(จำนวน). คิดเป็นร้อยละ

Report
๒.การพัฒนาและจัดระบบบริการทีม
่ ี
คุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึง
๑) ผลการดาเนิ
Service
บรินกงานตาม
ารได้
Plan ๑๐ สาขา
คณะที่ ๗
District Health
System(DHS)
๒) การจัดบริการรวม
่
๓) ผลการจัดบริการเฉพาะ
๒.๑๐ รอยละของอ
าเภอทีม
่ ี
้
District Health System
ชือ
่ มโยงระบบบริการปฐมภูมก
ิ บ
ั ชุมชนแ
ทองถิ
น
่ อยางมี
คุณภาพ
้
่
(ไมน
๕๐)
่ ้ อยกวาร
่ อยละ
้
การบริหารจัดการ DHS
ในภาพจังหวัด ในปี ๒๕๕๗
1 จัดทาแผนยุทธศาสตรการพั
ฒนา DH
์
Yasothon DHS Stratagic Plan
๒
วิสัยทัศนของการพั
ฒนาเครือขาย
่
์
สุขภาพ
ระดับอาเภอ จังหวัดยโสธร
ภายในปี ๒๕๕๙
เป็ นเครือขายบริ
การสุขภาพชัน
้ นาใน
่
ระดับเขต
โดย
การมีส่วนรวมเพื
อ
่ ให้ประชาชนมี
่
สุขภาพดี
To be the best one of Health Service
Network in the health region 10 in term
of participation for healthy of the people
พันธกิจ
๑.จัดบริการสุขภาพทีม
่ ค
ี ุณภาพและได้
มาตรฐาน
๒.ประสานความรวมมื
อในเครือขายเพื
อ
่
่
่
การจัดบริการอยางมี
คุณภาพและ
่
ครอบคลุม
๓.วิจย
ั และสนับสนุ นงานวิชาการเพือ
่
สร้างองคความรู
ในการจั
ดบริการ
้
์
สุขภาพ
ปรัชญา
เครือข่ายเพือ
่ สุขภาวะ
Yasothon Healthy Network =
YHN
คานิ
่ ยม
Punctual ตรงตอเวลา
่
Accountability รับผิดชอบ
Discipline มีวน
ิ ย
ั
Integrity ซือ
่ สั ตย ์
Team work การทางานเป็ นทีม
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ
แบบองครวมให
้มีคุณภาพและมาตรฐาน
์
๒. เสริมสรางการมี
ส่วนรวมของภาคี
เครือขาย
้
่
่
๓. พัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะบุ
คลากรทัง้ เชิง
้
ปริมาณและคุณภาพเพือ
่ ความเชีย
่ วชาญในการ
ปฏิบต
ั ิ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิ ทธิภาพและไรรอยต
อ
้
่
๕. ส่งเสริมการพัฒนาองคความรู
่
์
้และนวตกรรมเพือ
การพัฒนาระบบ
๒. ยกราง
/ปรับปรุงคาสั่ งการ
่
พัฒนา DHS ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์
๓. สนับสนุ นงบประมาณ
วิชาการ
๔. นิเทศติดตาม ประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
การประเมินตนเอง
องคประกอบที
่ 1 คือ การทางานรวมกั
นใน
์
่
ระดับอาเภอ (Unity Team)
องคประกอบที
่ 2 คือ การทางานจนเกิดคุณคา่
์
(Appreciation)
องคประกอบที
่ 3 คือ การแบงปั
์
่ นทรัพยากร
และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and
human development)
องคประกอบที
่ 4 คือ การให้บริการสุขภาพ
์
ตามบริบททีจ
่ าเป็ น
ผลการดาเนินงาน
ทุกอาเภออาเภอผานการ
่
ประเมิน ๕
ขอ
้
อยางน
่
้ อยระดับ ๓
ภาพรวมของจังหวัด
ผลการประเมินอยูในระดั
บ ๓
่
รอยละ
๑๐๐ ของอาเภอทีม
่ ี
้
DHS ทีเ่ ชือ
่ มโยงระบบบริการ
หนึ่งอาเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพ
ODOP ปี ๒๕๕๗
การพัฒนาเครือขายการดู
แล
เมือง
่
ทราย
มูล
กุดชุม
ผู้ป่วยเบาหวานเพือ
่ ประสิ ทธิภาพ
การดูแลตอเนื
่ ่อง
การพัฒนาศั กยภาพการดูแลหญิง
วัยเจริญพันธุและการป
้ องกันวัยรุน
่
์
ตัง้ ครรภที
่ งประสงค ์
์ ไ่ มพึ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน
แบบครบวงจร
ค าเขื่ อ น การพัฒนาคุณภาพระบบ
ป่าติว้
การแกไขปั
ญหางานอนามัยแมและ
้
่
เด็ก
แบบบูรณาการ
ม ห า การพัฒนาการดาเนินงานป้องกันและ
ชนะชัย ควบคุมโรคติดตอทีส
่ ่ าคัญ
ค้ อวัง
การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เลิงนกทา การพัฒนายกระดับระบบดูแลระยะยาว (Long
Term Care) จากกลุมผู
่ ้สูงอายุ สู่ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยโรคเรือ
้ รัง (กรณีเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง)
ไทยเจริญ การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
พืน
้ ทีน
่ ารอง
่
เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอาเภอ (District
Health System Management
Learning: DHML)
๑) เครือขายสุ
ขภาพอาเภอมหา
่
ชนะชัย
๒) เครือขายสุ
ขภาพคาเขือ
่ น
่
แกว
้
๓) เครือขายสุ
ขภาพอาเภอกุด
่
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
ผลการพัฒนาเครือขายสุ
ขภาพระดับอาเภอ
่
(District Health System : DHS)
โดย ทีมพัฒนาคุณภาพจังหวัดยโสธร
DHS
- Essential Care
- Self-care
- ตามบริบท
๑. CUP
Management
๒. ระบบหมอ
ครอบครัว/CBL
๓. PCA
๔.ODOP
๕. ภาคีเครือขายระบบ
่
สุขภาพชุมชน
การวางแผนในปี ๒๕๕๗
๑.CUP Management
/ODOP
๒.ระบบหมอครอบครัว
๓.PCA
๔.ภาคีเครือขายระบบ
่
สุขภาพชุมชน
แผนงาน/โครงการในระดับจังหวัด
๑. CUP Management /ODOP
- โครงการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริมศั กยภาพการ
ดาเนินงานเครือขายสุ
ขภาพระดับ
่
อาเภอ District Health System (DHS)
- โครงการพัฒนาศั กยภาพเครือขายบริ
การสุขภาพระดับ
่
อ
าเภอ
โดยกระบวนการ
๒. ระบบหมอครอบครัว/FP
เรียนรูใช
นฐาน (Context Based
้ ยภาพหน
้บริบทเป็วยบริ
- โครงการพัฒนาศั ก
การปฐมภูมจ
ิ งั หวัด
่
Learning: CBL)
ยโสธร
- พืน
้ ทีน
่ ารอง
ให้บริการตามแนวคิดเวชศาสตรครอบครั
ว
่
์
อาเภอต้นแบบ ปี 56 เลิงนกทา
อาเภอ ไมมี
่ Fam.med อาเภอป่า
ติว้
๓. PCA
- โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ สู่มาตรฐานคุณภาพการ
บริการตามเกณฑมาตรฐานเครื
อขาย
่
์
บริการปฐมภูม(ิ Primary Care Award)
๔. ภาคีเครือขาย
่
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
สุขภาพ
จังหวัดยโสธร
- โครงการพัฒนาศั กยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
๒.๒ การ
จัดบริการรวม
่
๒.๒.๑ การจัดบริการ
กาลังคนรวม
่
กลุมแพทย
่
์
๑) รพ.ยโสธร /รพช. สนับสนุ นแพทยในกรณี
ท ี่
์
มีความขาดแคลน
๒) รพ.ยโสธร
ขอสนับสนุ นแพทยอายุ
รกรรม
์
จาก รพศ./รพ.รอยเอ็
ด
้
มาให้บริการเดือนละ ๒ ครัง้
๓) การบริการกาลังคนรวมภาพโซน
่
- โซนเหนือ
รพร. เลิงนกทา สนับสนุ น
อาเภอกุดชุม
ไทยเจริญ
๔)ทุกอาเภอมีการสนับสนุ นแพทยเพื
่
์ อ
ดูแลผู้ป่วยเรือ
้ รัง
หรือ ผู้ป่วยที่
มีแผนเยีย
ตองพบแพทย
่ มที่
้
์
ชัดเจน
อาทิ
- ทีมกุมารแพทย ์ ของอาเภอเลิงนกทา
ออกตรวจและคัดกรองเด็กทีม
่ ภ
ี าวะ
พัฒนาการลาช
่ ้า โรคหัวใจในเด็ก ในทุก
รพสต . สั ปดาหละ
3 ครัง้
์
- อาเภอกุดชุม
ตรวจรักษาโรคเรือ
้ รัง
ในรพ.สต.หลัก
๖
แห่งใน
กลุมทั
่ นตแพทย ์
มีการสนับสนุ นทันตแพทย ์
ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลือ
่ นที่
นอกจากนี้
ทุกอาเภอไดมี
้ การสนับสนุ นทันตแพทย ์ ทันตาภิ
บาล ให้บริการเชิงรุกในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ทีไ่ มมี
ั ตบุคลากร
่ ทน
กลุมพยาบาล
มีการจัดพยาบาล
่
ให้บริการ
อาทิเช่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเลิงนกทาจัดบริการพยาบาลเฉพาะทางตา
บ
และพยาบาลPD nurse ออกตรวจรวมกั
่
โรงพยาบาลแมข
งหวัดยโสธร
่ ายและรพช.ในเขตจั
่
เป็ นตน
้
กลุมสหวิ
ชาชีพอืน
่ ๆ
่
ทุกอาเภอไดมี
้
การจัดทีมสหวิชาชีพ
ออกให้บริการในรพ.
สต.
การช่วยเหลือกันในแตละวิ
ชาชีพ
เช่น
่
กลุมเทคนิ
คการแพทย ์
กลุมนั
่
่ กกายภาพบาบัด
กลุมนั
กรณีทม
ี่ ค
ี วามขาดแคลน
โดย
่ กรังสี
ไปปฏิบต
ั งิ านทดแทนกัน
๒.๒.๒ การจัดบริการกาลังคน
รวม
่
๑) รพ.ยโสธร
ประสานส่งตอผู
่ ป
้ ่ วยจาก
จังหวัดในการดูแลตอเนื
่ ่องมานอนรักษาตอ
่
ไดแก
้ ่ กลุมผู
่ ้ป่วย CVA , มีแผล Bed sore ,
แผล NF ,ผู้ป่วยศัลกรรม ทีต
่ ้องมา
traction
ตอ
โดยไดสนั
่ งมือในการ
่
้ บสนุ นอุปกรณเครื
์ อ
รักษาพยาบาล
และมีการประสานเรือ
่ งการ
รักษาทีต
่ อเนื
โดยมาใช้เตียงในตึกผู้ป่วย
่ ่อง
ในของโรงพยาบาลชุมชนแทน
๒) รพ.ชุมชนทุกแหงได
มี
ไดมี
่
้
้ การ
ประสานการจัดบริการเตียงรวมในกรณี
มผ
ี ป
ู้ ่ วย
่
๒.๒.๓ การจัดบริการเครือ
่ งมือ
แพทยร์ วม
่
๑) เครือ
่ งตรวจจอประสาทตา
ในภาพรวม
ของจังหวัดมีทง้ั หมด 3 เครือ
่ ง ดาเนินการตรวจ
จอประสาทตาในผูป
โดย
้ ่ วยเบาหวานทัง้ จังหวัด
มีกลองถ
ายภาพจอประสาทตาทั
ง้ หมด 3 เครือ
่ ง
้
่
๒) รถทันตกรรมเคลือ
่ นที่
ซึง่ เป็ นรถ
ทีม
่ ย
ี น
ู ิตทาฟัน
เพือ
่ สนับสนุ นการ
ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลือ
่ นทีไ่ ป
ยังทีม
่ ค
ี วามขาดแคลน
๓) โรงพยาบาลทุกแหงเป็
่ นศูนยบริ
์ การ
รวมเครื
อ
่ งมือแพทย ์
่
- โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและ
มะเร็งทอน
โดย รพสต.คัดกรองผูมี
่ ้าดี
้
ความเสี่ ยงส่งตรวจอัลตราซาวด
และ
X- ray
้
์
ที่ รพ.
- รพ.สต.ส่งสิ่ งส่งตรวจทางห้อง LAB
มาตรวจที่ รพ.
- การให้ยืมวัสดุ
อุปกรณในการดู
แล
์
ผูป
เช่น
ออกซิเจน ในผูป
้ ่ วย
้ ่ วยโรค
๒.๒.๔ การเขาถึ
้ ง
บริการรวม
่
๑) การเข้าถึงบริการปฐมภูม ิ
- พัฒนาระบบเครือขายสุ
ขภาพอาเภอ
่
District Health System (DHS) หมอ
ครอบครัว
ดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุม
่
WECANDO ความเสี่ ยงและลดปัจจัยเสี่ ยง
ให้ทุกกลุมวั
่ ยไดเข
้ าถึ
้ งบริการตามสิ ทธิประโยชนโดย
์
ใช้
นสค./อสม.เป็ นกลไกสาคัญ
๒) การเขาถึ
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ
้ งบริการทุตย
- พัฒนาระบบบริการตามนโยบาย
SERVICE PLAN
- พัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
District
Health System (DHS) เพือ
่ สงเสริมและสนับสนุ น
๒.๓ ผลการจัดบริการ
เฉพาะ
๒.๓.๑ ผลการ
จัดบริการเฉพาะ
การลดความ
แออัด
มีการใช้ทรัพยากรรวมกั
น (Sharing
่
Resource)
๑) เครือ
่ งตรวจ Fundus Camera ตรวจจอ
ประสาทตาของผูป
้ ่ วย โรคเบาหวานใน
ทุกอาเภอ
โดยใช้รวมกั
นระหวาง
่
่
รพ.และ รพ.สต.
๒) รถทันตกรรมเคลือ
่ นที่
ซึง่ เป็ นรถ
ทีม
่ ย
ี น
ู ิตทาฟัน
เพือ
่ สนับสนุ นการ
ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลือ
่ นทีไ่ ป
ยังทีม
่ ค
ี วามขาดแคลน
๓) โรงพยาบาลทุกแหงเป็
่ นศูนยบริ
์ การ
รวมเครื
อ
่ งมือแพทย ์
่
- โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและ
มะเร็งทอน
โดย รพสต.คัดกรองผูมี
่ ้าดี
้
ความเสี่ ยงส่งตรวจอัลตราซาวด
และ
X- ray
้
์
ที่ รพ.
- รพ.สต.ส่งสิ่ งส่งตรวจทางห้อง LAB
มาตรวจที่ รพ.
- การให้ยืมวัสดุ
อุปกรณในการดู
แล
์
ผูป
เช่น
ออกซิเจน ในผูป
้ ่ วย
้ ่ วยโรค
(๒๒๒)
รอยละของผู
ป
้
้ ่ วยนอกไดรั
้ บบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทย
์
์
ทางเลือกทีไ่ ดมาตรฐาน
้
การแพทย ์
ทางเลือกทีไ่ ดมาตรฐาน
้
(มากกวาหรื
อเทากั
๑๖)
่
่ บรอยละ
้
สถานการณการพั
ฒนาแพทย ์
์
แผนไทยและ
การแพทยทางเลื
อก
์
- รพ.ทุกแหง่
พัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุ นการแพทย ์
แผนไทย และการแพทยผสมผสาน
์
(รพ.สส.พท.) ผลการประเมิน ได้
มาตรฐานระดับดีเยีย
่ มทุกแหง่
- หน่วยบริการปฐมภูม ิ
117 แห่ง
ขึน
้ ทะเบียนให้บริการแพทยแผนไทย
์
จานวน 111 แห่ง คิดเป็ น รอยละ
้
กระบวนการพั
ฒนา
พัฒนาการให้บริการงานแพทยแผนไทย
์
๑.
และแพทยทางเลื
อกให้ไดมาตรฐาน
้
์
- ประชุมแนวทางการบันทึกขอมู
้ ล
- ประชุมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทน
ั
การใช้ยาแผนปัจจุบน
- ประชุมส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุ นการแพทยแผน
์
ไทยและการแพทยผสมผสาน
(รพ.สส.พท.)
์
๒. พัฒนาองคความรู
ผู
้ ้ให้บริการแพทย ์
์
แผนไทยในหน่วยบริการ
ความรู
- ประชุมถายทอดองค
้/ผู้ช่วย
่
์
แพทยแผนไทย
์
๓. พัฒนาเครือขายงานแพทย
แผน
่
์
ไทยและแพทยทางเลื
อก
์
- ประชุมกาหนดทิศทางในภาพของ
จังหวัด
- นิเทศงาน
- จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู้ องคความรู
้
์
ผลการ
ดาเนินงาน
จานวนครัง้ ของผู้มารับบริการที่
ผู้ป่วยนอก
843,477 ครัง้
ใช้บริการดานการแพทย
แผนไทยและ
้
์
แพทยทางเลื
อก
์
200,399
ครัง้
คิดเป็ นร้อย
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทีไ่ ดรั
้ บบริการ
ดานการแพทย
แผนไทย
ต.ค.56 ้
์
ม.ค.57
40.00
33.99
33.79
27.65
20.00
-
21.66
19.98
15.28 13.17
21.63
27.45
ขอเสนอแนะเชิ
ง
้
นโยบาย
หน่วยงานทีก
่ าหนดนโยบาย 2 หน่วย
ไดแก
้ ่ จากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ
์
และ จากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติการกาหนดตัวชีว้ ด
ั ผลงาน หรือ
การตีความหมายในการให้บริการ จะมี
มุมมองไมเหมื
อนกัน ทาให้ผู้ปฏิบต
ั ม
ิ ค
ี วาม
่
ทัง้ สองหน่วยงานควร
สั บสน ขอเสนอแนะ
้
จะมีบทบาททีช
่ ด
ั เจน ไมควรท
าซา้ ซ้อนกัน
่
เพือ
่ ให้ไดงานที
ม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพตอไปในด
าน
้
่
้
(๒๒๓) ลดความแออัดและ
เวลารอคอย
รูปแบบการลด
ความแออัด
๑. การส่งผูป
้ ่ วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่
ไมมี
่ ภาวะเสี่ ยงไปรักษาตอที
่ ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๒. โรงพยาบาลทุกแหง่
มีแผนและปฏิบต
ั ิ
ตามแผนในการลดความแออัด
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ไดรั
้ บการพัฒนาศั กยภาพทัง้ บุคลากร
ภูมส
ิ ถาปัตย ์
และมาตรฐานการ
ให้บริการ
ทาให้สั ดส่วนการมารับ
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทีร่ บ
ั บริการใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗
(๑ตุลาคม ๒๕๕๖-๒๖ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๗)
๔๖.๙๖ : ๕๓.๐๔
อาเภอ
เมือง
ทรายมูล
กุดชุม
ค าเขื่ อ น
แก้ว
ป่าติว้
มหาชนะ
ชัย
ค้อวัง
จานวน
รับการ
ผู้ป่วย
รักษาที่
เบาหวาน โรงพยาบ
จานวน าลแมข
่ าย
่
ทัง้ หมด (จานวน)
6,794
1,245
๓,๒๑๖
๓,๐๕๑
คิดเป็ น
ร้อยละ
รับการ
รักษาที่
รพ.สต
(จานวน).
คิดเป็ น
ร้อยละ
๑,๓๕๐ ๑๙.๘๗ ๕,๔๔๔ ๘๐.๑๓
๔๘๐
๓๘.๕๕ ๗๖๕
๖๑.๔๕
๑,๒๖๓ ๓๙.๒๗ ๑,๙๕๓ ๖๐.๗๓
๒,๐๓๐ ๖๖.๕๔ ๑,๐๒๑ ๓๓.๔๖
๑,๖๔๖
๙๕๔ ๕๗.๙๖ ๕๙๒
๔๒.๐๔
๒,๔๘๒ ๑,๒๔๗ ๕๐.๒๔ ๑,๒๓๕ ๔๙.๗๖
๑,๒๐๘
๗๔๐
๖๑.๒๖
๔๖๘
๓๘.๗๔
ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีร่ บ
ั
บริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗
(๑ตุลาคม ๒๕๕๖-๒๖ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๗)
๔๖.๐๓ : ๕๓.๙๗
อาเภอ
เมือง
ทรายมูล
กุดชุม
ค าเขื่อ น
แก้ว
ป่าติว้
มหาชนะ
ชัย
ค้อวัง
เ ลิ ง น ก
จานวน
รับการรักษา คิดเป็ นร้อย รับการรักษา คิดเป็ นร้อย
ผู้ป่วยความ
ที่
ละ
ที่ รพ.สต
ละ
ดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
(จานวน).
จานวน
แมข
่ าย
่
ทัง้ หมด
(จานวน)
๗,๒๔๓ ๑,๔๐๘ ๑๙.๔๔ ๕,๘๓๕
1,๓๔๐
๕๓๕ ๓๙.๙๓ ๘๐๕
๓,๕๘๔ ๑,๕๑๘ ๔๒.๓๕ ๒,๐๖๖
๔,๓๑๖ ๒,๗๓๙ ๖๓.๔๖ ๑,๕๗๗
๘๐.๕๖
๖๐.๐๗
๕๗.๖๕
๓๖.๕๔
๒,๔๐๖ ๑,๔๑๗ ๕๘.๘๙ ๙๘๙ ๔๑.๑๑
๔,๑๙๓ ๑,๘๗๒ ๔๔.๖๕ ๒,๓๒๑ ๕๕.๓๕
๑,๖๕๔
๘๔๐ ๕๐.๗๙ ๘๑๔ ๔๙.๒๑
๕,๔๔๑ ๓,๔๔๓ ๖๓.๒๘ ๑,๙๙๘ ๓๖.๗๒
่
้
่
บริการปฐมภูม ิ
ตอการใช
่
้บริการทีโ่ รงพยาบาล
แมข
่ าย
่
- มีสัดส่วนการรับบริการ
๒.๐๗
(เกณฑเป
์ ้ าหมาย
น้อยกวา่
ตัง้ ไวไม
้ ่
๑.๓๖ )สะทอน
้
ภาพรวมความเชือ
่ มัน
่ ตอหน
่
่ วย
บริการ
ปฐมภูมข
ิ อง
อาเภอ
เป้าหมาย
เมืองยโสธร 58,510.00
ทรายมูล
กุดชุม
คาเขือ
่ น
แก้ว
ป่าติว้
58,251.00
ผลงาน
72,021.00
17,049.00
105,326.00 43,846.00
93,500.00
68,067.00
51,350.00
20,883.00
ร้อยละ/
อัตรา
2.20
3.42
2.40
1.82
3.26
การลดระยะเวลา
การรอคอย
๑) รพ.ยโสธร
มีการจัดคลินิกรุง่
อรุณ
คลินิกนอกเวลา
๒) รพ.ชุมชนทุกแหง่
มีคลินิก
รุงอรุ
ณในวันเบาหวาน
่
และ จัดบริการตามสภาพ ปัญหาเพือ
่
ลดความแออัด
๓) รพ.สต.ทุกแหง่
ไดมี
้ การ
วิเคราะหข
์ ้อมูลการให้บริการ และ
นาที
นาที
การลดระยะเวลารอคอย
รพ.ป่าติว้
นาที
รอยละของสถานบริ
การจัดระบบบริการคลินิก
้
เด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ) ไมน
่ ้ อย
กวรพ.สายใยรั
า่ 70
กแหง
ผลงานครอบครัวระดับทอง 9
่
แหง่
ประเมินซา้ 4 แหร่งอยละ
รพ.ป่าติว้
้ คือ 100
รพ.คาเขือ
่ นแกว
้
รพ.ค้อวัง และ รพ.ไทยเจริญ
ประเมินซา้
รอบ ๒ คือ
รพ.ยโสธร
๒๒๕ ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
( ไม่นอ้ ยกว่า ๗๐ )
จานวนศูนยเด็
์ กเล็ก
จานวน ๒๗๑ แหง่
น
่ ใน
๑. องคกรปกครองส
้
่ วนทองถิ
์
ระดับเทศบาล
จานวน
๒๔ แห่ง
คิดเป็ น
รอยละ๘.๘๖
้
๒. องคกรบริ
หารส่วนตาบล
์
การจัดระดับศูนยเด็
าเภอ
่
์ กเล็กน่าอยูแยกรายอ
ปี
๒๕๕๖
ระดับพื้นฐาน
จานวน ๓๗ แห่ง คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๖๕
ระดับดี
จานวน ๑๙๒ แห่ง คิดเป็ นร้อยละ ๗๐.๘๕
ระดับดีมาก
จานวน ๓๓ แห่ง คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๑๘
ระดับดีและดีมาก
จานวน ๒๓๔ แห่ง คิดเป็ นร้อยละ ๘๖.๓๕
กระบวนการพัฒนา
- ประชุมชีแ้ จงนโยบายและแนวทางการ
น
่
ดาเนินงานแกผู
้
้ หารทองถิ
่ บริ
- อบรมครูพเี่ ลีย
้ ง /เจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข/
ผู้รับผิดชอบงาน
- จัดประชุมเกณฑการประเมิ
นศูนยพั
์
์ ฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ
- นิเทศงานระดับอาเภอ และระดับตาบล
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
มีการปรับเปลีย่ นการประเมินศูนย ์ ฯ มาใช้
เกณฑมาตรฐาน
์
๒๒๖
ร้อยละของอาเภอทีม
่ ท
ี ม
ี
miniMERT, MCATT, SRRTคุณภาพ
(เทากั
่ บร้อยละ80)
: ทีม
miniMERT ของจังหวัดยโสธรมี
ครบทุกอาเภอ
ผลงาน 100%
๒๒๗ รอยละของอ
าเภอทีม
่ ท
ี ม
ี MCA
้
เกณฑ ์
( ร้อยละ )
80
โรงพยาบาลมีศน
ู ยให
์ ้คาปรึกษา
คุณภาพ
จานวน (แหง)
ร้อยละ
่
5
66.66
อาเภอทีมก
ี ารพัฒนาทีม MCATT เพือ
่
ยกระดับคุณภาพ ไดแก
้ ่ อาเภอมหา
ชนะชัย
ป่าติว้
ทรายมูล
ไทยเจริญ
อำเภอ
เมืองยโสธร
ทรำยมูล
กุดชุ ม
คำเขื่อนแก้ว
ป่ ำติว้
มหำชนะชัย
ค้ อวัง
เลิงนกทำ
ไทยเจริญ
รวม
ผ่ำนมำตรฐำน
ระดับดี
ผ่ำนมำตรฐำน
ระดับพืน้ ฐำน









๒
๗
ทีม SRRT
ผานการ
่
ประเมิน
มาตรฐาน
ไมต
่ า่ กวา่
ร้อยละ
๘๐
ผลงาน
100%
ตัวชีว้ ด
ั ที่
๒๒๙
: รอยละ
้
ของห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ดานการแพทย
้
์
และสาธารณสุขมีคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการ
รอยละ
๑๐๐
้
เครือขายห
ั ก
ิ ารฯ
่
้องปฏิบต
จานวน
๙ แหง
NODE
บริการ ที่ ๑
รพ.ยโสธร
รพ.ทราย
มูล
รพ.ป่าติว้
จัดโซนเครือขายห
ั ก
ิ ารฯ
่
้องปฏิบต
NODE
บริการ ที่ ๒
รพร.เลิงนกทา
รพ.กุดชุม
รพ.ไทยเจริญ
NODE
บริการ ที่ ๓
รพ.คาเขือ
่ นแกว
้
รพ.มหาชนะ
ชัย
รพ.คอวัง
รพร.เลิง
ผ
าน
ISO
่
นกทา
15189
" มำตรฐำนเดียว ตรวจครั้งเดียว ยอมรับทั่วโลก "
สถานะเครือขายห
ั
่
้องปฏิบต
จานวนรวม ๙
แห่ง
ผาน
LA/ISO
จานวน
่
๑
แห่ง
ผาน
LA
จานวน
๖
่
แห่ง
ไมผ
LA
จานวน
่ าน
่
๑
แห่ง
เป้าหมายการพัฒนาฯ
ปี
รพ.ป่าติว้ ๒๕๕๗
รพ.ยโสธร
ผาน
LA
่
รพ.ทรายมู
ล
ผาน
LA
(
หมดอายุ
)
่
รพ.ค
่ นแกว
RELAาเขือ
้
รพ.ค
RELA้อวัง
RE- LA
เครือขาย
่
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ
พัฒนาเครือขายสู
่
่ ระบบบริการ
ปฐมภูม ิ
ปี ๒๕๕๗
คุณภา
เครื
อ
ข
พ
่
บุ
ค
ลา
าย
กร
(๒๓๐)
ดัชนีผ้ป
ู ่ วยใน (CMI : Case Mix Index)
แตละระดั
บสถานบริการสุขภาพตาม Service
่
ผานเกณฑ
ที
่ าหนด
่
์ ก
(รพท.=๑.๐ -๑.๔)
(รพช.=๐.๔ -๐.๖)
หน่วยบริการ บริการผูป
้ ่ วยใน
(ครัง้ )
Sum Adj
RW
CMI
๘,๐๒๓
๙,๗๙๖.๕
๙
๑.๒๒
รพ.ทรายมูล
๕๒๐
๓๑๕.๙๓
๐.๖๑
รพ.กุดชุม
รพ.คาเขือ
่ น
แก้ว
๙๖๒
๕๓๕.๕๗
๐.๕๖
๘๖๖
๕๓๖.๕๓
๐.๖๒
รพ.ป่าติว้
๒๘๗
๑๕๗.๖๐
๐.๕๕
รพ.ยโสธร
มียุทธศาสตร ์ แผนงาน กระบวนการ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย (ระดับเขต/จังหวัด)
- รพ.ยโสธร
ไดจั
้ ดทาแผนพัฒนา
ศั กยภาพ
การควบคุมกากับ ติดตามและประเมินผล
(ระดับเขต/จังหวัด)
- คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล
- คณะทางานตรวจประเมินคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียนของจังหวัด ปี ละ
(๒๓๑)
ตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บตอสมองลดล
่
ผู้ป่วย
บาดเจ็บ
ทาง
สมอง
ปี 2556
ผู้ป่วย ร้อยละ ผู้ป่วย ร้อยละ
บาดเจ็บ
ของ บาดเจ็บ ของ
ทาง
Pt.
ทาง
Pt.
สมอง ทัง้ หมด สมอง ทัง้ หมด
จานวนที่
รักษา 398
ทัง้ หมด
จานวน
ปี 2557
(ต.ค.56- ปี 2556 :
ม.ค.57)
8.2
264
ปี 2557
-
4.9 40.6
ยาเสพติด
ประเด็นการตรวจราชการ : ผลการจัดบ
ตัวชีว้ ด
ั : รอยละของผู
เสพยาเสพติ
ดทีผ
่ านกา
้
้
่
ทีไ่ ดรั
้ บการต
สถานการณและปั
ญหายาเสพติด
์
พืน
้ ทีร่ ะบาดยาเสพติด (คดี) จ. ยโสธร (ต.ค.-ธ.ค
ทีม
่ า:รง. ศพส.จ.ยส.
ยุทธศาสตรของการด
าเนินงาน
์
ยุทธศาสตร์ ต่อเนื่อง คือ ต่ อเนื่องในยุทธศาสตร์ การใช้ พลัง
แผ่ นดิน ยืนยันที่จะขับเคลื่อนโดย ๗ แผนงานหลักเช่ นเดิม
ยุทธศาสตร์ ป้องกัน คือ ป้องกันรายใหม่ ป้องกันพืน้ ที่
ป้องกันการมีพฤติกรรมซา้ และป้องกันครอบครั ว ป้องกันชุมชน
ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ าง คือ เสริมสร้ างมาตรการ องค์ กร
กลไกให้ มีประสิทธิภาพ เสริมสร้ างงานรองรั บประชาคมอาเซียน
แสดงเป้าหมายและผลการดาเนินงานบาบัดรักษา
ยาเสพติด
จังหวัดยโสธร แยกตามระบบ ประจาปี 2557
ประเภทการ
บาบัดฯ
(ต.ค.- ม.ค. 57)
ร้อยละ
เป้าหมายบาบัดฯ
ผลการ
(ราย)
ดาเนินงาน
ระบบสมัครใจ
888
13
1.46
ร ะ บ บ บั ง คั บ
บาบัด
ระบบต้องโทษ
888
503
56.64
200
-
-
1,976
516
26.11
รวมทุกระบบ
ทีม
่ า:รง. ศพส.จ.ยส.
ดัชนีชว
ี้ ด
ั การบาบัด/ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ทุกระบบ (ข้อมูล 4 ไตรมาส
ณ 1 ต.ค 55 - 30 ก.ย. 56
ดัชนีชว
ี้ ด
ั การบาบัด/ฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่
ผานการบ
าบัดทีไ่ ดรั
่
้ บการ
ติดตาม ไมกลั
่ บไปเสพซา้
(80)
เกณฑ ์ ผลงาน ผลงาน
ร้อยละ (ร้อย เทียบ
ละ) เกณฑ ์
80
97.1 100
9
ที่มา : รง. บสต. (1 ต.ค 55 - 30 ก.ย. 56)
แผนการสรางเสริ
มภูมค
ิ ุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
้
โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.รางวัลประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต
(สู่ยอดเพชรปี ท ี่ 1)
2. รางวัลประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
กลุมพร
อมเป็
นตนแบบระดั
บทอง จากบริษท
ั ซาบีน่าฯ
่
้
้
แผนการสรางเสริ
มภูมค
ิ ุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
้
โครงการ TO BE NUMBER ONE
3. รางวัลประเภทชุมชุมภูมภ
ิ าค กลุมพร
อมเป็
นตนแบ
่
้
้
จากชุมชนแคนน้อย อาเภอคาเขือ
่ นแกว
้
4. รางวัลประเภทสถานศึ กษาระดับอาชีวะศึ กษาและอุด
กลุมรั
นตนแบบระดั
บเงิน ปี ท ี่
่ กษามาตรฐานพรอมเป็
้
้
จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5. รางวัลประเภทสถานศึ กษาระดับขัน
้ พืน
้ ฐาน
กลุมดี
บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียน
่ เดนระดั
่
6. รางวัลประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก
กลุมดี
บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากบริษท
ั บ
่ เดนระดั
่
7. รางวัลประเภทชุมชุมภูมภ
ิ าค
กลุมดี
บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากชุมชน
่ เดนระดั
่
233 ร้อยละของข้อรองเรี
ยนของ
้
ผู้บริโภค ไดรั
้ บการแกไขภายใน
้
ระยะเวลาทีก
่ าหนด
เป้าหมาย รอยละ
98
้
ผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ไดรั
้ บขอ
้
รองเรี
ยนทีเ่ กีย
่ วกับผลิตภัณฑ ์
้
สุขภาพ จานวน ๓ เรือ
่ ง ดังนี้
- ดาเนินการแลวเสร็
จ
้
จานวน ๑ เรือ
่ ง
- อยูระหว
างด
าเนินการ จานวน
่
่
๑. โครงการพัฒนาศั กยภาพบุคลากรดานการ
้
คุ้มครองผูบริ
้ โภค
เ่ กีย
่ วข้อง
๒. แผนงาน/โครงการที
โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาในสื
่ อวิทยุ
ชุมชนกลุมเสี
่ ่ ยง
๑อาเภอ ๑คลืน
่
๓. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ ์
อาหาร
๔. โครงการสั มมนาเครือขายและแกนน
า
่
คุ้มครองผูบริ
้ โภคจังหวัดยโสธร
๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการจั
ดการ
่
เครือ
่ งสาอางอันตราย
๖. โครงการ อย.น้อย ปี ๒๕๕๗
๗. โครงการสถานบริการดานสุ
ขภาพปลอดภัย
้
เพือ
่ ผูบริ
้ โภค ปี ๒๕๕๗
ปัญหาขอจ
้ ากัดในการดาเนิน
๑. เจ้าหน้าทีข
่ าดทักษะดาน
้
กฎหมายในการดาเนินงานเรือ
่ ง
รองเรี
ยน
้
๒. การปฏิบต
ั งิ านมีความเสี่ ยง

similar documents