edebiyat bilgi ve teorileri ıı

Report
EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II
VİZE ÖDEVİ
İRSAL-İ MESEL
AHMET KEMAL CEYLAN
Edebiyatımızda söz sanatlarının yeri
oldukça geniştir. Anlatımı zenginleştirmek ve
kaideyi manalı bir biçimde sunabilmek için
kullanılan bir çok söz sanatı içerisinde önemli
bir yere sahip olan irsal-i mesel; atasözleri
kullanılarak yapılan bir söz sanatıdır. 1 Türk
edebiyatında Rağıp Paşa, Nâbî, Ziyâ Paşa ve
Sâbit gibi şairler bu sanata çokça
başvurmuşlardır.
2
Kelime anlamı olarak irsal;(A.) gönderme
ve mesel;(A.) örnek, özlü söz, öğretici
hikayedir. Şiirde
anlamı pekiştirmek ve
anlaşılır kılmak için esere konuyu kapsayan bir
atasözünü alıntı olarak veya ona yakın bir
şekilde kullanılarak uygulanır. Bu sözler aynı
zamanda esere güç katmak ve zenginleştirmek
içinde kullanılır ve genelde duygulara hitap
ederek bir hikmeti ortaya koyar.3 Meselin
manasından da anlaşıldığı üzere özlü söz
niteliğindedirler.
İrsal-i mesel sanatında ortaya konulan söz
kesin olarak atasözü değildir. Atasözü
değerinde doğruluğu herkes tarafından kabul
gören, üzerinde tartışılmayacak kadar açık, net
olan sözlerdir.
4
Ey güzellik göğün de hurşid olan yakma beni
Yerde kalmaz çün bilirsin dud-i âhı kimsenin
Necati
fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün
dud-i âh:(A.) ah dumanı
mana: ey güzelliği gökyüzünde güneş olan
sevgili, beni yakma çünkü kimsenin ah dumanı
yerde kalmaz.
İnsana sadakat yaraşır görse de ikrâh
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah
Ziya Paşa
mef’ûlu/mefâîlü/mefâilü/feûlün
ikrâh:(A.) tiksinme iğrenme. Şiirdeki anlamı ise
kötülük.
mana: kötülük görse bile insana doğruluk
yakışır(sadakat). Hazreti Allah doğruların
yardımcısıdır.
Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın
Sırtı pek kimseye ahval-i şita görünür.
Sami
fe(fâ)ilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün
ahval-i şita: kış durumu.
mana: tok insanlar açların halini bilemezler.
Sıkı giyinmişlere kış sadece manzara görünür.
Kirpikleri uzundur yarin hâyale sığmaz
Meşhûr bir meseldir mızrak çuvala sığmaz
Hevai
mef’ûlü/mefâîlü/mefâîlü/feûlün
mana: sevgilinin kirpikleri hayale sığmayacak
kadar uzundur, şöyle meşhur bir söz vardır:
mızrak çuvala sığmaz.
Aç turre-i ham-der-hamım gûş görünsün
Bin halka-i dide ana mengûş görünsün
Vecdî
mef’ûlü/mefâîlü/mefâîlü/feûlün
turre:(A.) saç büklesi ham:(F.)eğri, bükük
der:(F.) kapı gûş:(F.) kulak dide:(F.)göz
mana: büklüm büklüm olan saçını aç da o
güzel kulağın görünsün, binlerle o göz halkası
o kulağa küpe olsun.
Yine girdin ey dost rakibin evine
Çün bilirsin ki melek girmez it olduğu yere
Nizami
mef’ûlu/mefâîlü/mefâilü/feûlün
mana: ey dostum yine girdin rakibin evine,
halbuki sende bilirsin ki melek it olan yere
girmez.
Hat gelince ârız-ı dildâre hiç etmem nigâh
Mihre hengâm-ı küsûfunda nazar meş’ûmdur.
Eşref Paşa
mef’ûlü/fâilâtü/mefâîlü/fâilün
arız:(F.) yanak dildâr:(F.) gönül tutan, sevgili
nigah:(F.) bakış hengam:(F.) vakit, zaman
küsûf:(F.) güneş tutulması
mana: sevgilinin yanağındaki ayva tüyü çıkınca
dönüp bakmam, çünkü tutulmuş güneşe
bakmak uğursuzluk getirir.
Balık baştan kokar bunu bilmemek
Seyrani gâfilin ahmaklığındandır
Aşık Seyrani
Elbet bu halimden yarin haberi var
Çünkü kalpten kalbe yol var
Çağır Karac’oğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Gönül sevdiklerinden soğur
Görülmeyi görülmeyi
Karacaoğlan
Kaynakca
1. www.wikipedia.org/irsalimesel
2. İskender Pala Ansiklopedik Divan Şiiri
Sözlüğü. 235
3. ŞİİRİ ve XIX. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE GÜZEL
TASVİRİ Dr. Doğan KAYA
4.

similar documents