Document

Report
ระบบบริการสุขภาพระด
คณะกรรมการขับเคลือ
่ น
DHS ระดับจังหวัด
การจายเงิ
น
ตามผลงาน
่
ในหน่วยบริการปฐมภูม ิ
Pay for performance for
primary care
P4PP
นโยบายการบริหารงาน
กระทรวงสาธารณสุข
นพ.ประดิษฐ ์
สิ นธว
ณรงค ์
รมว.กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
“ทศวรรษต่ อไป คนไทยทุ ก
คนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
้
เพื่ อ สร้ างความเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศทัง้
ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม อ ย ่ า ง
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบสุขภาพให้มี
คุณภาพและมี
ประสิ ทธิภาพ ทัง้ ดาน
้
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟื้ นฟู
พันธกิจ
2. มีการทางานประสานกัน
แบบบูรณาการ ทัง้
ภายในหน่วยงาน
ระหวางหน
วยงาน
่
่
ภาครัฐและเอกชน เพือ
่
พันธกิจ
3. พัฒนาระบบการทางาน
ทีข
่ บ
ั เคลือ
่ น ไปสู่
เป้าหมายเดียวกันระหวาง
่
ผู้ ทางานรวมกั
น
ให
่
้
เกิดคุณคาและ
เข
าใจซึ
ง
่
่
้
ระบบหลักประกันสุขภาพ
สร้างขึน
้ มาเพือ
่ ให้มี ผู้ซือ
้ / ผู้ขาย
บริการดานสุ
ขภาพ
้
ภาระ บทบาทการดาเนินงาน
ไมเข
าใจกัน
่
้
ขัดแย้งกัน
พัฒนาระบบการ
ทางาน
สู่เป้าหมายเดียวกัน
คนไทยสุขภาพดี
การพัฒนาระบบ
การทางาน
กระทรวง
สาธารณสุข
สปสช.
ผู้ให้บริการ
Health Service
Provider
้ บริการ
ผู้ซือ
Health Care
Purchaser
ผลลัพธสุ
์ ขภาพ
คนไทยสุขภาพดี
กระทรวง
สาธารณสุ
ข
กากับ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนงาน
มาตรการ
เป้าหมาย
KPI
ผลลัพธ ์
สปสช.
ภาคีตางๆ
:
่
สสส, สช,
สวรส
ประเมินผล
บทบาทกระทรวง
สาธารณสุข
กาหนด กฎเกณฑ ์ การ
บริหารจัดการดาน
สุ
ข
ภาพ
้
ระดับชาติ
(NationalHealth
Authority)
•
กระทรวง
สาธารณสุข
12 เขต/เครือขาย
่
บริการผูตรวจ
้
ราชการ
สป./กรม
กองตาง
่
ๆ
ผู้ให้บริการ
(Provider)
แผนงาน/
มาตรการ
ปัญหาพืน
้ ที่
เป้าหมาย/KPI
ประเมิน
ผลลัพธ ์
(Evaluation)
กากับติดตาม
(Monitorng)
สปสช.
เครือข่
าย
เป้าหมายการพัฒนา
: Goal
เครือ
่ ง
มือ
แผน
สุขภาพ
ผลลัพ
ธ์
สุขภา
พ
แนวคิด
สุขภาพ
ประชาชน
กลุม
่
สุขภาพดี
กลุมป
่ ่ วย
การส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
พัฒนา
กระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
การจัดระบบ
บริการและการ
ลงทุน
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ
(Service Plan)
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
กาหนด เป้าหมาย/
มาตรการตามกลุม
่
อายุเชิงประเด็น
และนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)
 ลดความแออัด
รับบริการใกล้
บาน
้
 เชือ
่ มโยงบริการแบบไรรอยต
อ
้
่
ภายในเครือขาย
่ บริการ (ระดับ
เขต, จังหวัด, อาเภอ)
 คุณภาพ/ความปลอดภัยบริการ
ระบบบริหารจัดการ
(ระบบสนับสนุ น)
กาลังคน
 ระบบ
ขอมู
้ ล
 การเงิน
การคลัง
แผนสุขภาพ
กลุม
่
ส่งเสริม/
ป้องกัน
กลุมบริ
การ
่
- Service
Plan 10
สาขา
- คุณภาพ
บริการ
- ส่งตอ
่
กลุม
่
บริห
าร
กระทรวง
สาธารณสุข
นโยบายพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
ให้ 12 เครือขายจั
ดทา
่
Service Plan แทนการขยาย
โรงพยาบาลเป็ นรายแหง่
Service
Plan
เน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถระบบบริการ ที่
เป็ นปัญหาสาคัญ 10 สาขา
Referra
l
High level
Mid level
First level
Level
Advance
รพ
Standard
ศ.
รพ
ท.
M1
รพท.ขนาด
เล็
ก
M2
รพช.แม่
ขาย
่ ายบริการ
F1-3
เครือข
่
ทุตย
ิ ภูม ิ
เครือขายบริ
การ
P1-3
่
ปฐมภูม ิ
เครือขายบริ
การสุขภาพ
่
จังหวัดสุพรพศ
รรณบุ
ร
ี
(A) 1 แหง
เจ้าพระยายมราช
ตติย
ภูม ิ
(M1) 1 แห่ง สมเด็จ ฯ
ทุตย
ิ ภูม ิ
1 แห่ง อูทอง
่
(F1) 1 แห
่ง ดานช
่
้าง
ปฐม
ภูม ิ
(F2) 6 แห่ง
่
รพท.ขนาดเล็ก
รพช.แมข
(M2)
่ าย
่
รพช.ขนาดใหญ่
รพช.ขนาดกลาง
แผนพัฒนา
ศั กยภาพบริการ
แผนสนับสนุ น
ทรัพยากร
แผนพัฒนาระบบส่ง
ตอ
่
.
แผนพัฒนาคุณภาพ
บริการ
แผนควบคุมกากับ
แผนพัฒนาศักยภาพ
าร บ แผนยกระดับ
แผนมุงเน
ารตามระดั
่ บริ
้ นบริกก
รพศ.เจ้าพระยายมราช
(A)
Excellence 4 สาขา/ศสม
รพศ.สมเด็จพระสั งฆราช
(M1) Excellence 4
สาขา/ศสม
รพ.เดิมบางฯ
(F2) จักษุ ,
Med, วิสัญญี
รพ.ดานช
(F1) Med , สูต ิ
่
้าง
, เด็ก
รพ.บางปลามา้
(F2) Med
รพ.ศรีประจันต ์
(F2) Med , สูต ิ ,
เด็ก
6
รพ.ดอนเจดีย ์
(F2) Med
ตัวชีว้ ด
ั
รพ.สามชุก
(F2) Med , เด็ก
รพ.อูทอง
(M2) ศั ลย ,
- รพศ.เจ้าพระยายม
ราช
Excellence ทารก
,อุบต
ั เิ หตุ
หัวใจ ระดับ 3
2
- รพ.เดิมบางนางบวช
F2
F1
ปี 2556
- รพ.ศรีประจันต ์
ภาพแสดงเครือขายการส
่
่ งตอผู
่ ป
้ ่ วย
จังหวัดสุพรรณบุร ี
รพ.ดานช
่
้าง เดิมบางนางบวช
(F1)
หนองหญาไซ
(F2)
้
ดอนเจดีย ์
รพ.อูทอง
่
รพศ./รพท./รพช.
เป็ นแมข
่ ายให
่
้หน่วย
(F2)
สามชุก
ศรี
ประจันต ์
(F2)
(M2)
(F2)
(F2)
รพ.เจยมราช
้าพระยา
(A)
บางปลามา้
(F2)
รพ.สมเด็จ ฯ
(M1)
แผนพั
ฒ
นาระบบ
กาญจนบุร ี
มบาง
รพ. หนองหญส
า้ งตรพ.เดิ
อ
ฯ
( )
่
่
ไซ( )
จักษุ
รพ.ดาน
่
ช้าง(F1)
Med, สูต ิ
,เด็ก
รพ. ดอน
เจดีย ์ (F2)
รพ. อูทอง
่
(M2)
เด็ก,
ศัลย,สู
์ ต,ิ
อุบต
ั เิ หตุ,
ออโธปิ ดก
ิ ส์
กาญจนบุร ี
F2
F2
รพศ.เจ้าพระยายมราช
( A)
Excellence 4 สาขา /
ศสม.
รพ.สมเด็จ
พระสั งฆราช(M1)
Excellence 4 สาขา/
ศสม
รพ.สามชุก
(F2)
รพ.ศรี
ประจันต(์ F2)
รพ.บางปลามา้
(F2)
รพศ, รพท, รพช
เป็ นแมข
่ ายให
่
้ รพ.
สต.ในพืน
้ ที่
กลยุทธการด
าเนิ
น
งาน
์
•
แตงตั
่ ง้ คณะกรรมการ Service
Plan เครือขายระดั
บเขต/
่
จังหวัด
ทีม
่ าจากผู้เชีย
่ วชาญ
กลุมโรคทั
ง้ 10 สาขา และ
่
เครือขายวิ
ชาชีพ
่
่ มโยงทุกระดับ
•
พัฒนาเครือขายให
้เชือ
่
แบบไร้รอยตอ
่
(เขต, จังหวัด)
• การพัฒนาระบบ พบส. มาเป็ นเครือ
่ งมือ
กลยุทธการด
าเนิ
น
งาน(ต
อ)
่
์
• การบริหาร 
share ทรัพยากร
รวมกั
น
่
• การบริการ  ช่วยเหลือกันของ
โรงพยาบาลใหญ่
โรงพยาบาลเล็ก
ส่งตอ/รั
่ บ
กลับ เมือ
่ พนวิ
้ กฤติ
• วิชาการ  การพัฒนาบุคลากร
สนับสนุ นวิชาการใน
แผนการดาเนินงาน ระยะตอไป
่
(Phase 2)
ระดับจังหวัด
-จัดทาแผนสนับสนุ นทรัพยากร
• กาลังคน
• งบลงทุน
• งบดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน ระยะตอไป
่
(Phase 2)
ระดับกระทรวง
• การบริหารจัดการบุคลากร
ผลิต/พัฒนา
• การบริหารจัดการการเงินการ
คลัง
• แกไขกฎระเบี
ยบให้สอดคลอง
้
้
กับระบบ
ตัวชีว้ ด
ั การตรวจ
ราชการ
- เครือขายมี
ร
ะบบพั
ฒ
นา
่
Service Plan ทีม
่ ก
ี าร
ดาเนินการ ตามแผนระดับ
1,2,3,4 อยางน
่
้ อย 4 สาขา
และตัวชีว้ ด
ั อืน
่ ๆ 6 สาขา
เกณฑ ์ ระดับ 1 – มี
คณะกรรมการ 10 สาขา
ระดับ 2 – มีการวิเคราะห ์
ปัญหาส่วน
ขาดทีเ่ ชือ
่ มโยงทุก
ระดับ
ระดับ 3 – จัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย
่
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข
การพั
ฒนาระบบบริ
ขภาพ
(Service
Plan ระดักบารสุ
ประเทศ)
การ
ระดับเขต/เครือขายบริ
่
(Service Plan ระดับเขต/
การพัฒนาระบบบริการ
เครือขาย)
่
สุขภาพระดับจังหวัด
(Service Plan ระดับ
การพัฒนาระบบบริ
จังหวัด)การสุขภาพ
ระดับอาเภอ
District Health System : DHS
สรางเครื
อขายระบบบริ
การ
้
่
สุขภาพระดับอาเภอ
Service Plan สาขา
ปฐมภูม ิ
ทุตย
ิ ภูม ิ และการดูแล
แบบองครวม
์
มาตรการ
DHS

similar documents