Szanse rozwoju i wzmocnienia finansów gmin poprzez rozwój

Report
Szanse rozwoju i wzmocnienia
finansów gmin poprzez rozwój
poszukiwania i eksploatacji
gazu łupkowego w Polsce
Marek Kurkowski, EY
15 października 2013
Czynniki determinujące rozwój sektora
poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego
Kluczowymi czynnikami determinującymi rozwój sektora poszukiwań i wydobycia gazu
ze złóż niekonwencjonalnych są:
Zasoby
Ocena potencjału wydobywczego złóż węglowodorów w danym
kraju, pod względem ilościowym, jakościowych i technologicznym.
Otoczenie
ekonomiczne
Analiza atrakcyjności systemu finansowego, w tym zwłaszcza
podatkowego danego kraju (zakres obciążeń, stabilność,
przewidywalność), pod kątem efektywności ekonomicznej.
Otoczenie
prawne
Analiza systemu prawno-regulacyjnego dotyczącego sektora
(m.in. system udzielania praw do węglowodorów, wymagania
środowiskowe, elastyczność realizacji transakcji), pod kątem
ryzyka inwestycyjnego.
Polska charakteryzuje się obecnie:
 Dużym, choć wciąż niezweryfikowanym rynkowo potencjałem wydobywczym.
 Atrakcyjnym otoczeniem ekonomicznym, ale zapowiedzi zmian zwiększają ryzyko
inwestycyjne.
 Niesprzyjającym otoczeniem prawnym, przekładającym się na długie, skomplikowane
procedury przygotowania projektu.
Strona 2
Jakie szanse stwarza rozwój sektora gazu
łupkowego w Polsce?
Sektor gazu łupkowego w Polsce jest na bardzo wstępnym, ale dynamicznym
etapie rozwoju.
Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Państwowego Instytutu Geologicznego, złoża
gazu łupkowego mogą pokryć zapotrzebowanie na gaz w kraju na około 65 lat
(obecnie konsumpcja w kraju wynosi ok. 15 mld m3, z czego około 11 mld m3 stanowi
import).
Rozwój sektora gazu łupkowego stwarza liczne szanse dla polskiej gospodarki.
Szanse związane z rozwojem sektora gazu łupkowego w Polsce
• Wzmocnienie niezależności energetycznej Polski, w szczególności ograniczenie lub
nawet uniezależnienie się od importu gazu (w szczególności z kierunku rosyjskiego).
• Potencjalnie niższe ceny gazu dla konsumentów, co może prowadzić do wzrostu
konkurencyjności polskiego przemysłu.
• Szansa na wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji inwestycji
• Wzrost dochodów Państwa i JST, który umożliwi pozyskanie środków na inwestycje
infrastrukturalne i społeczne.
• Gazyfikacja wielu polskich gmin, które nie posiadały dotychczas żadnego źródła
dostaw gazu.
Strona 3
Jakie są oczekiwania i obawy społeczności
lokalnych związanych z gazem łupkowym?
W świadomości wielu władz samorządowych oraz lokalnych społeczności
wydobycie gazu łupkowego niesie ze sobą pewne szanse, ale wiąże się również z
zagrożeniami.
Oczekiwania społeczności lokalnych:
• Możliwość uzyskania dodatkowych
przychodów z podatków i opłat, które
mogą wpłynąć do budżetu gminy.
• Oczekiwanie, że obecność na terenie gminy
pracowników zatrudnionych przy inwestycji
zwiększy zyski lokalnych przedsiębiorców
(właścicieli sklepów, jadłodajni, kwater).
• Nadzieja, że część mieszkańców gminy
znajdzie zatrudnienie przy projektach
realizowanych przez firmy wydobywcze.
Obawy społeczności lokalnych:
• Obawa przed zanieczyszczeniem
środowiska – przede wszystkim gleby i wód
podziemnych – i zagrożeniem dla zdrowia i
życia ludzi.
• Obawa przed nadmiernym hałasem
instalacji wiertniczych i ogólną
uciążliwością przedsięwzięcia (m.in.
wzmożonym ruchem pojazdów).
• Obawa przed pogorszeniem walorów
estetycznych krajobrazu.
Brak współpracy inwestorów z samorządem w zakresie informowania i przezwyciężania obaw
społeczności lokalnych może znacznie utrudnić działania inwestycyjne. Brak wsparcia władz
samorządowych lub lokalnej społeczności do inwestycji może doprowadzić do zablokowania
inwestycji, a w konsekwencji uniemożliwić gminom osiągnięcie pewnych korzyści.
Strona 4
Jakie korzyści może osiągnąć gmina w związku
z rozwojem sektora gazu łupkowego w regionie?
Skala potencjalnych korzyści dla gminy związanych z rozwojem sektora gazu
łupkowego w regionie zmienia się w zależności od etapu prac.
1
Etap poszukiwania
i rozpoznania złóż węglowodorów
• Korzyści dla gminy na etapie
poszukiwania i rozpoznania złóż
węglowodorów są mniejsze ze względu
na krótkotrwały charakter trwania prac.
2
Etap wydobycia złóż
węglowodorów
• Korzyści dla gminy na etapie wydobycia
gazu łupkowego są znacznie większe niż w
przypadku prac poszukiwawczych (duża
skala oraz długi okres inwestycji)
• Na obu etapach prac korzyści dla gminy mogą obejmować:
• dodatkowe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków i opłat, które mogą
stanowić podstawę do finansowania innych inwestycji w gminie,
• możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych przez inwestora,
• dodatkowy rynek zamówień dla lokalnych przedsiębiorców, który przyczynia się do
powstawania nowych miejsc pracy w gminie,
• aktywny udział inwestora w życiu lokalnej społeczności.
Strona 5
1
Etap poszukiwania
i rozpoznania złóż
węglowodorów
Potencjalne korzyści dla gminy
Korzyści dla gminy na etapie poszukiwania i rozpoznania złóż węglowodorów są
mniejsze niż na etapie wydobycia ze względu na krótkotrwały charakter trwania prac.
A
Dodatkowe wpływy
do budżetu gminy
• Na etapie prac
poszukiwawczych gmina
może uzyskać dodatkowe
wpływy z tytułu:
•
•
•
•
•
B
C
Inwestycje infrastrukturalne
• Z uwagi na specyfikę prac
Dodatkowy rynek zamówień
• W trakcie prowadzenia prac,
poszukiwawczych, inwestorzy
inwestorzy zaopatrują się w
realizują inwestycje
lokalnych sklepach i firmach.
przygotowawcze np. w zakresie: W związku z tym, na terenie
danej gminy tworzy się
Opłat koncesyjnych,
• Rozbudowa i modernizacja
dodatkowy rynek
lokalnych dróg,
Umów dzierżawy i
zamówień dla lokalnych
podatku od
• Budowa lub zwiększenie
nieruchomości,
przepustowości wodociągów, przedsiębiorców, który
przyczynia się do
Opłat środowiskowych,
• Budowa studni głębinowych
powstawania nowych
(które
przekazywane
są
po
Opłat związanych z
miejsc pracy w gminie.
zakończeniu
prac
gminie).
pozyskiwaniem pozwoleń,
• Ponadto, przy pracach
•
Realizacja
inwestycji
w
Innych opłat związanych
pomocniczych dla jednej
regionie
stwarza
szansę
dla
z funkcjonowaniem wiertni.
wiertni prace może znaleźć
gmin na gazyfikację!
ok. 10-15 mieszkańców.
Strona 6
Etap
wydobycia złóż
węglowodorów
2
Potencjalne korzyści dla gminy
Korzyści dla gminy na etapie wydobycia gazu łupkowego są znacznie większe niż w
przypadku prac poszukiwawczych z uwagi na większą skalę i dłuższy okres inwestycji.
A
Dodatkowe wpływy
do budżetu gminy
• Na etapie prac
B
C
Inwestycje infrastrukturalne
• Realizacja inwestycji w
wydobywczych gmina może
regionie stwarza szansę
uzyskać dodatkowe wpływy z dla gmin na gazyfikację!
tytułu:
• Intensyfikacja
• Opłaty eksploatacyjne i
zaangażowania w rozwój
opłaty koncesyjne,
gminnej infrastruktury.
• Podatek od
nieruchomości,
• Udział w podatkach PIT i
Dodatkowy rynek zamówień
• W trakcie prowadzenia prac
wydobywczych, inwestorzy
kreują stały rynek
zamówień dla lokalnych
przedsiębiorców.
• Szacowane jest, iż na etapie
prac wydobywczych prace
może znaleźć ok. 30
mieszkańców.
CIT.
• Inne.
Strona 7
Z uwagi na długoterminowy charakter tego rodzaju inwestycji,
inwestorzy mogą brać aktywny udział w życiu lokalnej społeczności,
poprzez wsparcie lokalnych organizacji społecznych (szkoły, biblioteki
itp.) i ważnych wydarzeń (sportowych i kulturalnych).
Podsumowanie
1
Jak pokazują doświadczenia innych branż (infrastruktura liniowa, energetyka
odnawialna, gospodarka odpadami) bez poparcia społecznego i
samorządowego nie jest możliwy dynamiczny rozwój żadnego sektora.
2
Kluczem do efektywnej współpracy przedsiębiorców z samorządami i
społecznościami lokalnymi przy projektach związanych z poszukiwaniem i
wydobyciem gazu łupkowego jest łagodzenie obaw związanych z wpływem
działalności poszukiwawczej i wydobywczej na środowisko i zdrowie ludzi
oraz komunikowanie korzyści dla lokalnych społeczności wynikających z
prowadzenia inwestycji w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym.
Podstawą skutecznej komunikacji jest przekazywanie rzetelnej wiedzy na
temat stosowanych technologii i ich oddziaływań, uwzględnianie
uwarunkowań lokalnych przy planowaniu procesu inwestycyjnego oraz
zachowanie pełnej transparentności wszelkich działań.
3
Strona 8
Skala potencjalnych korzyści dla gminy związanych z rozwojem sektora gazu
łupkowego w regionie zmienia się w zależności od etapu prac. Najważniejszą
korzyścią dla samorządów lokalnych będą dodatkowe wpływy do budżetu
gminy z tytułu podatków i opłat. Środki te będą stanowić podstawę do
finansowania innych inwestycji w regionie.
Dziękuję za uwagę!
Marek Kurkowski
Konsultant
Ernst & Young Business Advisory
Tel:
E-mail:
Strona 9
+48 (22) 557 62 58
+48 519 511 486
[email protected]

similar documents