Presentation

Report
ระบบเตือ นการนั ด
หมาย
ทาง
การแพทย ์
ขอมู
้ ลผูจั
้ ดทา
• หัวขอโครงงาน
ระบบเตือนการนัดหมาย
้
ทางการแพทย ์
• นิสิต
นางสาวอรวี ทิพยางกูร
• อาจารยที
่ รึกษา นายประจักษ์ จิตเงิน
์ ป
มะดัน
• ระดับการศึ กษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ
Overview
1. ทีม
่ าของปัญหา
5. ประโยชนที
่ าดวา่
์ ค
ไดรั
้ บ
2. วัตถุประสงคของ
์
โครงงาน
6. ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินโครงงาน
3. แนวทางพัฒนา
โครงการ
7. เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนิน
โครงงาน
1.ทีเ่ ป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
• การนัดหมายจากแพทย ์
– เพือ
่ มาตรวจซา้ เพือ
่ ดูอาการ รับผลตรวจ
หรือ รับยา ฯลฯ
– ในบางการรักษา มีการนัดหมายเป็ นประจา
ทุกเดือน หรือทุกสั ปดาห ์
• ช่องทางการนัดหมายทีพ
่ บบอย
่ คือ ใบนัด
• อุปสรรคสาคัญทีท
่ าให้การนัดหมายเกิดการ
– ดใบนั
ดหาย มเหลว –มาจากหลายสาเหตุ
จาวันนัดหมายผิด
ผิ
พลาดและล
้
หรือ ติด
– ผูป
– ผูป
่
้ ่ วยลืมวันเวลานัดหมาย
้ ่ วยไมว่ าง
1.ทีเ่ ป็ นมาและความสาคัญของ
ปัญหา
(ตอ)
่
• เกิดผลกระทบตอการบริ
หารจัดการและ
่
ดาเนินงาน ของแพทยและเจ
์
้าหน้าที่ การ
นัดหมายของผูป
่ ๆ
้ ่ วยรายอืน
• จากปัญหาขางต
น
้
้ จึงมีการใช้ประโยชนของ
์
ปฎิทน
ิ การนัดหมาย และการแจ้งเตือนดวย
้
ขอความสั
้ น เขามาช
้
้
่ วยแกปั
้ ญหา
• จะช่วยให้แพทยและผู
ป
์
้ ่ วยสามารถ
ติดตอสื
้
่ ่ อสารกันไดมี
้ ประสิ ทธิภาพมากขึน
• ช่วยแกปั
ดหมาย
้ ญหาความลมเหลวในการนั
้
2.วัตถุประสงคของโครงงาน
์
• เพือ
่ ลดการผิดพลาดในการนัดหมาย
• เพือ
่ เพิม
่ ความสะดวกสบายและความแมนย
่ า
ดานการติ
ดตอสื
้
่ ่ สารในการนัดหมาย
3.ขอบเขตในการทาโครงงาน
• สามารถแจ้งการนัดหมายทีเ่ กิดขึน
้ ให้กับผูป
้ ่ วย
ทีถ
่ ก
ู นัดหมายได้ ผานทางบริ
การขอความสั
้น
่
้
และอีเมล
• สามารถเตือนการนัดหมายลวงหน
ง
่
้ ากอนถึ
่
้น
การขอความสั
เวลานัดหมายได้ ผานทางบริ
้
่
และอีเมล
• ผูป
้ ่ วยหมายสามารถแจ้งยกเลิกการนัดหมาย
ได้ ผานทางบริ
การขอความสั
้ นและอีเมล
่
้
• เจาหนาทีแ
่ ละหมอ สามารถจัดตารางการนัด
4.แนวทางการพัฒนาโครงงาน
• ศึ กษารวบรวมฐานขอมู
้ ลการให้บริการการ
รักษา
• ศึ กษาเครือ
่ งมือในการให้บริการขอความสั
้น
้
และอีเมล
• การวิเคราะหระบบและการกาหนด
์
ความสามารถของระบบ
• การออกแบบโครงสรางโดยรวมของระบบ
้
ตารางนัดหมาย
5.ประโยชนที
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
์ ค
• ผูป
ความ
้ ่ วยมาตามการนัดหมายไดตรงเวลา
้
ผิดพลาดในการนัดหมายดน้อยลง
• ผูป
้ ่ วยมีความสะดวกสบายในการติดตอสื
่ ่ อสาร
กับเจ้าหน้าทีแ
่ ละมาตรงตามนัดหมายมากขึน
้
6.ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการทา
โครงงาน
• ดานฮาร
ดแวร
้
์
์
– เครือ
่ งคอมพิวเตอร ์ (Personal
Computer)
– หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
– หน่วยความจาหลักขนาด (RAM)
– สื่ อบันทึกขอมู
้ ลหลัก (Hard Disk)
6.ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการทา
โครงงาน (ตอ)
่
• ซอฟตแวร
์
์
– โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการ
ฐานขอมู
้ ล MySQL
– Gmail
– google.com/calendar
– ฐานขอมู
้ ล MySQL
– โปรแกรม Nodepad ++
– โปรแกรม Appserv 2.5.10
7.เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินโครงงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน (เดือน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
• ศึกษารวบรวมฐานข้ อมูลการให้ บริการการรักษา
• ศึกษาเครื่องมือในการให้ บริการข้ อความสั้ นและอีเมล
•
• การวิเคราะห์ ระบบและการกาหนดความสามารถของ
ระบบ
• การออกแบบโครงสร้ างโดยรวมของระบบตารางนัด
หมาย
• การออกแบบการทางานย่ อยและส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งาน
• ดาเนินการพัฒนาตารางนัดหมายและการแจ้ งเตือน
• ทดสอบปรับปรุงและแก้ ไข
ก.ค.
57
ส.ค.
57
ก.ย.
57
ต.ค.
57
พ.ย.
57
ธ.ค.
57
ม.ค.
58
8.อ้างอิง
• http://goo.gl/iCjJwP
• http://www.ecampaign101.com/smsproduct.php
• http://www.trio4u.com/index.php?lay=sho
w&ac=article&Id=538693173
• https://docs.google.com/document/d/1kU
MD_7bdSawAUSHOMimA1EYi1t9OM7k
XjhtFouJY538/edit
• http://office.microsoft.com/th-th/outlookhelp/HA010167495.aspx
ขอบคุณ

similar documents