การปฏิรูประบบสุขภาพ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
มิตติ ่างๆของนวัตกรรมสังคมในระบบสุขภาพอาเภอ
มิติทางการเมือง/
เศรษฐกิจ/สังคม
การบูรณาการ
4
3
2
1
ความพร้อมของ
ทรัพยากร
การจัดการ
ค่ากลาง
คาแนะนา
ควรปฏิรูปแนวคิดและวิธีวางแผนงานโครงการใหม่โดย
ใช้เทคนิคการบูรณาการ
ปรับจาก Issue-based เป็ น Activity-based projects
เพือ่ ให้จานวนโครงการลดลง จะเหมาะสมกับการ
ถ่ายโอนให้ภาคประชาชนรับผิดชอบในอนาคต
ให้หน่วยงานระดับเขตเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพ
ของกลุ่มวัยที่กาหนด
ควรเริ่มจากกลุ่มวัย “สูงอายุ” เนือ่ งจากจังหวัด
มีพนฐานและประสบการณ์
ื้
การพัฒนาเรื่องนี้ อยู่แล้ว
กระบวนการเปลีย่ นผ่านระบบจัดการสุขภาพจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน
เพื่อ
ประสิ ทธิภาพ
เพื่อผลกระทบ
(Impact)
Activitybased
ความพร้อม
ของ
ทรัพยากร
Issue-based
ภาคร ัฐ
Innovate & Create
Command & Control
ภาค
ประชาชน
คาแนะนา
วางแผนบูรณาการบทบาทระหว่างกรมต่างๆและสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ
• มอบหมายหน่วยงานเขตต่างๆค้นหา “ค่ากลางของ
ความสาเร็จ” ของโครงการผูส้ ูงอายุในส่วนที่เกีย่ วข้องกับ
หน่วยงานนั้นๆ แล้วส่งมอบให้จงั หวัดใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนดค่ากลางของจังหวัด
• กาหนดบทบาทและบูรณาการงานของฝ่ ายสนับสนุ น
ให้ทุกจังหวัดกาหนดค่ากลางของโครงการสุขภาพผูส้ ูงอายุเป็ น
ประเด็นบังคับ แล้วทาการปฏิรูปโครงการสาหรับผูส้ ู งอายุ
พร้อมกันทุกจังหวัดทุกพื้ นที่
การกาหนดค่ากลางของความสาเร็จระดับเขตและผลทีต่ ามมา
ความถี่สูงสดของงานที่
พบจากการสารวจ
การจัดการค่ากลางของแผนงาน/โครงการ
100
%
เลือกงานที่มีความถี่ไม่นอ้ ยกว่า 65 % ของความถี่สูงสด
กาหนดเป็ นค่ากลางของโครงการ
65
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 งาน
(ก) การสารวจใช้แบบสอบถาม แบบเปิ ด (ข) วิเคราะห์ แยกชนิดงานที่มีการปฏิบตั ิ
จริ งในพื้นที่สารวจ (ค) เรี ยงลาดับความถี่ของงานที่มีการปฏิบตั ิจากน้อยไปหามาก
การบูรณาการประเด็นปัญหา
Spider-web
Diagram
บทบาทที่
ต้องพัฒนา
ใหม่เพื่อ
ผลกระทบที่
ดีกว่า
การกาหนดค่ากลางสาหรับโครงการพัฒนาสุขภาพผู ส้ ูงอายุ
ค่ากลางของ 4
กิจกรรม
ค่ากลางของ 4 กิจกรรม
1.เฝ้ าระวัง/คัดกรอง
2. มาตรการสังคม
3.สือ่ สารเพือ่ ปรับ
พฤติกรรม
4.ปรับแผนงาน/
โครงการ
มาตรฐานวิชาการ
นวัตกรรม
ยังไม่มีค่ากลาง
ค่ากลางของ 4
กิจกรรม
ตารางบูรณาการ : การจัดการกลุม่ วัย
กิจกรรม
โรคไม่ ติดต่ อ
1. การเฝ้ าระวัง/ คัดกรอง
โดยประชาชน
โรคติดต่ อ
โภชนาการ
บู ร ณ า ก า ร
2. การดาเนินมาตรการ
ทางสั งคม
3. การสื่ อสารเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4. การปรับแผนงาน/
โครงการของ
ท้ องถิ่น/ตาบล
5. การจัดการ กลุ่มเป้ าหมาย
บรรจุงานจากค่ ากลางลงในช่ องต่ างๆ
ให้ ตรงกับหัวเรื่องจนครบทุกช่ อง
• บูรณาการงานตามหัวข้ อกิจกรรม
• เว้ นบางงานทีแ่ ยกปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขพิเษ
(แยกไปทาโครงการเฉพาะ)
•
รวมงานทั้งหมดเป็ น 1 กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
ตารางบูรณาการ : การจัดการสภาวะแวดล้อม
กิจกรรม
อาหารปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค
1. การเฝ้ าระวัง/ คัดกรอง
โดยประชาชน
2. การดาเนินมาตรการ
ทางสั งคม
3. การสื่ อสารเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4. การปรับแผนงาน/
โครงการของ
ท้ องถิ่น/ตาบล
สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ สั งคม/เษร ฐกิจฯ
บู ร ณ า ก า ร
บรรจุงานจากค่ ากลางลงในช่ องต่ างๆ
ให้ ตรงกับหัวเรื่องจนครบทุกช่ อง
• บูรณาการงานตามหัวข้ อกิจกรรม
• เว้ นบางงานทีแ่ ยกปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขพิเษ
(แยกไปทาโครงการเฉพาะ)
•
กลุ่มงาน
การสร้างโครงการแบบบูรณาการ
บูรณาการงานใน 5 กิจกรรม
สาคัญของ SRM
บูรณาการงานใน 4 กิจกรรม
สาคัญของ SRM
กลุ่มงานใช้สร้างโครงการ
ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การกาหนดค่ากลางที่คาดหวังสาหรับแผนงาน/โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประจาปี 2557
กิจกรรมสาคัญ
1. การจัดการกล่มเป้ าหมาย
งานทีจ่ ังหวัดกาหนดให้ เป็ นค่ ากลาง
1. ชักชวนกล่มเสี่ ยง/ป่ วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC หรื ออื่นๆ
2. รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส.
3. การจัดแผนแก้ปัญหากล่มเป้ าหมายตามหลักปิ งปองจราจรเจ็ดสี
4. ประเมินความเสี่ ยงและตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสู งในกล่มเสี่ ยง
5. ใช้การแพทย์แผนไทย แพทย์พ้นื บ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมนไพร ฯลฯ ในการแก้ปัญหาร่ วมกับการแพทย์
แผนปัจจบัน
2. การสร้างระบบเฝ้ าระวัง/คัดกรองโดย 1. จัดทาแผนที่เดินดินแสดงบ้านของกล่มเป้ าหมาย/แหล่งอาหารปลอดภัย/ฯลฯ
ประชาชน
2. อสม. ดาเนินการประเมินความเสี่ ยงเบื้องต้นในกล่มอาย 15 ปี ขึ้นไป
3. อสม. เชี่ยวชาญสามารถใช้อปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนนในการตรวจคัดกรองโรค ภายใต้การควบคมดูแล
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสข
4. อสม. เชี่ยวชาญเป็ นบคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส.
5. อสม./ทีมงานออกเยีย่ มบ้าน/ประเมินผูป้ ่ วย ติดตามผูท้ ี่ไม่ได้คดั กรอง
3. การดาเนินมาตรการทางสังคม
1. ส่ งเสริ มการปลูกผักสวนครัว/ผักปลอดสาร/ผักริ มทาง
2. สร้างบคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส.
3. จัดทาข้อตกลงงดบหรี่ สรา/อาหารหวาน มัน เค็ม/ชา-กาแฟ ในงานศพ งานบญ
4. ส่ งเสริ มการรับประทานเมนูชูสขภาพ (เพิ่มผัก ผลไม้) ตามความเหมาะสม
5. ลดการใช้สารปรงรสในบ้าน งานบญ งานศพ
ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การกาหนดค่ากลางที่คาดหวังสาหรับแผนงาน/โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประจาปี 2557
กิจกรรมสาคัญ
4. การสื่ อสารเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
งานทีจ่ ังหวัดกาหนดให้ เป็ นค่ ากลาง
1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นโรงเรี ยนนวัตกรรม/โรงเรี ยน อสม. หรื อเวทีอื่นๆ
2. สร้างกระแสการบอกต่อ เล่าสู่ กนั ฟัง หรื อสะกิดเตือนลดหวาน มัน เค็ม ในชมชน
3. บคคลต้นแบบเป็ นตัวอย่าง/เล่าประสบการณ์การควบคม/ป้ องกันโรค
4. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน/คู่บดั ดี
5. อสม. ขยายเครื อข่ายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. สู่ ชมชน
5. การปรับปรงแผนงาน/โครงการ
ท้องถิ่น/ตาบล
1. ส่ งเสริ มให้ใช้แผนที่ทางเดินยทธศาสตร์และค่ากลางร่ วมกับภาคีระดับตาบล/อาเภอ
2. สร้างทีมงาน/ทีมนักจัดการสขภาพในการการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
3. สร้างตาบลจัดการสขภาพดีวสิ าหกิจชมชนยัง่ ยืน หรื อตาบลสขภาพดีวถิ ีไทย
4. ปรับฐานข้อมูลกล่มเสี่ ยง/กล่มป่ วยให้เป็ นปัจจบัน พร้อมทั้งคืนข้อมูลแก่ชมชน
5. ดาเนินกิจกรรมโดยม่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมและมาตรการชมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลักการ 3 อ.
2 ส.
1. สร้างบคคลต้นแบบ หรื อบ้านต้นแบบเป็ นตัวอย่างในการดาเนินงาน
2. อสม. นักจัดการสขภาพจับคู่กล่มเป้ าหมายเพื่อชักชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย 1 คนต่อปี
3. จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น สถานที่ออกกาลังกาย เวทีเสวนา กิจกรรม
ส่ งเสริ ม มาตรการทางสังคม ฯลฯ
4. ส่ งเสริ มให้เกิดการตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน หรื อชมรมผูป้ ่ วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หรื อดูแลซึ่งกัน
และกัน
5. จัดให้มีแหล่งอาหารปลอดภัยในชมชน เช่น แปลงปลูกผักปลอดสาร ตลาดนัดผักปลอดสาร การส่ งเสริ มให้
ปลูกผักกินเอง
6. การจัดการสภาวะแวดล้อม
ตารางนิยามงาน (7 ช่อง)
1
งาน
กลุ่มงานที่ 1
• งาน
• งาน
• งาน
2
3
ตัวชวี้ ัด
ตัวชวี้ ัด *
ผลผลิต
ผลสาเร็จย่อย
4
5
ปริมาณงาน งบประมาณ
6
7
ระยะเวลา
ผู ้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
*ตัวชี้วัดผลสำเร็จย่อยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่ละคน
กลุ่มงานที่ 2
• งาน
• งาน
• งาน
กลุ่มงานที่ 3
• งาน
• งาน
• งาน
กลุ่มงานที่ ฯลฯ
*ใช้ งำนในตำรำงนี้สร้ ำง PERT / GANTT chart
เพื่อคุมลำดับกำรปฏิบัติต่อไป
กลางสาหรับโครงการพัฒนาสุขภาพผู ส้ ูงอายุ ทีต่ ้องกาหนดเพิม่ เติม
OK
ค่ากลาง?
ค่ากลาง?
ค่ากลาง?
OK
OK
รอสร้างนวัตกรรม
สังคม
OK
คาแนะนา
ปฏิรูปข้ อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (Management
Information) ระดับอำเภอ
• เนื่องจำกจะมีกำรบูรณำกำรงำนระดับท้ องถิ่น/ตำบล
จึงควรปฏิรูประบบกำรเก็บและรำยงำนข้ อมูลใน
ระดับต่ำงๆให้ สอดคล้ อง
• พื้นที่ใดที่เข้ ำโครงกำรปฏิรูประบบสุขภำพระดับอำเภอ
(DHS) ใหม่น้ ี ให้ ยกเว้ นกำรทำและใช้ รำยงำนข้ อมูลที่
กระทรวงฯกำหนดไว้ เดิม แล้ วใช้ ระบบรำยงำน ใหม่
ตลอดทำงจนถึงส่วนกลำง ส่วนพื้นที่ท่ยี ังไม่เข้ ำโครงกำร
ให้ ใช้ ระบบข้ อมูลเดิม
ทางเดินของข้อมูลและตัวชีว้ ดั ในระบบสุขภาพอาเภอ
ผู้ปฏิบัติใช้
ปรับปรุงงำนตลอดเวลำ
ทกเดือน
ทก 3 เดือน
คาแนะนา
เมือ่ จัดการบูรณาการแล้ว ควรก้าวสู่การสร้างและจัดการ
นวัตกรรมสังคมโดยเร็ว
•
•
•
•
ตั้งคณะผูจ้ ดั การนวัตกรรมสังคมทุกจังหวัด
ทาบัญชีนวัตกรรม เริ่มกระบวนการสร้างและใช้นวัตกรรม
เขตฯวางแผนสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน
ทาความตกลงกับ สปสช. เรื่องเกณฑ์การใช้เงิน PP และ
กองทุนฯในการสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมสังคม
การสนับสนุนนวัตกรรมสังคม
คาแนะนา
ควรเพิม่ ทักษะในการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการ
ให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้อง
1. ใช้การเรียนการสอนโดยฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง
เมือ่ มีการจัดประชุมปฏิบตั ิการค้นหาค่ากลางของ
ความสาเร็จระดับเขต
2. ใช้วิทยากรที่มีอยู่ในระดับเขตเป็ นหลัก เสริมด้วย
วิทยากรกลาง (ถ้าจาเป็ น)
คาแนะนา
บูรณาการบทบาทกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
•
•
•
•
ทาความตกลงในระดับส่วนกลางเกีย่ วกับความร่วมมือ
ของ อปท.กับหน่วยงานสาธารณสุขในประเด็นการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และการ
สนับสนุ นนวัตกรรมสังคม
แต่งตั้งนายก อปท. หรือผูแ้ ทนเข้าร่วมเป็ น คปสอ.ระดับ
อาเภอ
มอบบทบาทการพัฒนาส่วนสภาวะแวดล้อมของกลุ่มวัยฯ
ให้ อปท. โดยใช้บญ
ั ชีค่ากลางสาหรับโครงการสุขภาพฯที่
สสจ. กาหนดชุดเดียวกับ รพสต.และกองทุนฯ
วางระบบข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ระหว่าง อปท. กับ สธ.
ติดตามความก้ าวหน้ าและค้ นหารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ท่ ี
www.amornsrm.net
ขอขอบคุณ

similar documents