Kitab-ı Mukaddes`i

Report
•Giriş
•Kitab-ı Mukaddes ile ilgili teknik bilgi
•Kuran’ın, Tevrat’ı ve İncil’i tasdik edişi, övüşü ve
Yahudiler’i bazı eylemlerinden dolayı (tahrif, tebdîl,
gizleme ve elleriyle yazdıkları kitapları az bir menfaat
karşılığında Allah’ın ayetleri diye satma gibi) suçlaması
•Sonuç
•Ekler (Kitab-ı Mukaddes’in Kuran’ın anlaşılmasındaki rolü,
Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Muhammed’in müjdelenmesi,
Barnabas İncili,nin mahiyeti, Kuran’dan Kitab-ı Mukaddes’e
yapılan referanslar, ondan yapılan alıntılar, aralarındaki benzer
ifadeler)
‘Kutsal kitaplara iman’ İslam’ın altı iman esasından
biridir.
Mevcut haliyle Yahudilerin ve Hıristiyanların elinde
bulunan Kitab-ı Mukaddes, Kuran’la beraber iman
edilmesi gereken kitaplar sırasına dâhil midir?
Eğer dâhil ise Kuran ve hadisler açısından mahiyeti ve
konumunun nedir?
Hâlihazırda mevcut Kitab-ı Mukaddes bir Müslüman
için ne anlam ifade eder ve bir Müslüman ona nasıl
yaklaşması gerekir?
KİTAB-I MUKADDES (KUTSAL KİTAP) İLE İLGİLİ TEKNİK
BİLGİ
KİTAB-I MUKADDES
•Eski Ahit
•Yeni Ahit
1-ESKİ AHİT (İbr. Tanakh)
•Tevrat (İbr. Torah; Yun. Nomos)/ Pentateuch: Tekvîn (Bereşit), Çıkış
(Şemot), Levililer (Vayikra), Sayılar (Bemidbar), Tesniye (Dıvarim).
Tevrat’ın Versiyonları:
•Yahudi versiyonu
•Samiri versiyonu
•Peygamberler (Nevi’îm): Yeşu (Yehuşua), Hâkimler (Şoftîm), I. ve II.
Samuel (Şmuel), I. ve II. Krallar (Melahîm), Yişaya (Yişa’yahu), Yeremya
(Yirmiyahu), Ezekiel (Yezekel), On İki Peygamber (Şnayim Asar): Hoşea,
Yo’el, Amos, Ovadya (Obadya), Yunus (Yona), Mikha, Nahum, Habakkuk,
Tsefenya, Haggay, Zekarya, Mal’aki.
•Kitaplar (Ketuvîm): Mezmurlar/ Zebur (Tehilim), Süleyman’ın Meselleri
(Mişley), Eyub (İyov), Neşideler Neşidesi (Şir Ha Şirîm), Ruth,
Yeremya’nın Mersiyeleri (Ekha), Vaiz (Kohelet), Ester, Daniel, EzraNehemyah, I. ve II. Tarihler (Divrey Ha Yamîm)
Eski Ahit’in Tercümeleri
•Targumlar (Aramca): Targum Onkelos, Targum
Yonathan
•Septuaginta/ Yetmişler (Yunanca)
•Peshitta (Süryanice)
•Vulgate (Latince)
Eski Ahit’in Tefsirleri (Rabbani Kaynaklar)
•Mişna (Tekrar)-Gemara (Tamamlama)-Talmud
(Öğrenme; Çalışma)
•Midraş (Çalışma; Yorumlama)
•Zohar (Muhteşem Işık)
2- YENİ AHİT/ İNCİL (Yun. Evangelion):
•İnciller: Matta, Markos, Luka, Yuhanna
•Elçilerin İşleri
•Mektuplar: Pavlus’un, Yakup’un, Petrus’un ve
Yuhanna’nın Mektupları
•Vahiy: Yuhanna’nın Vahyi
KURAN’IN TEVRAT’I VE İNCİL’İ TASDİK EDİŞİ
ÖVÜŞÜ VE YAHUDİLER’İ BAZI
EYLEMLERİNDEN DOLAYI (TAHRİF, GİZLEME VE
ELLERİYLE YAZDIKLARI KİTAPLARI AZ BİR
MENFAAT KARŞILIĞNDA ALLAH’IN AYETLERİ
DİYE SATMA) SUÇLAMASI
•
Tasdik ve övgü
ِّ ‫اب بِ ْال َح‬
‫يل‬
َ ‫نَ َّز َل َعلَ ْي‬
َ ‫اْل ْن ِج‬
َ ‫ق ُم‬
َ َ‫ك ْال ِكت‬
ِ ْ ‫ص ِّدقًا لِ َما بَي َْن يَ َد ْي ِه َوأَ ْن َز َل التَّ ْو َراةَ َو‬
“O (Allah), sana kitâbı (Kuran’ı) doğru bir şekilde ve önceki kitâbları
tasdik edici olarak indirdi, nitekim kendisi daha önce Tevrat’ı, İncil’i ve
furkânı da indirmişti. (Alu-İmrân, 3)”
‫إِنَّا أَ ْن َز ْلنَا التَّ ْو َراةَ فِيهَا هُ ًدى َونُور‬
“Biz, içinde yol gösterici ve aydınlatıcı mesajların bulunduğu Tevrat’ı
indirdik. (Maide, 44)”
‫ين‬
َ ِ‫ص ِّدقًا لِ َما بَي َْن يَ َد ْي ِه ِم َن التَّ ْو َرا ِة َوهُ ًدى َو َم ْو ِعًًََ لِ ْل ُمتَِّق‬
َ ‫اْل ْن ِجي َل فِي ِه هُ ًدى َونُور َو ُم‬
ِ ْ ُ‫َوآتَ ْينَاه‬
“Ona (Meryem oğlu İsa’ya), kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı
tasdik etmek, sakınanlara yol göstermek ve öğüt vermek amacıyla, içinde
yol gösterici ve aydınlatıcı mesajların bulunduğu İncil’i verdik. (Maide,
46)”
َّ ‫ب ِم ْن ِع ْن ِد‬
‫ين‬
َ ِ‫َا ِِق‬
ٍ ‫قُلْ فَأْتُوا بِ ِكتَا‬
َ ْْ ُ‫َّللاِ هُ َو أَ ْه َد ٰى ِم ْنهُ َما أَتَّبِ ْْعهُ إِ ْْ ُُ ْنت‬
“Onlara şöyle söyle: ‘Eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından, bu
ikisinden (Tevrat’tan ve Kuran’dan) de iyi kılavuzluk yapacak başka bir
kitâb getirin de, ben ona tabi olayım. (Kasas, 49)”
• Tasdik edilen metin hangi metin? Hâlihazırda mevcut olan metin
tasdik ediliyor mu?
َّ ‫َولَ َّما َجا َءهُ ْْ ُِتَاب ِم ْن ِع ْن ِد‬
‫ين ََُْتُُوا‬
َ ِ ‫ُوْ َعلَتا الَّت‬
َ ‫ص ِّدق لِ َما َم َْعهُ ْْ َو َُانُوا ِم ْن قَ ْب ُل يَسْتتَ ْْتِح‬
َ ‫َّللاِ ُم‬
ۚ ‫فَلَ َّما َجا َءهُ ْْ َما َع َُفُوا ََُُُْوا بِ ِه‬
“Yahudiler, daha önce, Allah’ı tanımayanlara karşı zafer talep ettikleri
halde, yanlarında bulunanı (Tevrat’ı) tasdik edici ve kendilerinin de
tanıdıkları Allah katından bir kitâb (Kuran) onlara geldiği vakit onu
kabul etmediler. (Bakara, 89)”
َ ‫فَإِ ْْ ُُ ْن‬
ۚ‫ك‬
َ ِ‫اب ِم ْن قَ ْبل‬
َ ‫ين يَ ِْق َُ ُء‬
َ ِ َّ‫ْك فَاسْأ َ ِل ال‬
َ ‫ت فِي َش ٍّك ِم َّما أَ ْن َز ْلنَا إِلَي‬
َ َ‫وْ ْال ِكت‬
“Faraza sana indirdiğimiz ile ilgili bir şüphe içine doğarsa şayet,
senden önce kitâbı (Kitab-ı Mukaddes’i) okuyanlara sor. (Yunus, 94)”
ُ‫ْتل أَ ْْ تُنَت َّز َل التَّ ْتو َراة‬
َ َُ ‫ُُلُّ الطَّ َْع ِام‬
ِ ‫اْ ِح ًّل لِبَنِي إِس َُْائِي َل إِ ََّّل َما َح َُّ َم إِ ْس َُائِي ُل َعلَ ٰا نَ ْْ ِست ِه ِم ْتن قَب‬
‫ين‬
َ ِ‫َا ِِق‬
َ ْْ ُ‫قُلْ فَأْتُوا بِالتَّ ْو َرا ِة فَا ْتلُوهَا إِ ْْ ُُ ْنت‬
“Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yâkub’un) kendisine haram
kıldığı hariç, diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helâl idi. De ki:
‘(Bazı yiyeceklerin sonradan yasaklanmadığı şeklindeki) iddianızda haklı
iseniz Tevrat’ı getirin de okuyun.’ (Alu-İmrân, 93)”
-Krş. Tekvin, (32, 32)
َّ ‫ب‬
‫َّللاِ لِتيَحْ ُك َْ بَيْتنَهُ ْْ ُت َّْ يَتَ َتولَّ ٰا فَ ُِيتق‬
ٰ َ‫ب يُت ْد َع ْو َْ إِل‬
َ ِ َّ‫أَلَ ْْ تَ َُ إِلَا ال‬
ِ ‫تا ُِتَتا‬
ِ ‫صيبًا ِم َتن ْال ِكتَتا‬
ِ َ‫ين أُوتُوا ن‬
ْ‫ُو‬
َ ‫ُْض‬
ِ ‫ِم ْنهُ ْْ َوهُ ْْ ُمْع‬
“Görmedin mi kitâbdan nasiplenen kimseleri? İçlerinden bir zümre
aralarında hüküm verilmesi için Allah'ın kitâbına (Tevrat’a) uymaya
davet ediliyor ama onlar hiç buna aldırmadan dönüp gidiyor. (Alu-İmran,
23)”
َّ ُْ ‫ك َو ِع ْن َدهُ ُْ التَّ ْو َراةُ فِيهَا ُح ْك‬
‫ين‬
َ ِ‫ك بِ ْال ُم ْؤ ِمن‬
َ ِ‫ك ۚ َو َما أُو ٰلَئ‬
َ ِ‫َّللاِ ُ َّْ يَتَ َولَّ ْو َْ ِم ْن بَ ْْع ِد ٰ ََٰل‬
َ َ‫ْف يُ َح ِّك ُمون‬
َ ‫َو َُي‬
“Yanlarında Allah'ın hükmünü ihtiva eden Tevrat bulunduğu halde
nasıl oluyor da seni önce hakem tayin ediyor ardında da hükmüne razı
olmuyorlar? Aslında onlar inanmıyorlar. (Maide, 43)”
-Zina konusunda
‘Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiğine göre Yahudiler Allah elçisine
gelerek içlerinden bir erkekle bir kadının zina ettiğini anlattılar (ve
hükmünü sordular). Allah elçisi onlara, ‘Siz recim cezası ile ilgili olarak
Tevrat’ta ne buluyorsunuz?’ diye sordu. Onlar, ‘Bizde zina edenler teşhir
edilirler ayrıca bir değnekle de dövülürler. Abdullah b. Selam ise
bunlara, ‘Yalan söylüyorsunuz! Tevrat’ta recim cezası vardır.’ dedi.
Bunun üzerine Tevrat’ı getirip açtılar. Yahudilerden birisi (Abdullah b.
Surya) elini recim ayeti üzerine koyarak ondan önceki ve sonraki ayetleri
okumaya başladı. Abdullah b Selam ona, ‘Kaldır elini!’ dedi. O da elini
kaldırınca recim ayeti görülüverdi. Yahudiler, ‘Muhammed, Abdullah b.
Selam doğru söylemiştir. Tevrat’ta hakikaten recim ayeti vardır.’ dediler.’
Buhârî, es-Sahîh, el-Hudûd/ 37. Ayrıca bkz. Ez-Zebîdî, Zeynü’d-dîn
Ahmed b. Ahmed b. Abdi’l-Latîf, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i
Sarîh Tercemesi ve Şerhi (tercüme ve şerh: Kamil Miras), Diyanet İşleri
Başkanlığı Yay., Ankara, 1981, c.9, [1482. Hadis], s.317, 318.
َّ ‫وْ ْال َح‬
َّ ‫ُوْ ْال َح‬
َْ ‫ق َوأَ ْنتُ ْْ تَ ْْعلَ ُمو‬
َ ‫اط ِل َوتَ ْكتُ ُم‬
َ ‫ب لِ َْ تَ ْلبِس‬
ِ َ‫ق بِ ْالب‬
ِ ‫يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا‬
“Ey ehl-i kitâb, ne diye bile bile sahte şeylerle gerçeklerin
üstünü örtüp gizlersiniz? (Alu İmran, 71)”
-Allah elçisi devrinde
-Allah elçisi Muhammed Yahudilerin bazı ayetleri
gizlediğini görünce, artık Tevrat konusunda onlara
güvenmemiş ve Zeyd b . Sabit’e İbranca öğrenmesini
emretmiş. O da kısa bir zamanda öğrenmiş.
ْْ ‫ص ِّدقًا لِ َما َم َْع ُك‬
َ ِ َّ‫يَا أَ ُّيهَا ال‬
َ ‫اب آ ِمنُوا بِ َما نَ َّز ْلنَا ُم‬
َ َ‫ين أُوتُوا ْال ِكت‬
“Ey daha önce kendilerine kitâb verilenler (ehl-i kitâb)!
Yanınızdaki kitâbları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitâbı
da kabul edin. (Nisa, 47)”
ْْ ‫اْل ْن ِجي َل َو َما أُ ْنت ِز َل إِلَت ْي ُك‬
ِ ‫قُلْ يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا‬
ِ ْ ‫ب لَ ْستُ ْْ َعلَ ٰا َش ْي ٍء َحتَّ ٰا تُِقِي ُموا التَّ ْو َراةَ َو‬
ْْ ‫ِم ْن َربِّ ُك‬
“Onlara şöyle söyle: ‘Ey Ehl-i Kitâb! Siz Tevrat’ı, İncil’i ve
rabbinizden size indirilen Kuran’ı tatbik etmedikçe dinen
hiçbir değer taşımış olmazsınız.’ (Maide, 68)”
َّ ‫َّللاُ فِيت ِه ۚ َو َم ْتن لَت ْْ يَحْ ُكت ْْ بِ َمتا أَ ْنت َز َل‬
َّ ‫يتل بِ َمتا أَ ْنت َز َل‬
ُْ ‫ك هُت‬
َ ‫َّللاُ فَأُو ٰلَئِت‬
ِ ‫اْل ْن ِج‬
ِ ْ ‫َو ْليَحْ ُك ْْ أَ ْه ُل‬
ْ‫و‬
َ ُ‫اسِق‬
ِ َْ‫ْال‬
“İncil sahipleri, Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler.
Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler doğru yoldan çıkmış
kimselerdir. (Maide, 47)”
-‘Ebu’d-Derdâ şöyle bir rivayette bulundu: Bir gün Allah elçisi ile
beraberken kendisi bir anda dehşetle göğe bakakalmış ve sonrasında ise
şöyle demişti: ‘İşte insanlardan [Kuran’daki] ilmin kapılıp alınacağı
anlar! Öyle ki insanlar bu ilimden hiçbir yarar elde edemeyecekler. O
zaman Ziyad b. Lebid el-Ensari şöyle bir sordu sormuştu kendisine:
‘Sayın Allah elçisi, Kuran’ı okumuş olduğumuz halde içindeki ilim
bizden nasıl kapıp alınır ki? Allah için bundan sonra da, onu okuyacağız,
kadınlarımıza ve çocuklarımıza da okutacağız.’ Bunun üzerine Allah
elçisi şöyle cevap vermişti: ‘... İşte Tevrat ve İncil, Yahudi ve
Hıristiyanların yanında bulunuyor. Peki, onlara ne yararı oluyor?
(ed-Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, Sunen, elMukaddime/ 29)’
-‘Abdullah b. Amr, bir defasında rüyasında bir elinde bal,
diğerinde yağ tuttuğunu, bazen bal tutan elini, bazen de yağ
tutan elini yaladığını görmüştü. Bu rüyasını sabahleyin Hz.
Muhammed’e anlatır. Hz. Muhammed ise Abdullah’ın rüyasını
iki kitabı yani bazen Tevrat’ı bazen de Kuran’ı okumasıyla
yorumlar. Daha sonra Abdullah Tevrat’ı mütalaa etmeye
başlar.
[Bkz. ez-Zebîdî, Zeynü’d-dîn Ahmed b. Ahmed b. Abdi’lLatîf, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve
Şerhi (tercüme ve şerh: Kamil Miras), Diyanet İşleri
Başkanlığı Yay., Ankara, 1981, c.6, [1482. Hadis], s.439.’
•Tahrif
Tahrif iki türlü olur:
1-Metin Tahrifi (metinde tahrifat yapma)
2-Yorum Tahrifi
çarpıtma)
(metinde
tahrifat
yapmadan
anlamını
1-Metin Tahrifi (metinde tahrifat yapma)
Kuran’daki bazı açık bilgiler Kitab-ı Mukaddes’te tahrifat
yapıldığını göstermektedir:
• Tevrat’ta Tanrı’nın yeri göğü altı günde yarattıktan sonra yedinci
gün istirahat ettiği yazılıdır ki Kuran bunu kabul etmemektedir.
• Tevrat’ta Kral Süleyman’ın hayatının sonlarına doğru yoldan
çıktığı, başka tanrıları kabul ettiği ifade edilmesine rağmen Kuran’da
onun daima Allah’a yönelmiş bir kul olduğu bildirilmektedir.
• Tevrat’a göre İsrailoğullarının tapındığı buzağı yapan Harun’dur
ama Kuran’a göre Samiriyeli bir kimsedir.
• Öte yandan Kuran’da, İncillerde anlatılan çarmıh olayı, İsa’nın
tanrı oluşu ve daha sonra oluşan teslis (üçleme) inancı kesin bir dille
reddedilmiştir.
2-Yorum Tahrifi (metinde tahrifat yapmadan anlamını
çarpıtma)
ْ َ‫أَفَت‬
َّ ‫ُوْ َُ َّل َم‬
‫َّللاِ ُ َّْ ي َُحُِّ فُونَهُ ِم ْن بَ ْْع ِد َما‬
َ ‫اْ فَ ُِيق ِم ْنهُ ْْ يَ ْس َمْع‬
َ َُ ‫ُوْ أَ ْْ ي ُْؤ ِمنُوا لَ ُك ْْ َوقَ ْد‬
َ ‫ط َمْع‬
ْ‫و‬
َ ‫َعِقَلُوهُ َوهُ ْْ يَ ْْعلَ ُم‬
“Şimdi siz, bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Oysa
bunlardan bir grup vardı ki, Allah'ın sözünü dinleyip kavradıktan
sonra bile bile onu çarpıtırlardı. (Bakara,75)”
‫اض ِْع ِه ۙ َونَسُوا َحًَا ِم َّما َُٰ ُُُِّوا بِ ِه‬
َ ُ‫ي َُح ُِّف‬
ِ ‫وْ ْال َكلِ َْ َع ْن َم َو‬
“Onlar (Yahudiler) sözleri, asıl bağlamlarından kopararak
çarpıtıyorlar. Onlar, akıllarından çıkarmamaları emredilen şeylerin
çoğunu unutmuşlar. (Maide, 13)”
-Hem geçmişte Musa zamanında ve hem de Allah elçisi
Muhammed zamanında Tevrat’ın yorumunu çarpıtma.
• Tebdil (değiştirme)
ْْ ُ‫ين ظَلَ ُموا قَ ْو ًَّل َغ ْي َُ الَّ ِ ي قِي َل لَه‬
َ ِ َّ‫فَبَ َّد َل ال‬
“Ne var ki o yanlış hareket edenler (Yahudiler)
kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler…
(Bakara, 59)”
-Allah’ın Tevrat dışında verdiği özel bir sözlü emri;
‘hıttah (Rabbimiz, dileğimiz isyanımızın affıdır!)’ emrini
yerine getirmediler.
• Sözde ayetlerin yazılıp küçük bir çıkar pahasına satılması
َّ ‫وْ ٰهَ َ ا ِم ْن ِع ْن ِد‬
ً ِ‫َّللاِ لِيَ ْشتَُُوا بِ ِه َ َمنًا قَل‬
ْْ ‫تيّل فَ َويْتل لَهُت‬
َ ُ‫اب بِأ َ ْي ِدي ِه ْْ ُ َّْ يَِقُول‬
َ ‫ين يَ ْكتُب‬
َ ِ َّ‫فَ َويْل لِل‬
َ َ‫ُوْ ْال ِكت‬
ْ َ‫ِم َّما َُتَب‬
ْْ ‫ت أَ ْي ِدي ِه‬
َّ ‫ُوْ َوقَالُوا لَ ْن تَ َم َّسنَا النَّتا ُر إِ ََّّل أَيَّا ًمتا َمْعْت ُدو َِةً ۚ قُتلْ أَتَّ َْت ْ تُ ْْ ِع ْنت َد‬
‫َّللاِ َعهْت ًدا فَلَ ْتن‬
َ ‫َو َويْل لَهُ ْْ ِم َّما يَ ْك ِسب‬
َّ ‫ف‬
َ ِ‫ي ُْْل‬
ُ‫َّللاُ َع ْه َده‬
“Kitâbı kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir paraya satabilmek için,
‘Bu, Allah katındandır.’ diyenlerin vay haline! Yazıklar olsun onlara
kendi elleriyle yazdıklarından ötürü! Yazıklar olsun onlara o kazandıkları
şeylerden ötürü! Onlar, ‘Cehennem ateşi, bize birkaç günden fazla
dokunmaz.’ derler. Onlara de ki: ‘Yoksa Allah’tan bir söz mü aldınız?
Zira Allah hiçbir zaman sözünden caymaz…(Bakara, 79, 80)”
-İkinci ayetteki ifadeler Tevrat metninde değil, Talmud (Roş Ha Şana
bölümü)’da geçmektedir.
-Krş. “Yaşayan Tanrı’nın sözlerini değiştirdiniz.” Yeremya, (30.26)
6) Tasdikin boyutları nelerdir?
Kitab-ı Mukaddes’in hangi kısımlarının
kısımlarının yanlış olduğunu nasıl bilinecektir?
doğru,
hangi
-Metin tahrifi konusunda verilen örneklerdeki gibi
Kuran’ın açıkça reddettiği ve farklı bilgiler verdiği konular
tasdikin dışındadır.
-Açıkça zikredilmeyen konularda ise Kuran bize bir
ölçü vermiştir:
ِّ ‫اب بِ ْال َح‬
‫ب َو ُمهَ ْي ِمنًا َعلَ ْي ِه‬
َ ‫َوأَ ْن َز ْلنَا إِلَ ْي‬
َ ‫ق ُم‬
َ َ‫ك ْال ِكت‬
ِ ‫ص ِّدقًا لِ َما بَي َْن يَ َد ْي ِه ِم َن ْال ِكتَا‬
“Sana, daha önceki kitâbları, hem tasdik edici hem de
onları denetleyici olarak bu kitâbı, doğru bir şekilde
indirdik. (Maide, 48)”
Buna göre diğer kutsal kitapların içerikleri Kuran’a uygun
düştükleri ölçüde doğrudur. Kuran diğer kutsal kitapların
üstünde denetleyici bir otoriteye ve role sahiptir.
Bildiğimiz kadarıyla Kitab-ı Mukaddes ve Kuran,
birbirlerine uyan ve uymayan yönleriyle mukayeseli ve
müstakil olarak baştan sona hiç ele alınmamış ve
araştırılmamıştır. Biz aralarında en az %50 ve hatta % 70
oranında bir uyumun olabileceğini düşünüyoruz.
SONUÇ
•Mevcut Kitab-ı Mukaddes, Allah ve elçisi tarafından tasdik
edilmiştir ancak bu tasdik şartlı yani şerh koyularak yapılan bir
tasdiktir. Dolayısıyla bu konuda mutlak bir tasdik söz konusu
değildir. Kitab-ı Mukaddes’in tasdikinin ölçüsü bizzat Kuran ve
hadislerdir.
•Kitab-ı Mukaddes, kısmen metin ve kısmen yorum şeklinde tahrif
edilmiştir; onda her iki anlamda tamamen bir tahrif söz konusu
olmamıştır. Allah elçisi gelmeden önce Yahudiler, Tevrat ile ilgili
hem metin ve hem de yorum tahrifi yapmışlardır. Ancak onun
devrinde sadece yorum tahrifinde bulunmuşlar; Allah’ın demediği
ve emretmediği hususları dediğini ve emrettiğini iddia etmişlerdir
•Kuran’da, Yahudilerin yaptığı bir eylem olarak sunulan
'tahrîf’ sözcüğü metin tahrifi değil, ayetlerin anlamının
çarpıtılmasıdır. Kuran’da sözü edilen ‘değiştirme (tebdîl)’
eylemi Yahudilerin Allah elçisinin gelişinden önce Allah’ın
onlara verdiği bir emri (hıttah) değiştirmelerine, ‘kitabı elleri
ile yazıp az bir menfaat karşılığında satmaları (iştirâ’)’ ise
onların Tevrat metni dışında (Talmud’da) yaptıkları bir takım
asılsız dini ilavelere işaret etmektedir.
Bu çerçevede ‘Akademisyenlerin ve halkın Kitab-ı Mukaddes’e
yaklaşımı nasıl olmalıdır?’
Bize göre Kitab-ı Mukaddes, ilahiyatçı akademisyenler ve özellikle
de tefsirciler için vazgeçilmez bir kaynak mesabesindedir. Ancak
akademisyen olmayan Müslüman halk, Kuran’ı, tefsiriyle beraber
baştan sona kadar okuduktan sonra mevcut Kitab-ı Mukaddes’i
pekâlâ da okuyabilir. Nitekim mevcut Kitab-ı Mukaddes genel
algının aksine Allah ve elçisi Muhammed tarafından tamamen
gözden çıkarılmamıştır; elçisi Muhammed de okunmasını
yasaklamamıştır. Allah elçisi Muhammed sadece, Kuran’ın
muallâkta bırakılıp bütün mesainin tamamen Kitab-ı Mukaddes’e
hasredilmesini hoş görmemiştir. Bu da tabiidir. Nitekim kendisi, Hz.
Ömer'in Tevrat’tan bazı sayfalar okuduğunu gördüğünde ona kızmış
ve şöyle demiştir: ‘Allah’a yemin ederim ki, Musa hayatta olsaydı
bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı.’
KAYNAKLAR
- Adam, Baki, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yay., İstanbul, 2001.
----------------, “Kur’an’ın Anlaşılmasında Kur’an Öncesi Vahyin Rolü”, Din
Öğretiminde Yaklaşımlar, MEB Yay., İstanbul, 2000, s.185-192.
-www.biblos.com
-ed-Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, Sunen, el-Mukaddime/
29
-Davud, Abdulahad, Tevrat ve İncil’e Göre Hz. Muhammed, Nil AŞ. Yay., İzmir,
1990.
-Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı Meal-Tefsir (çev. Ahmet Ertürk; Cahit
Koytak), İşaret Yay., İstanbul, 1996.
-Karataş, İsa, Gerçekleri Saptıranlar, Lütuf Yay., İstanbul, 1996.
-(Komisyon), Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi Yay., İstanbul, 2003.
-Tarakçı, Muhammet, “Tevrat ve İncil’in Tahrifi ile İlgili Kur’an Ayetlerinin
Anlaşılması Sorunu”, Usûl, 2 (2004/2), 33-54.
-ez-Zebîdî, Zeynü’d-dîn Ahmed b. Ahmed b. Abdi’l-Latîf, Sahîh-i Buhârî
Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (tercüme ve şerh: Kamil Miras),
Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1981.
EKLER
I. Kitab-ı Mukaddes’in Kuran’ın anlaşılmasında bir rolü olabilir
mi?
•Kuran’nın anlaşılmasında Kitab-ı Mukaddes’in önemli katkısı olabilir.
Mesela Allah’ın insanlar üzerinde hüküm koymadaki maksadı, metodu
ve hangi alanlarda kanun ve hükümlerin değişebileceği gibi konular bu
sayede daha iyi anlaşılabilir. Miras, kısas ve boşanma… vb konularda.
Ayrıca Kuran’daki birçok gerçek hikâyenin (Yunus kıssası gibi) kapalı
yönleri daha iyi anlaşılabilir.
• Kuran’daki bazı kavramların daha iyi anlaşılmasında özellikle Tevrat’ın
dili İbranca'dan yararlanılabilir.
•Öte yandan Kitab-ı Mukaddes’in anlaşılmasında da Kuran’ın mühim
katkıları olabilir. Zira her biri aynı kaynaktan gelmiştir. Habiştan
necaşinin (kralının) Hıristiyanken kendi huzuruna çıkan Müslüman
heyete dediği gibi, ‘Her biri aynı kandilden yayılan birer ışık huzmesi.
(Yere çizdiği bir çizgiyi göstererek ) Aramızda ancak şu çizgi kadar fark
olabilir.’
II. Kitab-ı Mukaddes’te Allah Elçisi Muhammed’in adı ve
müjdelenmesi
َّ ‫يل إِنِّي َرسُو ُل‬
َّ ‫ص ِّدقًا لِ َما بَي َْن يَ َد‬
‫ي ِم َن التَّ ْو َرا ِة‬
َ ‫َّللاِ إِلَ ْي ُك ْْ ُم‬
َ ِ‫ال ِعي َسا اب ُْن َمُْ يَ َْ يَا بَنِي إِس َُْائ‬
َ َ‫َوإِ َْٰ ق‬
‫ُول يَأْتِي ِم ْن بَ ْْع ِدي ا ْس ُمهُ أَحْ َم ُد‬
ٍ ‫َو ُمبَ ِّشًُا بِ َُس‬
“Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: ‘Ey İsrailoğulları,
ben, benden önce indirilen Tevrat’ı tasdik etmek ve benden sonra gelecek
‘AHMED ’ isimli bir elçiyi müjdelemek üzere size gönderilen Allah’ın
elçisiyim.’ (Saff, 6)”
ْْ ُ‫اْل ْن ِجيت ِل يَتأْ ُم ُُه‬
َ ‫ين يَتَّبِْع‬
َ ِ َّ‫ال‬
َّ ‫ي ْاْلُ ِّم‬
َّ ِ‫ُوْ ال َُّسُو َل النَّب‬
ِ ْ ‫ي الَّ ِ ي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبًا ِع ْن َدهُ ْْ فِتي التَّ ْتو َرا ِة َو‬
َ ِ‫ُوف َويَ ْنهَاهُ ْْ َع ِن ْال ُم ْن َك ُِ َوي ُِحلُّ لَهُ ُْ الطَّيِّبَتا ِ َويُ َحت ُِّ ُم َعلَت ْي ِه ُْ ْال َْبَائ‬
ْْ ُ‫ُت َُ َعت ْنهُ ْْ إَِْ ت َُه‬
َ َ‫تو َوي‬
ِ ُ‫بِ ْال َم ْْع‬
ْ َ‫َو ْاْلَ ْغ َّل َل الَّتِي َُان‬
ۚ ْْ ‫ت َعلَ ْي ِه‬
“Onlar yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ehl-i
kitâbdan olmayan nebî elçiye tabi olanlardır. O elçi kendilerine, iyilik
yapmalarını emreder; kötülük yapmalarını ise yasaklar; onlara güzel
şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar; sırtlarındaki ağırlıkları,
üzerlerindeki zincirleri kaldırıp atar. (Araf, 157)”
Müslüman olmuş bazı Yahudi ve Hıristiyan bilginlerin
(Muhammed Esed, Abdulahad Davud gibi) Kitab-ı Mukaddes’te Allah
Elçisi Muhammed’e işaret ettiğini söyledikleri ayetler:
1)
‫ְוה ְִר ַעשְתִ י אֶת־כָּל־הַג ֹּוי ִם ּובָּאּו ֶחמְדַּ ת כָּל־הַג ֹּוי ִם ּו ִמלֵּאתִ י‬
‫אֶת־ ַה ַבי ִת ַהזֶה כָּב ֹּוד ָאמַר י ְהוָּה ְצבָּאֹֹּֽות׃‬
‫גָּד ֹּול ִי ֹֽ ְהי ֶה כְב ֹּוד ַה ַבי ִת ַהזֶה הָּאַ ֹֽחֲר ֹּון מִן־ה ִָּראש ֹּון ָאמַר י ְהוָּה‬
‫ְצבָּא ֹּות ּו ַבמָּק ֹּום ַהזֶה אֶתֵּ ן‬
‫שָׁ ֹלום נְאֻם י ְהוָּה ְצבָּאֹֹּֽות׃‬
“Bütün ulusları titreteceğim. Onların özlediği kişi/ övdüğü kişi
(HEMDAT) buraya gelecek –başka bir çeviriye göre, ‘Değerli eşyalarını
buraya getirecekler’-. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.’ …
‘Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik
(ŞALOM) vereceğim.’ Böyle diyor orduların efendisi.”
Haggay, (2.7-9)
2)
‫ש ָּמעֹּֽון׃‬
ְ ִ‫נָּבִיא ִמק ְִרבְָך מֵַאחֶיָך כָּמֹּנִי יָּקִים לְָך י ְהוָּה אֱֹלהֶיָך ֵּאלָּיו ת‬
“Tanrınız Yahuva size aranızdan, kardeşlerinden (ME AHEYHÂ)
benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.”
Tesniye, (18.15)
3)
‫ָׁארן‬
ָׁ ‫שעִיר לָּמ ֹּו ה ֹּופִי ַע ֵמהַּר פ‬
ֵּ ‫וַי ֹּאמַר י ְהוָּה ִמסִינַי בָּא ְוז ַָּרח ִמ‬
(Musa) Şöyle dedi:
“Yahuva Sina Dağı’ndan geld; halkına Seir’den doğdu ve Paran
Dağı’ndan parladı.”
Tesniye, (33.2)
4)
‫אֲ שֶ ר יְדַּ בֵר ַּהנָׁבִיא בְשֵ ם יְהוָׁה ְוֹלֹֽא־יִ ְהיֶה ַּהדָׁ בָׁר וְֹלא יָׁב ֹוא הּוא‬
‫הַּדָׁ בָׁר אֲ שֶ ר ֹלא־דִ בְר ֹו יְהוָׁה‬
“Eğer bir peygamber Yahuva adına konuşur, ama konuştuğu
söz yerine gelmez ya da gerçekleşemezse, o söz Yahuva’dan
değildir. …”
Tesniye, (18.22)
5)
κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον
παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα
ᾖ, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
“Ben de babadan dileyeceğim. O, sonsuza dek sizinle
birlikte olsun diye başka bir yardımcı/ Tesellici (Parakletos),
Gerçeğin ruhunu verecek.”
Yuhanna, (14.16). Krş. Matta (4,15,16)
-Periklytos (Övülen) olduğu iddia ediliyor.
• III. Barnabas İncili’nin Mahiyeti
1-Bu İncil’in Kuran’la çelişen yönleri bulunmaktadır:
Semanın 9 kat olarak yaratıldığı, Mesih’in Hz. Peygamber
olduğu gibi. Oysa Kuran’da semanın 7 kat olarak yaratıldığı,
Mesih’in ise Hz. Muhammed olduğu yazılmaktadır.
2-Barnabas İncilindeki bir kısım coğrafi bilgiler yanlıştır:
Nasıra’da ve Kudüs’te liman olduğundan ve oraya gemi ile
seyahat edildiğinden bahsediyor. Hâlbuki Nasıra en yakın
liman kenti Celile’den (Taberiye Gölü’nden) 600m kadar
yüksekte ve 25 km uzaklıktadır. Kudüs ise 811 m yükseklikte
ve en yakın göl olan Lut Gölü’nden 23 km uzaklıktadır. İki
şehre de gemi ile gitmek mümkün değildir.
VI. Kitab-ı Mukaddes’e referanslar, ondan yapılan
alıntılar, ondaki ve Kuran’daki benzer ifadeler
•Kuran’ın ifadesine göre (Maide, 45) Tevrat’ta Yahudilere
cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş
şeklinde kısas emredilmiştir. Bu emir eldeki Tevrat’ta (Çıkış,
21:23-25; Levililer, 24:17-21) da aynen geçmektedir.
-Maide suresinde ve Tevrat’ta sözü edilen bu kısas hükmünü
Mişna ve Talmud bilgini Rabbiler tamamen diyete
çevirmişlerdi. Kuran bunu hoş karşılamamış; sınırları aşma
olarak değerlendirmiştir (Bkz. Bakara, 178).
•Kuran (Fetih, 29), inananların İncil’de gittikçe kuvvetlenen bir filize
benzetildiklerini haber veriyor. Bu benzetme mevcut İnciller’de (Matta,
13:1-29; Markos, 4:1-20; Luka, 8:4-15) de vardır.
•Kuran’da (Araf, 40) Allah’ın mesajlarını yalanlayan, onları kabul
etmeyi gururlarına yediremeyenlerin cennete girme ihtimalinin halatın/
devenin iğne deliğinden geçme ihtimalinden daha fazla olmadığı
anlatılır. İnciller’de de (Matta, 19:24; Markos, 10:25; Luka, 18:25)
benzer ifade bulunmaktadır.
•Kuran, Zebur’da (Mezmurlar), ‘Yeryüzüne liyakat sahibi kullarım
varis olacaktır (Enbiya, 105).’ diye yazdığını belirtir. Mevcut Zebur’da
(Mezmurlar, 37:29) aynı ifadeyi bulmak mümkündür.
•Kuran, kitapta İsrailoğullarının iki defa fesat çıkaracağının yazıldığını
(İsra, 4) belirtir. Tevrat’ta da (Levililer, 26) bu hususlar anlatılmaktadır.

similar documents