Pedagogisk omsorg

Report
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Pedagogisk omsorg
Februari – mars 2013
Stadens riktlinjer
 Familjedaghem: Max 6 barn, i ett hem
 Flerfamiljsystem
 Övrig pedagogisk omsorg
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Skollagen och Skolverkets allmänna råd
 Skollagen: Barngruppen ska ha lämplig
sammansättning och storlek
 Allmänna råden: Ger exempel på och preciserar
vad som påverkar vad som är lämplig
sammansättning och storlek
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Utbildningsförvaltningen
 Har som ansvarig myndighet för tillsyn och godkännande att
tolka skollagen, de allmänna råden och stadens riktlinjer
 Förvaltningen har därför skapat kriterier för vad som är lämplig
sammansättning och storlek i barngrupper i familjedaghem
 Förvaltningen kommer att skapa motsvarande kriterier för övrig
pedagogisk omsorg
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Utbildningsförvaltningens kriterier för
barngruppers lämpliga sammansättning
och storlek i familjedaghem
Normalläge
 Antal under två år: 2
 Antal under tre år: 3
 Totalt antal: 6
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Utbildningsförvaltningens kriterier för
barngruppers lämpliga sammansättning
och storlek i familjedaghem
Undantag på plussidan
Under en begränsad tid, normalt maximalt sex
månader, kan ett familjedaghem beviljas utökning
med ett barn i förhållande till ovanstående för att
möjliggöra ett smidigt byte av barn i gruppen.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Utbildningsförvaltningens kriterier för
barngruppers lämpliga sammansättning
och storlek i familjedaghem
Undantag på minussidan
 Om anordnaren erhållit bidrag för verksamhetsstöd för barn i behov
av särskilt stöd kan ovanstående barnantal reduceras.
 Bostadens storlek och utformning kan också reducera ovanstående
barnantal.
 Även utformningen av vikarieorganisationen kan reducera ovanstående
barnantal.
 Utöver dessa omständigheter kan det finnas andra oförutsedda
omständigheter som kan reducera ovanstående barnantal.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Samråd
 De flesta anordnare har godkännanden som säger att antalet
barn ska fastställas i samråd med ansvarig handläggare
 Förvaltningens önskemål är att alla anordnare på sikt ska ha
sådana godkännanden
 Utbyte av godkännanden kommer att ske med frivillighet
 För att få samrådet att fungera smidigt för båda parter tas en
samrådsblankett fram
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Samråd
 Samråd görs inför att man ska göra förändringar i barngruppen
 Med utgångspunkt i egenkontrollblanketten (eller en tidigare
samrådsblankett) anges vilka förändringar som planeras
 Håller man sig inom kriterierna är samrådet i praktiken an
anmälan om att man gör en förändring
 Behöver man avvika från kriterierna måste man invänta besked
från ansvarig handläggare innan man skriver in nya barn
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Samarbete mellan anordnare – gott
exempel
 Fem verksamheter i Farsta arbetar i arbetslag och
vikariesystem, d.v.s. alla vuxna och barn känner varandra väl.
 Alla fem verksamheter erbjuder öppet från 6.30 i det egna
hemmet, alltså lämnar alltid föräldern barnet i ”sitt” fdh.
 Inom gruppen har stängningar schemalagts i ett rullande system
där föräldrarna kan hämta sitt barn i ett par, tre olika hem
beroende på vem som tjänstgör. Det gäller tider senare än
17.00.
 Informerar tydligt om detta innan barnen skrivs in, d.v.s att
öppethållande erbjuds inom ramtiden 6.30 – 18.30 schemalagt i
arbetslaget
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN

similar documents