10. ******************* District Health System (DHS

Report
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 9 มกราคม 2558
ประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 2 ดาน
้
พัฒนาระบบบริการ
: การพัฒนาและจัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพและ
สุ
ม
ุ กาญจนพิมาย
์ ขม
มาตรฐานนายแพทย
ครอบคลุ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต
ประชาชนสามารถเข
าถึ
ง
ได
ระบบบริ
ก
าร
้
้
สุขภาพที่ 3
ประธานคณะกรรมการกาหนดแผน
ทีมงาน
สานักตรวจและประเมินผล
สานักบริหารการสาธารณสุข
กรมการแพทย ์
หัวขอการตรวจราชการฯ
้
1. ระบบปฐมภูม ิ
มี District Health System (DHS)
ทีเ่ ชือ
่ มโยงระบบบริการปฐมภูมก
ิ บ
ั
ชุมชนและทองถิ
น
่ อยางมี
คุณภาพ
้
่
2. ระบบบริการทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ
การส่งตอผู
่ ้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ
1. ระบบปฐมภูม ิ
2. ระบบบริการทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ
การส่งตอผู
่ ป
้ ่ วยออกนอกเขต
สุขภาพลดลง

ดูservice plan อยางน
่
้ อย 4 สาขา
(หัวใจ ทารกแรกเกิด
มะเร็งและ
อุบต
ั เิ หตุ) มีการดาเนินการทีเ่ ชือ
่ มโยงถึง
ระบบบริการปฐมภูมก
ิ บ
ั ชุมชนและทองถิ
น
่
้
แสดงให้เห็ นถึงระบบการส่งตอ
่ การลด
การส่งตอ
่
การติดตามดัชนีในระดับเขต /
1. เปรียบเทียบขอมู
การส
งกับปี 56
งหวั
ด
้ ลจั
่ งตอย
่ อนหลั
้
และ 57
(จากฐานขอมู
้ ล 43 แฟ้ม สนย.)
2. รพ.(M2) มีแพทยผู
่ วชาญสาขาหลักตามเกณฑ ์
์ เชี
้ ย
(เงือ
่ นไข หากไมมี
่
แพทยผู
่ วชาญอยูประจ
า ต้องมีแพทย ์
์ เชี
้ ย
่
หมุนเวียน) (จังหวัดนี้มรี พ.ระดับ
M2 กีแ
่ ห่ง ไดมี
้ การดาเนินการพัฒนาตามแผน
หรือไม่
อยางไร
่
ปัญหาอุปสรรคอยางไร)
่
แนวทางการตรวจราชการ เพือ
่ ลดการ
ส่งออกนอกเขตสุขภาพ
1. มีการจัดตัง้ ศูนยประสานการส
่ งตอ
่ (ศสต.) ระดับ
์
จังหวัด/เขต เพือ
่ ทาบทบาท
หน้าทีใ่ นการ
ประสานงาน รับส่งตอผู
่ ป
้ ่ วยตามแนวทางพัฒนาระบบ
ส่งตอ
่
2. มีการจัดทาระบบขอมู
่ ใช้
้ ลการส่งตอผู
่ ป
้ ่ วย เพือ
ประโยชนในการวิ
เคราะห ์
์
ขอมู
ญหา
้ ลและแกไขปั
้
3. มีการจัดทาเครือขายผู
เชี
่ วชาญสาขาทีม
่ ก
ี ารส่งตอ
่
้ ย
่
ผูป
้ ่ วยจานวนมาก และเป็ น
ปัญหาของจังหวัด/เขต ทีส
่ อดคลองกั
บแผนพัฒนา
้
ระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)เพือ
่ แกไขปั
ญหาการส่งตอ
้
่
4. มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการด
าเนินงาน การ
์
แนวทางการตรวจเชิงระบบ
ดานหั
วใจ, ทารกแรกเกิด, มะเร็ง
้
และอุบต
ั เิ หตุ
1. การจัดการขอมู
้ ลระดับหน่วยบริการ
(Hospital Base Information)
2. การพัฒนาศั กยภาพของหน่วยบริการใน
ดานการวิ
นิจฉัย
้
3. การพัฒนาศั กยภาพของหน่วยบริการใน
ดานการรักษา
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานหั
วใจ
้
้อหัวใจขาดเลือด
Hospital 1. ป่วยโรคกลามเนื
้
Base เฉี ยบพลัน (STEMI)
ได
รั
บ
การรั
ก
ษาโดยการเปิ
ด
หลอด
้
Informati
เลือด (PPCI+SK)
on
มากกวาร
70
่ อยละ
้
2. มีการจัดตัง้ Wafarin clinic ครบทุก
แห่งในโรงพยาบาล
ตัง้ แตระดั
บ M2 โดยสหวิชาชีพ
่
ู ยโรคหั
วใจ (ระดับ 1) เขตละ
ระบบการ 1. มีศน
์
วินิจฉัย 1 แห่ง
2. มีการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจ
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานหั
วใจ
้
ู ยโรคหั
วใจ (ระดับ 1) เขตละ 1
ระบบการ 1. มีศน
์
แหง่
รักษา
2. มีการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจใน
รพท. อยางน
่
้ อยจังหวัดละ
1 แหง่ (ศูนยโรคหั
วใจระดับ 3)
์
3. รพช. ระดับ F2 ขึน
้ ไป สามารถให้ยา
ละลายลิม
่ เลือด (SK) ได้
4. มีการจัดตัง้ Wafarin clinic ครบทุกแหงใน
่
โรงพยาบาลตัง้ แต่
ระดับ M2 โดยสหวิชาชีพ
5. ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
น้อยกวาร
1
่ อยละ
้
(เปรียบเทียบขอมู
้ ลกับปี 57) (รหัส
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานทารก
้
แรกเกิด
Hospital 1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ <
Base
28 วัน น้อยกวา่
Informatio
8 ตอ
ี Neonatal
่ 1,000 การเกิดมีชพ
n
mortality Rate
2. ลดอัตราการเกิด Birth Asphyxia
และสามารถให้
การรักษาดวย
Cooling System
้
อยางน
่
้ อยเขตสุขภาพ
ละ 1 แห่ง
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานทารก
้
แรกเกิด
้ (เตียง NICU
ระบบการ 1. ผู้ป่วยเขาถี
้ งบริการมากขึน
SNB เพียงพอ)
รักษา
จานวนเตียง NICU SNB ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ใน รพ.
ระดับ A S M1 M2
2. รพศ. / รพท. สามารถผสม TPN ได้
มาตรฐาน
3. ทา Laser ROP ไดอย
้ างน
่
้ อยเขตสุขภาพ
ละ 1 แหง่
4. ลดอัตราการเกิด Birth Asphyxia และ
สามารถให้การรักษาดวย
้
Cooling System อยางน
่
้ อยเขตสุขภาพละ
1 แหง
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานมะเร็
ง
้
Hospital
Base
Informatio
n
ระบบการ
วินิจฉัย
1. การทาทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2. อัตราป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งในแตละ
่
ประเภทในโรงพยาบาล
3. เวลารอคอยการรักษา
4. อัตราตายของโรคมะเร็ง
1. การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งระยะต้น
(Screening and Early Detection)
1.1 รอยละของประชากรสตรี
กลุมเป
้
่ ้ าหมาย
ไดรั
้ บการคัดกรองมะเร็ง
เตานม/มะเร็
งปากมดลูก
้
2. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง (Cancer
Diagnosis) : Pathology
2.1 รอยละของผู
้
้ป่วยทีไ่ ดรั
้ บการวินิจฉัยทาง
ง
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานมะเร็
้
ระบบการ 1. การรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Treatment)
1.1 รอยละของผู
้
้ป่วยทีไ่ ดรั
้ บการรักษาหลัก
รักษา
ระบบการ
ภายในเกณฑเวลาที
ก
่ าหนด
์
1.2 รอยละของผู
้
้ป่วยที่ Refer ออกนอกเขต
สุขภาพเพือ
่ ทาการรักษาโรคมะเร็ง
2. การดูแลเพือ
่ ประคับประคองผู้ป่วย
(Palliative Care)
2.1 รอยละของผู
ไดรั
้
้ป่วยมะเร็งระยะสุดทาย
้
้ บ
การดูแลแบบประคับประคอง (palliative
Care)
2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดการ
ระบบสนับสนุ นการดูแลผู้ป่วยระยะทาย
้
การป้องกันและการรณรงคเพื
่ ลดความเสี่ ยง
์ อ
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานอุ
บต
ั เิ หตุ
้
Hospital 1. อัตราตายจากอุบต
ั เิ หตุทางถนนไมเกิ
่ น
Base
18 ตอประชากร
่
Informatio
แสนคน ในปี งบประมาณ 2558
n
(รหัส ICD=10= V01-V89)
2. มีการเก็บขอมู
ั ระดับจังหวัด/
้ ลตัวชีว้ ด
เขต
เพือ
่ ใช้ในการพัฒนาและ
เปรียบเทียบความสาเร็จโครงการ
ระบบการ การเพิม
่ ศักยภาพในการตรวจประเมินและ
วินิจฉัย วินิจฉัย
แนวทางการตรวจเชิงระบบ ดานอุ
บต
ั เิ หตุ
้
ระบบการ 1. มีแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service
Plan) ของการดูแลผู้ป่วย
รักษา
อุบต
ั เิ หตุ
2. มีระบบการดูแลผู้บาดเจ็บกอนถึ
งโรงพยาบาล
่
(Pre-hospital
care) และระบบ Fast Tract Trauma ได้
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3. มีระบบการดูและผู้บาดเจ็บ (Acute care
facilities) และระบบ
ฟื้ นฟูผ้บาดเจ็
ู
บ เมือ
่ พ้นภาวะวิกฤติ
(Post-hospital care)
ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด
ระบบการ 1. มีการพัฒนาระบบส่งตอ่ (Referral system) ที่

similar documents