُم ٖب‬
‫ين‬
‫ِذك ِر الل ِه اول ِئ َك ٖفى‬
“Allah kimin gönlünü İslâm'a açmışsa o, Rabbinden bir nûr
üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri
katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir
sapıklık içindedirler.” (ZÜMER suresi 23. ayet)
6. DUA YAPMALI
‫ أول لميلة من‬:‫خمس لميال ال ترد فيهن الدعوة‬
‫ ولميلة‬،‫ ولميلة الجمعة‬،‫ ولميلة شعبان‬،‫رجب‬
‫ ولميلة النحر‬،‫النصف من الفْر‬
"Beş gece vardır ki onlarda
yapılan dualar geriye çevrilmez.
Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi,
Şabanın ortasında bulunan gece,
Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve
Kurban Bayramı geceleridir
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
Kendimize, Aile Efradımıza, Komşularımıza,
Ölmüşlerimize, Mü’minlere Ve Tüm İnsanlara
Dualarımızda Yer Verelim.
7. MUHASEBE YAPALIM:
Ömrümüzün muhasebesini yapalım. Bundan sonra iyi bir
mü’min olmaya, düzenli namaz kılmaya, günahlardan sakınmaya
Rabbimize söz verelim.
Kurana karşı tavrımızı sorgulayalım ve belirleyelim.
Kuran bizden razı mı?
Kuran yarın kıyamette bize şefaat
edecek?
edecek mi? Yoksa bizden şikayet mi
Kuran hayatımızın neresinde,
Kuran okuyor muyuz?
Peygamberi ne kadar tanıyoruz? Sünnetlere uygun ibadet ediyor muyuz? Kuran
nidalarıyla evimizi süslüyor muyuz?
Allah’ı, Peygamberimizi, Kuran-ı Kerim’i
çoluk çocuğumuza öğretiyor muyuz?
Kuran için hangi hizmette bulunduk, hangi adımları attık
Kuranın kaç ayetini yada Kaç suresini ezbere/
manasını biliyoruz?
Çocuklarımıza hangi surelerini ezberlettik?
Kuran öğrenmelerini teşvik ettik mi, ne hediye aldık?
8. ZİYARETLEŞME VE HASTALARI ZİYARET
Kandiller
Anne ve babalarımızın hayatta ve yanımızda ise ellerini
öpmeli, onların hayır dualarını almalı, uzakta iseler bir telefon
açmak suretiyle bu feyizli gecede kendilerini memnun etmeye
çaba göstermeli, dualarıyla hayatımızı güzelleştirmeliyiz.
“Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, anne-babanıza da iyi
davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her
ikisi sizin yanınızda yaşlanırsa kendilerine “öf” bile deme;
onları azarlama ikisine de güzel söz söyle.
ُّ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ
َ‫الر ْح َم ِ ِة َو ُق ْل َرب ا ْر َح ْم ُه َما َكما‬
َّ ‫الذ ِل ِم َن‬
‫واخ ِفض لهما جناح‬
ِ
َ ‫َرَّب َميانى‬
‫ص ٖغ ًيرا‬
ٖ
Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve.
”Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi
de sen onlara (öyle) rahmet et” diyerek dua et”
Kandiliniz
Geçmiş olsun Allah şifalar versin
َ‫َو َق ٰض ى َ ُّب َك َا َّال َت ْع ُب ُدوا ا َّال ا َّي ُاه َوب ْال َِوال َد ْين ا ْح َس ًانا ا َّما َي ْب ُل َغ َّن ِع ْن َدك‬
‫ر‬
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ًْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ََْ ََ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
‫ال ِكبر احدهما او ِكَّلهما فَّل تقل لهما ِا ٍف وال تنهرهما وقل له ِما قوال‬
ً‫َكريما‬
ٖ
Ana-babamızdan başka, yakın ve uzak akrabalarımızı,
komşularımızı özelliklede fakir insanlarımızı
unutmamalıyız.
َ
ْ
َ‫من َكان‬
ُ ‫ وال ُِي ْسل‬، ‫ ال يظل ُمه‬، ‫اُُ ْسل ُم أ ُخو اُُ ْسلم‬
ْ ، ‫مه‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ
ْ‫ َوم ْن َف َّرج عن‬، ‫الل ُه في حاجت ِه‬
َ ‫في َح‬
‫ان‬
‫ك‬
‫ميه‬
‫خ‬
‫أ‬
‫ة‬
‫اج‬
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ َ ً ْ ُ ْ ُ
ْ ‫الل ُه‬
َ‫عن ُه ب َِها ُك ْرَب ًة م ْن ُك َرب ْيوم‬
‫مس ِل ٍم كربة فرج‬
ِ َّ َ ِ ً
ِْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
‫الله يوم ال ِقميام ِ ِة‬
ِ ‫ ومن ستر مس ِلما ستره‬، ‫ال ِقميام ِة‬
“Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez,
haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez.
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin
Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman’dan bir
sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet
günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir
Müslüman’ın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o
kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”
9. KÜSLERİ BARIŞTIRMALI
İslam Dini Müslümanların birbirleri arasında
üç günden fazla küs kalmayı meşru görmemiş, hatta bu
husus haram kılınmıştır.
Hepimiz insanız, hepimizin hataları olmaktadır. Yüce
Rabbimiz merhamet sahibidir ve merhamet edenleri
sevmektedir.
Bu sebeple, nefsanî arzularımızın esiri olmadan
eşimize,
çocuklarımıza,
akrabalarımıza,
komşularımıza ve beraber yaşadığımız insanlara
karşı bir gönül kırıklığımız varsa bu mübarek gece
ne müsait bir gecedir.
َ
َ
ْ
َّ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ
َ‫الله‬
‫ِإنما اُؤ ِمنون ِإخوة فأص ِ ِلحوا بين أخويكم ِواتقوا‬
َ‫َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ ن‬
ِ ‫لعلكم ترحمو‬
“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı
gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
10. Kabirleri İbret Nazarıyla
Ziyaret Edelim
11. Hayır Ve Hasenatımızı Çoğaltma
Yarışına Girelim
12. Çocuklara Hediyeler Verelim Ve
Onları Camiye Getirip Manevi Hazzı
Onlara Yaşatalım
13. Nafile Oruçlar Tutalım
14. Peygamberimizin Hayatını Ve
Hadislerini Okuyalım
İşte kandil geceleri, camilerde aynı safta omuz omuza
geldiğimiz gecelerdir.
Vaazu nasihatler dinlediğimiz, Hatimlerle,
Mevlitlerle, Salat ve selamlarla beraberce gönlümüzü
tezkiye ettiğimiz, temize çıkarmaya gayret gösterdiğimiz
gecelerdir.
Bu geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin
en ulvi seviyeye çıktığı mübarek gecedir.
Bu gece camilerimiz ışıklandırılacak, mü’minler
de Kadın-erkek, Genç-ihtiyar, Fakir-zengin
Herkes camilerde, her yerde diz çökecek,
huzur ve huşu ile rablerine iltica edeceklerdir.
Bu gece üç ayların tam orta gecesi.
Bu gece Üç ayların ikincisi olan Şabanın 15. gecesi.
Bu gece Beraat gecesi.
Bu gece kurtuluş gecesi.
Bu gece mağfiret gecesi.
Bu gece af dileyenlerin günahı ne kadar çok olursa olsun,
affedildiği gece.
Bu gece Rızık isteyenler için rızkın bolca verildiği gece.
Bu gece dua etmek isteyenler için duaların ret olunmadığı
bir gece.
Bu gece dertleri olanlar için dertlerine şifa gecesi.
Bu gece gönüllerin gecesi.
Beraat gecesi Müslümanlar için
önemli gecelerden birisidir.
Bu gece mübarektir. Çünkü feyiz ve bereket insanlara
gönderilir.
Bu gece rahmettir. Çünkü bu gece hayrı isteyenin hayra
kavuştuğu gecedir.
Bu gece Beraattır. Çünkü günahlar bu gecede affedilmiş ve
temizlenmiştir.
Bu gece Şefkattir. Çünkü Allah’ın kullarına karşı şefkatiyle
bu gece nice insanlar kirden temize çıkacaktır.
Bu gece müjdedir. Çünkü Beraat kandili Ramazanın
müjdecisidir.
Bu temenniler ile mübarek Beraat
Kandilinizi tebrik eder, Milletimiz ve
Tüm İslam Alemi için hayırlar
getirmesini Yüce Rabbimden niyaz
ederim.
Allah’a emanet olsun. Geceniz hayırla,
kalbiniz imanla, gönlünüz O’nun ve
Rasulullah’ın sevgisiyle, mideniz helal
lokmayla dolsun.
“Kur’an
okuyunuz.
Çünkü
Kur’an,
kıyamet
gününde
???1?????????2?????
şefaatçi
olarak
gelecektir”
“Kur’an okuyunuz.
Çünkü
Kur’an,
kıyamet
gününde
kendisini okuyanlara
şefaatçi
olarak
gelecektir”

similar documents