FHF ved Astri Pestalozzi

Report
Kompetanseprogram for FoU-strategi og –ledelse
i sjømatnæringa
Landskonferansen 2013
Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595)
Norge – verdens fremste
sjømatnasjon
• Øke verdiskapinga til 550 milliarder NOK i 2050
• Norge skal være framst på innovasjon og nytenking i
alle ledd, fra fjord til bord
Største utfordringer knytta til kompetanse i
sjømatnæringa (Reve og Sasson):
 Mangler intern kapasitet og kompetanse for å kunne initiere,
lede og utnytte resultater fra FoU-prosjekter…
 Nettverk mellom næring og FoU-miljøer til dels mangelfullt
utvikla
 Nødvendig å arbeide mer systematisk med å utvikle
kompetansen til de ansatte i sjømatnæringa
Norge – verdens fremste
sjømatnasjon – hvordan?
• samspill næring – FoU og samspill for innovative
løsninger
• formidling av FoU og kompetanse i bedriftene
• kunnskap om og evne til samhandlings- og
innovasjonsprosesser i regionene
• forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.
Konkurransekraft for norske arbeidsplasser
Regjeringen vil løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlandsNorge… Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder
for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen
vil øke satsingen på forskning..…og har ambisjon om at Norge på sikt skal
bli ett av de mest innovative landene i Europa.
(Regjeringserklæringa)
Kort om Fiskeri og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF)
• Forvalter lovpålagt FoU-avgift på 0,3 % av
eksportverdien i sjømatnæringa. Avgiftsmidlene går
uavkorta til FoU i næringa.
• Underlagt FKD, men styres av næringa. Styre og
faggrupper med næringsrepresentanter.
• Støtter generisk FoU innenfor de enkelte sektorene
og på tvers av sektorene (eks. mat og helse)
• I hovedsak ikke søknadsbasert
• For satsingsområder og prioriteringer: se
handlingsplan.
Mer info: www.fhf.no
Om prosjektet
Forprosjekt (v/ SINTEF Fiskeri og havbruk og Universitetet i NL):
– Kartlagt:
OM det er et behov for økt kompetanse innen FoU i bedriftene
– Innspill til: HVA sjømatsektoren ønsker fokus på i et kompetanseprogram
– Innspill til: HVORDAN sjømatsektoren ønsker dette gjennomført
Metode:
– Intervju av 25 personer med bakgrunn i hele næringskjeden
– Innspill fra andre kompetansenettverk
2 konsept
• Introduksjon til FoU og virkemiddelapparat som bidragsyter til FoU–prosjekter
for sjømatnæringa
– Foreslått gjennomført av virkemiddelapparatet
• Kompetansegivende program for FoU-strategi og -ledelse
– Foreslått utlyst som et hovedprosjekt
Anbefalingene grunnlag for prosjekt vedtatt i FHF
Hovedprosjektet: Kompetanseprogram for FoU-strategi og –
ledelse i sjømatnæringa
Mål:
Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene for å få størst mulig
verdiskapende og lønnsom virksomhet.
Bidra til økt kompetanse for:
 identifikasjon og forankring av FoU behov
 styrket innovasjonsevne – kunnskapsbasert
 økt bruk av FoU-resultater
 aktiv deltakelse i gjennomføring av prosjekter
 bedre utnyttelse av tilgjengelige virkemidler for FoU i egen
bedrift
 aktiv deltakelse i prioritering av midler til marin forskning
gjennom innspill til virkemiddelaktørene
Styringsgruppe
Havbruk:
Produksjon:
Fiske/ fangst:
FoU-institusjon:
Innovasjon Norge:
Forskningsrådet:
Observatører
FHF-styret
Sett Sjøbein
Per Gunnar Kvenseth, Villa organic
Frank Kristiansen, Norway seafoods, Båtsfjord
August Fjeldskår, Fisker, Lindesnes
Kjell Øyvind Midling, Nofima
Lieneke Fjørtoft
Åse Kaurin
Janita Arhaug
Astrid Haugslett
FoU-strategi og –ledelse i sjømatnæringa
Hva skjer i kompetanseprogrammet?
To typer skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud:
Mer info på heimesida fhf.no
Kontaktperson fhf:
prosjektleder Astri Pestalozzi, [email protected], tel 41478595

similar documents