นำเสนอDHS281057

Report
การขับเคลือ
่ นระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ (รสอ.)
District Health System (DHS)
ปี 2558
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลย
ทาทันที
ทาจริง
ทาให้เห็น
ผลสั มฤทธิ ์
ทาตอเนื
่
อ
ง
่
ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (รสอ.)
District Health System (DHS)
ระบบการทางานดานสุ
ขภาพระดับ
้
อาเภอรวมกั
นของทุกภาคส่วน
่
ดวยการบรู
ณาการทรัพยากร
้
ภายใตบริ
้ ทีท
่ ผ
ี่ าน
้ บทของพืน
่
กระบวนการชืน
่ ชม และการ
จัดการความรูส
้ ่ งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนพึง่ ตนเองได้
และไมทอดทิ
ง้ โดยมีเป้าหมาย
่
รวมกัน เพือ
่ สุขภาวะของประชน
เป้าหมาย
การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
• คุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนดีขน
ึ้ สามารถ
พึง่ ตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ ชุมชนไม่
ทอดทิง้ กัน
• สถานะสุขภาพ (Health status) ของ
ประชาชนในอาเภอดีขน
ึ้ สามารถจัดการ
ปัญหาสุขภาพไดด
้ วยตนเอง
้
• เกิดเครือขายร
วมกั
นในการจัดการสุขภาพที่
่
่
เข้มแข็ง
• ทาให้การบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้
Cause
effect
สภาพปัญหา/
สถานการณผลงาน
์
การเขาถึ
้ งบริการของ
ประชาชน
ปัญหาความครอบคลุมการ
ร้อยละของอาเภอที่
จัดบริการ
• การเขาถึ
้ งบริการและความ KPI
มี District Health
ย/service plan
System (DHS) ที่ ตามกลุมวั
ครอบคลุมการให้บริการ
่
เชื่อมโยงระบบ
• สถานบริการผานเกณฑ
ศั กยภาพ DHS
่
์ บริการปฐมภูมิกบั ช ุมชน
และท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพตา่
มาตรการ
ค ุณภาพ
• บุคลากรขาดศักยภาพการ ( > ร้อยละ 80)
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ให
บริ
ก
าร
•ประชาชนท
ุกกล
ม
ุ่
วั
ย
ได้
ร
บ
ั
บริ
ก
ารพื
้
น
ฐานและ
้
ฟื้ นฟูและการสามารถดูแลตนเองได้
สามารถด
ูแลตนเองได้
• การมีส่วนรวมจากทุ
กภาคี
่
เพิม
่ การเขาถึ
งและครอบคลุม
• ประชาชนเข้าถึงบริการ ที่ ศสม./รพ.สต.ที่มี
้
สุขภาพ
บริการปฐมภู
มาเภอ
ิ
ค ุณภาพ
พัฒนาระบบสุ
ขภาพอ
• หน่วยบริการสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านส ุขภาพด้วยกลไกระบบส ุขภาพระดับอาเภอ
ตาบล
•ลดอัตราป่วยในโรคที่เป็นปัญหาส ุขภาพในพื้นที่
Result
(DHS) ทีเ่ ชือ
่ มโยงระบบบริการ
ปฐมภูม ิ ตาม องคประกอบ
์ น
มาตรการสนั
บ
สนุ
UCARE
การพัฒนาโครงสรางสถานที
แ
่ ละ
้
ครุภณ
ั ฑ์
ระบบสนับสนุ น พัฒนาบุคลากร
•จัดบริการ
1.
2.
บูรณาการตาม
PP&
1A&4
กลุม
่
Reha
C
วัย/service
p
plan/
Essential
3. DHS
Care เชิงรุก
เข
มแข็ง
้
มาตรกา
ตัง้ รับ
ร
• เสริมสราง
้
พัฒนา
ความเขมแข
ง้
้
DHS
• คณะกรรมการ DHS/ คปสอ.
ของชุ
มชน
•จัดทาแผนยุ
ทธศาสตร/แผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ารและแผนการติดตาม
์
ประเมิ
ผล ทีม
เ่ ชืให
อ
่ มโยงระบบบริการปฐมภูม ิ กับชุมชนและ
• สน่ งเสริ
ทองถิ
น
่ อยางมี
ส่วนร้ วม
(one district one plan)
้
่
่
ประชาชน
•แผนบรูณาการ 5 กลุมวั
่ ย/service plan 10 สาขา
/Essential
Care
สามารถดู
แล
• แผนการแกไขปั
ญหาสุขภาพในพืน
้ ที่ (อาเภอ ตาบล
้
ตนเองได
้ ขภาพ)
หมูบ
่ ้านจัดการสุ
• พัฒนาอาเภอควบคุมโรคเขมแข็ง,บริการแพทยแผน
• กระจายผู้ป่วย
โรคเรือ
้ รัง DM
HT กลับไป ศสม./
รพ.สต.
• จัดตัง
้ ศสม.
แหงใหม
่
่
จัดบริการให้
ครอบคลุม ปชก./
พืน
้ ที่ ปชก.
หนาแน
่ น แหลง่
มาตรการ
ทองเที
ย
่ ว
่
สนั(ปีบ58สนุ
=วัน
งสะพุง/
•
การพัเชี
ฒยนาสถานที
่ ละ
งคาน) แ
ครุภณ
ั ฑ ์ •มีการจัดบริการให้
• การพัฒครบทั
นาคุณ
ง้ ภาพบริ
Acuteการ
พัฒนาเครืและ
อขาย/จั
ดระบบ
่ chronic
สนับสนุน Care
/จัดระบบout
ชันสูตร ทัน
reach serviceแพทย
ที
ตกรรม ER
์ ่ ส่งตอ
่
ปรึกษา การเยีย
่ มบาน
้
• การพัฒHome
นาศักยภาพ
บุคลากร Care/LTC/end
ลปรร. CBL PCA
of
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล จังหวัดเลย
Purpose
การรับรอง
คุณภาพ
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA
การรับรอง
คุณภาพ
เครือข่ายวิชาชีพ
(NQA/
LA/X-Ray)
Patient
Safety
สถานการณ ์
57
้่ าหมายปี
1) Re –Acc : รพร.ดเป
านซ
าย
้
58
2)ไดรั
บ
การ
Accredit
เพิม
่
้
จานวน 8 แหง่
: รพ.ภูเรือ รพ.ทาลี
่ ่ รพ.นาดวง
้
รพ.รับรองขัน
้ 2 จานวน
8
แหง่
รพ.รับรอง HAเพิม
่ ขึน
้
รพ.นาแห้ว รพ.เชียงคาน รพ.
จานวน
3
แหง่ (ภู
โรงพยาบาล ปากชม รพ.ผาขาว รพ.ภูกระดึง
หลวง วังสะพุง เอราวัณ)
3) รับรองขัน
้ 1 : รพ.
ท ุกระดับได้รบั การ
Re Accredit ครัง้ ที่ 1 : รพ. รับรองค ุณภาพ หนองหิน
การพัฒนา
เลย รพ.จิตเวชเลยฯ
HA
ระดับ จังหวัด
Re Accredit ครัง้ ที่ 2 : รพร.
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ดวยระบบพี
เ่ ลีย
้ ง:QLN (เครือขายเลย+
ดานซ
้
่
่
้าย
จิตเวชเลยฯ/เครือขายรพร.ด
านซ
่
่
้าย)
พัฒนาผสมผสานดวยกระบวนการคู
้
่
Buddy กับรพ.ทีไ่ ดรั
้ บการรับรองแลว/บู
้ รณา
การพัฒนาเครือขายวิ
ชาชีพ
่ งหวั
มีทม
ี พีเ่ ลีย
้ งทีป
่ รึกษาจั
ด ดูแล
ใกลชิ
กสูตร
้ ด (ผานอบรมหลั
่
หนุ นเสริมดHA451/452)
วยการสนั
บสนุ น
้
การพัฒนาระดับ
อาเภอ
วิชาการ
จากทีป
่ รึกษาจังหวัด/เครือขาย
่
แผนการดาเนิ นงาน
Planning
เครือข่าย
Site visit
ประชุม
1
ผูจ้ ดั การ/
พี่เลี้ยง
Site visit
3
ประเมินพี่เลี้ยง
Site visit
2
เติมเครื่องมือ/
ความรู ้
Act to
Acc.
เตรียมตัวสู่
กระบวนการ
รับรอง
ยื่นเอกสารประเมินตนเอง
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
สภาพปัญหา/สถานการณ ์
ผลงาน
• การเขาถึ
้ งบริการและความ
ครอบคลุมการให้บริการ
• สถานบริการผานเกณฑ
คุ
่
์ ณภาพตา่
• บุคลากรขาดศักยภาพการ
ให้บริการ
• การมีส่วนรวมจากทุ
กภาคีสุขภาพ
่
การเขาถึ
ง
บริ
ก
ารของ
้
ประชาชน
ปัญหาความครอบคลุมการ
จัดบริการ
ตามกลุมวั
่ ย/service plan
ศั กยภาพ DHS
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้ นฟูและการ
สามารถดูแลตนเองได้
เพิม
่ การเขาถึ
้ งและครอบคลุมบริการปฐม
ภูม ิ
พัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) ทีเ่ ชือ
่ มโยง
ระบบบริการปฐมภูม ิ
ตาม องคประกอบ
์
UCARE
มาตรการสนับสนุ น
การพัฒนาโครงสราง
้
สถานที่
และครุภณ
ั ฑ์
ระบบสนับสนุ น พัฒนา
บุคลากร แบงปั
่ น
ทรัพยากร
•ประชาชนท ุกกลมุ่ วัยได้รบั บริการพื้นฐานและ
สามารถด ูแลตนเองได้
• ประชาชนเข้าถึงบริการ ที่ ศสม./รพ.สต.ที่มี
ค ุณภาพ
• หน่วยบริการสามารถขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านส ุขภาพด้วยกลไกระบบส ุขภาพ
ระดับอาเภอ ตาบล
•ลดอัตราป่วยในโรคที่เป็นปัญหาส ุขภาพใน
พื้นที่
•จัดบริการบูรณาการตาม
กลุมวั
ย
/service
plan/
่
Essential Care เชิงรุก
ตัง้ รับ
• เสริมสรางความเข
มแข
ง
้
้
้
ของชุมชน
• กระจายผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง DM HT
กลับไป ศสม./รพ.สต.
• จัดตัง้ ศสม.แหงใหม
จั
่
่ ดบริการให้
ครอบคลุม ปชก./พืน
้ ที่ ปชก.หนาแน่น
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
(ปี 58 =วังสะพุง/เชียงคาน)
•มีการจัดบริการให้ครบทัง้ Acute และ
chronic Care ชันสูตร ทันตกรรม
ER ส่งตอ
่ มบาน
Home
่ การเยีย
้
Care/LTC/end of life เป็ นตน
•
การพัฒนาสถานทีแ
่ ละ
ครุภณ
ั ฑ์
• การพัฒนาคุณภาพบริการ
พัฒนาเครือขาย/จั
ดระบบ
่
สนับสนุ น /จัดระบบout reach
่ รึกษา
serviceแพทยที
์ ป
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ลปรร. CBL PCA R2Rวิจย
ั
ความพึงพอใจผูรั
้ บ - ผู้ให้
• คณะกรรมการ DHS/ คปสอ.
•จัดทาแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ารและแผนการติดตาม
์
ประเมินผล ทีเ่ ชือ
่ มโยงระบบบริการปฐมภูม ิ กับชุมชนและ
ทองถิ
น
่ อยางมี
ส่วนรวม
(one district one plan)
้
่
่
•แผนบรูณาการ 5 กลุมวั
่ ย/service plan 10 สาขา
/Essential Care
• แผนการแกไขปั
ญหาสุขภาพในพืน
้ ที่ (อาเภอ ตาบล
้
หมูบ
ดการสุขภาพ)
่ านจั
้
• พัฒนาอาเภอควบคุมโรคเขมแข็
ง,บริการแพทยแผน
้
์
ไทย,สุขภาพจิตชุมชน,ฟื้ นฟู
• พัฒนาระบบคุณภาพ (PCA คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว)
• เสริมสรางความเข
มแข็
งของชุมชน พัฒนาเครือขายสุ
ขภาพ
้
้
่
ภาคประชาชน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การจัดบริการทีค
่ รอบคลุม Essential
Care
P&P
MCH
EMS
Acute Minor Diseases
Dental Health
Chronic Diseases
Psychiatric Diseases & Mental Health
Disabilities
End of life care
High risk Groups (pre
school,adolescent,Eldery)
เป็ นหน่วยบริการดานแรก(First
่
contact) ทีม
่ ค
ี ุณลักษณะสาคัญของ
บริการปฐมภูม ิ 5 ประการ
1.จัดระบบบริการ ให้มีการ เข้าถึงบริการทีด
่ ี และงาย
่
(Accessibility )
2.บริการแบบองครวม
ผสมผสาน และยึดผู้ป่วยเป็ น
์
ศูนยกลาง
( Holistic / Comprehensive Care )ดวย
้
์
หัวใจของความเป็ นมนุ ษย ์ ( Humanized service
mind )
3.จัดระบบบริการ ทีส
่ รางความต
อเนื
้
่ ่องในการดูแล
(Continuity of Care) และมีมาตรฐาน การบริการ
สุขภาพ ทางคลินิก และทางชุมชนทีด
่ ี ( Standard
Clinical & community service )
4.ประชาชนมีส่วนรวม
และมีความสั มพันธที
่ ก
ี บ
ั ชุมชน (
่
์ ด
Community empowerment )
5.มีระบบการประสานงานเชือ
่ มโยงทีด
่ ี กับหนวยบริการ
กรอบแนวคิดของระบบสุขภาพระดับอาเภอ(Conceptual
Framework)
ประชาชนมีสุขภาวะ
สถานะสุขภาพของประชาชนดี สามารถป้องกันภาวะเสี่ ยง
ดานสุ
ขภาพ
้
ระบบบริการทีด
่ ม
ี ค
ี ุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุมวั
ย ตอบสนอง
่
สร้าง
พัฒนาการ
ส่งเสริมความต
และ องการของประชาชน
พั
ฒ
นาระบบ
้
เครือขาย
่
สาธารณสุขและ
สนับสนุ น
บริ
ก
ารสุ
ข
ภาพ
ความรวมมื
อ
่
สิ่ งแวดลอมให
เอือ
้
ประชาชนและ
้
้
ให
ครอบคลุ
ม
ทุกภาคส่วน
้
ชุมชนรวมกั
นดูแล
ตอการรั
บความ
่
่
ในการ
มีคุณภาพ
สุขภาพ
เสี่ ยงจากปัจจัยทาง
จัดการ
และมี
พึง่ ตนเองได้
สั งคมอันคุกคาม
สุขภาพ
ประสิ ทธิภ
าพ
และไม
ทอดทิ
ง้ กัการท
น างานจน
การ
่
หลั
ก
ารด
าเนิ
น
งานของระบบสุ
ข
ภาพระดั
บ
อ
าเภอ
สุขงปั
ภาพ
การท
างาน
การมีส่วน
ชุมชน
การแบ
น
่
ให้บริการ
รวมกั
นใน
เกิดคุณคาทั
ง้
ทรั
พ
ยากรและการ
่
่
รวมของ
่
สุขภาพ
ระดับอาเภอ เครือขาย
ผู้รับและผู้
พัฒนาบุคลากร
ตามบริบท
่
(resource
(Unity
ให
บริ
ก
าร
้
(Communit
ทีจ
่ าเป็ น
sharing
and
District
(Appreciation
y
(Essentia
Health team : participation and Quality: development: R
l care : E
)
:C)
U)
A)
ระบบสุขภาพชุมชน
มีความเข้มแข็งในการจ ัดการตนเองในระด ับหมูบ
่ า้ น ตาบล และ
อาเภอเพือ
่ สุขภาวะทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของประชาชนในชุมชน
อปท.
คปสอ.
สสอ.
รพ.
รพ.สต.
ร่วมคิด
ร่วมทำ
ร่วมเรียนรู ้
ภำคีใน
ชุมชน
ยุทธศำสตร์สนับสนุนให ้มีกำรบูรณำกำร
จุดมุง่ หมำย ยุทธศำสตร์ ระหว่ำงภำคี
สุขภำพ
ประชาชน
ื่ มประสำนภำคีเครือข่ำย
ยุทธศำสตร์เชอ
สร ้ำงเสริมสุขภำพ
ยุทธศำสตร์สนับสนุนทำงวิชำกำร
ยุทธศำสตร์กำรเสริมพลังและสร ้ำงควำม
เข ้มแข็ง
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู ้และกำร
ื่ สำรนวัตกรรมสุขภำพ
สอ
Family care team ก ับ DHS
INPUT
1. งบประมาณ
UC สป.
2. การสน ับสนุน
ทร ัพยากร
3. Unity Team
4. แผนเงินบารุง
PROCESS
1. CBL
ศูนย์เรียนรู ้
เวชศาสตร์
ครอบคร ัว
2. SRM
กองทุนตาบล
3. R2R
แผน PP
แผนเงินลงทุน
ประเมิน
OUT PUT
1. Family care
team/หมอครอบคร ัว
- Self Care
- Essential Care
2.ตาบลจ ัดการสุขภาพ
วิสาหกิจชุมชน
3. ODOP
หนึง่ อาเภอหนึง่
โครงการแก้ปญ
ั หา
สุขภาพ
4.Appreciation
การมองเห็นคุณค่า
การทางานร่วมก ัน
อย่างมีความสุข
OUT COME
“3 ดี”
1.สุขภาพดี
งาน PCPP
2.คนดี
มีความรู ้
ดูแลตนเอง
ได้
3. มีรายได้ด ี
พอเพียง
Primary Care
Accreditation
26
บทบาทหมออนาม ัย
ใน DHS
พัฒนา DHS ร่วมสร้างสุขภาวะ ผ่าน ODOP
Family Care Team
ไดแก
้ ่
ั น ักกาย, น ักจิต, หมออนาม ัย, ท ันตา, น ักโภช, น ักแพทย์แผน
FM ,NP, เภสช,
ไทย, Caregivers ภาคี ฯลฯ
การดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและประชาชน
ทิศทางการสน ับสนุนความเข้มแข็งDHS
ภายใต้กลไกการเงิน UC 2558
8. พ ัฒนาPC
เขตเมือง /พืน
้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ/
อปท.
1.กระตุน
้ ให้ DHS
บริหารจ ัดการบริการ PCคุณภาพ
(QOF 37 บ./ปชก. PP < 20 บ./UC)
7. สน ับสนุนการ
พ ัฒนาระบบบริการ
-CBR /LTC/ Palliative
-สุขภำพจิตชุมชน
-ศูนย์เด็กเล็ก/ ศูนย์ ผส.
6. สร้างคุณค่าและ
ร ับรู ้ PC
DHS
+
พื้นที่…….
.
5. สนับสนุนกำรพัฒนำ
ี
สหวิชำชพ
-FM
- NP_FM
- FCPL
- TTM
-
DHML
PT
PHP /หมออนำมัย
นักจิตวิทยำ
2. การพ ัฒนาเกณฑ์ขน
ึ้
ทะเบียน
-ปรับข ้อบังคับ และกำรขึน
้ ทะเบียน
CUP/PCU ใหม่
- Standardize ผู ้ตรวจประเมิน
- พัฒนำโปรแกรมประเมินขึน
้
ทะเบียน
- App. หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
้
3. ลดภำวะแทรกซอน
DM/HT/ไตวำย/
4. สนับสนุนการ
พัฒนา เภสัชกรรม
ปฐมภูมิ
29
ต ัวชวี้ ัดเกณฑ์คณ
ุ ภาพและผลงานบริการปฐมภูม ิ ปี 2558
ต ัวชวี้ ัดกลาง
ต ัวชวี้ ัดด้านที่ 1: คุณภำพและผลงำนกำรจัด
ต ัวชวี้ ัดด้านที่ 2: คุณภำพและผลงำนกำรจัดบริกำร
บริกำรสร ้ำงเสริมสุขภำพและป้ องกันโรค( <200
คะแนน)
KPI เชิง
ต ัวชวี้ ัดกลาง
ตได ้รับกำรฝำกครรภ์ครัง้ แรก
1.1ร ้อยละของหญิผลผลิ
งมีครรภ์
ั ดำห์
ก่อน 12 สป
1.2ร ้อยละหญิงมีครรภ์ได ้รับกำรฝำกครรภ์ครบ 5 ครัง้ ตำม
เกณฑ์
1.3ร ้อยละสะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำก
มดลูกในสตรี 30-60 ปี ภำยใน 5 ปี
ปฐมภูม ิ (<200 คะแนน)
KPI เชิง ผลผลิต/
ต ัวชวี้ ัดกลาง
ั สว่ น OP ปฐมภูม ิ /รพ. ผลลัพธ ์
2.1 สด
2.2 อัตรำกำรรับเข ้ำรักษำในโรงพยำบำลจำกโรคหืด
2.3 อัตรำกำรรับไว ้รักษำในโรงพยำบำลด ้วยโรคเบำหวำน
้
ั้
ทีม
่ ภ
ี ำวะแทรกซอนระยะส
น
2.4 อัตรำกำรรับไว ้รักษำในโรงพยำบำล ด ้วยโรคควำมดัน
้
โลหิตสูงหรือภำวะแทรกซอนของควำมดั
นโลหิตสูง
้ ที่
ต ัวชวี้ ัดพืน
2.5 ………….
2.6……………
้ ที่ ……………..
ต ัวชวี้ ัดพืน
QOF 2558
KPI เชิง โครงสร้างและ
Process
ต
ัวชวี้ ัดด้านที่ 3: คุณภาพและผลงานด้าน
ื่ มโยงบริการ ระบบสง
่
การพ ัฒนาองค์กร การเชอ
ต่อ และการบริหารระบบ (=100 คะแนน)
ต ัวชวี้ ัดด้านที่ 4: คุณภาพและผลงานของบริการ
ทีจ
่ าเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
้ ที่ และบริการเสริมในพืน
้ ที่ (<200 คะแนน)
พืน
ต ัวชวี้ ัดกลาง
3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บา้ นใกล้ใจดูแล
3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมผ
ิ า
่ นเกณฑ์ขน
ึ้
ทะเบียน
ตัวชวี้ ัดพืน
้ ที่
3.4 ……………………………………
้ ที่
ต ัวชวี้ ัดพืน
คณะกรรมกำรฯระดับเขตและจังหวัด ร่วมพิจำรณำตัวชวี้ ด
ั ระดับ
่
พื
น
้
ที
่
เช
น
ร
้อยละของเด็
ก
ที
ม
่
พ
ี
ฒ
ั
นำกำรสมวั
ย
,
ร
้อยละของเด็
ก
30
ึ เศร ้ำเข ้ำถึงบริกำร
นักเรียนมี1000
ภำวะอ ้วน
,ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคซม
หมายเหตุ : คะแนนรวม
คะแนน
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ระดับปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
สาขาแม่และเด็ก
สาขา(EMS (ER)
สาขาNCD / ไต
สาขาหัวใจและหลอดเลือดสมอง (STEMI &Stroke)
สาขาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้ าดี
สาขาส่งต่อผูป้ ่ วย
สาขาตา
สาขาการดูแลผูป้ ่ วยระยะยาว (Long Term Care)
สาขาทันตกรรม
สาขาสุขภาพจิต
คปสอ./รพ.สต.ติดดาว
เขตบริการสุขภาพที่ ๘
คปสอ.ติดดาว
1.การท1.
างาน
รวมกั
น
่
กระบวนการ
2.การท
างาน
จนเกิDHS
ด
คุณคา่
3.การแบงปั
่ น
ทรัพยากร
4.บริการ
สุขภาพตาม
บริบท
5.การมีส่วนรวม
่
ของ
เครือขาย
่
และชุมชน
6.แพทยที
์ ่
1.เลือก
2.น
ประเด็
รวมกั
น
่
ODOP
2.ใช้
เครือขาย
่
อาเภอ–
ตาบลชุมชนท้องถิน
่
3.มีผลการ
พัฒนา
3.ผลงาน
5.
4.รพ.สต.
ผาน
นวัตกรร
่
ผาน
เกณฑ ์
่
ม ,
เกณฑ ์ 5 งานวิจย
KPI
ั
ดาว
สาคัญ
หรือ
(20%)
ของ
R2R
(5%)
กระทรวง
ฯ/เขต
เกณฑการตั
ดสิ น
์
(30%)
ชัดเจน
ระดับเขต 5 ดาว
ใชอิงกลุม
คะแนน 90%ขึน
้ ไป
= 5 ดาวคะแนน 8089% = 4 ดาว
คะแนน 70-79% =
3 ดาว
รพสต.ติดดาว
-เกณฑ ์ 3 ดี,Health work
place, 5ส
(10%)
(30%)
-เกณฑ ์
PCA (หมวด
3,6)
-การป้องกันควบคุมการติด
เชื
อ
้
(10%)
-งานเภสั ชกรรม
(10%)
-งานชันสูตร (5%)
-งานขอมู
้ ลขาวสาร
่ (5%)
-เกณฑผลลั
พธตาม
KPI
์
์
เกณฑการตั
ดสิ น
์
ทีส
่ าคัญ(30%)
คะแนน 90%ขึน
้ ไป
ระดับเขต 5 ดาว
ใชอิงกลุม
= 5 ดาวคะแนน 8089% = 4 ดาว
คะแนน 70-79% =
สงิ่ ทีไ่ ด้ 57
-หน่วยบริการปฐมภูม ิ ไดรั
้ บการยกระดับการ
ให้บริการ มีขอบเขตภาระงาน
ชัดเจน
-พัฒนาความรูและทั
กษะการให้บริการใน
้
กระบวนการทีส
่ าคัญ
-ประชาชน/ภาคีเครือขายในพื
น
้ ทีม
่ ส
ี ่ วนรวมในการ
่
่
จัดการสุขภาพ
สามารถจัดบริการ ทีเ่ หมาะสม
-เกิดผลงานเดนและนวั
ตกรรมทีห
่ ลากหลาย
่
(ODOP , OTOP,OVOP)
-ผู้ให้บริการมีแนวทางชัดเจน ผู้รับบริการไดรั
้ บ
บริการทีม
่ ค
ี ุณภาพ
คปสอ./ รพ.สต.ติดดาว
คือ คุณภาพ
คือ มาตรฐาน
คือ การรอยรวมใจ
้
คือ ความงดงาม
ของ
กระบวนการพัฒนา
ปฏิรป
ู ประเทศ
ไทย
ปฏิรป
ู ระบบ
สาธารณสุข
ปฏิรป
ู ปฐมภูม ิ
คปสอ. / รพ.สต.
“ I CARE U”
I = การบูรณาการสุขภาพ
ทุกดาน
้
C= การมีส่วนรวมของ
่
ชุมชน
A= การให้คุณคา่ ทัง้ ผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ
R= การแบงปั
่ นทรัพยากร
E= การดูแลสุขภาพตาม
บริบทพืน
้ ที่
การจัดการ
สุขภาพ
U= ทีมสุขภาพ
“จะชีท
้ ุกอยางที
เ่ ห็ น
่
จะชืน
่ ชมทุกอยางที
่
่
คุณทาได้ จะเดิน
รวมทางกั
นไปแบบ
่
ไมเพ
่ อฝั
้ น คืน
ความสุขให้กัน
ในวันติดดาว”
พญ.ณภัทร
สิ ทธิศ์ ั กดิ ์
การประเมินแบบ
กัลยาณมิตร
เกิดกระบวนการ
เรียนรูในการ
้
พัฒนางาน
ภาคีเครือขายมี
่
ส่วนรวม
่
ในการพัฒนา
สุขภาพ
อยากพัฒนาอยูแล
แตไม
่ ว...
้
่ รู่ จะ
้
พัฒนาอยางไร
?
่
พอมีเรือ
่ งติดดาว
มันมีกรอบ
มีแนวทางให้ และยิง่ เป็ น
นโยบายสาคัญ ก็ยง่ิ ทาสะดวก
ขึน
้ !!
กิจกรรมสาคัญ
1.ทา MOU ระดับเขต (6 พ.ย.57)
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละถอดบทเรียนการพัฒนาค ุณภาพ คปสอ./รพ.สต.
ในรอบปีที่ผา่ นมา (พ.ย.57)
3.ปรับปร ุงและพัฒนาเกณฑ์ประเมินค ุณภาพ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว
(30พ.ย.57)
4.พัฒนาเครือข่าย/เกณฑ์แต่ละวิชาชีพ (30 พ.ย.57)
5.พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีมพี่เลี้ยง และทีมประเมิน คปสอ./รพ.สต.
ระดับอาเภอและจังหวัด (ธ.ค.57)
6.คปสอ./รพสต.ประเมินตนเองก่อนพัฒนา (ธ.ค.57)
7.คปสอ./รพ.สต.พัฒนาค ุณภาพตามเกณฑ์ (ธ.ค.57-ม.ค.58)
8.ประเมิน คปสอ./รพสต.โดยทีมอาเภอ (ม.ค.58)
9.ทีมกลาง(ระดับจังหวัด) ประเมิน คปสอ./รพ.สต. (ก.พ.-มี.ค.58)
10.ทีมกลาง (เขต) ประเมินค ุณภาพ คปสอ./รพ.สต. (เม.ย.-ก.ค.58)
11.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารประเมิน ฯ และสร ุปผล (ก.ย.58)

similar documents